Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 59

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca

z dnia

w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i określenia Regulaminu Komisji

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 59

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i określenia Regulaminu Komisji

Na podstawie art. 4 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.) Burmistrz Mirosławca zarządza, co następuje:

§ 1. Powołuje się Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następującym składzie :

1) Monika Stąporek- Przewodnicząca Komisj,

2) Sylwia Kaszeń - Wiceprzewodnicząca Komisji,

3) Daniel Gbur - Sekretarz Komisji,

4) Krystyna Kozakiewicz - Sekretarz Komisji,

5) Ewa Gucze - Członek Komisji,

6) Elżbieta Rębecka-Sabak - Członek Komisji,

7) Edward Matyśniak - Członek Komisji,

8) Marta Gardzińska - Członek Komisji.

§ 2. Ustala się Regulamin Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mirosławiec, który określa zadania, tryb pracy i zasady funkcjonowania Komisji. 

1. Do zadań Komisji należy w szczególności:

1) inicjowanie działań w zakresie:

a) zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

b) udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

c) prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,

d) wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

2) opiniowanie wniosków dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej w Mirosławcu;

3) dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń;

4) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego w tym: kierowanie na badania do biegłego celem wydania opinii o przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego osobom, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują: rozkład pożycia rodzinnego, demoralizację małoletnich, systematyczne zakłócanie spokoju i porządku publicznego oraz kierowanie do sądów rejonowych wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązkowego poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego;

5) opracowywanie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz bieżącego monitorowania realizacji zadań programu;
6) współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie;

7) wykonywanie innych zadań określonych w art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

2. W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji;

2) Wiceprzewodniczący Komisji;

3) Sekretarz Komisji;

4) Członkowie Komisji.

3. Komisję powołuje i odwołuje Burmistrz Mirosławca w drodze Zarządzenia. W tym samym trybie dokonywane są zmiany w składzie Komisji.

4. W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz upoważnione do przetwarzania danych osobowych w zakresie postępowań prowadzonych przez Komisję w przedmiocie uzależnień.

5. Komisja pracuje na posiedzeniach, które zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji według potrzeb.

6. Wszystkie posiedzenia Komisji są protokołowane przez Sekretarza Komisji i podpisane przez Przewodniczącego Komisji. Treść protokołu nie podlega udostępnieniu osobom trzecim. Protokół zawiera w szczególności:

1) datę posiedzenia;

2) listę obecności członków Komisji;

3) przyjęty porządek posiedzenia;

4) przebieg obrad wraz z treścią spraw rozpatrywanych na posiedzeniu, z krótką informacją o sposobie ich rozstrzygnięcia oraz wynikiem głosowania z ilością oddanych głosów;

5) podpis osoby sporządzającej protokół,

6) informację o wyłączeniu członka Komisji z jej prac wraz z uzasadnieniem.

7. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

8. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Komisji;

2) reprezentowanie Komisji na zewnątrz;

3) podpisywanie pism i dokumentów w sprawach należących do właściwości rzeczowej Komisji;

4) prowadzenie posiedzeń Komisji;

5) ustalanie porządku i posiedzeń Komisji;

6) zawiadamianie członków Komisji o wyznaczonym terminie posiedzeń;

7) wszelkie inne czynności zapewniające sprawne i zgodne z przepisami działanie Komisji.

9. Komisja może zaprosić na swoje posiedzenia osoby nie należące do jej składu, w celu uzyskania opinii, wyjaśnień lub informacji. Osoby te zaprasza Przewodniczący Komisji.

10. Wszelkie rozstrzygnięcia, w szczególności: postanowienia, opinie i wnioski Komisja podejmuje w trybie głosowania. Głosowanie na posiedzeniach Komisji odbywa się w sposób jawny.

11. Komisja rozpatruje sprawy na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy składu Komisji.

12. Rozstrzygnięcia Komisji zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.

13. Obsługę kancelaryjno – administracyjną Komisji zapewnia Urząd Miejski w Mirosławcu.
14. Dokumentację Komisji prowadzi Sekretarz Komisji.

15. Komisja przedkłada co roku sprawozdanie ze swojej działalności oraz z realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Burmistrzowi Mirosławca w terminie do końca lutego roku następnego celem przedłożenia Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

16. Zasady wynagradzania Członków Komisji określone są w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanym corocznie przez Radę Miejską w Mirosławcu. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie listy obecności.

§ 3.  W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 4.  Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu nastąpić mogą w trybie przeznaczonym do jego ustanowienia. 

§ 5.  Traci moc Zarządzenie Nr 47/2003 Burmistrza Mirosławca z dnia 1 września 2003 r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij