Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 78

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca

z dnia

w sprawie regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 78

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 sierpnia 2019 r.

w sprawie regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu

Na podstawie art 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) i art. 4 ust 1 pkt 3 oraz art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), Burmistrz Mirosławca zarządza, co następuje:

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1. 

1. Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady zatrudniania pracowników w Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Mirosławca;

2) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Mirosławcu;

3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

4) Komisji – należy przez to rozumieć Komisję Rekrutacyjną;

5) BIP – należy przez to rozumieć stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu;

6) procedura naboru - procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.

§ 2. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny.

§ 3. 

1. Regulaminu nie stosuje się wobec osób zatrudnianych:

1) na stanowiskach pomocniczych i obsługi;

2) na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego;

3) w przypadkach przeniesienia pracownika samorządowego na wolne stanowisko urzędnicze określone w art. 20, 22 i 23 ustawy.

2. W przypadkach stanowisk wymienionych w § 3 ust.1 pkt 1 i 2 Burmistrz może podjąć decyzję o przeprowadzeniu naboru zgodnie z niniejszą procedurą.

Rozdział 2.

Rozpoczęcie procedury naboru

§ 4. 

1. Decyzję o rozpoczęciu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie podejmuje Burmistrz:

1) z własnej inicjatywy;

2) na uzasadniony wniosek kierownika podstawowej komórki organizacyjnej Urzędu lub osoby sprawującej nadzór nad komórką organizacyjną, do której prowadzony jest nabór.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 kierownik komórki organizacyjnej Urzędu lub osoba sprawująca nadzór nad komórką organizacyjną, do której prowadzony jest nabór :

1) wypełnia wniosek o wszczęcie procedury naboru, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;

2) przygotowuje opis stanowiska, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;

3) przedstawia wniosek wraz z opisem stanowiska pracy Burmistrzowi do zatwierdzenia, a po ich zatwierdzeniu przekazuje komórce kadrowej.

3. Zatwierdzenie dokumentów wymienionych w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2 przez Burmistrza skutkuje rozpoczęciem procedury naboru.

§ 5. 

1. W oparciu o zatwierdzony przez Burmistrza wniosek o wszczęcie procedury naboru wraz z opisem stanowiska pracy, komórka kadrowa, w uzgodnieniu z wnioskującym o przyjęcie nowego pracownika, przygotowuje ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

2. Ogłoszenie o naborze sporządza się zgodnie z art.13 ust. 2 ustawy.

3. Ogłoszenie o naborze umieszcza się w miejscach wskazanych w art. 13 ust.1 ustawy.

§ 6. Burmistrz może unieważnić nabór, na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny. Informacja o unieważnieniu naboru umieszczana jest w BIP.

Rozdział 3.

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

§ 7. 

1. Komisję Rekrutacyjną powołuje Burmistrz odrębnie dla każdego naboru.

2. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący, który zwołuje posiedzenia Komisji.

3. Powiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia Komisji może być dokonane pisemnie, telefonicznie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

§ 8. 

1. Osoby powołane w skład Komisji zobowiązane są do złożenia oświadczenia w sprawie istnienia pokrewieństwa lub powinowactwa z osobami, które złożyły oferty zatrudnienia, po otwarciu ofert podczas pierwszego posiedzenia Komisji, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3.

2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.1 Burmistrz Mirosławca odwołuje tego członka Komisji i uzupełnia jej skład.

3. Komisja działa do momentu zakończenia procedury naboru.

Rozdział 4.

Postępowanie rekrutacyjne

§ 9. 

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w trzech etapach, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3:

1) I etap - sprawdzenie ofert pod względem wymogów formalnych, tj. wymagań niezbędnych i wymaganych dokumentów (bez udziału kandydatów);

2) II etap - weryfikacja kandydatów pod kątem spełnienia przez nich wymogów dodatkowych, w tym weryfikacja wiedzy i umiejętności kandydatów;

3) III etap - wskazanie kandydata do zatrudnienia bądź propozycja o ogłoszeniu ponownego naboru.

2. W przypadku wpływu powyżej 5 ofert spełniających wymogi formalne, postępowanie przeprowadza się w czterech etapach:

1) I etap - sprawdzenie ofert pod względem wymogów formalnych, tj. wymagań niezbędnych i wymaganych dokumentów;

2) II etap - weryfikacja kandydatów pod kątem spełniania przez nich wymogów dodatkowych, w tym złożonych dokumentów i przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego;

3) III - sprawdzenie umiejętności kandydatów w zakresie obsługi komputera i pakietu biurowego;

4) IV - przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych przez komisję rekrutacyjną, wskazanie kandydata do zatrudnienia bądź propozycja o ogłoszeniu ponownego naboru.

§ 10. Do skuteczności decyzji podejmowanych przez Komisję niezbędna jest obecność, co najmniej połowy jej składu.

§ 11. Protokół z naboru sporządzany jest zgodnie z art.14 ustawy i podpisywany przez wszystkich obecnych członków Komisji.

§ 12. Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji zapewnia Referat Organizacyjno-Prawny w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu.

Rozdział 5.

Dokumenty aplikacyjne

§ 13. 

1. Na dokumenty aplikacyjne składają się:

1) kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę;

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz ewentualny staż pracy;

3) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;

4)  oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych;

4) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy.

2. Kandydat może zostać zobowiązany do okazania, w wyznaczonym terminie, oryginałów dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego.

§ 14. 

1. Dokumenty aplikacyjne składa się w zamkniętej kopercie z podaniem oznaczenia, jakiego naboru dotyczą.

2. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu.

Rozdział 6.

Przeprowadzenie analizy dokumentów aplikacyjnych

§ 15. 

1. Komisja zapoznaje się ze złożonymi przez kandydatów dokumentami aplikacyjnymi i dokonuje ich analizy oraz oceny pod kątem zgodności z wymaganiami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu.

2. Wynikiem analizy i oceny, o której mowa w ust. 1, jest rozstrzygnięcie o dopuszczeniu lub o odmowie dopuszczenia kandydata do udziału w dalszych etapach procedury naboru.

3. Powiadomienia kandydatów, którzy zostali dopuszczeni do udziału w dalszych etapach procedury naboru dokonuje się telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

Rozdział 7.

Przeprowadzenie weryfikacji kandydatów

§ 16. 

1. Weryfikację kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze, mającą na celu ocenę informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych, wiedzę oraz przydatność zawodową kandydata, można przeprowadzić w formie:

1) rozmowy kwalifikacyjnej;

2) pisemnego testu kwalifikacyjnego;

3) poprzez sprawdzenie umiejętności praktycznych z obsługi pakietów biurowych (tekstowego i kalkulacyjnego);

2. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie w części testowej, jak również prawidłowo wykonane zadanie kandydat otrzymuje 1 punkt.

3. Do rozmowy kwalifikacyjnej - będącej kolejnym etapem naboru - kwalifikuje się nie więcej niż siedmiu kandydatów z największą ilością uzyskanych punktów, przy czym ilość punktów nie może być niższa niż 50 % maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania.

4. W przypadku uzyskania równej liczby puntów przez kilku kandydatów, którzy kwalifikowaliby się zgodnie z § 16 ust. 3 do kolejnego etapu naboru, dopuszcza się do rozmowy kwalifikacyjnej większą niż 7 liczbę kandydatów.

5. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej każdy z członków Komisji ocenia indywidualnie kandydata, przypisując mu od 0 do 3 punktów za odpowiedź na zadane przez siebie pytanie.

6. Komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wg kryterium spełnienia przez nich wymagań niezbędnych oraz wymagań dodatkowych przy pomocy metody zliczenia liczby przyznanych punktów.

7. W razie stwierdzenia przydatności więcej niż jednego kandydata (ta sama liczba punktów), Komisja ustala kolejność kandydatów w głosowaniu jawnym.

8. Komisja wskazuje kandydata do zatrudnienia bądź proponuje ogłoszenie ponownego naboru z zastrzeżeniem art. 13 a ust. 2 ustawy.

9. Komisja odstępuje od wskazania kandydata lub kandydatów na stanowisko, na które był przeprowadzony nabór, jeżeli żaden z kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym nie spełnia w wystarczającym stopniu wymagań przewidzianych dla danego stanowiska.

10. Przez określenie „nie spełnia w wystarczającym stopniu wymagań przewidzianych dla danego stanowiska”, rozumie się, nieuzyskanie przez kandydata minimum 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w naborze.

§ 17. Po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w § 16, Komisja sporządza protokół, o którym mowa w § 11.

§ 18. Informacje o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie zgodnie z art. 15 ustawy.

Rozdział 8.

Postępowanie z dokumentami aplikacyjnymi

§ 19. 

1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego naboru i zatrudniony, zostaną włączone do jego akt osobowych;

2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewybranych, będą przechowywane w Referacie Organizacyjnym przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata, a następnie komisyjnie zniszczone;

3. Niewybrani kandydaci mogą w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż do czasu zniszczenia dokumentów, odebrać swoje oferty składając stosowne poświadczenie odbioru;

4. Niszczenia dokumentacji, o których mowa w pkt. 2 będzie dokonywała komisja w składzie pracowników Referatu Organizacyjno - Prawnego przy udziale archiwisty zakładowego;

5. Potwierdzeniem zniszczenia dokumentów aplikacyjnych będzie protokół, który zostanie włączony do dokumentacji z przeprowadzonego naboru.

Rozdział 9.

Postanowienia końcowe

§ 20. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Mirosławca Zarządzenie nr 66 Burmistrza Mirosławca z dnia 1 października 2013 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec

§ 21. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 78

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 sierpnia 2019 r.

Wzór wniosku o wszczęcie procedury naboru

Zwracam się z prośbą o wszczęcie procedury naboru na wolne stanowisko pracy:

...............................................................................................................................

Wakat powstał w wyniku:

...............................................................................................................................

Uzasadnienie:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

........................................................

(data i podpis wnioskującego)

Załącznik:

1.  Opis stanowiska pracy

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 sierpnia 2019 r.

Wzór opisu stanowiska pracy

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 78

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 sierpnia 2019 r.

Wzór oświadczenia członka komisji

Mirosławiec, dnia .................................

Imię i nazwisko

członka Komisji Rekrutacyjnej

Oświadczenie członka komisji

Niniejszym oświadczam, że nie pozostaję z żadnym z kandydatów ubiegających sie o zatrudnienie na stanowisku ................................ w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia, ani też nie jestem z nim związany z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli.

...............................................

(podpis członka komisji)

Załączniki

78 pdf, 921 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij