Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

ZARZĄDZENIE NR 58 Burmistrza Mirosławca z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 58

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), w związku z art. 15zn. pkt 1, art. 15zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086 i 1106) i §15 uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/130/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2020 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę 80.957,38 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 31.451,47 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę 80.957,38 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 31.451,47 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 70.394,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr3.

§ 4.  Rozdysponowuje się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 33.500,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 34.382.773,10 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 11.159.503,19 zł,

b) wydatkami w kwocie 37.567.935,50 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 11.159.503,19 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 3.185.162,40 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym oraz z zaciągniętych pożyczek.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 lipca 2020 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 lipca 2020 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 58

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 lipca 2020 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 58

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 lipca 2020 r.

Zalacznik4.pdf
Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 58/2020

Burmistrza Mirosławca 

z dnia 29 lipca 2020 r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, tj. na podstawie:

- Informacji, znak pisma: USSZC-WE.3030.30.2020 Wojewódzkiego Biura Spisowego w Szczecinie z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie dotacji celowej na wydatki związane z wykonywaniem zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (dział 750, rozdział 75056 § 2010) w kwocie 22.556,00 zł,

- umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1; dotyczącej realizacji projektu pn. "Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej na zakup sprzętu do zdalnego nauczania dla szkół podstawowych Gminy i Miasta Mirosławiec (dział 801, rozdział 80101 § 2057) w kwocie 49.505,91 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.2.15.2020.NK z dnia 15 lipca 2020 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020r. poz. 833, z późn.zm.) na III kwartał 2020r. z rezerwy celowej b.p. poz. 24 (dział 852, rozdział 85215 § 2010) ogółem w kwocie 487,47 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.90.4.2020.NK z dnia 13 lipca 2020 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2019r. poz. 1507, z późn. zm.) z rezerwy celowej b.p. poz. 25 (dział 852, rozdział 85219 § 2030) ogółem w kwocie 8.408,00 zł.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 80.957,38 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie 80.957,38 zł, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 70.394,00 zł, w tym; 

przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 27 lipca 2020 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Rozdysponowanie rezerwy celowej

Rozdysponowuje się rezerwę celową, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 33.500,00 zł, w tym na; 

- zabezpieczenie środków na wkład własny do programu grantowego dotyczącego realizacji projektów związanych z podejmowaniem działań partnerskich dotyczących walki z pandemią Covid-19 i jej konsekwencjami pn. "Partnerstwo w obliczu epidemii" w ramach Funduszu małych Projektów (dział 754, rozdział 75421 § 4210) w wysokości 33.500,00 zł,

 zgodnie z treścią załącznika nr 4.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij