Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 12

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca

z dnia

w sprawie Regulaminu transmisji i nagrywania obrad Rady Miejskiej w Mirosławcu

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 12

Burmistrza Mirosławca

z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie Regulaminu transmisji i nagrywania obrad Rady Miejskiej w Mirosławcu

Na podstawie art.20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 24 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Regulamin transmisji i nagrywania obrad Rady Miejskiej w Mirosławcu” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik do zarządzenia Nr 12

Burmistrza Mirosławca

z dnia 24 lutego 2020 r.

Regulamin transmisji i nagrywania obrad Rady
Miejskiej w Mirosławcu

§ 1. 

1.  Obrady Rady Miejskiej w Mirosławcu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

2. Nagrania z obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miroslawiec.pli na stronie internetowej www.miroslawiec.pl oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty, tj. w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, pokój nr 106.

3. Przetwarzanie danych wszystkich osób w związku z uczestnictwem w obradach nie wymaga pozyskania ich zgody, gdyż przesłanką uprawniającą do ich przetwarzania jest niezbędność takiego działania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej samorządowi gminnemu, w związku z realizacją zasady dostępu do informacji publicznej.

§ 2. Planowanie pracy organów kolegialnych

1. W przypadku konieczności przetwarzania w ramach prac Rady Miejskiej w Mirosławcu danych osobowych należących do szczególnej kategorii, a więc np. dotyczących stanu zdrowia lub danych o karalności, sprawy takie mogą być rozpatrywane na posiedzeniach komisji, o ile nie mają zastosowania inne regulacje nakazujące procedować je w czasie obrad Rady Miejskiej w Mirosławcu.

2. Planując przebieg obrad należy ocenić, czy informacje i tematyka obrad będą wymagały ujawnienia danych osobowych osób fizycznych ze szczególnym uwzględnieniem kategorii danych wskazanych w art. 9 i 10 RODO.

3. Podczas planowania sposobu transmitowania obrad Rady Miejskiej w Mirosławcu należy uwzględnić odpowiednie ustawienie kamery, tak aby obejmowała ona swoim zasięgiem przede wszystkim osoby publiczne lub osoby realizujące zadania publiczne biorące udział w obradach.

4. Istotne jest zminimalizowanie zakresu danych pozyskiwanych w związku z transmisją, także poprzez jej wstrzymanie, w przerwach obrad.

5. Pozyskiwane podczas transmisji dane powinny być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zasadą minimalizacji danych wynikających z art. 5 ust 1 lit c RODO.

§ 3. Realizacja obowiązku informacyjnego

1. Z uwagi na specyfikę przetwarzania danych w ramach transmisji i udostępniania nagrań z posiedzeń Rady Miejskiej w Mirosławcu, osoby w nich uczestniczące, przed rozpoczęciem tych obrad powinny zostać poinformowane o samym fakcie i miejscu trwania transmisji wraz ze wskazaniem okresu przechowywania znajdujących się w nagraniach danych osobowych, tj. zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

2. Ponadto, zapewnienie odpowiedniej informacji o transmisji, utrwalaniu i dalszym udostępnianiu nagrania z obrad Rady Miejskiej w Mirosławcu powinno się również wiązać z właściwym umiejscowieniem informacji na ten temat (przed wejściem na salę obrad oraz przekazanie informacji ustnej przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprewodniczącego Rady na początku sesji).

§ 4. Zapewnienie właściwego sposobu transmisji, utrwalania i udostępniania nagrań w Internecie

1. Obowiązek upublicznienia nagrań w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy nie oznacza prawa do ujawnienia wszystkich danych osobowych przetwarzanych na posiedzeniu.

2. W przypadku danych osobowych zarówno zwykłych, jak i szczególnej kategorii wskazanych
w art. 9 oraz danych w art. 10 RODO, przed publikacją nagrania w sieci (pamiętając o zachowaniu oryginału
nagrania jako dokumentu podlegającego archiwizacji), powinnno się dokonać oceny niezbędności ich
ujawnienia z punktu widzenia celu informacyjnego, któremu ta informacja ma służyć.

3. W razie konieczności dokonuje się anonimizacji danych zgodnie z zasadą minimalizacji wskazaną w art. 5 ust 1 lit c RODO. Zasada ta powinna być wdrażana również poprzez zastosowanie pseudonimizacji.

§ 5. Bezpieczeństwo nagrań umieszczanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy

1. Realizując zasadę integralności i poufności wskazaną w art. 5 ust 1 lit f RODO należy zapewnić bezpieczeństwo znajdujących się na nagraniach danych osobowych celem wyeliminowania ryzyka nieuprawnionej ingerencji w ich treść, ich zmiany czy nawet zamiany całego pliku.

2. Przetwarzanie danych osobowych przez podmiot zewnętrzny udostępniający Gminie usługi nagrywania, transmisji i przechowywania nagrań powinno się odbywać na podstawie umowy powierzenia, o której mowa w art. 28 RODO.

§ 6. Okres przetwarzania danych zawartych w upublicznionych nagraniach 

Należy zapewnić, by dane osobowe zawarte w upublicznionych nagraniach organów kolegialnych były przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane.

Załączniki

12 pdf, 199 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij