W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 80

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 80 BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.
Na podstawie art, 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692 i 1733) oraz § 16 uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/210/2020 z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021r., zarządzam, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 88.030,71 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 36.935,43 zł, zmiany zawiera załącznik nr1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 88.030,71 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 36.935,43 zł, zmiany zawiera załącznik nr2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 548.727,20 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej i części rezerwy celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia jednorazowe jednostek oświatowych ogółem w kwocie 30.942,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 4.
§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 38.013.851,89 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 5.681.676,72 zł,
b) wydatkami w kwocie 44.888.995,40 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 5.681.676,72 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 6.875.143,51 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.547.263,71 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.615.853,80 zł,
- zaciąganych pożyczek w kwocie 712.026,00 zł.
§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.
Burmistrz Mirosławca
Piotr Pawlik
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9CCAD7DD-72A2-45E3-A399-2A3616DDDA3B. Podpisany Strona 1
1
2
3
4
5
6
750
Administracja publiczna
43,03
2 371,28
75011
Urzędy wojewódzkie
-
2 371,28
z
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2 371,28
75095
Pozostała działalność
43,03
-
z
2100
Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
43,03
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
13 657,25
-
75495
Pozostała działalność
13 657,25
-
z
2100
Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
13 657,25
758
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
151 430,00
117 095,00
75814
Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw
151 430,00
117 095,00
z
2100
Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
117 095,00
w
2100
Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
151 430,00
801
Oświata i wychowanie
23 423,00
-
80153
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
23 423,00
-
z
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
23 423,00
852
Pomoc społeczna
11 760,00
-
85219
Ośrodki pomocy społecznej
11 760,00
-
w
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań biezących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
11 760,00
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
3 060,00
-
85395
Pozostała działalność
3 060,00
-
z
2100
Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
3 060,00
855
Rodzina
4 123,71
-
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
4 123,71
-
z
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
4 123,71
207 496,99
119 466,28
Ogółem
Zwiększenie dochodów
Dział
Rozdział
§
Wyszczególnienie
Zwiększenia
Zmniejszenia
Strona 1
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 80
Burmistrza Mirosławca
z dnia 31 sierpnia 2022 r.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9CCAD7DD-72A2-45E3-A399-2A3616DDDA3B. Podpisany Strona 1
1
2
3
4
5
6
750
Administracja publiczna
43,03
2 371,28
75011
Urzędy wojewódzkie
-
2 371,28
z
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
1 988,28
z
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
338,00
z
4120
Składki na FP
45,00
75095
Pozostała działalność
43,03
-
z
4740
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
35,97
z
4850
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
7,06
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
13 657,25
-
75495
Pozostała działalność
13 657,25
-
z
3280
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy
13 657,25
801
Oświata i wychowanie
57 758,00
-
80153
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
23 423,00
-
z
Szkoła Podstawowa w Mirosławcu
15 843,56
-
4240
Zakup środków dydaktycznych i książek
15 843,56
z
Szkoła Podstawowa w Piecniku
7 579,44
-
4240
Zakup środków dydaktycznych i książek
7 579,44
80195
Pozostała działalność
34 335,00
-
Szkoła Podstawowa w Mirosławcu
33 322,00
-
w
4350
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
33 322,00
Przedszkole "Słoneczko"
1 013,00
-
w
4350
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
1 013,00
852
Pomoc społeczna
11 760,00
-
85219
Ośrodki pomocy społecznej
11 760,00
-
w
Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Społecznej
11 760,00
-
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
11 760,00
853
Pomoc społeczna
3 060,00
-
85395
Pozostała działalność
3 060,00
-
Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Społecznej
3 060,00
-
z
3290
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP
3 060,00
855
Rodzina
4 123,71
-
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
4 123,71
-
z
Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Społecznej
4 123,71
-
3110
Świadczenia społeczne
4 000,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
123,71
Zmniejszenia
Zwiększenie wydatków
Dział
Rozdział
§
Wyszczególnienie
Zwiększenia
Strona 1
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 80
Burmistrza Mirosławca
z dnia 31 sierpnia 2022 r.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9CCAD7DD-72A2-45E3-A399-2A3616DDDA3B. Podpisany Strona 1
1
2
3
4
5
6
Zmniejszenia
Dział
Rozdział
§
Wyszczególnienie
Zwiększenia
90 401,99
2 371,28
Ogółem
Strona 2
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9CCAD7DD-72A2-45E3-A399-2A3616DDDA3B. Podpisany Strona 2
1
2
3
4
5
6
700
Gospodarka mieszkaniowa
13 300,00
13 300,00
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
13 300,00
-
4300
Zakup usług pozostałych
13 300,00
70007
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
-
13 300,00
4260
Zakup energii
6 700,00
4300
Zakup usług pozostałych
1 000,00
4400
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
5 600,00
750
Administracja publiczna
2 029,20
2 029,20
75075
Promocja jednostek samorzady terytorialnego
300,00
300,00
4300
Zakup usług pozostałych
300,00
4430
Różne opłaty i składki
300,00
75095
Pozostała działalność
1 729,20
1 729,20
z
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
1 445,34
z
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
248,45
z
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON
35,41
z
4740
Wynagrodzenia i uposażena wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
1 445,34
z
4850
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
283,86
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
271 390,00
271 390,00
75495
Pozostała działalność
271 390,00
271 390,00
z
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
268 752,00
z
3280
Świadzcenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy
268 752,00
z
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
695,42
z
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
119,54
z
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON
17,04
z
4300
Zakup usług pozostałych
1 806,00
z
4370
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
1 806,00
z
4740
Wynagrodzenia i uposażena wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
695,42
z
4850
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
136,58
801
Oświata i wychowanie
141 153,00
141 153,00
80101
Szkoły podstawowe
8 885,00
23 828,00
Szkoła Podstawowa w Mirosławcu
7 934,00
18 827,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 439,00
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
13 388,00
4260
Zakup energii
5 439,00
4270
zakup usług remontowych
4 000,00
Przemieszczenia wydatków
Zwiększenia
Zmniejszenia
Dział
Rozdział
§
Wyszczególnienie
Strona 1
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 80
Burmistrza Mirosławca
z dnia 31 sierpnia 2022 r.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9CCAD7DD-72A2-45E3-A399-2A3616DDDA3B. Podpisany Strona 1
1
2
3
4
5
6
Zwiększenia
Zmniejszenia
Dział
Rozdział
§
Wyszczególnienie
4790
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
2 495,00
Szkoła Podstawowa w Piecniku
951,00
5 001,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
231,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
951,00
4790
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
4 280,00
4800
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
490,00
80103
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
-
161,00
Szkoła Podstawowa w Piecniku
-
161,00
4800
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
161,00
80104
Przedszkola
1 785,00
-
Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu
1 785,00
-
4790
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
1 785,00
80107
Świetlice szkolne
-
6,00
Szkoła Podstawowa w Piecniku
-
6,00
4800
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
6,00
80149
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
-
63,00
Szkoła Podstawowa w Piecniku
-
63,00
4800
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
63,00
80153
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
13 388,00
-
Szkoła Podstawowa w Mirosławcu
13 388,00
-
w
4240
Zakup środków dydaktycznych i książek
13 388,00
80195
Pozostała działalność
117 095,00
117 095,00
Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu
5 205,00
5 205,00
z
4240
Zakup środków dydaktycznych i książek
5 205,00
w
4350
Zakup towarów (w szczególności materiałów, lekó, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
5 205,00
Szkoła Podstawowa w Mirosławcu
111 890,00
111 890,00
z
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
6 017,00
z
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON
790,00
z
4240
Zakup środków dydaktycznych i książek
70 083,00
w
4350
Zakup towarów (w szczególności materiałów, lekó, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
70 083,00
w
4750
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
35 000,00
z
4790
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
35 000,00
w
4850
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
6 807,00
852
Pomoc społeczna
14 000,00
14 000,00
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
1 000,00
1 000,00
w
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu
1 000,00
1 000,00 Strona 2
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9CCAD7DD-72A2-45E3-A399-2A3616DDDA3B. Podpisany Strona 2
1
2
3
4
5
6
Zwiększenia
Zmniejszenia
Dział
Rozdział
§
Wyszczególnienie
4410
Podróże służbowe krajowe
1 000,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej
1 000,00
85295
Pozostała działalność
13 000,00
13 000,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu
13 000,00
13 000,00
z
3110
Świadczenia społeczne
13 000,00
z
3290
Świadzcenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP
13 000,00
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
42 840,00
42 840,00
85395
Pozostała działalność
42 840,00
42 840,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu
42 840,00
42 840,00
z
3110
Świadczenia społeczne
42 120,00
z
3290
Świadzcenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP
42 120,00
z
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
590,00
z
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
100,00
z
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
30,00
z
4740
Wynagrodzenia i uposażena wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
590,00
z
4850
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
130,00
855
Rodzina
34 015,00
34 015,00
85501
Świadczenie wychowawcze
4 015,00
4 015,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu
4 015,00
4 015,00
z
3110
Świadczenia społeczne
4 015,00
z
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
2 900,00
z
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
985,00
z
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON
130,00
85595
Pozostała działalność
30 000,00
30 000,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu
30 000,00
30 000,00
z
3110
Świadczenia społeczne
30 000,00
z
3290
Świadzcenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP
30 000,00
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
30 000,00
30 000,00
90003
Oczyszczanie miast i wsi
-
30 000,00
4300
Zakup usług pozostałych (środki ochrony środowiska)
30 000,00
90026
Pozostała działalność
30 000,00
-
4300
Zakup usług pozostałych (środki ochrony środowiska)
30 000,00
548 727,20
548 727,20
Ogółem
Strona 3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9CCAD7DD-72A2-45E3-A399-2A3616DDDA3B. Podpisany Strona 3
Dział
Rozdział
§
Wyszczególnienie
Zwiększenia
Zmniejszenia
600
Transport i łączność
8 000,00
-
60017
Drogi wewnętrzne
8 000,00
-
4270
Zakup usług remontowych
8 000,00
758
Różne rozliczenia
-
30 942,00
75818
Rezerwy ogólne i celowe
-
30 942,00
4810
Rezerwa celowa - wynagrodzenia jednorazowe jednostek oświatowych
22 942,00
4810
Rezerwa celowa - wynagrodzenia jednorazowe pozostałych jednostek - MGOPS
4810
Rezerwa celowa - wynagrodzenia jednorazowe pozostałych jednostek - UM
4810
Rezerwa ogólna
8 000,00
801
Oświata i wychowanie
22 942,00
-
80101
Szkoły podstawowe
3 155,00
-
Szkoła Podstawowa w Mirosławcu
3 155,00
-
4790
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
3 155,00
80104
Przedszkola
12 766,00
-
Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu
12 766,00
-
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
606,00
4790
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
12 160,00
80107
Świetlice szkolne
3 867,00
-
Szkoła Podstawowa w Mirosławcu
3 867,00
4790
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
3 867,00
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
3 154,00
-
Szkoła Podstawowa w Mirosławcu
3 154,00
-
4790
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
3 154,00
30 942,00
30 942,00
Rozdysponowanie rezerwy celowej i rezerwy ogólnej
Ogółem:
Strona 1
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 80
Burmistrza Mirosławca
z dnia 31 sierpnia 2022 r.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9CCAD7DD-72A2-45E3-A399-2A3616DDDA3B. Podpisany Strona 1
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 80 Burmistrza Mirosławca z dnia 31 sierpnia 2022r.
Zwiększenie dochodów Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie oraz dotacjami celowymi na zadania zlecone, tj. na podstawie: - pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.30.6.2022.MR z dnia 10 sierpnia 2022r. z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (dział 750, rozdział 75011 § 2010), zmniejszenie w kwocie 2.371,28 zł, - art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dz.U. poz. 583, środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadanie na rzecz pomocy Ukrainie nadania nr pesel obywatelowi Ukrainy (dział 750, rozdział 75095 § 2100), w kwocie 43,03 zł, - art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dz.U. poz. 583, środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (dział 754, rozdział 75495 § 2100), w kwocie 13.657,25 zł, - pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.7.2022g z dnia 17 sierpnia 2022r. i art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dz.U. poz. 583, środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (dział 758, rozdział 75814 § 2100), tj. środki za okres od 1 do 31 lipca 2022r. - w kwocie 34.335,00 zł, - pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.81.20.2022.MR z dnia 11 sierpnia 2022r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z rezerwy celowej b.p. poz. 26 (dział 801, rozdział 80153 § 2010), co stanowi 63,63% z wnioskowanej kwoty 36.810,18 zł, otrzymano w wysokości 23.423,00 zł, - pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.101.3.2022.AF z dnia 10 sierpnia 2022r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022, zg. z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, z rezerwy celowej b.p. poz. 25 (dział 852, rozdział 85219 § 2030), w kwocie 11.760,00 zł, - art. 31 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dz.U. poz. 583, środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i koszty obsługi (dział 853, rozdział 85395 § 2100), w kwocie 3.060,00 zł, - pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.14.38.2022.AF z dnia 16 sierpnia 2022r. z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9CCAD7DD-72A2-45E3-A399-2A3616DDDA3B. Podpisany Strona 1
chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi - "Za życiem" (dział 855, rozdział 85502 § 2010), w kwocie 4.123,71 zł. Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 88.030,71 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1. Zwiększenie wydatków Zwiększone wydatki w kwocie 88.030,71 zł, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika nr 2. Przemieszczenia wydatków budżetu Przemieszczono wydatki w kwocie 548.727,20 zł, w tym; przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 sierpnia 2022 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3. Rozdysponowanie rezerwy Rozdysponowuje się rezerwy; 1) ogólną, z przeznaczeniem na; - bieżący remont dróg wewnętrznych (dział 600, rozdział 60017 § 4270), w kwocie 8.000,00 zł, 2) celową z przeznaczeniem na; - wypłatę nagrody jubileuszowej jako wynagrodzenia jednorazowego w Przedszkolu "Słoneczko" w Mirosławcu (dział 801, rozdział 80101 §§ 4010, 4790) ogółem w kwocie 12.766,00 zł, - planowaną wypłatę nagrody jubileuszowej jako wynagrodzenia jednorazowego w Szkole Podstawowej w Mirosławcu (dział 801, rozdziały 80101, 80107, 80150 § 4790) ogółem w kwocie 10.176,00 zł. Ogółem rozdysponowuje się rezerwę w kwocie 30.942,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr4. Ponadto dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych wiązanych z działaniami porządkowymi wynikającymi ze zmiany klasyfikacji budżetowej.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9CCAD7DD-72A2-45E3-A399-2A3616DDDA3B. Podpisany Strona 2
DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE
Dane podpisywanego dokumentu
Typ dokumentu
Zarządzenie
Numer dokumentu
80
Data dokumentu
2022-08-31
Organ wydający
Burmistrz Mirosławca
Przedmiot regulacji
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.
Identyfikator dokumentu
9CCAD7DD-72A2-45E3-A399-2A3616DDDA3B
Informacje o złożonych podpisach elektronicznych
Podpis:
Sygnatura
Signature-47701224
Numer seryjny
0C674C1698F97852212C2964061E35B0
Osoba podpisująca
Piotr Pawlik\; Gmina Mirosławiec
Instytucja
Gmina Mirosławiec
Miejscowość
Mirosławiec
Województwo
zachodniopomorskie
Kraj
PL
Data złożenia podpisu
2022-08-31 08:23:00
Zakres podpisu
Cały dokument
Wystawca certyfikatu
VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9CCAD7DD-72A2-45E3-A399-2A3616DDDA3B. Podpisany Strona 3

Załączniki

Powiadom znajomego