W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 76

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie przyjęcia regulaminu wypożyczania i korzystania ze sprzętu wodnego nad jeziorem Kosiakowo
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 76

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 maja 2024 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu wypożyczania i korzystania ze sprzętu wodnego nad jeziorem Kosiakowo

Na podstawie art 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), Burmistrz Mirosławca zarządza, co następuje:

Rozdział 1.

Zasady ogólne

§ 1. 

1. Regulamin określa zasady wypożyczania i korzystania ze sprzętu wodnego nad jeziorem Kosiakowo (Korytnickie) tj. rowerów wodnych, kajaków wraz z niezbędnymi akcesoriami: wiosłami, kamizelkami asekuracyjnymi/ ratunkowymi, zwanymi dalej „sprzętem”, których właścicielem jest Gmina Mirosławiec, zwana dalej "Gminą".

2. Wypożyczanie sprzętu będzie możliwe corocznie w sezonie letnim tj. od 01 czerwca do 30 września, z zastrzeżeniem § 2 ust 2.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 decyzją Gminy może ulec zmianie.

Rozdział 2.

Zasady korzystania

§ 2. 

1. Osobą wydającą sprzęt jest gospodarz obiektu, zwany dalej "gospodarzem", o którym mowa w § 2 ust. 6 załącznika nr 1 do Uchwały nr LVII/437/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z terenów rekreacyjnych położonych przy jeziorze Kosiakowo.

2. Sprzęt można wypożyczać wyłącznie podczas obecności gospodarza.

3. Wszystkie osoby korzystające ze sprzętu zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i bezwzględnego jego przestrzegania.

4. Sprzęt wypożycza się wyłącznie osobom pełnoletnim, posiadającym dowód tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem.

5. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze sprzętu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za ich zachowanie, bezpieczeństwo, zdrowie oraz ewentualne szkody materialne przez nie wyrządzone.

6. Każda osoba przebywająca na sprzęcie zobowiązana jest do założenia kamizelki asekuracyjnej/ratunkowej.

7. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym z gospodarzem.

§ 3. 

1. Podstawą wypożyczenia sprzętu jest:

1) uiszczenie przez wypożyczającego opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 oraz okazaniu gospodarzowi potwierdzenia zapłaty,

2) dokonanie wpisu do książki wypożyczeń przez gospodarza oraz złożenie w niej podpisu przez wypożyczającego.

2. Z chwilą wydania sprzętu wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt, zdrowie i życie własne oraz innych osób korzystających ze sprzętu.
3. W przypadku zaginięcia lub kradzież sprzętu wypożyczający zobowiązuje się zwrócić jego równowartość w wysokości 100% jego ceny rynkowej.

4. W przypadku drobnych uszkodzeń obniżających wartość sprzętu, czy jego wyposażenia, wypożyczający zobowiązuje się do pokrycia wszelkich wynikających z tego kosztów napraw.

5. Odmawia się wypożyczenia sprzętu:

1) osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub znajdujących się pod wpływem substancji odurzających,

2) gdy warunki pogodowe lub inne okoliczności mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia wypożyczającego.

6. Wypożyczający zobowiązuje się do:

1) sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym oraz przekazania wszelkich ewentualnych uwag gospodarzowi,

2) poprawnego korzystania z wypożyczonego sprzętu oraz jego wyposażenia, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez gospodarza przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu,

3) zwrotu wypożyczonego sprzętu w zadeklarowanym czasie, a w przypadku przekroczenia zadeklarowanego czasu uiszczenia dodatkowej płatności, o której mowa w § 4 ust. 4.

4) opieki nad sprzętem przez cały czas jego wypożyczenia i zwrotu sprzętu w stanie niepogorszonym i kompletnym,

5) bezwzględnego korzystania z kamizelek przez wszystkie osoby znajdujące się na sprzęcie,

6) do obserwacji warunków pogodowych i w razie potrzeby podjęcia stosownych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa własnemu, pasażerów oraz osób trzecich i niezwłocznego powrotu w sytuacji nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych,

7) stosowania się do wskazówek i poleceń wydawanych przez gospodarza oraz służb do tego uprawnionych,

8) zachowania czystości sprzętu, by było możliwe ponowne jego wypożyczenie,

9) zachowania się kulturalnie i zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

7. Wypożyczającym sprzęt zabrania się:

1) kąpieli podczas pływania (w tym skoków ze sprzętu do wody),

2) nieuzasadnionego moczenia kamizelek asekuracyjnych/ratunkowych,

3) zabierania na pokład wypożyczonego sprzętu większej liczby pasażerów, niż wynika to z wyporności danego sprzętu i zadeklarowanej liczby w książce wypożyczeń.

4) uderzania (taranowania) innych obiektów,

5) spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających w czasie użytkowania sprzętu na wodzie,

6) wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z przeznaczeniem,

7) udostępniania sprzętu osobom trzecim.

8. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

9. Nie dopuszcza się możliwości rezerwacji sprzętu.

10. Wypożyczający dokonując podpisu w książce wypożyczeń oświadcza, że zapoznał się
z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać oraz oświadcza, że posiada
umiejętność pływania i przyjmuje pełną odpowiedzialność za osoby będące pasażerami wypożyczanego sprzętu.

11. Gmina nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci osób korzystających z wypożyczonego sprzętu sportowego.

12. O każdym fakcie zaistniałej nieprawidłowości, jak np. kolizji z inną jednostką, wywróceniu się sprzętu, jego nieszczelności czy uszkodzeniu, należy niezwłocznie powiadomić gospodarza.

13. Osoby naruszające niniejszy regulamin będą zobowiązane do niezwłocznego zakończenia korzystania z wypożyczonego sprzętu niezależnie od opłaconego czasu jego wypożyczenia, bez prawa zwrotu uiszczonej opłaty za jego wypożyczenie.

Rozdział 3.

Opłaty za wypożyczenie

§ 4. 

1. Ustala się następujące opłaty za każdą godzinę wypożyczenia sprzętu, zgodnie z poniższym zestawieniem:

   Rodzaj sprzętu
Czas 
Cena
kajak + wiosła
1 godzina
10 zł
rower wodny
1 godzina
15 zł
2. W opłacie, o której mowa w ust. 1 wliczone są kamizelki asekuracyjne/ratunkowe.

3. Za wypożyczenie sprzętu pobiera się opłatę z góry za zadeklarowany czas jego używania, w formie bezgotówkowej, przelewem na poniższy numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Mirosławcu: 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020, tytułem "kajak" lub "rower".

4. Każde przekroczenie zadeklarowanego czasu wypożyczenia sprzętu i opóźnienie w planowanym jego zwrocie, skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 100% ceny za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w jego zwrocie.

5. Czas wypożyczenia sprzętu nie może być dłuższy, niż godziny pracy gospodarza.

Rozdział 4.

Ochrona danych osobowych

§ 5. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Mirosławcu reprezentowany przez Burmistrza Mirosławca, z siedzibą przy ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, kontakt:

1) osobiście lub na adres poczty elektronicznej: urzad@miroslawiec.pl,

2) telefonicznie: +48 (67) 259 50 42, pisemnie: ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.

§ 6. W Urzędzie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iodo@miroslawiec.pl.

§ 7. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z wypożyczania i korzystania ze sprzętu wodnego nad jeziorem Kosiakowo na podstawie: art. 6 ust. 1 pkt. a), b) rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i będą przechowywane przez okres 5 lat.

§ 8. Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa.

§ 9. Przysługujące prawa w zakresie ochrony danych osobowych:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania,
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 10. Prawa nie mające zastosowania:

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty i Polityki Społecznej.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mirosławca
Piotr Pawlik

Załączniki

Powiadom znajomego