W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 88

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
Status obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 88

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.

Na podstawie art, 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) oraz § 16 uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/210/2020 z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę 267.227,84zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 267.227,84 zł, zmiany zawiera załącznik nr1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę 267.227,84 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 126.440,91 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 269.140,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 14.267,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 35.682.801,18 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 8.817.243,73 zł,

b) wydatkami w kwocie 36.091.971,13 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 8.817.243,73 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 409.169,95 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 57.732,48 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 351.437,47 zł.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

  

Zastępca Burmistrza Mirosławca

 

Dariusz Bartosik
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 88

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 listopada 2021 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 88

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 listopada 2021 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 88

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 listopada 2021 r.

Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 88

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 listopada 2021 r.

Zalacznik4.pdf
Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 88/2021

Burmistrza Mirosławca 

z dnia 30 listopada 2021r.

Zmniejszenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania zlecone, tj. na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.75.6.2021.EM z dnia 8 listopada 2021r. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji należnej za czynności zrealizowane w 2021r., wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (dział 750, rozdział 75011 § 2010) zwiększenie w kwocie 4.776,98 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.49.55.2021.MR z dnia 15 listopada 2021r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi (dział 855, rozdział 85501 § 2010) zmniejszenie w kwocie 261.870,00zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.103.19.2021.EM z dnia 16 listopada 2021r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia, z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 35 (dział 855, rozdział 85502 § 2010) zmniejszono w kwocie 3.434,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.103.19.2021.EM z dnia 16 listopada 2021r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", z ustawy budżetowej (dział 855, rozdział 85502 § 2010) zmniejszenie w kwocie 6.057,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.6.10.2021.EM z dnia 12 listopada 2021r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2021r. poz. 1744), z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15 (dział 855, rozdział 85503 § 2010) zwiększono w kwocie 110,18 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.71.16.2021.EM z dnia 15 listopada 2021r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34 (dział 855, rozdział 85513 § 2010) zmniejszono w kwocie 734,00 zł.

Ogółem zmniejszenie dochodów w kwocie 126.440,91 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zmniejszenie wydatków

Zmniejszone wydatki w kwocie 267.27,84 zł, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków budżetu
Przemieszczono wydatki w kwocie 269.140,00 zł, w tym; 

przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 30 listopada 2021 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Rozdysponowanie rezerwy

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na;

- zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej oraz gazu dostarczanych do byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu za miesiąc grudzień (dział 700, rozdział 70005 § 4260) w kwocie 8.000,00 zł,

- zabezpieczenie środków na wycenę nieruchomości i ogłoszenia w prasie (dział 700, rozdział 70005 § 4300) w kwocie 2.500,00 zł,

- zabezpieczenie środków na przygotowanie dokumentacji do sprzedaży, na opłaty za wypisy i wyrysy (dział 710, rozdział 71012 § 4520) w kwocie 450,00 zł,

- świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy z powodu odbycia ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy (dział 752, rozdział 75212 § 3030) w kwocie 3.317,00 zł,

Ogółem rozdysponowanie rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 14.267,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 4.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane