Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 21

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca

z dnia

w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Status Uchylone

Treść

ZARZĄDZENIE NR 21

Burmistrza Mirosławca

z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 i 1907 oraz z 2020 r. poz. 278) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zarządza się, co następuje:

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Wprowadzam regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego
w Mirosławcu, zwany dalej regulaminem, który określa zasady gospodarowania środkami Funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych 
do korzystania z Funduszu.

§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) Fundusz - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu
na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

2) Pracodawca lub zakład - Urząd Miejski w Mirosławcu, reprezentowany przez Burmistrza Mirosławca.

3) Emeryci i renciści byli pracownicy zakładu - osoby posiadające aktualny status emeryta lub rencisty (z tytułu niezdolności do pracy), którzy przed uzyskaniem świadczenia emerytalnego (rentowego) rozwiązali stosunek pracy z Urzędem Miejskim w Mirosławcu w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.

4) Uprawniony-oznacza osoby upoważnione do korzystania z Funduszu zgodnie z niniejszym Regulaminem.

5) Trudna sytuacja materialna - sytuacja, gdy miesięczny dochód brutto na członka rodziny (wyliczony zgodnie z objaśnieniami do zał. nr 1) nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, oraz minimalnego wynagrodzenia gdy uprawniona do pomocy z Funduszu jest jedna osoba.

6) Komisja Socjalna - zespół utworzony przez Pracodawcę do uzgadniania przyznawanych, w oparciu o Regulamin Funduszu, świadczeń osobom uprawnionym, oraz innych zadań wymienionych w § 4 ust. 6 Regulaminu.

7) Świadczenia - przyznawana przez Pracodawcę: bezzwrotna pomoc rzeczowa lub finansowa np. zapomoga zwykła, losowa; dofinansowanie: krajowego i zagranicznego wypoczynku, dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie tzw. „wczasy pod gruszą” oraz działalności kulturalno-oświatowej i sportowo - rekreacyjnej, zwrotna pomoc na cele mieszkaniowe, dofinansowanie do paczek dla dzieci.

8) Minimalne wynagrodzenie za pracę oznacza wynagrodzenie ustalone corocznie przez Radę Ministrów zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

§ 3. 

1. Warunkiem umożliwiającym ubieganie się o świadczenia jest złożenie przez uprawnionych oświadczenia o zaszeregowaniu w progu dochodowym (zał. nr 1) do 30 kwietnia każdego roku na podstawie dochodów za rok poprzedni wraz ze wszystkimi dochodami nieopodatkowanymi. Pracownicy zatrudnieni w trakcie roku składają w/w oświadczenie w ciągu 14 dni od momentu zatrudnienia, nie później jednak, jak w momencie podjęcia decyzji o skorzystaniu ze świadczenia proponowanego przez Pracodawcę lub w momencie złożenia pierwszego wniosku o przyznanie pomocy lub świadczenia ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na podstawie aktualnego wynagrodzenia brutto łącznie ze wszystkimi dochodami nieopodatkowanymi.
2. Osoba, która nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie będzie mogła skorzystać ze świadczeń i pomocy z Funduszu w danym roku.

3. W przypadku zmian w dochodzie, należy złożyć aktualne Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

4. Komisja Socjalna w razie powzięcia wątpliwości co do wiarygodności danych zawartych w oświadczeniu lub wniosku ma prawo wnioskować do Pracodawcy o żądanie od składającego oświadczenie lub wniosek wglądu do dokumentów potwierdzających te dane (np. zeznanie roczne PIT, zaświadczenie o dochodach pracownika z innego zakładu, dochodach współmałżonka, dziecka lub innego uprawnionego do korzystania z funduszu członka rodziny; decyzja Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub o przyznaniu statusu bezrobotnego bez prawa do zasiłku; decyzja o przyznaniu emerytury, renty lub zasiłku - świadczenia przedemerytalnego wraz z ostatnią decyzją waloryzacyjną, zaświadczenie z urzędu skarbowego itp.).

§ 4. 

1. Przyznawanie świadczeń ze środków funduszu w oparciu o Regulamin odbywa się na wniosek:

1) samego uprawnionego,

2) przełożonego,

3) opiekuna

- i jest uzgadniane w ramach działającej Komisji Socjalnej, a następnie zatwierdzane do wypłaty przez Pracodawcę.

2. Częstotliwość korzystania ze świadczeń z Funduszu, zależy od decyzji pracodawcy i posiadanych środków pieniężnych zaplanowanych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na dany rok.

3. Prawidłowo złożony wniosek powinien być rozpatrzony przez Komisję Socjalną i akceptowany bądź odrzucony przez Pracodawcę, w terminie do 14 dni od jego złożenia, a wypłata świadczenia w terminie do 7 dni od decyzji Pracodawcy o przyznaniu świadczenia, w ramach posiadanych środków finansowych.

4. Komisję Socjalną powołuje Pracodawca (zarządzeniem) w składzie czteroosobowym, po jednym z przedstawicieli z każdego referatu.

5. Komisja Socjalna spośród siebie wybiera Przewodniczącego i zastępcę oraz ustala zasady pracy Komisji.

6. Zadaniem Komisji Socjalnej oprócz zadań wym. w § 2 ust. 6 Regulaminu (tj. uzgadnianie indywidualnych świadczeń) jest też:

1) Przyjmowanie od uprawnionych Oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej (zał. nr 1) oraz wniosków (zał. nr 2, 3, 4, 5).

2) Weryfikowanie dokumentów (w razie potrzeby, do wglądu).

3) Prowadzenie ewidencji przyznanych ulgowych świadczeń z Funduszu.

4) Przygotowywanie corocznego projektu podziału środków z Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej (plan rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 8). Dopuszcza się możliwość przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi rodzajami działalności socjalnej określonym w planie rzeczowo-finansowym Funduszu na dany rok.

5) Udostępnianie osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu, tekstu Regulaminu i w razie potrzeby wyjaśnianie im zasad korzystania z pomocy w nim określonych.

§ 5. Zasady tworzenia Funduszu i administrowanie jego środkami odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

§ 6. Dane osobowe i informacje przetwarzane będą wyłącznie w zakresie niezbędnym do ustalenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej dla potrzeb przyznania świadczeń z ZFŚS, a przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 
Rozdział 2.

Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu

§ 7. 

1. Do korzystania z Funduszu uprawnione są następujące osoby:

1) Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (w całym okresie zatrudnienia), bez względu 
na wymiar czasu pracy, rodzaj umowy o pracę i staż pracy.

2) Pracownicy zatrudnieni na podstawie powołania, wyboru (w całym okresie zatrudnienia), bez względu na wymiar czasu pracy i staż.

3) Pracownicy w okresie urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie i zgodnie z art. 1741 Kodeksu pracy (w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy), jeżeli nowy pracodawca nie tworzy funduszu i nie wypłaca świadczenia urlopowego.

4) Emeryci i renciści (w okresie pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy) byli pracownicy zakładu, z którymi stosunek pracy został rozwiązany w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.

5) Członkowie rodzin osób wymienionych w pkt.1 - 4, tj.:

a) małżonek,

b) konkubina lub konkubent prowadzący wspólne gospodarstwo domowe,

c) dzieci (w wieku do lat 18, a uczące się w wieku do lat 25, oraz bez względu na wiek dzieci z orzeczonym znacznym lub umiarkowany stopniem niepełnosprawności), własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci jednego z małżonków, jeżeli na tym małżonku ciąży obowiązek wychowania i utrzymania dziecka, dzieci z konkubinatu, wspólnie zamieszkujący i będący na utrzymaniu jeżeli ich dochód (brutto) na osobę nie przekracza kwoty najniższej emerytury lub w przypadku samotnego rodzica kwoty 150% najniższej emerytury,

d) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach jeżeli byli na ich utrzymaniu, do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon w/w osoby uprawnionej.

2. Uprawnienia do korzystania z Funduszu, jako członkowie rodziny, tracą osoby wymienione w ust. 1 pkt. 5 ppkt c) w przypadku wstąpienia w związek małżeński lub posiadające własne dzieci.

Rozdział 3.

Zakres przedmiotowy prowadzonej przez zakład pracy działalności socjalnej i zasad przyznawania świadczeń ze środków Funduszu.

§ 8. Środki Funduszu mogą być przeznaczane na usługi i świadczenia socjalne, oraz pomoc finansową, jako:

1) Bezzwrotna pomoc rzeczowa lub finansowa (np. zapomoga zwykła i losowa, świadczenie wiosenno-letnie i zimowe).

2) Dofinansowanie krajowego i zagranicznego wypoczynku, dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie tzw. „wczasy pod gruszą”.

3) Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej oraz sportowo-rekreacyjnej.

4) Dofinansowanie do paczek dla dzieci.

5) Zwrotna pomoc na cele mieszkaniowe.

§ 9. 

1. Przyznawanie i wysokość świadczeń z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania ze środków Funduszu co oznacza, że w pierwszej kolejności pomoc z Funduszu powinna być zapewniona rodzinom (osobom), które:

1) Dotknięte zostały indywidualnymi zdarzeniami losowym lub śmiercią najbliższych członków rodziny.

2) Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

3) Samotnie wychowują dzieci.

4) Wychowują dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki i leczenia.
5) Dotknięte długotrwałą ciężką chorobą.

2. Do określenia sytuacji materialnej osób uprawnionych, o której mowa w ust. 1, przyjmuje
się oświadczenie o zaszeregowaniu w progu dochodowym (ustalany zgodnie z objaśnieniami do zał. nr 1) z zastrzeżeniem § 3 ust. 4.

3. Świadczenia z Funduszu są uznaniową formą pomocy, osobom znajdującym się w sytuacji, o której mowa w ust. 1, a ich wysokość i termin przyznania może być uzależniony również od wysokości środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji Funduszu w momencie ubiegania się o świadczenie.

4. Uznaniowy zaś charakter świadczeń, oznacza, że w przypadku odmowy przyznania świadczenia
lub przyznania świadczenia w niższej wysokości, od maksymalnych określonych w tabelach (zał. nr 7), osoba uprawniona nie może dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń. Odmowa przyznania świadczenia lub przyznanie go w niższej wysokości, nie wymaga od Pracodawcy dodatkowego pisemnego uzasadnienia.

5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4, osoba taka może jedynie, jeśli naruszone zastały postanowienia regulaminu, wystąpić do Pracodawcy, z umotywowanym wnioskiem, o ponowne rozpatrzenie jej sprawy, wskazując przy tym, które przepisy regulaminu zostały, jej zdaniem naruszone.

§ 10. 

1. Osoba, która rezygnuje z przydzielonego jej świadczenia zobowiązana jest do bezzwłocznego zawiadomienia Referatu Finansowego.

2. W przypadkach nieuzasadnionej rezygnacji z przydzielonego świadczenia, świadczeniobiorca ponosi ewentualne koszty związane z zakupem świadczenia, a poniesione przez Pracodawcę.

3. Za uzasadnione przypadki rezygnacji ze świadczenia przyjmuje się przede wszystkim zdarzenia wynikłe niezależnie od woli świadczeniobiorcy (np. choroba, śmierć najbliższego członka rodziny, indywidualne zdarzenia losowe).

§ 11. 

1. W ramach pomocy, wymienionej w § 8 pkt 1, może być udzielana pomoc rzeczowa 
lub finansowa:

1) W związku z trudną sytuacja rodzinną, osobistą i materialną osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu (tzw. Zapomogi zwykłe – zał. nr 7 tabela nr 4) - przyznawana nie częściej niż raz w roku,
a w sytuacjach wyjątkowych nawet częściej niż raz w roku - na wniosek: osoby uprawnionej, przełożonego, opiekuna.

2) W związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi i długotrwałą, przewlekłą chorobą lub śmiercią najbliższego członka rodziny, (tzw. zapomogi losowe – zał. nr 7 tabela nr 4), przyznawana nie częściej niż raz w roku, a w sytuacjach wyjątkowych nawet częściej niż raz w roku na wniosek: osoby uprawnionej, przełożonego, opiekuna. Warunkiem uzyskania tej pomocy, jest okazanie przez osobę ubiegającą się o taką pomoc, dokumentu potwierdzającego tą sytuację, tj.:

a) W przypadku długotrwałej choroby – zaświadczenie od lekarza specjalisty o długotrwałej (przewlekłej), ciężkiej chorobie.

b) W przypadku śmierci członka rodziny - odpisu skróconego aktu zgonu.

c) W przypadku indywidualnych zdarzeń losowych (kradzież, pożar, zalanie, wypadek) - odpowiednie dokumenty (zaświadczenie odpowiedniego organu, oświadczenie ewentualnego świadka, kopia protokołu itp.).

3) W związku ze zwiększonymi wydatkami rodziny (osoby samotnej) w okresie wiosenno-letnim
lub zimowym - na wniosek pracodawcy w ramach posiadanych środków finansowych; (dopłata zgodnie z zał. nr 7 tabela nr 5).

2. W ramach pomocy, wymienionej w § 8 pkt 2, mogą być też finansowane/dofinansowane następujące formy krajowego i zagranicznego wypoczynku

1) Wypoczynek organizowany we własnym zakresie tzw. wczasy pod gruszą, (bez dokumentowania poniesionych wydatków) – dofinansowanie zgodne z zał. nr 7 tabela nr 1, tylko na wniosek uprawnionego - nie częściej niż raz na dwa lata kalendarzowe. Wypłata przyznanych środków nastąpi w terminie nieprzekraczającym 7 dni od złożenia wniosku (zał. nr 4) do referatu finansowego.

2) Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży (kolonie, obozy, zimowiska, ,,zielone szkoły”, itp.),
trwające nie dłużej niż 21 dni kalendarzowych, zakupione przez pracodawcę lub indywidualnie.
(dofinansowanie, tylko na wniosek - niezależnie od korzystania z dofinansowania wymienionego
w pkt. 1).

a) Dopłata do wypoczynku zakupionego przez samego uprawnionego następuje, w terminie nieprzekraczającym 7 dni od złożenia dokumentu potwierdzającego poniesione wydatki, w którym zaznaczone jest m. in. miejsce i czas trwania wypoczynku, ilość osób korzystających z wypoczynku oraz wysokość poniesionego wydatku z wypoczynek.

3) Wypoczynek krajowy i zagraniczny zorganizowany przez Pracodawcę, nie wymaga złożenia dodatkowego wniosku. Potwierdzeniem chęci skorzystania ze świadczenia proponowanego przez Pracodawcę jest wpisanie się na listę osób chętnych; (dopłata zgodnie z zał. nr 7 tabela nr 1).

4. W ramach działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej dofinansowanie może dotyczyć dopłat do biletów (karnetów) wstępu: do kin, teatrów, oper, występów estradowych, koncertów, wystaw, imprez sportowych i rekreacyjnych (spartakiady, festyny itp.), biletów (karnetów) wstępu na basen, kort tenisowy, siłownię, gabinetów odnowy biologicznej, itp., zakupionych przez pracodawcę. Świadczenia w ramach prowadzonej działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej udzielone z inicjatywy Pracodawcy nie wymagają złożenia dodatkowego wniosku (dopłata zgodnie z zał. nr 7 tabela nr 3).

5. Dziecku do lat 14 przyznawane jest dofinansowanie do paczek dopłata zgodnie z zał. nr 7 tabela
nr 5 o wartości nieprzekraczającej jednorazowo 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, z zastrzeżeniem, że ograniczenie wiekowe uprawniające do pomocy dotyczy dzieci, które kończą w danym roku kalendarzowym 14 lat.

Rozdział 4.

Zakres przedmiotowy zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe i zasady jej udzielania

(pożyczki mieszkaniowe)

§ 12. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu mogą uzyskać zwrotną pomoc finansową (pożyczki oprocentowane) na cele mieszkaniowe w kwocie do 4 000 złotych na niżej wymienione cele:

1) remont i modernizacja lokalu lub budynku mieszkalnego,

2) przystosowanie mieszkania stosownie do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej,

3) uzupełnienie wkładu lub udziału mieszkaniowego,

4) kaucje i opłaty wymagane przy uzyskaniu i zamianie mieszkań,

5) budowa domu jednorodzinnego lub lokalu w domu wielomieszkaniowym,

6) adaptacja strychu, suszarni lub innego pomieszczenia na cele mieszkaniowe,

7) zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego,

8) pokrycia kosztów wykupu lokali na własność lub uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

9) zakup działki budowlanej z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego.

§ 13. Podstawą uzyskania pożyczki na cele wym. w § 12 jest zawarta, między pożyczkobiorcą a pracodawcą, umowa cywilnoprawna (zał. nr 3) z dołączonymi oświadczeniami dwóch poręczycieli, którzy są pracownikami zakładu zatrudnionymi na umowę o pracę na czas nieokreślony lub umowę na czas co najmniej równy okresowi spłaty pożyczki. 

§ 14. Spłata pożyczki powinna rozpocząć się w terminie wskazanym w umowie pożyczki nie później jednak niż po upływie dwóch miesięcy od dnia jej przyznania, na okres nieprzekraczający 24 miesięcy.

§ 15. 

1. Pożyczka na cele wymienione w § 12, może być udzielona nie częściej niż raz na dwa lata - termin liczony od dnia przyznania pożyczki, pod warunkiem całkowitej spłaty poprzednio zaciągniętej. 

2. Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe (zał. nr 2), należy złożyć w terminie do końca maja lub do końca listopada danego roku kalendarzowego.

2. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy cała niespłacona część pożyczki ulega umorzeniu.

§ 16. 

1. Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w przypadku:
1) rozwiązania stosunku pracy,

2) wykorzystania pożyczki na inny cel niż określony w umowie pożyczki.

2. W przypadkach przejścia na zasadzie art. 231 kodeksu pracy do innego pracodawcy, spłata pożyczki następuje w terminach i ratach określonych w umowie pożyczki z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W sytuacji, gdy pracownik rozwiązał stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę niespłacona część pożyczki podlega spłacie na warunkach określonych w umowie pożyczki.

4. W razie przekształcenia, likwidacji lub upadłości zakładu część pożyczki może być umorzona, a jeśli pracodawca nie podjął takiej decyzji podlega ona spłacie na rzecz i rachunek następcy prawnego
bez konieczności zmiany umowy pożyczki.

§ 17. W zależności od progu zaszeregowania zgodnie z Oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, pożyczki udzielane z Funduszu są oprocentowane stawką 2 % i 4 % w stosunku rocznym 
dla pożyczkobiorców z I i II progu dochodowego - zał. nr 7 tabela nr 6 do regulaminu.

Rozdział 5.

Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 18. Świadczenia przyznane uprawnionym przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu realizowane są na zasadach wcześniej obowiązujących i nie podlegają ponownemu rozpatrzeniu.

§ 19. Regulamin powinien być udostępniony do wglądu, każdej osobie uprawnionej do korzystania z Funduszu na jej żądanie.

§ 20. Wszelkie zmiany w treści regulaminu wymagają formy pisemnej i trybu obowiązującego
przy jego ustalaniu i wprowadzaniu.

§ 21. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa.

§ 22. Częścią Regulaminu, jako uzupełnienie jego postanowień są załączniki:

1) Załącznik nr 1 – oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej

2) Załącznik nr 2 – wniosek o udzielenie pożyczki ze środków ZFŚS.

3) Załącznik nr 3- umowa pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS.

4) Załącznik nr 4 – wniosek o dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie
(tzw. wczasy pod gruszą).

5) Załącznik nr 5 – wniosek o udzielenie pomocy finansowej tj. zapomogi zwykłej/ zapomogi losowej*
ze środków ZFŚS.

6) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

7) Załącznik nr 7 – tabele wysokości świadczeń:

a) Tabela nr 1 – dofinansowanie do różnych form wypoczynku krajowego i zagranicznego, w tym wycieczki, rajdy kilkudniowe oraz wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży, itp.

b) Tabela nr 2 – dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą).

c) Tabela nr 3 – dofinansowanie do świadczeń w ramach prowadzonej działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej.

d) Tabela nr 4- wysokość udzielanej pomocy bezzwrotnej – finansowej lub rzeczowej, w związku z trudną sytuacją rodzinną, osobistą i materialną (tzw. zapomogi zwykłe) oraz w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi i długotrwałą chorobą lub śmiercią (tzw. zapomogi losowe).

e) Tabela nr 5 – wysokości udzielanej pomocy bezzwrotnej - finansowej lub rzeczowej, w związku
ze zwiększonymi wydatkami rodziny (osoby samotnej) w okresie zimowym lub wiosenno-letnim, dofinansowanie do paczki dla dziecka.
f) Tabela nr 6 - wysokości oprocentowania pożyczki na cele mieszkaniowe.

8) Załącznik nr 8 - plan dochodów i wydatków ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej 
na dany rok. Stosownie do art. 8 ustawy z dnia 4 marca o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

§ 23. Wykonanie zarządzenia powierzam Komisji Socjalnej.

§ 24. Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Mirosławcu z dnia 15 kwietnia 2019 r.

§ 25. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

–     Regulamin został uzgodniony z przedstawicielem pracowników. Przedstawiciel pracowników Alicja Mazur.

Załączniki

21 pdf, 1.1 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij