Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42       

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 46/2012

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik

z dnia

w sprawie ogłoszenia konkursu na "Najaktywniejsze Sołectwo Gminy i Miasta Mirosławiec"

zmienione/uchylone przez 5 , 21 , 57

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 46

Burmistrza Mirosławca

z dnia 7 maja 2012 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na "Najaktywniejsze Sołectwo Gminy i Miasta Mirosławiec"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam:

§ 1. Konkurs na "Najaktywniejsze Sołectwo Gminy i Miasta Mirosławiec".

§ 2. Konkurs będzie przeprowadzany według zasad określonych w Regulaminie Konkursu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. promocji, turystyki i kultury Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46

Burmistrza Mirosławca

z dnia 7 maja 2012 r.

Regulamin Konkursu na „Najaktywniejsze Sołectwo Gminy i Miasta Mirosławiec”.

I Cel konkursu:

Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców wsi z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec do podejmowania inicjatyw na rzecz integracji społeczności i rozwoju własnych miejscowości, m.in. poprzez:

organizację czasu wolnego dla dzieci i dorosłych mieszkańców wsi,

tworzenie i dbanie o wspólne miejsca wypoczynku, rekreacji,

budowanie oferty tematycznej wsi (również w celach komercyjnych),

kultywowanie tradycji i obyczajów lokalnych,

wspólne dbanie o ład przestrzenny, zachowanie krajobrazu architektonicznego i przyrodniczego.

II Organizacja konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Mirosławca.

2. Ogłoszenie konkursu polega na:

umieszczeniu ogłoszenia wraz z załącznikami (regulamin, formularz zgłoszeniowy, formularz sprawozdania końcowego) na stronie internetowej: www.miroslawiec.pl

III Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. W konkursie może wziąć udział każda miejscowość o statusie sołectwa z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec.

2. Zgłoszenia sołectwa do konkursu dokonuje Rada Sołecka poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenie polega na:

- złożeniu w wersji papierowej prawidłowo wypełnionego zgłoszenia na aktualnym formularzu wraz z załącznikami z odręcznymi podpisami członków Rady Sołeckiej w podanym terminie do siedziby Organizatora.

- wersję papierową można składać osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną.

3. Termin składania zgłoszeń:

- każdorazowo w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu.

4. O złożeniu zgłoszenia w terminie decyduje:

- wpłynięcie zgłoszenia do siedziby Organizatora – Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.

IV Zakończenie konkursu:

1. Konkurs corocznie, będzie trwał do 15 sierpnia. Do 31 sierpnia Rada Sołecka zobowiązana jest złożyć rzeczowe sprawozdanie końcowe z działalności i aktywności sołectwa za okres sprawozdawczy tj. od dnia zgłoszenia Sołectwa do konkursu do dnia jego zakończenia.

2. Do sporządzonego sprawozdania Rada Sołecka może dołączyć dokumentację fotograficzną (na płycie CD – powinna być wskazana nazwa sołectwa i nazwa konkursu: „Konkurs na najaktywniejsze sołectwo”). Na płycie CD powinny się znajdować zdjęcia w wersji elektronicznej, dokumentujące opisane w sprawozdaniu wydarzenia, w ilości nie więcej, niż 10 zdjęć na jedno wydarzenie. Zdjęcia powinny być posegregowane w katalogi, noszące nazwy wydarzeń, które dokumentują. Za dołączenie zdjęć Komisja konkursowa będzie przyznawała dodatkową punktację.

V Terminarz konkursu:

1. Ogłoszenie konkursu coroczniedo 31 stycznia, z wyjątkiem roku 2012, w którym konkurs zostanie ogłoszony do 07.05.2012 r.

2. Zgłoszenie do konkursu przez Radę Sołecką – w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu.

3. Monitoring aktywności sołectwa przez Organizatora – przez cały okres trwania konkursu.

4. Złożenie sprawozdania przez Radę Sołecką - corocznie do 31 sierpnia.

5. Rozstrzygnięcie konkursu – wyniki konkursu będą ogłaszane corocznie we wrześniu na Dożynkach Gminnych.

6. W terminie do końca września Sołectwa, którym zostały przyznane środki finansowe w ramach konkursu, mają obowiązek dostarczyć do siedziby Organizatora Uchwałę Rady Sołeckiej wraz z niezbędnymi załącznikami (listą obecności z zebrania oraz protokołem). W Uchwale powinien być zawarty szczegółowy opis planowanych wydatków w ramach wygranej kwoty.

VI Komisja konkursowa i kryteria oceny:

1. Harmonogram konkursu, wysokość nagród określa Organizator.

2. Komisję konkursową powoła Organizator.

3. Komisja składać się będzie z:

Przewodniczącego komisji – Burmistrza Mirosławca,

Z-cy Przewodniczącego komisji – Radnego Rady Miejskiej w Mirosławcu,

Członka komisji - Radnego Rady Miejskiej w Mirosławcu,

Członka komisji – Pracownika ds. promocji.

4. Komisja dokona oceny zgłoszonych do konkursu sołectw w dwóch etapach:

I etap: monitoring aktywności sołectw zgłoszonych do konkursu,

II etap: ocena merytoryczna na podstawie złożonego sprawozdania końcowego.

5. Komisja ma prawo nie wyłonić grona finalistów, wówczas może dokonać ponownej wizji terenowej w celu wyłonienia ostatecznych laureatów.

6. Decyzję z rozstrzygnięcia konkursu podejmuje komisja konkursowa w formie protokołu podpisanego przez wszystkich członków komisji.

7. Decyzja o wynikach konkursu jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie.

8. O sposobie przekazania wyników konkursu sołectwom zadecyduje każdorazowo Organizator.

VII Nagrody i wyróżnienia:

1. Komisja konkursowa wybiera zwycięzców I, II, i III miejsca. Komisja może przyznać miejsca równoległe lub nie wybrać laureatów poszczególnych miejsc. Komisja może również nagrodzić pozostałe sołectwa, biorące udział w konkursie, jeśli uzna fakt ten za zasadny.

2. Zwycięskie sołectwo – laureat I miejsca otrzymuje tytuł „Najaktywniejszego Sołectwa Gminy i Miasta Mirosławiec” w danym roku.

3. W następnych latach kwota na nagrody będzie każdorazowo określona w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Mirosławiec.

4. Komisja Konkursowa nie jest zobowiązana rozdysponować całej puli środków przewidzianej na nagrody.

5. W przypadku braku środków w budżecie, konkurs może nie zostać ogłoszony.

6. W przypadku pozyskania środków finansowych od sponsorów dopuszcza się przyznanie dodatkowych nagród dla laureatów, bądź wyróżnionych. Sponsor nagrody może wskazać cel i sposób wykorzystania środków.

7. Cel i sposób wykorzystania środków:

- wygrana może zostać przeznaczona wyłącznie na poprawę krajobrazu przyrodniczego i estetycznego wsi, w miejscach ogólnie dostępnych.

8. Środki finansowe przeznaczone na nagrody w poszczególnych edycjach konkursu, będą udostępnione od roku następującego po roku konkursowym, i muszą być wydatkowane każdorazowo do końca maja.

VIII Postanowienia końcowe:

1. Złożenie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminukonkursu.

2. Zgłoszenie złożone na nieprawidłowym formularzu, bez wymaganych załączników, nie podpisane przez osoby uprawnione nie będzie brało udział w konkursie.

3. Sołectwa, które nie złożą w terminie sprawozdania końcowego, nie będą brały udziału w ocenie.

4. Od postanowień komisji nie przysługuje odwołanie.

5. Prawo interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w regulaminie przysługuje Przewodniczącemu komisji konkursowej.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podanych terminów w regulaminie, jeśli zajdzie uzasadniona potrzeba.

IX Załączniki do regulaminu:

Załącznik nr 1- formularz zgłoszeniowy,

Załącznik nr 2 – formularz sprawozdania końcowego

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 46

Burmistrza Mirosławca

z dnia 7 maja 2012 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zalacznik1.1.doc

Załącznik Nr 1.2 do Zarządzenia Nr 46

Burmistrza Mirosławca

z dnia 7 maja 2012 r.

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

Zalacznik1.2.doc

Załączniki

46/2012 pdf, 344 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij