Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XVIII/153/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca

z dnia

w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Status Obowiązujące

Treść

UCHWAŁA NR XVIII/153/2012

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm. ) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala:

Statut Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu zwany dalej „ Ośrodkiem ” jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 2. Misją Ośrodka jest udzielanie wsparcia mieszkańcom Gminy Mirosławiec znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

§ 3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Mirosławiec.

§ 4. Ośrodek realizuje zadania w granicach administracyjnych Gminy Mirosławiec.

§ 5. Bieżący nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Mirosławca.

§ 6. Ośrodek działa na podstawie i w granicach prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz. U. nr 86, poz. 732 z późn. zm. ) w związku z art. 41, art. 42 i art. 43 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2009 r. nr 1, poz. 7 z późn. zm. ),

4) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. nr 71, poz. 734 z późn. zm. ),

5) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym ( Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225 z późn. zm. ),

6) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2011 r. nr 231, poz. 1375 z późn. zm. ),

7) ustawy z dnia 26 września 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm. ),

8) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ),

9) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm. )

10) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm. ),

11) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych ( Dz. U. z 2002 r. nr 42, poz. 371 z późn. zm. ),

12) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2009 r. nr 1, poz. 7 z późn. zm. ),

13) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. nr 180, poz. 1493 z późn. zm. ),

14) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. nr 149, poz. 887 z późn. zm. ),

15) ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ),

16) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ),

17) uchwały nr X/48/95 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 września 1995 roku w sprawie utworzenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu,

18) niniejszego Statutu.

Rozdział 2.

Przedmiot działalności

§ 7. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest rozpoznawanie, analiza i ocena potrzeb jednostkowych i środowiskowych, organizowanie i realizowanie wynikających z tego zadań a także inspirowanie działalności innych sił społecznych działających w sferze pomocy społecznej.

§ 8. Zadania Ośrodka w zakresie pomocy społecznej obejmują:

1) zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym,

2) zadania własne gminy,

3) zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej,

4) inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mające na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

§ 9. Ośrodek wykonuje także inne zadania gminy powierzone przez Radę Miejską w Mirosławcu i Burmistrza Mirosławca , w szczególności:

1) realizuje świadczenia rodzinne,

2) realizuje zaliczki alimentacyjne,

3) prowadzi postępowanie w sprawach przyznania dodatków mieszkaniowych,

4) załatwia indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej w zakresie stwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

5) prowadzi obsługę administracyjną z zakresu prac społecznie użytecznych,

6) po zapewnieniu środków z budżetu państwa przyznaje doraźną lub okresową pomoc kombatantom i innym osobom uprawnionym znajdującym się w trudnych warunkach materialnych oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych,

7) realizuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych,

8) realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

§ 10. Ośrodek realizuje również inne zadania:

1) prowadzi reintegrację zawodową i społeczną dla osób, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,

2) organizuje oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem, w zakresie zatrudnienia oraz w sprawach bytowych,

3) przedstawia stanowisko oraz opinię, co do zasadności przyznania pomocy pieniężnej dla kombatanta, innej osoby uprawnionej lub pozostałych po nich członków rodziny, którzy wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej w trybie określonym w art. 19 ust. 6ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego kierują do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

4) zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdydyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

5) realizuje projekty społeczne  finansowane z różnych źródeł, w tym ze środków zagranicznych.

Rozdział 3.

Organizacja Ośrodka

§ 11. 

1. Ośrodkiem kieruje, reprezentuje go na zewnątrz oraz odpowiada za realizację zadań określonych niniejszym Statutem, Kierownik Ośrodka.

2. Kierownik Ośrodka jest kierownikiem zakładu w rozumieniu kodeksu pracy.

3. Zwierzchnikiem Kierownika Ośrodka jest Burmistrz Mirosławca.

4. Kierownik Ośrodka podejmuje decyzje samodzielnie i jednoosobowo ponosi za nie odpowiedzialność.

5. Kierownik odpowiada przed Burmistrzem Mirosławca za właściwą realizację zadań Ośrodka oraz za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej.

§ 12. Wewnętrną strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny wprowadzony zarządzeniem Kierownika Ośrodka.

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa i mienie Ośrodka

§ 13. 

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa gminy, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, a w szczególności ustawy o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest opracowany przez Kierownika Ośrodka plan finansowy dostosowany do uchwały budżetowej na dany rok.

3. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków pochodzących z budżetu Gminy oraz innych źródeł.

§ 14. Sprawozdania finansowe, budżetowe i z operacji finansowych sporządza Kierownik Ośrodka i przekazuje terminowo Burmistrzowi Mirosławca.

§ 15. 

1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Gminy i Miasta Mirosławiec objętych statutową działalnością Ośrodka upoważniony jest Kierownik Ośrodka w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Mirosławca.

2. W ramach posiadanego umocowania Kierownik Ośrodka udziela dalszych pełnomocnictw.

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§ 16. Zmian w statucie dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 17. Traci moc uchwała Nr XLIX/260/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij