Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 116

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca

z dnia

zmieniające zarządz. w spr. ustalenia wzoru wniosku i umowy o przyznanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 116

Burmistrza Mirosławca

z dnia 15 listopada 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru wniosku i umowy o przyznanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594ze zm.) oraz § 6 ust. 4 i § 8 ust.1 Uchwały Nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia Burmistrz Mirosławca zarządza co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 44A Burmistrza Mirosławca z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku i umowy o przyznanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska, w załączniku nr 2, wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia Nr 116

Burmistrza Mirosławca

z dnia 15 listopada 2019 r.

Wzór umowy


UMOWA Nr …………..
o przekazanie środków publicznych w formie dotacji celowej
zawarta w dniu …………. w Mirosławcu

pomiędzy:

Gminą i Miastem Mirosławiec

reprezentowaną przez: Burmistrza Mirosławca Piotra Pawlika:

zwanego dalej „Burmistrzem”

a ....................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wnioskodawcą”

§ 1. Przedmiotem umowy jest przekazanie dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na rozpatrzony pozytywnie wniosek o udzielenie dotacji celowej z dnia ........................................

z przeznaczeniem na.....................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(zakres prac/robót objętych dotacją)

z terminem wykonania .................................................................................................................

§ 2. 

1. Gmina zobowiązuje się do przekazania dotacji celowej na realizację zadania wymienionego w § 1 po wykonaniu zadania i zatwierdzeniu rozliczenia.

2. Wysokość dotacji przyznana zostanie zgodnie z § 5 ust. 3 i ust. 4 Uchwały Nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2015 r.

3. Przyznane środki finansowe zostaną przekazane na rachunek bankowy Wnioskodawcy nr.............................................................................................................................................w ciągu ...................... dni od daty odbioru realizacji zadania o którym mowa w §5 ust.1 pkt 3.

§ 3. 

1. Wnioskodawca zobowiązuje się do należytego i starannego wykonania wymienionego w § 1 umowy zadania. W tym celu przedłoży Urzędowi po jego realizacji w terminie do dnia ................................... faktury.

2. Faktury (rachunki) winny być wystawione na Wnioskodawcę z wyraźnym określeniem zakresu prac /robót objętych dotacją.

3. Faktury od osób fizycznych winny zawierać oświadczenie, że wystawiający sam odprowadza podatek. Jeżeli wystawiający fakturę nie jest płatnikiem podatku VAT, powinien złożyć w tej sprawie formalne oświadczenie.

4. Zatwierdzenie przez Urząd rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym następuje w formie pisemnej w terminie 15 dni od przedstawienia dokumentów.

§ 4. 

1. Rozliczenie dotacji następuje po pisemnym zawiadomieniu Burmistrza Mirosławca przez podmiot dotowany o zakończeniu realizacji zadania.

2. Podmiot dotowany zobowiązany jest do rozliczenia dotacji w ciągu 15 dni od zakończenia realizacji zadania określonego w umowie , jednak nie później niż do 15 grudnia danego roku budżetowego.

3. Do rozliczenia winny być dołączone następujące dokumenty ( oryginały do wglądu, kopie jako załączniki do rozliczenia):

1) umowa z wykonawcą zadania,

2) protokół odbioru końcowego, podpisanego przez podmiot dotowany lub jego pełnomocnika,

3) dokumenty (rachunki, faktury) potwierdzające poniesienie wydatków na realizację zadania, wystawione z datą nie wcześniejszą, niż data zawarcia przedmiotowej umowy,

4) w przypadku realizacji zadania (usuwanie azbestu) oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz kopia karty przekazania odpadu wraz z dokumentami potwierdzające unieszkodliwienie odpadu przez jednostkę posiadającą w tym zakresie stosowne zezwolenie.

§ 5. 

1. Przekazanie dotacji podmiotowi dotowanemu następuje po:

1) zakończeniu zadania,

2) przyjęciu poprawnego rozliczenia,

3) dokonaniu oględzin przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Mirosławcu faktycznego stanu zrealizowanego i spisaniu protokołu odbioru zadania z wynikiem pozytywnym,

2. Dokonanie oceny poprawności przedłożonego rozliczenia dotacji następuje pod względem:

1) faktycznego wykonania zadania,

2) terminowości,

3) zgodności realizacji zadania z umową,

4) zgodność z przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków na realizację zadania.

3. Zrealizowanie zadania wg przedłożonego wniosku wraz z dokumentacją jest równoznaczne z osiągnięciem efektu rzeczowo-ekologicznego.

§ 6. Prawa i obowiązki stron niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.


§ 7. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednio przepisy Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o samorządzie powiatowym, Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 8. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga właściwy Sąd Powszechny.

§ 10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

GMINA I MIASTO WNIOSKODAWCA

MIROSŁAWIEC

Załączniki

116 pdf, 189 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij