W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 38

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego szczegółowe zasady rejestracji społecznych opiekunów kotów wolno żyjących
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 38

Burmistrza Mirosławca

z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego szczegółowe zasady rejestracji społecznych opiekunów kotów wolno żyjących

Na podstawie art.11 i 11a ust. 1, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572 i 2375) oraz na podstawie Uchwały nr LIII/403/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2023 r. zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin określający szczegółowe zasady rejestracji społecznych opiekunów kotów wolno żyjących - karmicieli, dokarmiania i opieki nad kotami wolno żyjącymi wraz z zasadami kontroli na terenie Gminy Mirosławiec, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Środowiska.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Burmistrz Mirosławca

 

Piotr Pawlik
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38

Burmistrza Mirosławca

z dnia 22 marca 2023 r.

Regulaminu określający szczegółowe zasady rejestracji społecznych opiekunów kotów wolno żyjących

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa:

a) zasady weryfikacji i rejestracji karmicieli kotów,

b) zasady dokarmiania kotów,

c) zasady kontroli.

2. Ilekroć mowa w regulaminie o:

a) karmicielu kotów – należy przez to rozumieć społecznego opiekuna kotów wolno żyjących wpisanego do rejestru karmicieli kotów wolno żyjących na terenie gminy Mirosławiec,

b) kotach – należy przez to rozumieć koty wolno żyjące na terenie gminy Mirosławiec, oraz koty które nie są w stanie samodzielnie egzystować w naturalnym środowisku. W takich przypadkach dopuszcza się ich opiekę w domach karmicieli,

c) Gminie – należy przez to rozumieć gminę Mirosławiec,

d) wniosku o wpisanie do rejestru karmicieli kotów – należy przez to rozumieć pismo złożone przez karmiciela kotów, w którym znajduje się imię i nazwisko karmiciela, informacja o ilości dokarmianych kotów, oraz miejscu przebywania kotów, w tym o chęci otrzymania karmy w celu dokarmiania kotów wolno żyjących.

§ 2. Weryfikacja i rejestracja społecznych opiekunów kotów

1. Społecznym opiekunem kotów - karmicielem mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, które mieszkają na terenie gminy Mirosławiec i złożyły wniosek o wpisanie do rejestru karmicieli kotów, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Po zweryfikowaniu miejsca bytowania i dokarmiania kotów podczas wizji lokalnej karmiciel wpisany do rejestru prowadzonego przez Referat Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Mirosławcu staje się osobą uprawnioną do odbierania na podstawie wniosku karmy przeznaczonej dla kotów od podmiotu wydającego karmę.

§ 3. Dokarmianie kotów oraz zasady zakupu i wydawania karmy

1. Karmiciel zobowiązuje się:

a) dokarmiać koty w stałym i bezpiecznym dla zwierząt miejscu,

b) dokarmiać koty w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców oraz zachować porządek i czystość w miejscu dokarmiania,

c) zgłaszać niezwłocznie zmianę danych wskazanych we wniosku, w szczególności danych dotyczących liczby dokarmianych kotów, jak również fakt zaprzestania dokarmiania,

d) przechowywać karmę w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem i zepsuciem,

2. Bezpłatna karma przysługuje karmicielom mieszkającym na terenie gminy Mirosławiec. Na każdego kota przypada ta sama ilość karmy.
3. Karma wydawana jest po wpisaniu przez pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Środowiska do rejestru społecznych opiekunów.

4. O przyznaniu karmy i terminie jej odbioru karmiciel zostanie powiadomiony.

5. Przy odbiorze karmy społeczny opiekun jest obowiązany do podpisania protokołu zdawczo odbiorczego (załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia), który będzie potwierdzał przekazanie i odbiór karmy dla kotów wolno żyjących.

6. Zakupu karmy dokonuje Gmina. Na realizację zadania związanego z dokarmianiem kotów, Gmina Mirosławiec zapewnia środki finansowe w budżecie Referatu Gospodarki Komunalnej i Środowiska na dany rok.

7. Karma będzie wydawana karmicielom kotów w punkcie wytypowanym przez Urząd Miejski w Mirosławcu maksymalnie raz w miesiącu z zachowaniem terminu podanego i ustalonego przez pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

8. Ilość karmy przeznaczonej do dokarmiania kotów wolno żyjących zależna jest od ilości środków finansowych na bieżący rok budżetowy.

9. Karmicielowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie lub świadczenie z tytułu realizowanego zadania.

10. Karmiciel realizuje zadanie osobiście. Może powierzyć wykonanie zadania innej osobie, lecz w pełni odpowiada za jego wykonanie.

§ 4. Zasady kontroli

1. Gmina ma prawo do przeprowadzenia kontroli karmiciela kotów. Kontroli podlega:

a) sposób wykorzystania karmy przekazanej przez Gminę,

b) warunki w jakich dokarmiane są koty,

c) warunki przechowywania karmy.

2. O terminie kontroli Gmina nie ma obowiązku powiadamiać karmiciela kotów.

3. Kontrolę przeprowadza się w miejscu dokarmiania kotów.

4. Z przeprowadzonej kontroli spisuje się adnotację służbową.

5. W razie stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli, a w szczególności w przypadku karmienia w niewłaściwym miejscu ( np. niebezpiecznym dla zwierząt), dysponowanie karmą niezgodnie z przeznaczeniem, niewłaściwego przechowywania karmy, przekazanie otrzymanej karmy osobom trzecim (za wyjątkiem czasowego przekazania zadania innej osobie w uzasadnionych lub losowych przypadkach)- karmiciel kotów może zostać skreślony z rejestru karmicieli kotów.

6. Karmiciel kotów, który został skreślony z listy rejestru nie może zostać ponownie na nią wpisany przez okres 1 roku.

7. W przypadku wykorzystywania darmowej karmy w inny sposób niż dokarmianie kotów karmiciel kotów zostanie obciążony kosztami jej zakupu i skreślony z rejestru karmicieli kotów bez możliwości ponownego ubiegania się o status karmiciela kotów.
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 38

Burmistrza Mirosławca

z dnia 22 marca 2023 r.

WNIOSEK SPOŁECZNEGO OPIEKUNA
KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

Urząd Miejski w Mirosławcu

ul. Wolności 37

78-650 Mirosławiec

1. Dane dot. opiekuna:

Imię i nazwisko społecznego opiekuna kotów: ………………………………………………………………………………………………………………………………….....

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………………………………....

Nr telefonu:……………………………………………………………………………………………………..…………

2. Dane dot. zwierząt:

Miejsce przebywania kotów:……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………....

Liczba kotów objętych opieką:………………..

3. Forma pomocy udzielanej kotom przez opiekuna:……………………………………... …………………………………………………………………………………………………………………………………......

Oświadczam, iż opiekuję się zadeklarowanymi zwierzętami i potwierdzam, że zadeklarowane powyżej koty są zwierzętami wolno żyjącymi i przebywają we wskazanym przeze mnie miejscu.

..........…………………………………………………………

czytelny podpis społecznego opiekuna kotów

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE
L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Mirosławca z siedzibą w Urzędzie Miejskim
w Mirosławcu (78-650) przy ul. Wolności 37 w Mirosławcu.

2. Jednostka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny: ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec oraz adres e-mail: iodo@miroslawiec.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków, w szczególności tj.:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wynikających z ustaw kompetencyjnych (szczególnych) (np.: wydawanie decyzji administracyjnych, realizacji zadań publicznych, prowadzenia rejestrów publicznych, wydawania zezwoleń w zakresie zmiany warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków itp.),

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora w związku z koniecznością spełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych (np.: sporządzanie, ewidencjonowanie i przechowywanie dowodów księgowych oraz gdy jest to niezbędne do wykonania umów, których osoba zainteresowana jest stroną),

c) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt,

b) umowa zawarta z Administratorem (art. 6 ust.1 lit. b RODO),

c) udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu rekrutacji (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.),

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta
w Mirosławcu przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Mirosławca (np. usługi pocztowe, usługi informatyczne).

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez czas określony przepisami prawa na podstawie instrukcji kancelaryjnej.

7. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Właściciel danych osobowych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W sytuacji, gdy właściciel danych osobowych uzna, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 38

Burmistrza Mirosławca

z dnia 22 marca 2023 r.

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

potwierdzający przekazanie i odbiór karmy dla kotów wolno żyjących

Ja, niżej podpisany/a ................................................................................. ,

zamieszkały/a .......................................................................................... ,

potwierdzam odbiór suchej karmy, przeznaczonej do dokarmiania wolno żyjących kotów ilości:

.................... kg, data odbioru:....................... podpis ..................................

.................... kg, data odbioru:....................... podpis ..................................

.................... kg, data odbioru:....................... podpis ..................................

.................... kg, data odbioru:……………..……….... podpis ..................................

zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia ...........................................................

Będąc świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138), oświadczam, że zwierzęta, dla których wydawana jest karma objęte są moją opieką i są kotami wolno żyjącymi.

Oświadczam, że jestem świadomy/a, iż w przypadku nieprzestrzegania zasad i warunków współpracy, w szczególności zorganizowania karmienia w niewłaściwym miejscu, przekazania karmy osobom trzecim, niewłaściwego przechowywania karmy, opiekun społeczny zwierząt może być wykluczony z akcji dokarmiania wolno żyjących kotów, a osobami uprawnionymi do kontroli wykonywania obowiązków przez opiekunów społecznych zwierząt są pracownicy właściwie merytorycznej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

Oświadczam, że otrzymana karma zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

................................................  ..............................................

(podpis osoby przekazującej )  (podpis osoby przyjmującej)
Uzasadnienie

Zgodnie art.11 i 11a ust. 1, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572 i 2375) oraz na podstawie Uchwały nr LIII/403/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzą̨t na terenie Gminy Mirosławiec w 2023 r. Gmina Mirosławiec realizuje zadania własne w sprawie opieki nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie.

Tworząc Regulamin określający szczegółowe zasady rejestracji społecznych opiekunów kotów wolno żyjących - karmicieli, dokarmiania i opieki nad kotami wolno żyjącymi, wraz z zasadami kontroli na terenie gminy Mirosławiec stworzy się ramowe zasady działania karmicieli kotów wolno żyjących. W szczególności określone zostają zasady wydawania karmy. Karma dla każdego karmiciela będzie wydawana maksymalnie raz w miesiącu i jej ilość będzie adekwatna do liczby kotów zadeklarowanych przez społecznego opiekuna we wniosku. Wprowadzenie Regulaminu ma na celu pomoc społeczeństwa zamieszkującego gminę Mirosławiec w opiece nad kotami wolno żyjącymi.

Załączniki

Powiadom znajomego