W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 73

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 73

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232) oraz § 13 uchwały Rady Miejskiej Nr LXII/496/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Mirosławiec na 2024 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 75.537,68 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 62.149,84 zł, zmiany zawiera załącznik nr1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 75.537,68 w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 62.149,84 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 18.890,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie 1.437,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 42.994.810,48 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 3.686.712,89 zł,

b) wydatkami w kwocie 48.582.285,88 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 3.686.712,89 zł, 

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 5.587.475,40 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;

- spłaty udzielonych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 141.780,30 zł,

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 900.000,00 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.545.695,10 zł.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Burmistrz Mirosławca
Piotr Pawlik
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 73

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 maja 2024 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 73

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 maja 2024 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 73

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 maja 2024 r.

Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 73

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 maja 2024 r.

Zalacznik4.pdf
Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 73

Burmistrza Mirosławca 

z dnia 29 maja 2024 r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie oraz dotacjami celowymi na zadania zlecone, tj. na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.61.2024.NK.7 z dnia 10 maja 2024r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37 f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegające na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny, z rezerwy celowej b. p. poz. 44 (dział 600, rozdział 60004 § 2010), zmniejszenie w kwocie 938,10 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.56.2024.MT.6 z dnia 10 maja 2024r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (dział 750, rozdział 75011 § 2010), w kwocie 42.368,94 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.39.2024.MT.8 z dnia 17 maja 2024r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 202r. (pismo informujące o zwiększeniu dotacji z dnia 31 października 202r. znak FB-1.3111.122.2023.10.AB), na wsparcie instytucjonalne jst, z rezerwy celowej b.p. poz. 44 (dział 750, rozdział 75011 § 2010), w kwocie 619,00 zł,

- art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (Dz.U. 2024 poz. 167), środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia Obywatelom Ukrainy, zadanie 1.5 (dział 754, rozdział 75495 § 2100), w kwocie 400,00 zł,

- pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.6.2024g z dnia 23 maja 2024r. oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz.167, z późn.zm.) środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (dział 758, rozdział 75814 § 2100), tj. środki za okres od 1 do 30 kwietnia 2024 roku - w kwocie 12.688,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.32.2024.MK.21 z dnia 22 maja 2024r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dział 855, rozdział 85513 § 2010), w kwocie 20.400,00 zł.
-  art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (Dz.U. 2024 poz. 167), środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy, zadanie 2.4 (dział 855, rozdział 85595 § 2100), zmniejszenie w kwocie 0,16 zł.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 75.537,68 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki ogółem w kwocie 75.537,68 zł, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 18.890,00 zł, w tym; 

przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 29 maja 2024 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Rozdysponowanie rezerwy

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na niezbędne wydatki związane z realizacją zadań bieżących Urzędu Miejskiego w Mirosławcu ogółem w kwocie 1.437,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 4.

Załączniki

Powiadom znajomego