Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 54

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca

z dnia

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Status Obowiązujące

Treść

Szukaj w BAW   
 
 
 
 
Aleksandra Mróz
 
 
Zarządzenie 54
Dane metrykowe
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
Status: 
Numer aktu:  54 
Data aktu:  21-07-2020 
Data wejścia w życie:  01-09-2020 
Wprowadzający akt:  Aleksandra Mróz 

 
 
 


Oczekujący na wejście w życie
 

 
 
ZARZĄDZENIE NR 54

Burmistrza Mirosławca

z dnia 21 lipca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515, poz.1890) oraz art. 3 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 poz. 1399, poz. 1593; z 2015 r. poz. 87, poz.122, poz.145, poz.1269, poz.1688, poz.1793) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Regulamin o którym mowa w ust.1, należy umieścić w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Mirosławcu oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. gospodarki odpadami.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Mirosławca z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 54

Burmistrza Mirosławca

z dnia 21 lipca 2020 r.

Regulamin korzystania z
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
dla miasta i gminy Mirosławiec

§ 1. 

1.  Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla miasta i gminy Mirosławiec, zwanego dalej PSZOK.

2. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne z gospodarstw domowych wytwarzane przez mieszkańców miasta i gminy Mirosławiec, z przeznaczeniem
do recyklingu, odzysku lub unieszkodliwiania.

3. PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych.

4. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach lub pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.

5. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, zasad BHP i ppoż., oraz poleceń pracownika obsługi PSZOK.

6. Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

§ 2. 

1.  PSZOK przyjmuje odpady w następujące dni tygodnia:

-  w środy w godzinach od 14.00 do 18.00 

- w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00

2. Pracownik obsługujący PSZOK dokonuje ważenia odpadów komunalnych i identyfikacji
ich rodzaju.

3. Każdorazowe przyjęcie odpadów zostanie zaewidencjonowane w Rejestrze Przyjęcia Odpadów w PSZOK z podaniem daty przyjęcia, rodzaju i wagi odpadu oraz adresu nieruchomości, na której powstały odpady dostarczone do punktu.

4.  Pracownik obsługujący PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów komunalnych
z pojazdu, jedynie wskazuje miejsce ich rozładunku, wyjątek stanowią odpady niebezpieczne, które zostają umieszczone przez pracownika obsługującego PSZOK
w przeznaczonym do tego miejscu.

5.  Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK po uzyskaniu od przekazującego informacji o adresie nieruchomości, na której zostały wytworzone odpady oraz okazaniu dokumentu tożsamości i dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy i Miasta Mirosławiec za bieżący okres rozliczeniowy.

§ 3. 

1.  Odpady komunalne należy dostarczać do PSZOK posegregowane i niezanieczyszczone innymi odpadami.

2. Odpady komunalne można dostarczać do PSZOK samochodami nieprzekraczającymi dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 tony.

3. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących
i nieuszkodzonych) opakowaniach, oraz posiadać informację (etykietę), umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.

§ 4. 

1.  PSZOK przyjmuje rodzaje odpadów komunalnych określone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. PSZOK przyjmuje odpady nieodpłatnie, z nieruchomości objętych systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi w każdej ilości za wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które są
odbierane w ilości nie większej niż 500 kg w ciągu roku od właściciela nieruchomości, a w przypadku lokali
wielorodzinnych od jednego lokalu mieszkalnego.

3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje tylko odpady budowlane i remontowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót, nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, takich jak np. drobne prace remontowe, wykończeniowe czy naprawcze tj. wymiana tapet, glazury, terakoty itp.

4. PSZOK nie przyjmuje odpadów budowlanych i remontowych wytworzonych w trakcie realizacji przedsięwzięć wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych takich jak remont dachu, ocieplenie budynku, budowa, przebudowa remont czy montaż lub rozbiórka obiektu budowlanego.

5. Dostarczający do PSZOK odpady zobowiązany jest wypełnić formularz przyjęcia odpadów, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 5. 

1.  PSZOK nie przyjmuje:

a) odpadów budowlanych zawierających azbest, papę, smołę;

b) odpadów od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałej przez jej mieszkańców,

c) zmieszanych odpadów komunalnych;

d) części samochodowych (np.: szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii);

e) odpadów nieoznaczonych, bez wiarygodnej identyfikacji (brak etykiety, oznaczeń);

g) sprzętu budowlanego;

h) urządzeń przemysłowych;

i) odpadów poprodukcyjnych, w tym z działalności rolniczej;

j) odpadów z działalności gospodarczej w stosunku do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

2. W przypadku dostarczenia do PSZOK odpadów nieodpowiednio wysegregowanych lub umieszczania odpadów w pojemnikach, kontenerach niezgodnie z ich przeznaczeniem obsługa PSZOK, może odmówić przyjęcia odpadów.

§ 6. 

1.  Wszelkie informacji o pracy PSZOK można uzyskać:

a.) pod numerem telefonu: 67 259 61 42 – Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78- 650 Mirosławiec, pokój nr 3.

b.) na stronie internetowej:  www.bip.miroslawiec.pl.

2. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.

§ 7. 

1.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 roku.
Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 

     

Odpady przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbierania

 Odpadów Komunalnych w Mirosławcu
Rodzaj
Kod odpadu
Nazwa
Uwagi
Odpady ulegające biodegradacji
20 01 08
odpady kuchenne ulegające biodegradacji


20 02 01
odpady ulegające biodegradacji
odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone m.in. trawa, liście, gałęzie
Chemikalia
15 01 10*
opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone


20 01 13*
rozpuszczalniki


20 01 14*
kwasy


20 01 15*
alkalia


20 01 25
oleje i tłuszcze jadalne


20 01 26*
oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
inne niż jadalne
20 01 27*
farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne


 20 01 28
farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27


20 01 29*
detergenty zawierające substancje niebezpieczne


 20 01 30
detergenty inne niż wymienione w 20 01 29


Baterie i akumulatorki
20 01 33*
baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie


20 01 34
baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33


Meble i inne odpady wielkogabarytowe
20 01 39
tworzywa sztuczne
plastik twardy nie opakowaniowy tj. wiadra, miski, meble ogrodowe, skrzynki, doniczki itp. 
 

20 03 07
odpady wielkogabarytowe


Odpady budowlane i rozbiórkowe
17 01 01
odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów


17 01 03
odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia


17 01 02
gruz ceglany


17 01 07
zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 
inne niż niebezpieczne
     
 
01 06*
 
17 01 80
usunięte tynki, tapety, okleiny


17 02 01 
drewno


17 02 02 
szkło


17 02 03 
tworzywa sztuczne


17 03 80
papa odpadowa


17 04 05
żelazo i stal


17 05 04
gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03


17 09 04
zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03


20 01 02
szkło
niezbrojone szyby drzwiowe, okienne itp. z wyłączeniem szyb od pojazdów, zarówno całych jak i rozbitych
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
20 01 21* 
lampy fluorescencyjne i inne odpady zwierające rtęć


20 01 23*
urządzenia zawierające freony


20 01 35*
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki


20 01 36*
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35


Opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
16 01 03
zużyte opony


Papier i tektura
15 01 01
opakowania z papieru i tektury


20 01 01
papier, tektura


Tworzywa sztuczne
15 01 02
opakowania z tworzyw sztucznych


20 01 39
tworzywa sztuczne 


Metale
15 01 04
opakowania z metali


20 01 40
metale


Szkło
15 01 07
opakowania ze szkła


20 01 02
szkło


Odpady wielomateriałowe
15 01 05
odpady wielomateriałowe


Przeterminowane leki
20 01 31*
leki cytotoksyczne i cytostatyczne


20 01 32
leki inne niż wymienione w 20 01 31


Inne rodzaje odpadów
15 01 06
zmieszane odpady opakowaniowe


    Odzież i tekstylia 
20 01 10
odzież


20 01 11
tekstylia


Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki
ex 20 01 99
inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny


Załącznik Nr 2 do Załącznika nr 1 Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunanych

 

  FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW
Nr formularza:
Data wystawienia dokumentu:
Osoba przekazująca odpady:
Imię i nazwisko:


PESEL (osoba fizyczna):


Adres zamieszkania:


Adres nieruchomości, z której pochodzą odpady:


Przekazane odpady:
Data przyjęcia odpadów:


Kod odpadów:


Rodzaj odpadów:


Masa przekazanych odpadów [kg]


Data i podpis osoby przyjmującego odpady: 
Data i podpis osoby przekazującej odpady:


Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu PSZOK w Mirosławcu oraz, że dostarczone odpady nie pochodzą z prowadzonej działalności gospodarczej. 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij