W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 91/2010

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontaracie, na 2001 r.
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 91/2010

Burmistrza Mirosławca

z dnia 1 października 2010 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontaracie, na 2001 r.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz §3 Uchwały nr LII/308/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzic konsultacje Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2011 rok.

§ 2. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 9 października 2010 r. do dnia 15 października 2010 r.

§ 3. Projekt Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2011 rok. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Formą konsultacji jest opublikowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy, na stronie internetowej Gminy i Miasta Mirosławiec oraz na tabliach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec treści projektu uchwały, o której mowa w §1.

§ 5. 

1. konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały wymienionego w V1.

2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje organizacje pozarzadowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 6. Opinie i uwagi wnoszone pisemnie na "Formularzu konsultacji" stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia należy składać do Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu pok. nr 101 lub przekazać drogą elektroniczną na adres urzad@miroslawiec.pl w terminie określonym w §2.

§ 7. Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

§ 8. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest pracownik merytoryczny, do którego zadań należą sprawy organizacji pozarzadowych Pani Katarzyna Fajger - pokój nr 101.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 91/2010

Burmistrza Mirosławca

z dnia 1 października 2010 r.

Projekt

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA MIROSŁAWIEC Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA 2011 R.

I. Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

1) Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. Nr 96 poz. 873, ze zm.)

2) Organizacji - rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3)  Gminie - rozumie się przez to Gminę i Miasto Mirosławiec,

4) Programie - rozumie się przez to Roczny program współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2011r.

2. Program obejmuje wspópracę gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz Gminy i Miasta Mirosławiec i jego mieszkańców.

II. Cel główny i cele szczegółowe programu

1. Celem głównym programu jest współpraca z organizacjami zmierzająca do efektywnego wykorzystania społecznej aktywności w zakresie zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i umocnieniepartnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami.

2. Celami szczegółowymi Programu są:

1)  poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy,

2)  racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych,

3) otwarice na innowacyjność oraz konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym wystąpienia z ofertą realizacji konkretnych zadań publicznych,

4)  integracja organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania sferę zadań publicznych,

5)  promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich,

6)  wspieranie oraz powierzanie organizacjom zadań publicznych.

III. Zasady współpracy

1. Współpraca Gminy z organizacjami opierać się będzie na zasadach:

1) pomocniczości, co oznacza, że Gmina powierza organizacjom realizację zadań własnych, a organizacja zapewnia ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,

2) suwerenności stron , co oznacza, iż stosunki pomiędzy Gminą a organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej,

3) partnerstwa, oznacza to dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów,

4) efektywności, oznacza to wspólne dążenie Gminy i organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów do osiagnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych,

5) uczciwej konkurencji, oznacza równe traktowanie wszystkich podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego,

6) jawności, opiera się na obowiązku informowania organizacji o czynnościach podejmowanych przez Gminę w zakresie objetym programem.

IV Zakres przedmiotowy programu

1. Zakresem przedmiotowym programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:

1)  realizacja zadań Gminy określonych w ustawach,

2)  podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy,

3)  tworzenie systemowych rozwiązań waznych problemów społecznych,

4)  określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania,

5)  konsultowanie aktów prawa lokalnego.

V. Formy współpracy

1. Współpraca Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami realizowana bedzie w następujących formach:

1) zlecenie do realizacji zadań publicznych, które odbywa się na zasadach określonych w ustawie poprzez:

a) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

b)  wspieranie wykonywania zadań publicznych z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach dzialalności i współdziałanie z celu zharmonizowania tych kierunków poprzez:

a)  publikowanie waznych informacji w Biuletynie informacji Publicznej oraz na stronach internetowych Gminy,

b) przekazywanie przez Organizację informacji o przewidywanych lub realizowanych w 2011r. zadaniach sfery publicznej, których realizacja odbywa się w oparciu o środki inne niż wynikające z Programu,

3) konsultowanie z organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dzidzinach dotyczacych działalności statutowej tych organizacji,

4)  inne formy współpracy:

a)  udzielanie pomocy w uzyskiwaniu lokali z przeznaczeniem na siedzibę organizacji,

b)  udzielenie pomocy w pozyskiwaniu pomieszczeń, terenów z przeznaczeniem na realizację zadań przez organizację,

c)  udostepnienie lokalu komunalnego na spotkania organizacji oraz spotkanie otwarte,

d)  udzielenie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,

e)  organizowanie konsultacji i szkoleń,

f)  programowanie przez Gminę działalności organizacji,

g)  udostepnianie projektów uchwał w Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec,

h)  pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji pozarządowych w skali lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

VI. Priorytetowe zadania publiczne

1. Zakres zadań objętych Programem obejmuje wyłącznie sferę zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy.

2. Jako zadania priorytetowe Gminy w roku 2011 określa się zadania o charakterze gminnym, lokalnym, regionalnym i powiatowym z zakresu:

1)  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a)  organizacja zajęć sportowych - żeglarskich,

b)  organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej w tym dofinansowanie trenera piłki nożnej,

2)  wypoczynku dzieci i młodzieży,

3)  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

4)  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

5) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

6)  kultury.

VII. Okres realizacji Programu

Niniejszy Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

VIII. Sposób realizacji Programu

1. Przeprowadzenie otwartych konkursów ofert odbywa się według następujących zasad:

1) zlecenie realizacji zadań Gminy organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności zadania priorytetowe i odbywać się będzie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadanie mozna zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych (w szczególności na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamównieniach publicznych),

2)  otwarty konkurs ofert ogłasza Burmistrz,

3) termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia,

4) informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz rozpatrzenie wniosków odbywa się w oparciu o procedury opisane w ustawie,

5) podmioty przystepujące do otwartego konkursu ofert muszą spełniać warunki wynikające z ustawy,

6) decyzję o wyborze oferentów, którym zostanie przyznana dotacja oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz w formie zarządzenia.

2. Na wniosek organizacji burmistrz może jej zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego. Szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania dofinansowania określa art.19a ustawy.

IX. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

W 2011 roku na realizację zadań publicznych objetych niniejszym programem przeznaczona zostanie kwota nie mniejsza niż 113 000 zł. Powyższe środki zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy na 2011 rok.

X. Sposób oceny realizacji Programu

1. Monitoring programu współpracy polega na zbieraniu opinii, wniosków, uwag oraz informacji wnoszonych przez podmioty Programu.

2. Uwagi, wnioski, propozycje dotyczace realizacji Programu mogą być zgłaszane na bieżąco - za pośrednictwem Pracownika ds. organizacji pozarządowych.

3. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji programu:

1)  liczba ogłoszonych otwartych konkursów,

2)  liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji,

3)  liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego

4)  liczby osób, które były adresatami różnych działań publicznych,

5)  wysokość środkó finansowych zaangażowanych na realizację Programu,

6) łączna wysokość środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców,

7)  liczba zadań zrealizowanych w ramach Programu.

4. Burmistrz złoży Radzie Miejskiej w Mirosławcu sprawozdanie z realizacji Programu w 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r.

XI. Sposób tworzenia Programu Współpracy

1. Przygotowanie programu objęło realizację następujących działań:

1)  zebranie propozycji do projektu Programu zgłaszanych przez organizacje pozarządowe,

2) przedstawienie Komisji Polityki Społecznej przy Radzie Miejskiej w Mirosławcu oraz Radnym rady Miejskiej w Mirosławcu, propozycji realizacji zadań publicznych przez organizacje w celu ustalenia wysokości planowanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje oraz priorytetów w realizacji zadań publicznych,

3)  opracowanie projektu Programu,

4) skierowanie projektu Programu do konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr LII/308/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konsultacji z radami dzialalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy,

5)  rozpatrzenie opini i uwag przez organizacje pozarządowe podczas konsultacj,

6) przedłożenie informacji o Programie na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej przy Radzie Miejskiej w Mirosławcu,

7)  przedłożenie Program,u pod obrady Rady Miejskiej w Mirosławcu.

XII. Komisja Konkursowa - tryb powoływania i zasady działania

1. Każdorazowao, w związku z ogłoszonym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu gminy w danym obszarze, wynikającym z rocznego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert Burmistrz powołuje Komisję konkursową, zwaną dalej Komisją.

2. Do obowiązków Pracownika ds. organizacji pozarządowych Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec, realizującego konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych w obszarach wskazanych w "Rocznym programie współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2011 rok", należy prowadzenie spraw związanych z powołaniem i pracą.

3. W skład komisji konkursowej wchodzą: pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec oraz dwie osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 biorące udział w konkursie. W skład komisji konkursowej mogą zostać powołane także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

4. Komisja Konkursowa ocenia i opiniuje nadesłane oferty. Protokół zawierający wskazania i rekomendację dotyczącą przyznania środków finansowych Komisja przedklada Burmistrzowi. Decyzję o udzieleniu zlecenia zadania podejmuje Burmistrz po zapoznaniu się z protokołem Komisji. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie.

5. W ocenie oferty złożonej w konkursie, nie może brać udziału osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia, co do jej bezstronności.

6. Na pierwszym posiedzeniu, każdy członek Komisji podpisuje zobowiązanie, że w przypadku stwierdzenia istnienia powiązań, o których mowa w ust.4, członek Komisji zgłasza ten fakt na posiedzeniu Komisji i zostaje wyłączony z oceny ofert podmiotu, z którym powiązanie występuje.

7. Pracami Komisji konkursowej kieruje Przewodniczący Komisji.

8. Komisja obraduje na posiedzeniach zamknietych, bez udziału oferentów.

9. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów decyzduje głos Przewodniczącego.

10. Rozstrzygnięcie Komisji nie jest wiążące dla Burmistrza.

11. Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Ze strony samorządu współpracę z organizacjami pozarządowymi realizują:

1)  Rada Miejska,

2)  Komisja Polityki Społecznej przy Radzie Miejskiej w Mirosławcu,

3)  Burmistrz Mirosławca,

4) Merytoryczni pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu i pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawa z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz.873) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

Załączniki

91/2010 pdf, 1.31 MB

Powiadom znajomego