Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 67

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik

z dnia

w sprawie sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Gminy i Miasta Mirosławiec

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 67

Burmistrza Mirosławca

z dnia 16 lipca 2019 r.

w sprawie sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 4 ust. 5 i § 6 Zarządzenia Nr 47 Burmistrza Mirosławca z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego Gminy i Miasta Mirosławiec zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży zbędne składniki majątku ruchomego - przyrząd do pomiaru prędkości w ruchu drogowym o znaku fabrycznym Fotorapid CM nr fabryczny 007, rok produkcji 2009, wytwórca Zurad Sp. z o.o. Ostrów Mazowiecka.

§ 2. Sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego nastąpi w trybie aukcji określonym w art. 701 i 702 kodeksu cywilnego.

§ 3. Ceną wywoławczą jest cena ustalona przez Burmistrza Mirosławca na kwotę 3950,00 złotych.

§ 4. Termin sprzedaży wyznacza się na 12 sierpnia 2019 r. godz. 1000.

§ 5. Ogłoszenie o sprzedaży zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, w prasie o zasięgu lokalnym oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.

§ 6. Miejsce sprzedaży – pokój nr 107 (sala narad) w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37.

§ 7. Ustala się następujące warunki aukcji:

1. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (395,00 złotych) należy wpłacić na konto Gminy i Miasta Mirosławiec nr 78 8941 1032 0092 2937 2000 0030 w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie Oddział Mirosławiec najpóźniej 5 sierpnia 2019 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu. W tytule wpłaty należy wpisać „Wadium na sprzedaż w aukcji przyrządu do pomiaru prędkości”. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra aukcję, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia ruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu trzech (3) dni po przeprowadzeniu aukcji. Wadium przepada na rzecz Gminy Mirosławiec w razie uchylenia się uczestnika aukcji, który wygrał aukcję, od zawarcia umowy sprzedaży w ustalonym miejscu i terminie.

2. Cena wywoławcza jest podana w wartościach brutto.

3. Minimalne postąpienie określa się w wysokości 1% ceny wywoławczej (39,50 zł).

4. Uczestnicy aukcji winni przed przystąpieniem do aukcji przedstawić Komisji:

1) Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

2) Pełnomocnicy podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z KRS dla podmiotów tam zarejestrowanych oraz pełnomocnictwo udzielone przez organ przedstawicielski określający zakres umocowania oraz górną granicę oferowanej ceny.

3) Pełnomocnicy osób fizycznych – pełnomocnictwo w formie zwykłej pisemnej wraz z upoważnieniem do górnej granicy oferowanej ceny.

4) Dowód potwierdzający wpłatę wadium w wysokości 395,00 złotych.

5. Nieprzedłożenie wymaganych dokumentów wymienionych w ust. 4 skutkować będzie niedopuszczeniem do udziału w aukcji.

§ 8. Ustala się następujący sposób prowadzenia aukcji:

1. Aukcja odbywa się przez podniesienie ręki osoby biorącej udział w aukcji oraz głośne podanie oferowanej ceny.

2. Komisja prowadząca aukcję czuwa nad przebiegiem aukcji.

3. O rozstrzygnięciu aukcji decyduje wielkość i kolejność zaoferowanej ceny.

4. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać po złożeniu przez innego uczestnika aukcji oferty korzystniejszej.

5. Aukcja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, co najmniej o jedno postąpienie.

6. Protokół aukcji sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 9. 

1. Podstawę do podpisania umowy sprzedaży stanowi protokół aukcji , zawarcie umowy następuje z chwilą udzielenia przybicia.

2. Umowa sprzedaży winna być podpisana w terminie 10 dni od dnia aukcji. Z uzasadnionych przyczyn Burmistrz może ten termin przesunąć.

3. Zwycięzca aukcji jest zobowiązany zapłacić ustaloną w aukcji cenę sprzedaży przedmiotu, przelewem na rachunek bankowy – Urząd Miejski w Mirosławcu, Bank: SBL Złotów O/Mirosławiec konto nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020 przed zawarciem umowy sprzedaży, w terminie i w sposób umożliwiający potwierdzenie wpływu środków na konto.

§ 10. Zastrzega się prawo do odwołania aukcji w każdym czasie bądź zmiany warunków aukcji bez podania przyczyny.

§ 11. Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji w składzie:

1. Przewodniczący Komisji – Tadeusz Łosin

2. Członek Komisji – Daniel Gbur

3. Członek Komisji – Aleksander Matusiak

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

67 pdf, 101 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij