W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 27

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawe / najem nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 27

Burmistrza Mirosławca

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawe / najem nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 13 ust 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Burmistrz Mirosławca zarządza co następuje:

§ 1.  Ustala się minimalne stawki czynszu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych, garaży i innych budynków oraz pomieszczeń stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 2. 

1.  2.1. Stawki czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone na cele rolnicze ustala się w kwintalach żyta (dt) za 1 ha w stosunku rocznym:

1) dla gruntów ornych:

       Klasa gruntu 
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
Stawka
4,5 dt
4 dt
3,5 dt
3 dt
2 dt
1,5 dt
2) dla użytków zielonych:

     Klasa gruntu
III
IV
V
VI
Stawka
4 dt
3 dt
2 dt
1,5 dt
3)  Dla gruntów pod wodami nadającymi się do chodu ryb i gruntów nadających się do urządzenia stawów rybnych - 2 dt żyta.

4)  Dla gruntów przeznaczonych na ogródki przydomowe o powierzchni:

a)  do 1000 m², bez względu na klasę gruntu, przyjmuje się równowartość 1 dt żyta

b)  powyżej 1000 m² przyjmuje się stawkę zgodnie z kwalifikacją gruntów określonych w pkt 2 niniejszego paragrafu.

2.  Stawki czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone na cele nierolnicze ustala się w następujących wysokościach:

1) w stosunku dziennym:

a)  za grunty pod namiotami i urządzeniami typu cyrk, wesołe miasteczko itp. - 2 dt / dzień

2) w stosunku miesięcznym:

a)  za grunty przeznaczone pod działalność gospodarczą (usługowa, handlowa itp) - 0,05 dt/m²

b)  za grunty pod pawilonami i budynkami trwale związanymi z gruntem przeznaczonymi pod produkcję - 0,03 dt/m²

c)  za grunty pod budynkami gospodarczymi - 0,05 dt/m².
3)  w stosunku rocznym:

a)  za grunty pod garażami - 0,05 dt/m²

b)  za grunty pod parking strzeżony - 0,01 dt/m²

c)  za grunty przeznaczone na cele rekreacyjne - 0,02 dt/m²

d)  za grnty pod wiatami przeznaczonymi na składowanie drewna - 0,01 dt/m²

e)  za grunty na cele inne niż wymienione w ppkt od a) do d) - 0,01 dt/m².

3.  Ustala się minimalne stawki czynszu najmu i dzierżawy lokali użytkowych, garaży oraz innych budynków i pomieszczeń w następujących wysokościach w stosunku miesięcznym:

1)  lokale i pomieszczenia wykorzystywane na potrzeby policji - 7,5 zł/m²

2)  lokale i pomieszczenia biurowe - 10 zł/m²

3)  lokale wynajmowane przez związki inwalidów, organizacje społeczne - 0,5 zł/m²

4)  lokale przeznaczone dla organizacji pożytku publicznego - 0,5 zł/m²

5)  pomieszczenia piwniczne - 2 zł/m²

6)  gabinety lekarskie, gabinety stomatologiczne i protetyczne - 11 zł/m²

7)  garaże - 5 zł/m²

8)  lokale użytkowe oraz pomieszczenia przeznaczone pod działalność usługowo-handlową na terenie miasta - 6 zł/m²

9)  lokale użytkowe oraz pomieszczenia przeznaczone pod działalność usługowo-handlową na terenie gminy - 3 zł/m²

10)  dodatkowe pomieszczenia gospodarcze, magazynowe wynajmowane przez najemców lokali użytkowych - 6 zł/m²

11)  odrębne pomieszczenia użytkowe wynajmowane na cele usługowo-handlowe - 6 zł/m²

12)  lokale oraz pomieszczenia zajmowane przez gminne samorządowe jednostki organizacyjne - 0,5 zł/m²

13)  budynki gospodarcze na terenie miasta i gminy - 2 zł/m²

14)  budynki oraz lokale przeznaczone na prowadzenie świetlic wiejskich - 0,5 zł/m²

§ 3.  Minimalne stawki czynszu dzierżawy / najmu mają zastosowanie do ustalenia wywoławczej stawki czynszu w przypadku trybu przetargowego, jak i do ustalenia wysokości stawki czynszu w trybie bezprzetargowym.

§ 4.  Stawki czynszu dzierżawy / najmu nie uwzględniają podatku VAT, podatku od nieruchomości i rolnego.

§ 5.  W szczególnych przypadkach, społecznie uzasadnionych, Burmistrz Mirosławca na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu może zastosować inne stawki niż określone w niniejszym zarządzeniu.

§ 6.  6.1 Stawki opłat, o których mowa w § 2 ust.3 niniejszego zarządzenia, podlegają waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku.

2.  Podstawą waloryzacji, o której mowa w ust. 1, jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 7.  7. Cenę 1 dt żyta do ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego przyjmuje się na poziomie ceny 1 dt żyta przyjętej do celów ustalenia wysokości podatku rolnego na dany rok kalendarzowy uchwalonego przez Radę Miejską w Mirosławcu.

§ 8.  za dany rok w terminie do 31 marca każdego roku.

1.  8.1. Czynsz dzierżawny za grunty przeznaczone na cele rolne i ogrodnicze płatny jest jednorazowo

2.  Czynsz dzierżawny za grunty przeznaczone na cele nierolnicze płatny jest w terminie wskazanym w umowie.
3.  Czynsz dzierżawy/najmu za lokale użytkowe, garaże oraz inne budynki i pomieszczenia płatny jest miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

§ 9.  9. W przypadku korzystania z nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy i Miasta Mirosławiec bez podstawy prawnej, na które nie była zwarta umowa dzierżawy/najmu, ustala się wynagrodzenie w wysokości dwukrotnej stawki czynszu określonej w umowie uwzględniając faktyczny sposób korzystania z nieruchomości.

§ 10.  10. Traci moc zarządzenie nr 88 Burmistrza Mirosławca z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Mirosławiec oraz zarządzenie nr 81 Burmistrza Mirosławca z dnia 30 września 2016 r. w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy lokali użytkowych, garaży oraz innych budynków i pomieszczeń w zasobach komunalnych Gminy Mirosławiec.

§ 11.  11. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. zamówień publicznych i gospodarki komunalnej oraz pracownikowi ds. nieruchomości i planowania przestrzennego.

§ 12.  12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

27 pdf, 136 kB

Powiadom znajomego