W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 67

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 67

Burmistrza Mirosławca

z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) , art. 15 ust. 2a-2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) i uchwały Nr LXI/478/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Mirosławiec na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządza się co następuje:

§ 1. 

1. W celu zaopiniowania oferty na realizację zadania publicznego powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

1) Monika Stąporek - Przewodnicząca komisji,

2) Kamila Borowiec - Członek komisji,

3) Daniel Gbur - Członek komisji.

2. Zadaniem Komisji jest zaopiniowanie ofert przedstawionych przez organizacje pozarządowe na realizację zadania własnego gminy z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie Gminy Mirosławiec.

§ 2. Komisja działa w oparciu o program współpracy wprowadzony Uchwałą Nr LXI/478/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 listopada 2023 r.

§ 3. Karta oceny oferty stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji Konkursowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   
Burmistrz Mirosławca

Piotr Pawlik
Załącznik do zarządzenia Nr 67

Burmistrza Mirosławca

z dnia 10 maja 2024 r.

Karta oceny Ofert

Wnioskodawca:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Nazwa zadania:....................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Termin złożenia oferty: .............................................

I.  Ocena formalna oferty 

    Lp.
Warunki formalne:
TAK
NIE
1.
Oferent jest organizacją pozarządową lub też innym podmiotem o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2023 r., poz. 571),
2.
Oferta złożona na kwotę podaną w ogłoszeniu
3.
Oferta złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie 
4.
Oferta została złożona na obowiązującym i prawidłowo wypełnionym formularzu
5.
Do oferty dołączono aktualny dokument określający osobowość prawną
(w przypadku braku wpisu do KRS - kopia aktualnego wpisu z właściwego rejestru lub ewidencji)
6.
Do oferty został dołączony statut (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
7.
Podmiot prowadzący działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem 
8.
Do oferty zostały dołączone wymagane oświadczenia
Stwierdzenie braków formalnych podlegających uzupełnieniu:
· Brak statutu: TAK/NIE

· Brak dokumentu określającą osobowość prawną: TAK/NIE

· Brak wymaganych oświadczeń: TAK/NIE

.............................................

Data dokonania uzupełnienia

............................................

Imię i nazwisko osoby uzupełniającej

.............................................

Data i podpis osoby przyjmującej uzupełnienie

 

.............................................

Data i podpis osoby dokonującej oceny formalnej

II.  Ocena merytoryczna oferty

   Lp.
Merytoryczne kryteria oceny oferty:

(maksymalna liczba punktów - 30 )
Punkty przyznane 
1
Możliwość realizacji zadania przez uprawniony podmiot – od 0 -10 pkt.


2
Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – od 0 - 5 pkt.


3
Deklarowana jakość działania i kwalifikacje osób mających realizować zadanie – od 0 - 3 pkt.


4
Zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania – od 0 - 5 pkt.


5
Zadeklarowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków od 0 - 4 pkt.


6
Analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków od 0 - 3 pkt.


7
Razem


UWAGI:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
Podpisy Członków Komisji Oceniającej

1. ...........................................................

2. ...........................................................

3. ...........................................................

Załączniki

Powiadom znajomego