W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 66

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2022 r.
Status obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 66

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2022 r.

Na podstawie art 30 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) i § 1 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr LII/315/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Projekt planu finansowego jednostki budżetowej, winien zawierać:

1. Prognozowane dochody sporządzane w szczegółowości dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej z podziałem na:

1) dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

2) dochody majątkowe w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

2. Prognozowane wydatki sporządzane w szczegółowości do działu, rozdziału z podziałem na:

1) wydatki bieżące z podziałem na:

a) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań,

b) dotacje na zadania bieżące,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

d) wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

f) obsługę długu Gminy i Miasta Mirosławiec,

2) wydatki majątkowe z podziałem na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,

b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

4. Plan przychodów i wydatków środków ochrony środowiska.

5. Wysokość dotacji dla samorządowych instytucji kultury.

6. Zakres i kwoty dotacji celowych planowanych do przekazania ze środków budżetowych.

7. Planowane wpływy z opłat czynszowych i innych opłat z tytułu zarządzania nieruchomościami komunalnymi wraz z kosztami ich zarządzania. Koszty zarządzania w zakresie przewyższającym wpływy z czynszów zgodnie z § 8, ust. 1 umowy zlecenia w sprawie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy.
8. Planowane dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy przeznaczyć w całości na realizację zadań określonych w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii.

§ 2. Do projektu planu finansowego należy dołączyć;

1. Objaśnienia do planowanych dochodów i wydatków.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy i miasta z uwzględnieniem następujących danych:

- nazwa i lokalizacja inwestycji,

- planowane nakłady na dany rok budżetowy.

§ 3. Pracownicy merytoryczni oraz kierownicy jednostek budżetowych, instytucji kultury, spółki przygotowują plany finansowe na drukach według wzorów stanowiących załączniki do zarządzenia (odpowiednio od nr 1 do nr 11) wraz z objaśnieniami do planowanych dochodów i wydatków ujętych w zestawieniach tabelarycznych odnosząc się w nich do zasadności i celowości proponowanych kwot. Złożone materiały planistyczne będą stanowić propozycje, które w toku dalszych prac nad projektem budżetu, mogą ulec zmianom.

§ 4. Założenia ogólne do projektu budżetu.

1. Podstawą konstrukcji projektu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2022 będą:

- obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),

- wieloletnia prognoza finansowa gminy oraz proponowany projekt jej zmian,

- bieżąca analiza sytuacji finansowej gminy i miasta na podstawie danych o realizacji budżetu,

- założenia makroekonomiczne kraju dla 2022 roku, określone przez Ministerstwo Finansów,

- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Delegatury Biura Wyborczego w zakresie wielkości wstępnych kwot subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji celowych.

- informacje o stanie zobowiązań i należności wynikających z zawartych umów, porozumień oraz podjętych uchwał Rady Miejskiej w Mirosławcu.

2. Przy planowaniu dochodów i wydatków budżetowych należy kierować się zasadami:

- optymalizacji dochodów tj. wykorzystania wszystkich możliwych źródeł dochodów niezbędnych do finansowania swej działalności, zwiększenia ściągalności należności budżetowych, prowadzenia racjonalnej gospodarki w zakresie gromadzenia dochodów ze sprzedaży majątku, rzeczy, praw oraz świadczonych usług,

- racjonalizacji wydatków tj. dokonywania wydatków w sposób oszczędny i celowy, finansowania w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, których realizacja wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz zadań kontynuowanych.

3. Wysokość środków przekazywanych, jak i otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t. oraz dotacji celowych, określana będzie na podstawie zawartych umów, porozumień i wniosków.

4. Wysokość środków zaplanowanych na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi zaplanowana będzie na podstawie zawartych umów, bądź złożonych wniosków aplikacyjnych.

§ 5. Założenia dotyczące dochodów i przychodów Gminy i Miasta Mirosławiec.

1. Wysokość dochodów z tytułu udziału gminy i miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacji celowych, subwencji i pomocy finansowej uwzględniona zostanie na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, kalkulacji Ministerstwa Finansów oraz informacji przekazanych od poszczególnych dysponentów budżetowych.
2. Środki ze źródeł zewnętrznych - w szczególności pochodzące z funduszy strukturalnych UE należy zaplanować zgodnie z przewidywanymi terminami ich otrzymania.

3. Szacując dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych należy uwzględnić w szczególności poziom realizacji tych dochodów w latach ubiegłych, przewidywane zmiany w wysokości stawek podatkowych, podstawy opodatkowania, skutki planowanych ulg i zwolnień wynikających z ustaw oraz Uchwał Rady Miejskiej.

4. Dochody z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe należy przyjąć z uwzględnieniem planowanych skutków nowych rozwiązań w systemie podatkowym oraz z uwzględnieniem bieżącej sytuacji gospodarczej kraju i przyjętych założeń Ministra Finansów.

5. Wysokość dochodów z majątku gminy powinna zostać zaplanowana na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w roku 2022, zawartych umów najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego z uwzględnieniem stopnia realizacji tych dochodów w latach poprzednich.

6. Podstawą kalkulacji dochodów z opłaty za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy będzie wymiar należności na rok 2021 z uwzględnieniem planowanych zmian ilości osób oraz stawki opłaty w roku 2022.

7. Wysokość planowanych dochodów z opłaty adiacenckiej oraz zajęcia pasa drogowego, powinna uwzględnić przewidywane wpływy z wydanych decyzji wymiarowych.

8. Przy kalkulacji pozostałych dochodów przewidzianych w projekcie budżetu na 2022 rok należy uwzględnić poziom ich wykonania w latach ubiegłych oraz planowane bądź przewidywane zmiany, które mogą nastąpić do końca 2021 roku.

9. Przychody budżetu zaplanowane zostaną zgodnie z aktualną wieloletnią prognozą finansową (WPF).

§ 6. Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.

§ 7. Założenia, dotyczące wydatków Gminy i Miasta Mirosławiec.

1. W celu zachowania równowagi budżetowej wprowadza się maksymalne ograniczenia po stronie wydatków bieżących, w tym wydatków o charakterze uznaniowym. Poziom wydatków bieżących nie może przekroczyć poziomu dochodów bieżących, zgodnie z wymogami art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wydatki bieżące planuje się na poziomie nieprzekraczającym przewidywanego wykonania w roku 2021. Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2021 rok podaje się pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym, mające miejsce w 2021r. Wskazane jest skoncentrowanie środków na realizację rzeczywistych i niezbędnych zadań. Wydatki powinny być projektowane w sposób celowy, oszczędny i realny mając na uwadze ograniczenie wydatków do niezbędnych. Przy planowaniu wydatków bieżących w pierwszej kolejności finansowo zostaną zabezpieczone zadania, do których wykonywania Gmina jest zobligowana przez ustawy, w tym zadania z zakresu opieki społecznej, oświaty, gospodarki odpadami, zarządzania kryzysowego oraz utrzymania czystości i porządku w gminie. Wydatki statutowe podstawowe tzw. rzeczowe (m.in. zakup materiałów usług pozostałych, usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, szkolenia) należy planować na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021r. po wyłączeniu wydatków o charakterze jednorazowym oraz kończących się umów w roku 2021. Planowany wzrost wydatków za media o 4,3% . W przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 8 czerwca br. "założeniach projektu budżetu państwa na rok 2022" przewidziano następujące prognozy;

- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 102,8%,

- realny przyrost PKB -4,3%.

2. Wynagrodzenia nauczycieli - na poziomie wynagrodzeń z miesiąca września 2021r. (w projekcie budżetu państwa nie planuje się w 2021r. ustawowego wzrostu wynagrodzeń). Wynagrodzenia nauczycieli, od 2022 r., za godziny ponadwymiarowe, awans zawodowy, odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe - szkoły i placówki oświatowe planują w rezerwie „Oświatowa" (rozdz. 75818 § 4810) - kalkulacja na podstawie załącznika 2a i 2b do projektu.

3. Odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe, pozostałe jednostki, planują w rezerwie "Wynagrodzenia jednorazowe i składki od nich naliczane" (rozdz. 75818 § 4810).

4. Wynagrodzenia oraz pochodne od płac;
- kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy przewidywana na dzień 31.12.2021r. pomnożona przez 12 miesięcy oraz powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy, itp.) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych,

- składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się zgodne z obowiązującymi przepisami,

- odpisy na ZFŚS - kwota bazowa na poziomie roku 2021,

- należy wziąć pod uwagę, że minimalne wynagrodzenie w roku 2022 będzie wynosić 3.000,00 zł,

- przewiduje się wzrost wynagrodzeń na poziomie 3,6%, od miesiąca kwietnia 2022r.

5. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - zostaną zaprojektowane po uwzględnieniu rodzaju i zakresu planowanych umów oraz wskazaniu przewidywanych kwot na realizację każdej z nich.

6. Wydatki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego - wg potrzeb, jednak na poziomie nie wyższym niż przewidywane wykonanie roku 2021.

7. Wydatki na dotacje dla Instytucji Kultury - wg potrzeb, jednak nie wyższym niż przewidywane wykonanie roku 2021.

8. Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień - na poziomie prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

9. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska - w wysokości nie mniejszej niż dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

10. Zobowiązuje się kierowników referatów i osoby zajmujące samodzielne stanowiska w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu oraz kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2022r. wg wytycznych zawartych w niniejszym Zarządzeniu. Materiały planistyczne przygotowywane są zgodnie z zakresem wykonywanych zadań.

11. Planowane wydatki na remonty i modernizacje należy podzielić na wydatki o charakterze bieżącym i majątkowym. Do WPF (zał. nr 1 i 2 do WPF - dotychczas stosowany) należy przyjąć planowane przedsięwzięcia wieloletnie, których realizacja zaplanowana będzie na okres wykraczający 2022r.

12. Harmonogram spłat pożyczek wraz z odsetkami, od realizowanych inwestycji w ZECWiK w Mirosławcu należy ustalić na prognozowane kwoty wniesienia wkładu pieniężnego w okresie od 2022r. do dnia spłaty.

§ 8. Projekty planów finansowych wraz z objaśnieniami należy przedłożyć Burmistrzowi, za pośrednictwem Skarbnika Gminy i Miasta Mirosławiec, w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2021r.

§ 9. Burmistrz weryfikuje zestawienia i ewentualnie wprowadza w nich zmiany. Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie prac nad projektem budżetu powodują konieczność niezwłocznej aktualizacji planów poprzez podległe jednostki i referaty Urzędu Miejskiego.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom/kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracownikom Urzędu Miejskiego.

§ 11. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 12. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 66

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 66

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 66

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Zalacznik2.1.pdf

 

Załącznik Nr 2.2 do Zarządzenia Nr 66

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Zalacznik2.2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 66

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 66

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Zalacznik4.pdf

 
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 66

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Zalacznik5.pdf

 

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 66

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Zalacznik6.pdf

 

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 66

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Zalacznik7.pdf

 

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 66

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Zalacznik8.pdf

 

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 66

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Zalacznik9.pdf

 

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 66

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Zalacznik10.pdf

 
Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 66

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Zalacznik11.pdf

 

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 66

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Zalacznik12.pdf

 

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 66

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Zalacznik13.pdf

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane