W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 6

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie zasad funkcjonowania akcji "Mirosławiecka wyprawka dla malucha"
Status obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 6

Burmistrza Mirosławca

z dnia 5 stycznia 2022 r.

w sprawie zasad funkcjonowania akcji "Mirosławiecka wyprawka dla malucha".

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), Burmistrz Mirosławca zarządza, co następuje:

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Wprowadza się Regulamin akcji promocyjnej "Mirosławiecka wyprawka dla malucha”.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Mirosławca,

2. akcji – rozumie się przez to akcję "Mirosławiecka wyprawka dla malucha”,

3. wyprawce - rozumie się przez to przekazany dla osób uprawnionych pakiet materiałów promocyjnych,

4. urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miejski w Mirosławcu,

5. logo - rozumie się przez to znak promocyjny Gminy i Miasta Mirosławiec wprowadzony Uchwałą nr XXXI/268/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie znaku promocyjnego Gminy i Miasta Mirosławiec oraz zasad jego używania (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 2820).

§ 3. Organizatorem akcji jest Gmina i Miasto Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, reprezentowana przez Burmistrza.

§ 4. Akcja jest prowadzona na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 5. Akcja skierowana jest do dzieci urodzonych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia jej zakończenia.

§ 6. W skład wyprawki wchodzą: list gratulacyjny Burmistrza, body z długim rękawem z logo, promocyjne karty sensoryczne, chustka z logo oraz naklejka z logo "Jestem z Mirosławca".

§ 7. Skład wyprawki może ulec zmianie w czasie trwania akcji.

§ 8. Wyprawka wydawana jest w celu wsparcia rzeczowego rodziców oraz promocji Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 9. Udział w akcji jest dobrowolny.

§ 10. Regulamin obowiązuje od 01 stycznia 2022 r.

Rozdział 2.

Uprawnieni oraz zasady odbioru

§ 11. Wyprawka przyznawana jest na podstawie wniosku, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 12. Do złożenia wniosku uprawnieni są rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, w następujący sposób:
1) osobiście, składając wniosek w Biurze Obsługi Interesanta (pok. nr 1) Urzędu,

2) listownie na adres: Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec,

3) elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP: /3217033/skrytka.

§ 13. Do otrzymania wyprawki niezbędne jest spełnienie kryterium zamieszkania na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec osoby składającej wniosek oraz dziecka, co zostaje zweryfikowane na podstawie złożonego wniosku, przy czym w przypadku wątpliwości co do miejsca zamieszkania, zastrzega się prawo weryfikacji danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

§ 14. Na jedno dziecko przysługuje jedna wyprawka.

§ 15. Wniosek, o którym mowa w § 11 można złożyć w ciągu 4 miesięcy od daty urodzenia dziecka.

§ 16. Wniosek złożony po terminie wskazanym w § 15 zostawia się bez rozpoznania.

§ 17. Wyprawkę można odebrać na dwa sposoby: osobiście lub poprzez wysyłkę. Sposób przekazania wyprawki zaznacza się we wniosku.

§ 18. Wnioskodawca zostanie powiadomiony telefonicznie o możliwym terminie odbioru wyprawki w siedzibie urzędu.

Rozdział 3.

Ochrona danych osobowych

§ 19. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji akcji i weryfikacji złożonego wniosku, zgodnie z obowiązującymi
w Polsce przepisami o ochronie danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia akcji.

§ 20. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do wzięcia udziału w akcji.

§ 21. Wnioskodawca zobowiązany jest do podpisania klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych, zawartej w treści wniosku, o którym mowa w § 11..

Rozdział 4.

Reklamacje

§ 22. Reklamacje dotyczące wyprawki będą przyjmowane w formie pisemnej
w siedzibie urzędu, w terminie do 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania wyprawki.

§ 23. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione telefonicznie bądź pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

Rozdział 5.

Przepisy końcowe

§ 24. Uczestnictwo w akcji zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu. Regulamin pozostaje 
do wglądu w siedzibie Organizatora Akcji, na stronie internetowej www.miroslawiec.pl      oraz www.bip.miroslawiec.pl. 

§ 25. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie akcji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
§ 26. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań uczestników oraz osób trzecich, na których postępowanie nie miał wpływu.

§ 27. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków Regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, mających wpływ na prawidłowość przebiegu akcji.

§ 28. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty i Polityki Społecznej (kontakt - tel. 67 2590 261, e-mail: promocja@miroslawiec.pl). 

§ 29. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 30. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

Burmistrz Mirosławca

 

Piotr Pawlik
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6

Burmistrza Mirosławca

z dnia 5 stycznia 2022 r.

Wniosek o przyznanie „Mirosławieckiej wyprawki dla malucha”

Zalacznik1.pdf

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego