W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 40

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.
Status obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 40 

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.

Na podstawie art, 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684 i 830) oraz § 16 uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/210/2020 z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 60.013,45 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 30.863,38 zł, zmiany zawiera załącznik nr1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 60.013,45 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 30.863,38 zł, zmiany zawiera załącznik nr2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 33.995,02 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia jednorazowe jednostek oświatowych w kwocie 15.697,00 zł, oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 4.920,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 36.398.386,86 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 5.560.401,83 zł,

b) wydatkami w kwocie 42.590.300,65 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 5.560.401,83 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 6.191.913,79 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.125.104,71 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.354.783,08 zł,

- zaciąganych pożyczek w kwocie 712.026,00 zł.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

  

Burmistrz Mirosławca

 

Piotr Pawlik
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 40

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 40

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Zalacznik4.pdf
Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 40

Burmistrza Mirosławca 

z dnia 29 kwietnia 2022r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, tj. na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.8.11.2022.AB z dnia 21 kwietnia 2022r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę województwa zachodniopomorskiego w I terminie płatniczym 2022r. (dział 010, rozdział 01095 § 2010), z rezerwy celowej b.p. poz. 7 w kwocie 151.248,13 zł,

- art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dz.U. poz. 583, środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadanie na rzecz pomocy Ukrainie nadania nr pesel obywatelowi Ukrainy (dział 750, rozdział 75095 § 2700), w kwocie 1.537,57 zł,

- art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dz.U. poz. 583, środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (dział 754, rozdział 75495 § 0970), w kwocie 26.000,00 zł,

- art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dz.U. poz. 583, środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadanie na rzecz pomocy Ukrainie na wykonanie zdjęcia osobom występującym o nadanie nr pesel obywatelowi Ukrainy (dział 754, rozdział 75495 § 2700), w kwocie 1.612,50 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.45.4.2022.MR z dnia 12 kwietnia 2022r. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, wsparcie dostępu do książek , podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, zadanie realizowane przez Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu (dział 801, rozdział 80104 § 2030), z rezerwy celowej b.p. poz. 26, w kwocie 3.000,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.6.12.2022.AB z dnia 12 kwietnia 2022r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1, z późn. zm.) (dział 852, rozdział 85295 § 2010), z rezerwy celowej b.p. poz. 24, w kwocie 76.103,25 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.72.2.2022.NK z dnia 14 kwietnia 2022r. zmiany w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi (dział 855, rozdział 85501 § 2060), zmniejszenie w kwocie - 199.488,00 zł.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 60.013,45 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie 60.013,45 zł, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 33.995,02 zł, w tym; 

przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 29 kwietnia 2022 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Rozdysponowanie rezerwy

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną i rezerwę celową z przeznaczeniem na wynagrodzenia jednorazowe jednostek oświatowych;

- na planowane wypłaty nagród jubileuszowych w;

1.  Szkole Podstawowej w Mirosławcu (dział 801, rozdziały 80101, 80150 § 4790) dla nauczyciela w kwocie 4.861,00 zł,

2. Przedszkolu "Słoneczko" w Mirosławcu (dział 801, rozdział 80104 § 4790) dla nauczyciela w kwocie 10.836,00 zł,

- na zakup usługi doradztwa podatkowego P-TAX "platyna" (dział 750, rozdział 75095 § 4300) w kwocie 4.920,00 zł.

Ogółem rozdysponowuje się rezerwę w kwocie 20.617,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr4.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego