W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 22/2011

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu
zmienione przez 35/2012, 13 , 26 , 87 , 50 , 94
Status uchylone

ZARZĄDZENIE NR 22

Burmistrza Mirosławca

z dnia 1 kwietnia 2011 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu

Na podstawie art. 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) wprowadzam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu w następującym brzmieniu:

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec, zwany dalej Regulaminem, określa:

1) zakres działania i zadania Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec, zwanego dalej Urzędem;

2) organizację Urzędu;

3) zasady funkcjonowania Urzędu;

4) zakres działania kierownictwa Urzędu, poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę i Miasto Mirosławiec;

2) Radzie - należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Miejską w Mirosławcu;

3) Burmistrzu, Zastępcy, Sekretarzu, Skarbniku, - należy przez to rozumieć odpowiednio: Burmistrza Mirosławca, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy i Miasta Mirosławiec, Skarbnika Gminy i Miasta Mirosławiec;

4) kierowniku komórki organizacyjnej – należy przez to rozumieć odpowiednio: kierownika referatu, kierownika USC;

5) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu;

6) Interesancie - należy przez to rozumieć osoby prawne i fizyczne, instytucje, organizacje, których sprawy zgodnie ze swoją właściwością załatwia Urząd.

§ 3. 

1. Urząd jest jednostką organizacyjną Gminy przy pomocy, której Burmistrz wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej, wynikające z zadań własnych, zadań zleconych na mocy ustaw lub przejętych w wyniku porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej.

2. Urząd jest jednostką budżetową Gminy Mirosławiec.

3. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

4. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.

5. Siedziba Urzędu mieści się w Mirosławcu przy ulicy Wolności 37.

Rozdział 2.

ZAKRES DZIAŁANIA i ZADANIA URZĘDU

§ 4. 

1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Burmistrza.

2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:

1) zadań własnych;

2) zadań zleconych;

3) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań powierzonych);

4) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego, które nie zostały powierzone innym gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.

§ 5. 

1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy, w wykonywaniu ich zadań i kompetencji, a w szczególności :

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy ;

2) wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań gminy;

3) zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków;

4) przygotowywanie uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy, oraz innych aktów organów gminy;

5) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy;

6) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji i innych organów Gminy;

7) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu;

8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa a w szczególności:

a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji;

b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt;

c) przechowywanie akt;

d) przekazywanie akt do archiwów;

9) realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi, jako pracodawcy - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

Rozdział 3.

ORGANIZACJA URZĘDU

§ 6. 

1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, które przy znakowaniu akt posługują się symbolami:

1) Burmistrz - B;

2) Zastępca Burmistrza - ZB;

3) Skarbnik - Sk;

4) Sekretarz - S;

5) Urząd Stanu Cywilnego - USC;

6) referat Finansowy - Fn;

7) referat Organizacyjno - Prawny – Or, w skład którego wchodzi Biuro Rady Miejskiej - RM;

8) referat Oświaty i Polityki Społecznej – OiPS;

9) referat Gospodarki, Infrastruktury i Środowiska - GIŚ;

10) Straż Miejska - SM;

11) samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej i porządku publicznego - KW;

12) samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego - ZK.

2. Na czele referatów stoją kierownicy.

3. W czasie nieobecności kierowników referatów ich obowiązki pełni pracownik wyznaczony przez te osoby.

4. Urzędem Stanu Cywilnego kieruje kierownik.

5. W skład urzędu wchodzi Straż Miejska na czele, której stoi Komendant.

6. Wykaz stanowisk pracy w Urzędzie Gminy i Miasta stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

7. Podział zadań w komórkach organizacyjnych na poszczególne stanowiska pracy określają opisy stanowisk pracy i zakresy czynności zatwierdzane przez Burmistrza, na wniosek kierowników komórek organizacyjnych.

§ 7. Samodzielne stanowiska pracy nie wchodzą w skład referatów i podlegają bezpośrednio Burmistrzowi.

§ 8. W Urzędzie mogą funkcjonować zespoły doradcze, opiniodawcze i wykonawcze do realizacji projektów, przedsięwzięć i zadań. Skład osobowy, zakres działania i tryb pracy zespołów określa Burmistrz w dokumencie o ich powołaniu, o ile nie wynika to z odrębnych przepisów.

§ 9. Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 10. Szczegółową strukturę organizacyjną Straży Miejskiej określa regulamin nadany przez Burmistrza.

Rozdział 4.

ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU

§ 11. Urząd działa w oparciu o następujące zasady:

1) praworządności;

2) służebności wobec społeczności lokalnej;

3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym;

4) jednoosobowego kierownictwa;

5) planowania pracy;

6) kontroli wewnętrznej;

7) podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu, poszczególne komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy oraz wzajemnego współdziałania;

8) podnoszenia jakości świadczonych usług.

§ 12. 

1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.

2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

§ 13. 

1. Urzędem kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację swoich zadań.

2. Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik są bezpośrednimi przełożonymi podległych im kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, zgodnie ze schematem organizacyjnym.

3. Kierownicy poszczególnych referatów zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań referatów i ponoszą za to odpowiedzialność przed Burmistrzem.

4. Kierownicy poszczególnych referatów Urzędu są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi.

§ 14. 

1. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

2. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć Gminie i Miastu.

§ 15. 

1. Referaty realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2. Referaty oraz samodzielne stanowiska są zobowiązane do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

§ 16. 

1. Urząd działa zgodnie z planem pracy.

2. Szczegółowe zasady planowania pracy w Urzędzie określa załącznik nr 3 do Regulaminu.

§ 17. 

1. W Urzędzie działa system kontroli zarządczej.

2. Szczegółowe zasady prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych określa odrębne zarządzenie.

§ 18. W celu realizacji zadań o istotnym znaczeniu dla Gminy i Miasta Burmistrz może powołać w drodze zarządzenia Pełnomocnika działającego w jego imieniu.

Rozdział 5.

ZAKRESY ZADAŃ BURMISTRZA, ZASTĘPCY BURMISTRZA, SEKRETARZA I SKARBNIKA

§ 19. 

1. Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy;

2) reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz;

3) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;

4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych;

5) wykonywanie funkcji Zgromadzenia Wspólników w spółkach z udziałem Gminy;

6) planowanie rozwoju Gminy;

7) wspieranie przedsiębiorczości;

8) udzielanie odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych;

9) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;

10) okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań;

11) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy;

12) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;

13) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady;

2. Burmistrz koordynuje i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy:

1) Zastępcy Burmistrza, będącego jednocześnie kierownikiem Referatu Gospodarki, Inwestycji i Środowiska;

2) Sekretarza;

3) Skarbnika;

4) referatu Oświaty i Polityki Społecznej;

5) stanowiska ds. kontroli wewnętrznej i porządku publicznego;

6) stanowiska ds. zarządzania kryzysowego;

7) USC i spraw obywatelskich;

8) Straży Miejskiej.

§ 20. 

1. Zastępca Burmistrza podejmuje czynności kierownika Urzędu w czasie nieobecności Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.

2. Do zadań Zastępcy Burmistrza należy:

1) kierowanie pracą referatu Gospodarki, Inwestycji i Środowiska;

2) realizacja zadań wynikających z ustawy prawo budowlane;

3) prowadzenie spraw w zakresie lokalizacji celu publicznego i ustalenia warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji;

4) koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych;

5) nadzór merytoryczny nad działalnością gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie gospodarki komunalnej.

3. Zastępca Burmistrza wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

§ 21. 

1. Sekretarz zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz zabezpiecza prawidłową organizację pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1) opracowywanie i aktualizowanie projektów aktów wewnętrznych regulujących strukturę i zasady działania Urzędu;

2) planowanie i kontrola pracy Urzędu z uwzględnieniem dbałości o właściwą obsługę interesantów, w tym przygotowywanie planów pracy i kontroli zatwierdzanych przez Burmistrza;

3) przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza, które mają wpływ na pracę Urzędu;

4) unowocześnianie organizacji pracy Urzędu, przez wdrażanie nowych rozwiązań;

5) nadzór i koordynowanie pracy jednostek organizacji wewnętrznej Urzędu;

6) przygotowywanie zakresów czynności kierowników komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy w uzgodnieniu z bezpośrednimi przełożonymi tych pracowników;

7) nadzór nad realizacją obowiązków kierowników komórek organizacyjnych, a także stanowisk samodzielnych jemu podporządkowanych;

8) kontrola terminowości oraz właściwej organizacji pracy i toku wykonywanych zadań;

9) zapewnienie przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie;

10) realizacja przyjętej w Urzędzie polityki kadrowej i płacowej;

11) sprawowanie opieki nad praktykantami i stażystami;

12) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu;

13) koordynowanie całości spraw związanych z ocenianiem pracowników Urzędu;

14) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie miasta i gminy;

15) zapewnienie prawidłowego i nowoczesnego funkcjonowania obsługi kancelaryjnej Urzędu, obiegu dokumentów i przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami i stanowiskami pracy w Urzędzie;

16) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem strony internetowej Urzędu oraz Biuletynem Informacji Publicznej;

17) pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji;

18) monitorowanie wydatków na administrację i funkcjonowanie Urzędu, podejmowanie działań oszczędnościowych;

19) nadzór nad realizacją przepisów Ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie działalności administracyjnej Urzędu;

20) organizowanie czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów, referendum, spisów statystycznych, konsultacji społecznych.

2. Sekretarz nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych Urzędu:

1) referatu Organizacyjno - Prawnego.

§ 22. 

1. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Gminy.

2. Do zadań Skarbnika należy w szczegolności:

1) planowanie potrzeb finansowych Gminy i tworzenie projektów budżetu Gminy i jego zmian;

2) inicjowanie działań koniecznych do uzyskania środków finansowych;

3) współpraca z organami podatkowymi i organami nadzoru finansowego;

4) nadzór nad gospodarką finansową i wykonaniem budżetu Gminy;

5) współpraca z bankami i instytucjami finansowymi;

6) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;

7) dokonywanie bieżącej analizy z wykonania budżetu i informowanie Burmistrza o wykonaniu budżetu;

8) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej;

9) opracowanie projektów wewnętrznych przepisów dotyczących prawidłowego sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowych;

10) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej;

11) przekazywanie pracownikom Urzędu wytycznych i poleceń dotyczących opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planu budżetowego;

12) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.

3. Skarbnik sprawuje nadzór finansowy nad działalnością Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych.

4. Zadania Skarbnika jako głównego księgowego budżetu wynikają z odpowiednich ustaw i przepisów wykonawczych.

5. Skarbnik sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą referatu Finansowego

Rozdział 6.

PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI I SAMODZIELNYMI STANOWISKAMI PRACY

§ 23. 

1. Do wspólnych zadań referatów i samodzielnych stanowisk należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów Gminy, a w szczególności:

1) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań;

2) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

3) znajomość przepisów prawnych i orzecznictwa w zakresie prawa samorządowego, kpa, przepisów gminnych i aktów prawnych normujących sprawy, które należą do kompetencji referatu i samodzielnych stanowisk pracy;

4) zaznajamianie się na bieżąco ze zmianami obowiązujących przepisów i wzajemne informowanie się o zmianach w ustawodawstwie;

5) dokładanie starań w celu prawidłowego załatwiania spraw członków wspólnoty samorządowej, w szczególności poprzez współpracę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz zasięganie porad radcy prawnego Urzędu;

6) pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań;

7) realizacja uchwał Rady;

8) planowanie zadań rzeczowych i wydatków związanych z danym stanowiskiem pracy i przedkładanie Skarbnikowi do projektu budżetu;

9) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy,

10) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań;

11) stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt;

12) stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt;

13) udostępnianie informacji publicznych;

14) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy;

15) współdziałanie z referatem Organizacyjno-Prawnym w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników danej komórki organizacyjnej/ stanowiska pracy;

16) współdziałanie z Referatem Oświaty i Polityki Społecznej w zakresie promocji Gminy i Miasta;

17) ochrona tajemnic prawem chronionych, w tym ochrona danych osobowych i ochrona informacji niejawnych;

18) realizacja przepisów i przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych;

19) wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza.

20) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Mirosławca w zakresie przypisanych referatom i samodzielnym stanowiskom pracy zadań wg zasad określonych w załączniku nr 4;

21) przekazywanie informacji publicznych do Biuletynu Informacji Publicznej i aktualizowanie ich oraz współpraca z Referatem Oświaty i Polityki Społecznej i Referatem Organizacyjno- Prawnym w zakresie prowadzenia strony internetowej Mirosławca;

a) przekazywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec odbywa się w zakresie i na zasadach określonych w załączniku nr 5 do Regulaminu;

§ 24. Do zakresu zadań kierowników komórek organizacyjnych należy w szczegóności:

1) kierowanie pracą podległych im komórek organizacyjnych Urzędu;

2) nadzorowanie terminowego i zgodnego z prawem załatwiania spraw;

3) kontrolowanie jakości wykonanej pracy przez podległych pracowników;

4) dokonywanie oceny pracowników i występowanie z wnioskami w ich sprawie (nagrody, kary, awanse);

5) koordynowanie racjonalnego wykorzystania czasu pracy pracowników;

6) nadzorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, informacji niejawnych oraz przepisów bhp i ppoż.;

7) dbałość o powierzone mienie Urzędu;

8) przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza oraz aktów własnych Urzędu;

9) opracowywanie projektów budżetu w części dotyczącej zakresu działania komórek i nadzór nad ich realizacją;

10) opracowywanie prognoz, analiz oraz sprawozdań z prowadzonych działań i spraw;

11) współdziałanie z innymi komórkami i samodzielnymi stanowiskami pracy Urzędu, z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami, organami administracji i organizacjami społecznymi;

12) wydawanie w zakresie wykonywanych zadań decyzji administracyjnych w ramach uzyskanych upoważnień;

13) przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz udzielanie wyjaśnień na skargi i wnioski interesantów, w trybie przewidzianym procedurą;

14) organizowanie narad wewnętrznych i przekazywanie informacji dotyczących spraw Gminy i Miasta i Urzędu;

15) współdziałanie z referatem Organizacyjno - Prawnym i referatem Oświaty i Polityki Społecznej w zakresie polityki informacyjnej Urzędu;

16) potwierdzanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów znajdujących się w komórce organizacyjnej, którą kierują;

17) wykonywanie na polecenie Burmistrza innych zadań w sprawach nieobjętych zakresem działania;

18) ogólne obowiązki kierowników komórek organizacyjnych, jako przełożonych służbowych, określa Regulamin Pracy.

§ 25. Do zadań Referatu Finansowego należy w szczególności:

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec oraz sprawozdania z jego wykonania;

2) prowadzenie ksiąg rachunkowych;

3) windykacja należności majątkowych Gminy,

4) udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu Gminy;

5) zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu;

6) przygotowywanie sprawozdań budżetowych;

7) prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych;

8) rozliczanie inwentaryzacji;

9) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego;

10) przygotowywanie sprawozdań finansowych;

11) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

12) realizacja wydatków osobowych Urzędu;

13) prowadzenie spraw w zakresie należności podatkowych, które stanowią dochody podatkowe budżetu Gminy;

§ 26. Do zadań referatu Organizacyjno - Prawnego należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu;

2) obsługa sekretariatu Burmistrza;

3) obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza i Sekretarza;

4) prowadzenie spraw związanych z udzielanymi pełnomocnictwami i upoważnieniami;

5) prowadzenie rejestrów:

a) zarządzeń Burmistrza;

b) upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza;

c) skarg i wniosków;

d) uchwał Rady Miejskiej;

e) wniosków i opinii komisji;

f) interpelacji radnych;

g) wydanych opinii prawnych;

6) prowadzenie ewidencji ogłoszeń na tablicy Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec;

7) prowadzenie elektronicznej obsługi dokumentów w tym skanowanie dokumentów;

8) obsługa poczty elektronicznej;

9) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;

10) planowanie wydatków osobowych Urzędu;

11) prowadzenie spraw w zakresie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników;

12) prowadzenie spraw socjalnych pracowników;

13) organizacja, koordynowanie i nadzór nad przyjmowaniem, rozpatrywaniem oraz załatwianiem skarg i wniosków;

14) prowadzenie kancelarii ogólnej oraz rejestru wpływających do Urzędu pism;

15) udzielanie kompleksowej informacji dotyczącej działalności Urzędu oraz merytorycznej działalności referatów i samodzielnych stanowisk;

16) obsługa kancelaryjno - biurowa Rady, komisji Rady, radnych oraz klubów radnych oraz jednostek pomocniczych gminy;

17) organizacja i techniczne przygotowanie wyboru ławników;

18) współorganizowanie prac przygotowawczych do referendum i wyborów do rad gminy, powiatów i województw oraz wyborów do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego;

19) zaopatrzenie w materiały i pomoce biurowe, zaopatrzenie w meble i sprzęt biurowy, maszyny i urządzenia biurowe, gospodarka materiałowa i narzędziowa;

20) utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach Urzędu;

21) prowadzenie zbioru i udostępnianie do wglądu Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Dzienników Urzędowych Województwa Zachodniopomorskiego oraz aktów prawa miejscowego;

22) prowadzenie archiwum zakładowego;

23) informatyzacja Urzędu;

24) nadzór nad systemami i sprzętem informatycznym;

25) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, zapewnienie publikacji materiałów oraz ich aktualizacja w BIP;

26) opiniowanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Radę Miejską i Burmistrza oraz prowadzenie doradztwa prawnego dla referatów i samodzielnych stanowisk w Urzędzie;

27) informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym, uchybieniach i skutkach tych uchybień w zakresie przestrzegania prawa;

28) zarządzanie statystyczną sprawozdawczością Urzędu.

§ 27. Do zadań Referatu Gospodarki, Infrastruktury i Środowiska należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustalenia lokalizacji celu publicznego;

2) prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym w zakresie realizacji planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

3) opracowywanie planów i programów rozwoju miasta i gminy;

4) opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych oraz limitów wydatków inwestycyjnych, w tym również sporządzenie okresowych sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych;

5) realizacja zadań wynikających z ustawy prawo budowlane;

6) przygotowanie, realizacja procesów inwestycyjno – remontowych oraz sprawowanie nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę;

7) nadzór nad funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego;

8) nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem infrastruktury technicznej Gminy oraz koordynowanie działań w zakresie gospodarki energetycznej oraz cieplnej;

9) prowadzenie spraw związanych z zajęciem pasa drogowego;

10) utrzymanie i ochrona dróg gminnych oraz pozostałej infrastruktury drogowej;

11) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

12) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;

13) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy;

14) regulacja stanów prawnych nieruchomości;

15) komunalizacja mienia;

16) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem podziałów nieruchomości stanowiących własność Gminy;

17) przygotowanie do sprzedaży wolnych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych;

18) przeprowadzanie procedury w zakresie opłat adiacenckich;

19) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem, organizacją i przeprowadzaniem przetargów na sprzedaż, oddanie w wieczyste użytkowanie oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy;

20) administrowanie cmentarzami komunalnymi;

21) prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów, nadawanie nieruchomościom numeracji porządkowej;

22) prowadzenie spraw w zakresie ustalania nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz zmiany granic;

23) prowadzenie spraw związanych z reklamami na mieniu;

24) prowadzenie spraw organizacyjnych związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na podstawie materiałów przygotowanych przez osoby merytorycznie odpowiedzialne w danym referacie;

25) administrowanie nieruchomościami, środkami trwałymi i ruchomymi wraz z zabezpieczeniem i utrzymaniem ich należytego stanu;

26) realizacja polityki mieszkaniowej Gminy;

27) prowadzenie i koordynowanie działań na rzecz pozyskiwania bezzwrotnej pomocy finansowej;

28) pomoc oraz udział w powstawaniu i wdrażaniu projektów współfinansowanych z bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej;

29) analiza oraz weryfikowanie możliwości pozyskania bezzwrotnych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, a w szczególności Unii Europejskiej, na zadania zapisane w budżecie Gminy;

30) ochrona przyrody oraz ochrona i kształtowanie środowiska;

31) prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami;

32) nadzór w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, składowisk i unieszkodliwiania odpadów, w tym komunalnych i niebezpiecznych;

33) prowadzenie spraw oraz nadzór nad gospodarką wodną i funkcjonowaniem gospodarki wodociągowo – kanalizacyjnej, nad przestrzeganiem przepisów w zakresie gospodarki wodno – ściekowej;

34) nadzór nad utrzymaniem terenów zieleni i gospodarką leśną;

35) ochrona zwierząt;

36) prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo łowieckie;

37) prowadzenie spraw związanych z rolnictwem, ochroną gruntów rolnych, ochroną roślin uprawnych oraz nadzorem nad uprawą maku i konopii włóknistych;

38) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego

§ 28. Do zakresu działania Referatu Oświaty i Polityki Społecznej należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z zadaniami gminy jako organu prowadzącego gminne szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkole i oddział zerowy;

2) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendia i zasiłki) dla uczniów zamieszkałych w gminie;

3) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kształcenia młodocianych pracowników;

4) prowadzenie ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów;

5) nadzór nad obowiązkiem nauki młodzieży w wieku od 16 do 18 lat;

6) planowanie i organizacja dowozów dzieci do szkół, zapewnienie opieki w czasie transportu;

7) organizowanie i prowadzenie postępowania egzaminacyjnego na nauczycieli mianowanych;

8) prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i uzależnieniom;

9) współpraca z zakładami opieki zdrowotnej oraz ze starostwem w sferze ochrony zdrowia oraz działań profilaktycznych;

10) realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;

11) prowadzenie spraw wynikających z programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

12) prowadzenie ewidencji przedsiębiorców – osób fizycznych (dokonywanie nowych wpisów, zmian, wykreśleń;

13) udzielanie zezwolenia na wykonywanie zarobkowego przewozu osób;

14) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

15) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targowiska;

16) współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i klubami sportowymi w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu oraz aktywnego wypoczynku, inicjowanie budowy i rozbudowy obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz dbałość i zabezpieczenie właściwego funkcjonowania obiektów sportowych,

17) prowadzenie spraw związanych z imprezami masowymi;

18) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz współpraca z Ośrodkiem Kultury oraz radami sołeckimi i innymi jednostkami gminnymi w zakresie organizacji różnego rodzaju obchodów i imprez związanych z miastem i gminą;

19) prowadzenie ewidencji bazy turystycznej istniejącej na terenie gminy oraz współpraca z jednostkami świadczącymi usługi hotelarskie i turystyczne;

20) organizacja informacji turystycznej (zapewnienie turystom dostępu do informacji turystycznej, historycznej, materiałów promujących gminę);

21) podejmowanie działań związanych z promocją Gminy;

22) podejmowanie wszelkich działań na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku Gminy w kraju i za granicą oraz współpraca z mediami;

23) prowadzenie internetowej strony informacyjno-promocyjnej urzędu;

24) organizowanie i koordynowanie kontaktów z miastami partnerskimi oraz z zagranicznymi instytucjami i organizacjami współpracującymi z Gminą;

25) prowadzenie ewidencji instytucji kultury, dokonywanie wpisu i wykreślanie z ewidencji oraz prowadzenie spraw związanych z instytucjami kultury i bibliotekami m.in. tworzenie, łączenie, przekształcanie i likwidacja oraz nadawanie im statutów;

26) współpraca z konserwatorem zabytków w zakresie ochrony obiektów zabytkowych, składania wniosków o wpis do rejestru zabytków, dóbr kultury, nieruchomości i kolekcji oraz podejmowanie działań w zakresie zabezpieczenia zabytków, itp.;

27) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy, objętych wojewódzką ewidencją zabytków oraz prowadzenie ewidencji udzielonych dotacji przez organ stanowiący gminy na prace konserwatorskie,

28) sprawowanie nadzoru merytorycznego oraz współpraca z Ośrodkiem Kultury,

29) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością placówek oświatowo-wychowawczych:

a) Zespół Szkół w Mirosławcu;

b) Zespół Szkół w Piecniku;

c) Samorządowe Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu;

30) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

§ 29. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego i stanowiska do spraw obywatelskich należy w szczególności:

1) w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego:

a) przyjmowanie w uroczystej formie oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński;

b) przyjmowanie oświadczeń o wyborze imienia (imion) dla dziecka, o zmianie imienia (imion) dziecku, o uznaniu dziecka, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, małżonka rozwiedzionego, o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;

c) sporządzanie aktów stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw i zgonów oraz skorowidzów alfabetycznych tych aktów;

d) wystawianie odpisów z aktów stanu cywilnego lub zaświadczeń na wniosek uprawnionych osób i organów;

e) bieżąca aktualizacja ksiąg stanu cywilnego;

f) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego;

g) prowadzenie postępowań wyjaśniających i dowodowych oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:

- odtworzenia akt stanu cywilnego;

- wpisu do ksiąg miejscowych, wpisu z akt zagranicznych;

- sporządzania aktów stanu cywilnego dla zdarzeń zaistniałych za granicą i nie zarejestrowanych w zagranicznych księgach stanu cywilnego;

- sprostowania lub uzupełnienia akt stanu cywilnego;

- zezwolenia na zawarcie małżeństwa bez miesięcznego okresu oczekiwania.

h) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim obywatel polski lub cudzoziemiec zamieszkały w Polsce, nie mający obywatelstwa żadnego państwa może zawrzeć małżeństwo za granicą;

i) sporządzanie, na wniosek stron, wypisów z zagranicznych aktów stanu cywilnego, za pośrednictwem polskich placówek konsularnych;

j) powiadamianie właściwych organów ewidencji ludności o zarejestrowanych urodzeniach, małżeństwach i zgonach oraz innych zmianach stanu cywilnego;

k) potwierdzanie wniosków o wydanie dowodów osobistych osobom, których akty urodzenia lub małżeństw sporządzone zostały w miejscowym Urzędzie;

l) sporządzanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz organizowanie uroczystości jubileuszowych z tych okazji;

m) sporządzanie aktów małżeństw na podstawie zaświadczeń przekazanych przez jednostki kościoła lub związki wyznaniowe.

2) w zakresie Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

a) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość;

b) prowadzenie postępowań administracyjnych zmierzających do zameldowania i wymeldowania z urzędu decyzją administracyjną;

c) prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisu wyborców;

d) sporządzanie wykazu przedpoborowych i poborowych;

e) prowadzenie ewidencji ludności i kartoteki ewidencyjno – adresowej mieszkańców;

f) wydawanie decyzji o zbiórkach publicznych.

§ 30. Do zadań stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:

1) realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej, spraw obronnych, wojskowych i przeciwpożarowej:

a) opracowywanie i aktualizowanie dokumentów w ramach planowania obronnego, w tym:

- planu operacyjnego funkcjonowania gminy;

- dokumentacji stanowiska kierowania i przemieszczania na zapasowe miejsce pracy (burmistrza);

b) opracowanie i prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru Urzędu, zapewnienie właściwego obiegu decyzji i informacji dla potrzeb kierowania przez Burmistrza;

c) organizowanie i przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych;

d) realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej;

e) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem osób od pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

f) wykonywanie zadań związanych z planowaniem i nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych (przygotowanie projektów decyzji administracyjnych) na terenie gminy oraz opracowanie:

- planu świadczeń osobistych na terenie gminy i miasta Mirosławiec;

- planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy i miasta Mirosławiec;

- planu świadczeń rzeczowych na terenie gminy i miasta Mirosławiec;

- planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy Mirosławiec;

- zbiorczego wykazu świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do realizacji na obszarze gminy.

g) opracowanie i aktualizowanie dokumentacji (planu) akcji kurierskiej Gminy i Miasta Mirosławiec przy współpracy z wojskowym komendantem uzupełnień i Policją;

h) planowanie i aktualizowanie szkolenia obronnego na terenie Gminy, w tym:

- opracowanie programu szkolenia Gminy i Miasta Mirosławiec;

- opracowanie planu szkolenia Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec;

- opracowanie dokumentacji ćwiczeń i treningów, akcji kurierskiej, szkolenia zespołu kierującego akcją kurierską;

i) sprawowanie kontroli wykonywania zadań obronnych w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych.

2) realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej:

a) tworzenie formacji obrony cywilnej;

b) nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności;

c) organizowanie ćwiczeń formacji obrony cywilnej;

d) przechowywanie dokumentacji niejawnej.

3) realizacja zadań w zakresie spraw przeciwpożarowych:

a) zapewnienie właściwego funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy w zakresie ustalonym przez wojewodę;

b) sporządzanie kalkulacji w zakresie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej, umundurowania strażaków, ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej, kosztów okresowych badań lekarskich;

c) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

4) realizacja zadań w zakresie BHP i spraw organizacyjnych:

a) prowadzenie spraw szkoleń BHP;

b) realizacja przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynkach administracyjnych i gospodarczych Urzędu;

c) zabezpieczenie mienia oraz organizacja ochrony budynków Urzędu oraz współpraca w tym zakresie z Pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych;

d) prowadzenie spraw transportowych Urzędu;

5) realizacja zadań w zakresie zarządzania kryzysowego:

a) przygotowanie i aktualizacja planu reagowania kryzysowego;

b) organizacja pracy gminnego zespołu reagowania , tworzenie rocznego planu pracy i ćwiczeń;

c) przeprowadzanie ćwiczeń zespołu reagowania kryzysowego.

§ 31. Do zadań na stanowisku ds. kontroli zarządczej i porządku publicznego należy w szczególności:

1) w zakresie kontroli zarządczej:

a) badanie zgodności działania kontrolowanej jednostki z obowiązującymi przepisami prawa,

b) ujawnienie złej organizacji pracy, niegospodarności oraz braku celowości działania kontrolowanej jednostki,

c) badanie prawidłowości, skuteczności i trafności podjętych rozwiązań i działań oraz sposobów ich realizacji należących do zadań własnych i zleconych,

d) sprawdzanie przestrzegania realizacji procedur prawidłowości dokonywanych wydatków ze środków publicznych,

e) zbieranie i przedstawianie Burmistrzowi bieżącej, obiektywnej informacji niezbędnej do doskonalenia działalności urzędu i jednostek podległych oraz usprawnienia funkcji nadzoru, kontroli i koordynacji,

f) ustalenie i wykazywanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych, jak również wskazanie sposobów umożliwiających usunięcie stwierdzonych negatywnych zjawisk.

2) w zakresie porządku publicznego:

a) przetwarzanie danych zarejestrowanych przez radarowy system kontroli prędkości pojazdów tzw. FOTORADAR;

b) ustalenie danych osobowych właścicieli pojazdów zarejestrowanych przez FOTORADAR;

c) prowadzenie rejestrów pojazdów rejestrowanych przez FOTORADAR podczas kontroli drogowych;

d) prowadzenie na stanowisku pracy dokumentacji związanej z zarejestrowanymi zdarzeniami przez FOTORADAR;

e) współpraca z firmą prowadzącą serwis oprogramowania FOTORADARU;

f) wykonywanie czynności zleconych przez Burmistrza.

3) w zakresie ochrony danych osobowych:

a) sporządzanie wniosków o zgłoszeniu zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych;

b) prowadzenie rejestru zgłoszonych wniosków;

c) organizacja zabezpieczania danych osobowych;

d) kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;

e) prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych w oparciu o przepisy prawne oraz przyjęte regulaminy wewnętrzne.

4) w zakresie obowiązków Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:

a) zapewnienie ochrony informacji niejawnych;

b) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;

c) okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów;

d) opracowywanie planu ochrony Urzędu oraz nadzorowanie jego realizacji;

e) szkolenie pracownikóww zakresie ochrony informacji niejawnych;

f) współpraca ze stanowiskiem ds. informatyki w zakresie zapewnienia ochrony systemów i sieci teleinformatycznych;

g) współpraca ze stanowiskiem ds. Zarządzania Kryzysowego w zakresie zapewnienia fizycznej ochrony Urzędu.

§ 32. Zadania Straży Miejskiej określają odrębne przepisy.

Rozdział 7.

ZASADY PODPISYWANIA PISM l DOKUMENTÓW

§ 33. Do podpisu Burmistrza zastrzega się w szczególności:

1) Pisma i dokumenty:

a) kierowane do naczelnych i centralnych organów administracji i władzy państwowej;

b) kierowane do organów jednostek samorządu terytorialnego;

c) kierowane do Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Państwowej Inspekcji Pracy;

d) kierowane do posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej;

e) kierowane do przedstawicielstw dyplomatycznych;

f) związane z wykonywaniem przez Burmistrza funkcji kierownika Urzędu oraz zwierzchnictwa w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy;

g) każdorazowo zastrzeżone przez Burmistrza do jego podpisu.

2) Decyzje i postanowienia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych przepisów.

§ 34. Do podpisu Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika należy w szczególności:

1) podpisywanie pism i dokumentów w sprawach należących do zadań Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika;

2) aprobata wstępna pism zastrzeżonych do właściwości Burmistrza, a związanych z zakresem zadań należących do Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika;

3) podpisywanie decyzji i postanowień - w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego - w ramach udzielonych upoważnień.

§ 35. Do podpisu kierowników referatów należy w szczególności:

1) aprobata wstępna pism wychodzących z referatu;

2) podpisywanie pism w sprawach należących do zakresu działania referatów i biur z wyjątkiem zastrzeżonych dla Burmistrza, należących do zadań Burmistrza, Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika;

3) podpisywanie dokumentów w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej referatu lub biura oraz zakresu zadań poszczególnych stanowisk pracy i pracowników;

4) podpisywanie decyzji i postanowień - w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego - w ramach udzielonych upoważnień.

§ 36. Pracownicy opracowujący pisma do wysyłania umieszczają pod tekstem z lewej strony informację: kto prowadzi sprawę z podaniem imienia i nazwiska urzędnika, stanowiska oraz nr telefonu.

Rozdział 8.

NARADY WEWNĘTRZNE

§ 37. 

1. W celu uzgodnienia stanowisk lub skoordynowania załatwiania spraw wchodzących w zakres działania różnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy mogą być organizowane narady z udziałem zainteresowanych pracowników Urzędu i innych osób.

2. Naradę organizuje członek Kierownictwa Urzędu nadzorujący załatwianie spraw będących przedmiotem narady lub z jego upoważnienia kierownik komórki organizacyjnej/samodzielne stanowisko pracy, do którego należy załatwienie sprawy w podstawowym zakresie

3. Z każdej narady sporządza się protokół uwzględniający: datę jej odbycia, porządek narady, zwięzłe streszczenie dyskusji oraz podjęte ustalenia; organizator narady wnioski i ustalenia przekazuje do realizacji właściwym komórkom organizacyjnym i samodzielnym stanowiskom pracy po odbyciu narady.

4. Obsługę organizacyjną narady zapewnia jej organizator.

§ 38. 

1. W celu przekazania zakresu i sposobu realizacji zadań, rozliczenia wykonania wcześniej przekazanych zadań oraz przekazania mających istotne znaczenie dla działalności Urzędu informacji, organizowane są wg potrzeb narady Kierownictwa Urzędu z udziałem osób odpowiedzialnych za omawiane zagadnienia.

2. Narady, o których mowa w ust. 1, zwołuje, ustala ich porządek oraz prowadzi Burmistrz, Zastępca Burmistrza lub upoważniona przez nich osoba.

3. Z narad tych referat Organizacyjno-Prawny sporządza protokół ustaleń, a wyciągi z niego przekazuje kierownikom komórek organizacyjnych i samodzielnym stanowiskom pracy.

4. Osoby odpowiedzialne za realizację ustaleń składają do referatu Organizacyjno - Prawnego kserokopie odpowiedzi lub pisemne informacje o stanie ich wykonania.

5. Zasady określonej w ust. 4 nie stosuje się do członków Kierownictwa Urzędu, którzy składają na posiedzeniu ustną informację na temat realizacji ustaleń.

Rozdział 9.

ZASADY UDZIELANIA UPOWAŻNIEŃ I PEŁNOMOCNICTW

§ 39. 

1. Z wnioskami o udzielenie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem mogą występować

1) Zastępca, Sekretarz i Skarbnik;

2) kierownicy referatow;

3) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 składane są w formie pisemnej do Burmistrza.

3. Projekty upoważnień opracowuje pracownik ds. kadr.

§ 40. Rejestr upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz upoważnień do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem prowadzi stanowisko ds. organizacyjnych i sekretariatu.

Rozdział 10.

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA l ZAŁATWIANIA SKARG l WNIOSKÓW

§ 41. Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie odbywa się zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisami szczegółowymi.

§ 42. Zastępca, Sekretarz, Skarbnik oraz kierownicy referatów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w dniach i godzinach pracy Urzędu, a Burmistrz w poniedziałki w godzinach od 9.00-do 10.00 i od 15.00- do 16.00 , w pozostałe dni w godzinach od 9.00- do 10.00,

§ 43. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do rzetelnego i terminowego załatwiania zgłoszonych skarg i wniosków, zgodnie z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

§ 44. Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz ewidencjonowanie skarg i wniosków w Urzędzie koordynuje i kontroluje Sekretarz.

Rozdział 11.

TRYB UDZIELANIA ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE, ZAPYTANIA RADNYCH ORAZ WYSTĄPIENIA KOMISJI RADY

§ 45. 

1. Interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia komisji Rady kierowane do Burmistrza ewidencjonuje Sekretarz.

2. Sekretarz koordynuje pracę referatów w zakresie terminowości przygotowania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia komisji Rady.

3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia komisji Rady po ich akceptacji podpisuje Burmistrz.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia komisji Rady przekazuje radnym za pośrednictwem Biura Rady Sekretarz.

Rozdział 12.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 46. Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego nadania.

§ 47. Traci moc zarządzenie nr 38 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie nadania Urzędowi Gminy i Miasta w Mirosławcu Regulaminu Organizacyjnego.

§ 48. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


opracował:
inspektor Monika Kędzia

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22 

Burmistrza Mirosławca 

z dnia 1 kwietnia 2011 r. 

WYKAZ STANOWISK PRACY W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W MIROSŁAWCU 

– Łączna liczba stanowisk pracy - 35 

– Łączna liczba etatów - 35 I. JEDNOOSOBOWE STANOWISKA PRACY 


L.p. 

stanowiska 


etat 

rodzaj stanowiska 

1. 

Burmistrz 


kierownicze 

2. 

Zastępca Burmistrza 

będący jednocześnie kierownikiem referatu Gospodarki, Inwestycji i Środowiska 

kierownicze 

3. 

Skarbnik 


kierownicze 

4. 

Sekretarz 


kierownicze urzędnicze 

5. 

stanowisko 

ds. zarządzania kryzysowego 

urzędnicze 

6. 

stanowisko 

ds. kontroli zarządczej i porządku publicznego 

urzędnicze 

razem etaty 
II. REFERAT FINANSOWY 


L.p. 

stanowiska 


etaty 

rodzaj stanowiska 

kierownik 

GŁÓWNY KSIĘGOWY 

urzędnicze kierownicze 

stanowisko 

ds. księgowości budżetowej 

urzędnicze 

stanowisko 

ds. windykacji i księgowości budżetowej 

urzędnicze 

stanowisko 

ds. księgowości podatkowej 

urzędnicze 

stanowisko 

ds.podatków i opłat lokalnych 

urzędnicze 

razem etaty 
III. REFERAT ORGANIZACYJNO - PRAWNY, w tym Biuro Rady Miejskiej 


L.p. 

stanowiska 


etat 

rodzaj stanowiska 

1. 

kierownik 

sprawy kadrowe 

kierownicze urzędnicze 

radca prawny 


urzędnicze 

stanowisko 

ds. organizacyjnych i sekretariatu 

urzędnicze 

stanowisko 

ds. informatyki 

urzędnicze 

stanowisko 

ds. biura Rady i spraw biurowych 

pomocnicze 

stanowisko 

ds. biura obsługi interesantów 

pomocnicze 

stanowisko 

ds kancelaryjnych i archiwum 

urzędnicze 

sprzątaczka 


1,5 

obsługi 

goniec 


0,5 

obsługi 

razem etaty 
IV. REFERAT OŚWIATY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 


L.p. 

stanowisko 


etaty 

rodzaj stanowiska 

kierownik 

sprawy oświaty i zdrowia 

kierownicze urzędnicze 

stanowisko 

ds. przedsiębiorczości, organizacji pozarządowych i sportu 

urzędnicze 

stanowisko 

ds.promocji, turystyki,kultury 

urzędnicze 

razem etaty 
V. REFERAT GOSPODARKI INWESTYCJI I ŚRODOWISKA 


L.p. 

stanowiska 


etat 

rodzaj stanowiska 

stanowisko 

ds. budownictwa i planowania przestrzennego 

urzędnicze 

stanowisko 

ds. gospodarki komunalnej i inwestycji 

urzędnicze 

stanowisko 

ds.zamówień publicznych i gospodarki komunalnej 

urzędnicze 

stanowisko 

ds. ochrony środowiska, leśnictwa i rolnictwa 

urzędnicze 

stanowisko 

ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego 

urzędnicze 

stanowisko 

pozyskiwania środków zewnętrznych 

urzędnicze 

konserwator 


obsługi 

robotnik gospodarczy 


obsługi 

razem etaty 
VI. URZĄD STANU CYWILNEGO 


L.p. 

stanowisko 


etaty 

rodzaj stanowiska 

Kierownik 

sprawy obywatelskie 

kierownicze urzędnicze 

razem etaty 
VII. STRAŻ MIEJSKA 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22

Burmistrza Mirosławca

z dnia 1 kwietnia 2011 r.

Schemat organizacyjny

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 22 

Burmistrza Mirosławca 

z dnia 1 kwietnia 2011 r. 

ZASADY PLANOWANIA PRACY W URZĘDZIE 

§ 1. 

1. Planowanie pracy w Urzędzie ma charakter zadaniowy i służy określeniu zadań nałożonych na poszczególne komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy oraz wytyczaniu i koordynacji przedsięwzięć zmierzających do realizacji tych zadań. 

2. Przedmiotem planowania pracy w Urzędzie są ważniejsze problemy i zjawiska wymagające podjęcia działań przez Urząd. 

3. Planowanie nie obejmuje zadań bieżących o charakterze rutynowym i powtarzalnym. 

§ 2. Dokumentem planowania pracy jest roczny plan pracy. 

1. Plan pracy opracowywany jest na podstawie: 

1) planu pracy Rady; 

2) planów pracy Komisji Rady; 

3) poleceń i ustaleń Burmistrza; 

4) zaleceń pokontrolnych; 

5) zadań wynikających z budżetu Gminy; 

6) kierunków polityki społeczno-gospodarczej Gminy. 

2. Kierownicy komórek organizacyjnych i samodzielne stanowiska pracy w terminie do 10 stycznia przekazują Sekretarzowi w formie planu, najistotniejsze dla danej komórki zadania ujmując w nich: 

1) terminy i tematy materiałów, które należy przygotować na sesje Rady, posiedzenia komisji Rady; 

2) terminy i tematy materiałów przedkładanych na posiedzenia Kierownictwa. 

3) terminy i tematy zadań do realizacji wynikających z : 

a) budżetu Gminy; 

b) zaleceń pokontrolnych; 

c) zaleceń członków Kierownictwa Urzędu. 

4) Sekretarz w oparciu o materiały, o których mowa w ust. 1 opracowuje roczny plan pracy Urzędu i przedkłada go do akceptacji i zatwierdzenia Burmistrzowi. 

§ 3. 

1. Za terminową i pełną realizację planu pracy odpowiedzialni są kierownicy komórek organizacyjnych i samodzielne stanowiska pracy, którzy zobowiązani są do bieżącej kontroli wykonania planu i rozliczania podległych pracowników z realizacji nałożonych zadań. 

2. Niewykonanie zadania w terminie określonym w planie pracy stanowi naruszenie obowiązków służbowych i powoduje odpowiedzialność porządkową osoby wyznaczonej do jego realizacji. 

§ 4. 

1. Plan pracy Urzędu jest aktualizowany stosownie do zmiany zakresu zadań Urzędu oraz innych przyczyn. 

2. Aktualizacji planu pracy Urzędu dokonuje Burmistrz w formie aneksu. 

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 22 

Burmistrza Mirosławca 

z dnia 1 kwietnia 2011 r. 

ZASADY OPRACOWYWANIA PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH I NIEKTÓRYCH INNYCH DOKUMENTÓW 

§ 1. Akty prawne tj. uchwały i zarządzenia wydawane są na podstawie upoważnienia zawartego w ustawach i przepisach wykonawczych do ustaw, a także na podstawie przepisów ogólnokompetencyjnych w sprawach realizacji określonych zadań lub ustalania sposobu postępowania. 

§ 2. Akty prawne przygotowywane są przy użyciu edytora tekstów prawnych, w formie plików XML. 

§ 3. Redagowanie projektów aktów prawnych winno odbywać się przy zastosowaniu ogólnie przyjętych zasad techniki legislacyjnej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad Techniki Prawodawczej" (Dz. U. z 2002 Nr 100 poz.908) i zgodnie z powszechnie przyjętymi regułami składni języka polskiego. 

§ 4. Projekty uchwał i zarządzeń opracowują komórki organizacyjne urzędu (referaty i samodzielne stanowiska), do których zakresu działania należy przedmiot uchwały lub zarządzenia. 

§ 5. Jeżeli przedmiot aktu prawnego należy do zakresu działania kilku komórek organizacyjnych, projekt opracowują wspólnie ich przedstawiciele, a funkcję koordynatora pełni osoba wyznaczona przez Sekretarza. 

§ 6. Odpowiedzialnym za terminowe sporządzenie projektu uchwały i jego treść merytoryczną jest kierownik referatu, a w przypadku samodzielnych stanowisk – pracownicy merytoryczni. 

§ 7. Projekt uchwały podpisywany jest przez autora projektu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska z oznaczeniem daty jego sporządzenia. 

§ 8. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem opracowane przez pracowników Urzędu sporządzają i parafują kierownicy referatów, bądź samodzielne stanowiska i przedkładają wraz z opinią prawną radcy prawnego i po akceptacji Sekretarza, bądź Burmistrza na stanowisko ds. biura Rady i spraw biurowych w wersji wydruku i wersji pliku XML. 

§ 9. Porozumienia i inne akty podlegające publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego przekazywane są w wersji elektronicznej (plik XML) oraz w wersji wydruku na stanowisko ds. organizacyjnych i sekretariatu. 

§ 10. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem posiadające parafkę autora, radcy prawnego oraz aprobatę Burmistrza lub Sekretarza podlegają rejestracji w zbiorze „Projektów uchwał Rady Miejskiej” na stanowisku ds. biura Rady i spraw biurowych oraz podlegają publikacji w BIP. 

§ 11. Autorzy opracowanych projektów uchwał uczestniczą w pracach Komisji Rady, na których omawiane są opracowane przez nich projekty. 

§ 12. W przypadku, gdy projekt uchwały wywołuje skutki finansowe dla Gminy należy uzyskać akceptację Skarbnika. 

§ 13. Projekty zarządzeń przed podpisaniem przez Burmistrza winny posiadać akceptację radcy prawnego oraz Sekretarza, a zarządzenia dotyczące finansów gminy Skarbnika. 

§ 14. Oryginał zarządzenia podlega włączeniu do „Rejestru Zarządzeń Burmistrza”, 

§ 15. Zarządzenie, podlegające włączeniu do zbioru „Rejestr Zarządzeń Burmistrza” na pierwszym egzemplarzu, na ostatniej stronie winno posiadać adnotację „opracował” z podaniem nazwiska i imienia autora zarządzenia podaniem stanowiska oraz pieczątkę radcy prawnego. 

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 22 

Burmistrza Mirosławca 

z dnia 1 kwietnia 2011 r. 

ZAKRES I ZASADY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI DO BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU GMINY I MIASTA MIROSŁAWIEC 

§ 1. Ustala się adres internetowy Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu : https://bip.miroslawiec.pl/. 

§ 2. Wyznacza się stanowisko ds. informatyki do pełnienia funkcji koordynatora BIP odpowiedzialnego za redagowanie BIP. 

§ 3. Pracownicy w zakresie działania i posiadania kompetencji na danym stanowisku odpowiedzialni są za niezwłoczne przekazywanie wszelkich informacji wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 ze. zm) oraz innych ustaw i rozporządzeń, z których wynika obowiązek zamieszczania danej informacji na stronach internetowych Urzędu, pracownikowi odpowiedzialnemu za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta. 

§ 4. W przypadku posiadania informacji, które podlegają publikacji w Biuletynie, a wykluczonych z tej publikacji na podstawie przepisów szczególnych należy przekazać taką informację do osoby o której mowa w § 2 wraz z podstawą prawną i uzasadnieniem wyłączenia.

Załączniki

22/2011 pdf, 4.92 MB

Powiadom znajomego