W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 50

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mirosławcu
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 50

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Na podstawie art. 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, zwany dalej Regulaminem, określa:

1) zakres działania i zadania Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, zwanego dalej Urzędem;

2) organizację Urzędu;

3) zasady funkcjonowania Urzędu;

4) zakres działania kierownictwa Urzędu, poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę i Miasto Mirosławiec;

2) Radzie - należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Miejską w Mirosławcu;

3) Burmistrzu, Zastępcy, Sekretarzu, Skarbniku, - należy przez to rozumieć odpowiednio: Burmistrza Mirosławca, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy i Miasta Mirosławiec, Skarbnika Gminy i Miasta Mirosławiec;

4) kierowniku komórki organizacyjnej – należy przez to rozumieć odpowiednio: kierownika referatu, kierownika USC;

5) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mirosławcu;

6) Interesancie - należy przez to rozumieć osoby prawne i fizyczne, instytucje, organizacje, których sprawy zgodnie ze swoją właściwością załatwia Urząd.

7) IOD - Inspektor Ochrony Danych.

§ 3. 

1. Urząd jest jednostką organizacyjną Gminy przy pomocy, której Burmistrz wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej, wynikające z zadań własnych, zadań zleconych na mocy ustaw lub przejętych w wyniku porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej.

2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

3. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.

4. Siedziba Urzędu mieści się w Mirosławcu przy ulicy Wolności 37.

Rozdział 2.

ZAKRES DZIAŁANIA i ZADANIA URZĘDU

§ 4. 

1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Burmistrza.

2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:

1) zadań własnych;

2) zadań zleconych;

3) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań powierzonych);

4) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego, które nie zostały powierzone innym gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.

§ 5. 

1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy, w wykonywaniu ich zadań i kompetencji, a w szczególności:

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy;

2) wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań gminy;

3) zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków;

4) przygotowywanie uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy, oraz innych aktów organów gminy;

5) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy;

6) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji i innych organów Gminy;

7) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu;

8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa a w szczególności:

a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji;

b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt;

c) przechowywanie akt;

d) przekazywanie akt do archiwów;

9) realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi, jako pracodawcy - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

Rozdział 3.

ORGANIZACJA URZĘDU

§ 6. 

1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, które przy znakowaniu akt posługują się symbolami:

1) Burmistrz - B;

2) Zastępca Burmistrza - ZB;

3) Skarbnik - Sk;

4) Sekretarz - S;

5) Inspektor Ochrony Danych - IOD

6) Urząd Stanu Cywilnego - USC;

7) referat Finansowy - Fn;

8) referat Organizacyjno - Prawny – Or,

9) referat Oświaty i Polityki Społecznej – OiPS;

10) referat Gospodarki Komunalnej i Środowiska - GKS

11) referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami - IGN

12) samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej - KW;

13) samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego - ZK.

2. Referatami kierują kierownicy.

3. W czasie nieobecności kierowników referatów ich obowiązki pełni pracownik wyznaczony przez te osoby.

4. Urzędem Stanu Cywilnego kieruje kierownik.

5. Wykaz stanowisk pracy w Urzędzie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

6. Podział zadań w komórkach organizacyjnych na poszczególne stanowiska pracy określają opisy stanowisk pracy i zakresy czynności zatwierdzane przez Burmistrza, na wniosek kierowników komórek organizacyjnych.

§ 7. Samodzielne stanowiska pracy nie wchodzą w skład referatów i podlegają bezpośrednio Burmistrzowi.

§ 8. W Urzędzie mogą funkcjonować zespoły doradcze, opiniodawcze i wykonawcze do realizacji projektów, przedsięwzięć i zadań. Skład osobowy, zakres działania i tryb pracy zespołów określa Burmistrz w dokumencie o ich powołaniu, o ile nie wynika to z odrębnych przepisów.

§ 9. Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.

Rozdział 4.

ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU

§ 10. Urząd działa w oparciu o następujące zasady:

1) praworządności;

2) służebności wobec społeczności lokalnej;

3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym;

4) jednoosobowego kierownictwa;

5) planowania pracy;

6) kontroli wewnętrznej;

7) podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu, poszczególne komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy oraz wzajemnego współdziałania;

8) podnoszenia jakości świadczonych usług.

§ 11. 

1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.

2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

§ 12. 

1. Urzędem kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację swoich zadań.

2. Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik są bezpośrednimi przełożonymi podległych im kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, zgodnie ze schematem organizacyjnym.

3. Kierownicy poszczególnych referatów zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań referatów i ponoszą za to odpowiedzialność przed Burmistrzem.

4. Kierownicy poszczególnych referatów Urzędu są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi.

§ 13. 

1. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

2. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć Gminie i Miastu.

§ 14. 

1. Referaty realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2. Referaty oraz samodzielne stanowiska są zobowiązane do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

§ 15. 

1. W Urzędzie działa system kontroli zarządczej.

2. Szczegółowe zasady prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych określa odrębne zarządzenie.

§ 16. W celu realizacji zadań o istotnym znaczeniu dla Gminy i Miasta Burmistrz może powołać w drodze zarządzenia Pełnomocnika działającego w jego imieniu.

Rozdział 5.

ZAKRESY ZADAŃ BURMISTRZA, ZASTĘPCY BURMISTRZA, SEKRETARZA I SKARBNIKA

§ 17. 

1. Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy;

2) reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz;

3) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;

4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych;

5) wykonywanie funkcji Zgromadzenia Wspólników w spółkach z udziałem Gminy;

6) planowanie rozwoju Gminy;

7) wspieranie przedsiębiorczości;

8) udzielanie odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych;

9) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;

10) okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań;

11) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy;

12) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;

13) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady;

2. Burmistrz koordynuje i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy:

1) Zastępcy Burmistrza, będącego jednocześnie kierownikiem Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami;

2) Sekretarza;

3) Skarbnika;

4) referatu Gospodarki Komunalnej i Środowiska;

5) referatu Oświaty i Polityki Społecznej;

6) stanowiska ds. kontroli zarządczej;

7) stanowiska ds. zarządzania kryzysowego;

8) USC i spraw obywatelskich;

§ 18. 

1. Zastępca Burmistrza podejmuje czynności kierownika Urzędu w czasie nieobecności Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.

2. Do zadań Zastępcy Burmistrza należy:

1) kierowanie pracą referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami;

2) prowadzenie spraw w zakresie lokalizacji celu publicznego i ustalenia warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji;

3) nadzór merytoryczny nad działalnością gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie inwestycji;

4) nadzór nad realizacją zadań w zakresie rewitalizacji.

3. Zastępca Burmistrza wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

§ 19. 

1. Sekretarz zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz zabezpiecza prawidłową organizację pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów aktów wewnętrznych regulujących strukturę i zasady działania Urzędu oraz aktualizowanie obowiązujących aktów wewnętrznych;

2) planowanie i kontrola pracy Urzędu z uwzględnieniem dbałości o właściwą obsługę interesantów;

3) przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza, które mają wpływ na pracę Urzędu;

4) unowocześnianie organizacji pracy Urzędu, przez wdrażanie nowych rozwiązań;

5) nadzór i koordynowanie pracy jednostek organizacji wewnętrznej Urzędu;

6) przygotowywanie zakresów czynności kierowników komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy w uzgodnieniu z bezpośrednimi przełożonymi tych pracowników;

7) nadzór nad realizacją obowiązków kierowników komórek organizacyjnych, a także stanowisk jemu podporządkowanych;

8) kontrola terminowości oraz właściwej organizacji pracy i toku wykonywanych zadań;

9) zapewnienie przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie;

10) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu;

11) koordynowanie całości spraw związanych z ocenianiem pracowników Urzędu;

12) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie miasta i gminy;

13) zapewnienie prawidłowego i nowoczesnego funkcjonowania obsługi kancelaryjnej Urzędu, obiegu dokumentów i przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami i stanowiskami pracy w Urzędzie;

14) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem strony internetowej Urzędu oraz Biuletynem Informacji Publicznej;

15) monitorowanie wydatków na administrację i funkcjonowanie Urzędu, podejmowanie działań oszczędnościowych;

16) nadzór nad realizacją przepisów Ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie działalności administracyjnej Urzędu;

17) organizacja, koordynacja służby przygotowawczej dla nowozatrudnionych pracowników;

18) prowadzenie i koordynacja spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi składanymi do Burmistrza przez osoby zobowiązane;

19) prowadzenie, organizacja i koordynacja rozpatrywania skarg i wniosków składanych do Burmistrza, w tym prowadzenie rejestru skarg i wniosków;

20) realizacja spraw wynikających z ustawy o petycjach.

2. Sekretarz nadzoruje pracę referatu Organizacyjno - Prawnego.

3. Sekretarz koordynuje i bezpośrednio nadzoruje sprawy biura Rady Miejskiej.

4. Sekretarz wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

§ 20. 

1. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Gminy.

2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1) planowanie potrzeb finansowych Gminy i tworzenie projektów budżetu Gminy i jego zmian;

2) inicjowanie działań koniecznych do uzyskania środków finansowych;

3) współpraca z organami podatkowymi i organami nadzoru finansowego;

4) nadzór nad gospodarką finansową i wykonaniem budżetu Gminy;

5) współpraca z bankami i instytucjami finansowymi;

6) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;

7) dokonywanie bieżącej analizy z wykonania budżetu i informowanie Burmistrza o wykonaniu budżetu;

8) nadzór nad sprawozdawczością budżetową i finansową Gminy;

9) opracowanie projektów wewnętrznych przepisów dotyczących prawidłowego sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowych;

10) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej;

11) przekazywanie pracownikom Urzędu wytycznych i poleceń dotyczących opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planu budżetowego;

12) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.

3. Skarbnik sprawuje nadzór finansowy nad działalnością Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych.

4. Zadania Skarbnika jako głównego księgowego budżetu wynikają z odpowiednich ustaw i przepisów wykonawczych.

5. Skarbnik sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą referatu Finansowego.

Rozdział 6.

PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI I SAMODZIELNYMI STANOWISKAMI PRACY

§ 21. 

1. Do wspólnych zadań referatów i samodzielnych stanowisk należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów Gminy, a w szczególności:

1) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań;

2) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

3) znajomość przepisów prawnych i orzecznictwa w zakresie prawa samorządowego, kpa, przepisów gminnych i aktów prawnych normujących sprawy, które należą do kompetencji referatu i samodzielnych stanowisk pracy;

4) zaznajamianie się na bieżąco ze zmianami obowiązujących przepisów i wzajemne informowanie się o zmianach w ustawodawstwie;

5) dokładanie starań w celu prawidłowego załatwiania spraw członków wspólnoty samorządowej, w szczególności poprzez współpracę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz zasięganie porad radcy prawnego Urzędu;

6) pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań;

7) realizacja uchwał Rady;

8) planowanie zadań rzeczowych i wydatków związanych z danym stanowiskiem pracy i przedkładanie Skarbnikowi do projektu budżetu;

9) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy;

10) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań;

11) stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt;

12) stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt;

13) udostępnianie informacji publicznych;

14) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy;

15) współdziałanie z referatem Organizacyjno-Prawnym w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników danej komórki organizacyjnej/ stanowiska pracy;

16) współdziałanie z Referatem Oświaty i Polityki Społecznej w zakresie promocji Gminy i Miasta;

17) ochrona tajemnic prawem chronionych, w tym ochrona danych osobowych i ochrona informacji niejawnych;

18) realizacja przepisów i przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych;

19) wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza;

20) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Mirosławca w zakresie przypisanych referatom i samodzielnym stanowiskom pracy zadań wg zasad określonych w załączniku nr 3;

21) przekazywanie informacji publicznych do Biuletynu Informacji Publicznej i aktualizowanie ich oraz współpraca z Referatem Oświaty i Polityki Społecznej i Referatem Organizacyjno- Prawnym w zakresie prowadzenia strony internetowej Mirosławca zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 4;

22) realizacja zadań w zakresie obronności kraju.

§ 22. Do zakresu zadań kierowników komórek organizacyjnych należy w szczególności:

1) kierowanie pracą podległych im komórek organizacyjnych Urzędu;

2) nadzorowanie terminowego i zgodnego z prawem załatwiania spraw;

3) kontrolowanie jakości wykonanej pracy przez podległych pracowników;

4) dokonywanie oceny pracowników i występowanie z wnioskami w ich sprawie (nagrody, kary, awanse);

5) koordynowanie racjonalnego wykorzystania czasu pracy pracowników;

6) dbałość o powierzone mienie Urzędu;

7) przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza oraz aktów własnych Urzędu;

8) opracowywanie projektów budżetu w części dotyczącej zakresu działania komórek i nadzór nad ich realizacją;

9) opracowywanie prognoz, analiz oraz sprawozdań z prowadzonych działań i spraw;

10) współdziałanie z innymi komórkami i samodzielnymi stanowiskami pracy Urzędu, z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami, organami administracji i organizacjami społecznymi;

11) wydawanie w zakresie wykonywanych zadań decyzji administracyjnych w ramach uzyskanych upoważnień;

12) przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz udzielanie wyjaśnień na skargi i wnioski interesantów, w trybie przewidzianym procedurą;

13) organizowanie narad wewnętrznych i przekazywanie informacji dotyczących spraw Gminy i Miasta i Urzędu;

14) współdziałanie z referatem Organizacyjno - Prawnym i referatem Oświaty i Polityki Społecznej w zakresie polityki informacyjnej Urzędu;

15) potwierdzanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów znajdujących się w komórce organizacyjnej, którą kierują;

16) wykonywanie na polecenie Burmistrza innych zadań w sprawach nieobjętych zakresem działania;

17) ogólne obowiązki kierowników komórek organizacyjnych, jako przełożonych służbowych, określa Regulamin Pracy.

§ 23. 

1. Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:

1) nadzór przestrzegania zasad ochrony danych osobowych;

2) sporządzenie analizy ryzyka oraz przygotowanie planu kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie;

3) analiza dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających dane osobowe;

4) analiza upoważnień do przetwarzania danych osobowych i prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania;

5) aktualizowanie wykazu wszystkich zbiorów danych osobowych pod kątem dostosowania do wymogów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

6) aktualizowanie wykazu obszaru przetwarzania danych osobowych;

7) nadzór merytoryczny nad udostępnianiem i powierzaniem danych osobowych innym podmiotom;

8) rekomendacja i kontrola projektów umów powierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi;

9) współpraca z Administratorem Systemu Informatycznego (Informatykiem) w zakresie kontroli bezpieczeństwa systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe;

10) dokonywanie Oceny skutków przetwarzania danych osobowych oraz Oceny wykonywania obowiązków informacyjnych – klauzule informacyjne i oświadczenia dotyczące zgody na przetwarzane danych;

11) rekomendacje rozwiązań w przypadku naruszenia ochrony danych;

12) przygotowanie materiałów informacyjnych dla pracowników;

13) prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu ochrony danych w organizacji;

14) pomoc w kontaktach z urzędem właściwym do spraw ochrony danych osobowych – przygotowywanie odpowiedzi,

15) redagowanie odpowiedzi na skargi i wnioski osób, których dane dotyczą.

2. Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

§ 24. Do zadań Referatu Finansowego należy w szczególności:

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec oraz sprawozdania z jego wykonania;

2) prowadzenie ksiąg rachunkowych;

3) windykacja należności majątkowych Gminy,

4) udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu Gminy;

5) zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu;

6) przygotowywanie sprawozdań budżetowych;

7) prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych;

8) rozliczanie inwentaryzacji;

9) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego;

10) przygotowywanie sprawozdań finansowych;

11) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

12) realizacja płacowa Urzędu;

13) prowadzenie spraw w zakresie należności podatkowych i niepodatkowych, które stanowią dochody budżetu Gminy;

14) realizacja obowiązków wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

§ 25. Do zadań referatu Organizacyjno - Prawnego należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu;

2) obsługa sekretariatu Burmistrza;

3) obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza i Sekretarza;

4) prowadzenie spraw związanych z udzielanymi pełnomocnictwami i upoważnieniami;

5) prowadzenie rejestrów:

a) zarządzeń Burmistrza;

b) upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza;

c) skarg i wniosków wpływających do Rady Miejskiej;

d) uchwał Rady Miejskiej;

e) interpelacji i zapytań radnych;

f) wydanych opinii prawnych;

6) prowadzenie ewidencji ogłoszeń na tablicy Urzędu Miejskiego w Mirosławca;

7) prowadzenie elektronicznej obsługi dokumentów;

8) obsługa poczty elektronicznej;

9) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;

10) planowanie wydatków osobowych Urzędu;

11) prowadzenie spraw w zakresie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników;

12) prowadzenie kancelarii ogólnej oraz rejestru wpływających do Urzędu pism;

13) udzielanie kompleksowej informacji dotyczącej działalności Urzędu oraz merytorycznej działalności referatów i samodzielnych stanowisk;

14) obsługa kancelaryjno - biurowa Rady, komisji Rady, radnych oraz klubów radnych oraz jednostek pomocniczych gminy;

15) organizacja i techniczne przygotowanie wyboru ławników;

16) administrowanie budynkiem Urzędu;

17) zaopatrzenie w materiały i pomoce biurowe, zaopatrzenie w meble i sprzęt biurowy, maszyny i urządzenia biurowe, gospodarka materiałowa i narzędziowa;

18) utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach Urzędu;

19) prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego stanowionego przez Radę Miejską oraz uchwał Rady Miejskiej w postaci elektronicznej, udostępnianie do wglądu i do pobrania w formie elektronicznej oraz wydruku Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Dzienników Urzędowych Województwa Zachodniopomorskiego oraz aktów prawa miejscowego;

20) prowadzenie archiwum zakładowego;

21) informatyzacja Urzędu;

22) nadzór nad systemami i sprzętem informatycznym;

23) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, zapewnienie publikacji materiałów oraz ich aktualizacja w BIP;

24) naliczanie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz składanie odpowiednich dokumentów w Systemie e-PFRON 2;

25) informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym, uchybieniach i skutkach tych uchybień w zakresie przestrzegania prawa;

26) zarządzanie statystyczną sprawozdawczością Urzędu.

§ 26. Do zadań Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustalenia lokalizacji celu publicznego;

2) prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym gminy w tym dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

3) opracowywanie planów i programów rozwoju miasta i gminy;

4) opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych oraz limitów wydatków inwestycyjnych, w tym również sporządzenie okresowych sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych;

5) przygotowanie, realizacja procesów inwestycyjno – remontowych oraz sprawowanie nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę;

6) nadzór nad funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego;

7) nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem infrastruktury technicznej Gminy oraz koordynowanie działań w zakresie gospodarki energetycznej;

8) prowadzenie spraw związanych z zajęciem pasa drogowego;

9) utrzymanie i ochrona dróg gminnych oraz pozostałej infrastruktury drogowej;

10) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;

11) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy;

12) regulacja stanów prawnych nieruchomości;

13) komunalizacja mienia;

14) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem podziałów nieruchomości stanowiących własność Gminy;

15) przygotowanie do sprzedaży wolnych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych;

16) przeprowadzanie procedury w zakresie opłat adiacenckich;

17) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem, organizacją i przeprowadzaniem przetargów na sprzedaż, oddanie w wieczyste użytkowanie oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy;

18) prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów, nadawanie nieruchomościom numeracji porządkowej;

19) prowadzenie spraw w zakresie ustalania nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz zmiany granic;

20) prowadzenie spraw związanych z reklamami na mieniu;

21) prowadzenie spraw organizacyjnych związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na podstawie materiałów przygotowanych przez osoby merytorycznie odpowiedzialne w danym referacie;

22) administrowanie nieruchomościami, środkami trwałymi i ruchomymi nieprzekazanymi w administrowanie lub inną formę zarządzania podległym jednostkom organizacyjnym lub komórkom organizacyjnym wraz z zabezpieczeniem i utrzymaniem ich należytego stanu;

23) analiza oraz weryfikowanie perspektyw i możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania w celu realizacji zadań własnych gminy.

24) opracowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie zewnętrzne ;

25) realizacja i koordynowanie projektów które otrzymały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych;

26) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego;

27) realizacja zadań z zakresu telekomunikacji;

28) realizacja zadań z zakresu rewitalizacji gminy we współpracy z Referatem Gospodarki Komunalnej i Środowiska;

§ 27. Do zakresu zadań Referatu Gospodarki Komunalnej i Środowiska należy w szczególności:

1) administrowanie cmentarzami komunalnymi i znajdujacymi się na ich terenie obiektami;

2) współpraca z Zakładem Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Mirosławcu Sp. z o.o. w zakresie gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym, w tym w sprawach zapewnienia lokali socjalnych i komunalnych dla mieszkańców gminy;

3) prowadzenie spraw związanych z  gospodarowaniem odpadami komunalnymi;

4) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

5) prowadzenie rejestru działalności regulowanej;

6) sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad gminnym składowiskiem odpadów;

7) prowadzenie spraw oraz nadzór nad gospodarką wodną i funkcjonowaniem gospodarki wodociągowo – kanalizacyjnej;

8) nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie gospodarki wodno – ściekowej;

9) ochrona przyrody oraz ochrona i kształtowanie środowiska w tym udostępnianie informacji o środowisku;

10) realizacja zadań w zakresie letniego utrzymania dróg gminnych, ulic, placów, chodników i parkingów;

11) przygotowanie dokumentacji do SIWZ o zamówienie publiczne dotyczące zimowego utrzymania dróg gminnych, ulic, placów, chodników i parkingów;

12) zagospodarowanie i utrzymanie zieleni na terenie gminy i współpraca z sołectwami w tym zakresie;

13) utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych;

14) ochrona zwierząt;

15) prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo łowieckie i ustawy o lasach;

16) prowadzenie spraw związanych z rolnictwem, ochroną gruntów rolnych, ochroną roślin uprawnych oraz nadzorem nad uprawą maku i konopi włóknistych;

17) realizacja zadań z zakresu rewitalizacji gminy we współpracy z Referatem Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami;

18) realizacja zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego;

19) utrzymanie zasobu samochodów służbowych i innych pojazdów mechanicznych.

§ 28. Do zakresu działania Referatu Oświaty i Polityki Społecznej należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z zadaniami gminy, jako organu prowadzącego gminne placówki oświatowe;

2) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością gminnych placówek oświatowo-wychowawczych;

3) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki) dla uczniów zamieszkałych w gminie;

4) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kształcenia młodocianych pracowników;

5) prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek oświatowych;

6) nadzór nad obowiązkiem nauki młodzieży w wieku od 16 do 18 lat;

7) planowanie i organizacja dowozów dzieci do szkół, zapewnienie opieki w czasie transportu;

8) organizowanie i prowadzenie postępowania egzaminacyjnego na nauczycieli mianowanych;

9) prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i uzależnieniom;

10) współpraca z zakładami opieki zdrowotnej oraz z powiatem w sferze ochrony zdrowia oraz działań profilaktycznych;

11) realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

12) opracowywanie rocznych programów współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

13) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

14) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targowiska;

15) współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i klubami sportowymi w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu oraz aktywnego wypoczynku;

16) organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz współpraca z Ośrodkiem Kultury oraz radami sołeckimi i innymi jednostkami gminnymi w zakresie organizacji różnego rodzaju obchodów i imprez związanych z miastem i gminą;

17) prowadzenie ewidencji bazy turystycznej istniejącej na terenie gminy oraz współpraca z jednostkami świadczącymi usługi hotelarskie i turystyczne;

18) organizacja informacji turystycznej (zapewnienie turystom dostępu do informacji turystycznej, historycznej, materiałów promujących gminę);

19) podejmowanie działań związanych z promocją Gminy;

20) podejmowanie wszelkich działań na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku Gminy w kraju i za granicą oraz współpraca z mediami;

21) prowadzenie internetowej strony informacyjno-promocyjnej Urzędu oraz wydawanie biuletynu: mirosławieckiego informatora miejskiego-gminnego;

22) organizowanie i koordynowanie kontaktów z miastami partnerskimi oraz z zagranicznymi instytucjami i organizacjami współpracującymi z Gminą;

23) prowadzenie ewidencji instytucji kultury, dokonywanie wpisu i wykreślanie z ewidencji oraz prowadzenie spraw związanych z instytucjami kultury;

24) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla instytucji kultury,

25) współpraca z konserwatorem zabytków w zakresie ochrony obiektów zabytkowych, składania wniosków o wpis do rejestru zabytków, dóbr kultury, nieruchomości i kolekcji oraz podejmowanie działań w zakresie zabezpieczenia zabytków, itp.;

26) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy, objętych wojewódzką ewidencją zabytków i rejestrem zabytków oraz prowadzenie ewidencji udzielonych dotacji przez organ stanowiący gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku;

27) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla instytucji kultury;

28) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

§ 29. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego i stanowiska do spraw obywatelskich należy w szczególności:

1) w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego:

a) przyjmowanie w uroczystej formie oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński;

b) przyjmowanie oświadczeń o wyborze imienia (imion) dla dziecka, o zmianie imienia (imion) dziecku,
o uznaniu dziecka, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, małżonka rozwiedzionego, o powrocie do
nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;

c) sporządzanie aktów stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw i zgonów oraz skorowidzów alfabetycznych tych aktów;

d) wystawianie odpisów z aktów stanu cywilnego lub zaświadczeń na wniosek uprawnionych osób i organów;

e) bieżąca aktualizacja ksiąg stanu cywilnego;

f) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego;

g) prowadzenie postępowań wyjaśniających i dowodowych oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:

- odtworzenia akt stanu cywilnego;

- wpisu do ksiąg miejscowych, wpisu z akt zagranicznych;

- sporządzania aktów stanu cywilnego dla zdarzeń zaistniałych za granicą i nie zarejestrowanych w zagranicznych księgach stanu cywilnego;

- sprostowania lub uzupełnienia akt stanu cywilnego;

- zezwolenia na zawarcie małżeństwa bez miesięcznego okresu oczekiwania.

h) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim obywatel polski lub cudzoziemiec zamieszkały w Polsce, nie mający obywatelstwa żadnego państwa może zawrzeć małżeństwo za granicą;

i) sporządzanie, na wniosek stron, wypisów z zagranicznych aktów stanu cywilnego, za pośrednictwem polskich placówek konsularnych;

j) powiadamianie właściwych organów ewidencji ludności o zarejestrowanych urodzeniach, małżeństwach i zgonach oraz innych zmianach stanu cywilnego;

k) potwierdzanie wniosków o wydanie dowodów osobistych osobom, których akty urodzenia lub małżeństw sporządzone zostały w miejscowym Urzędzie;

l) sporządzanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz organizowanie uroczystości jubileuszowych z tych okazji;

m) sporządzanie aktów małżeństw na podstawie zaświadczeń przekazanych przez jednostki kościoła lub związki wyznaniowe.

2) w zakresie Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

a) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość;

b) prowadzenie postępowań administracyjnych zmierzających do zameldowania i wymeldowania z urzędu decyzją administracyjną;

c) prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisu wyborców;

d) sporządzanie listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej oraz rejestru osób objętych rejestracją;

e) prowadzenie ewidencji ludności i kartoteki ewidencyjno – adresowej mieszkańców;

§ 30. Do zadań stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:

1) realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej, spraw obronnych, wojskowych i przeciwpożarowej:

a) opracowywanie i aktualizowanie dokumentów w ramach planowania obronnego, w tym:

- planu operacyjnego funkcjonowania gminy;

- dokumentacji stanowiska kierowania i przemieszczania na zapasowe miejsce pracy (burmistrza);

- przygotowywanie do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza realizowanych na rzecz wojsk sojuszniczych;

- opracowywanie planów organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych;

b) opracowanie i prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru Urzędu, zapewnienie właściwego obiegu decyzji i informacji dla potrzeb kierowania przez Burmistrza;

c) organizowanie i prowadzenie spraw związanych z rejestracją osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej;

d) realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej;

e) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem osób od pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

f) wykonywanie zadań związanych z planowaniem i nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych (przygotowanie projektów decyzji administracyjnych) na terenie gminy oraz opracowanie:

- planu świadczeń osobistych na terenie gminy i miasta Mirosławiec;

- planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy i miasta Mirosławiec;

- planu świadczeń rzeczowych na terenie gminy i miasta Mirosławiec;

- planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy Mirosławiec;

- zbiorczego wykazu świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do realizacji na obszarze gminy.

g) opracowanie i aktualizowanie dokumentacji (planu) akcji kurierskiej Gminy i Miasta Mirosławiec przy współpracy z wojskowym komendantem uzupełnień i Policją;

h) planowanie i aktualizowanie szkolenia obronnego na terenie Gminy, w tym:

- opracowanie programu szkolenia Gminy i Miasta Mirosławiec;

- opracowanie planu szkolenia Urzędu Miejskiego w Mirosławcu;

- opracowanie dokumentacji ćwiczeń i treningów, akcji kurierskiej, szkolenia zespołu kierującego akcją kurierską;

i) sprawowanie kontroli wykonywania zadań obronnych w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych;

j) prowadzenie spraw związanych z uznawaniem żołnierzy w czynnej służbie za samotnych, posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodzin oraz sprawujących opiekę nad członkami rodzin.

2) realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej:

a) tworzenie formacji obrony cywilnej;

b) nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności;

c) organizowanie ćwiczeń formacji obrony cywilnej;

d) rejestrowanie i przechowywanie dokumentacji niejawnej.

3) realizacja zadań w zakresie spraw przeciwpożarowych:

a) zapewnienie właściwego funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy w zakresie ustalonym przez wojewodę;

b) sporządzanie kalkulacji w zakresie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej, umundurowania strażaków, ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej, kosztów okresowych badań lekarskich;

c) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej;

d) utrzymanie floty pojazdów OSP wraz z z innymi urządzeniami będącymi na wyposażeniu OSP;

e) administrowanie budynkami OSP (remizy strażackie).

4) realizacja zadań w zakresie BHP i spraw organizacyjnych:

a) prowadzenie spraw szkoleń BHP;

b) realizacja przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynkach administracyjnych i gospodarczych Urzędu;

c) zabezpieczenie mienia oraz organizacja ochrony budynków Urzędu oraz współpraca w tym zakresie z Pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych;

5) realizacja zadań w zakresie zarządzania kryzysowego:

a) przygotowanie i aktualizacja planu reagowania kryzysowego;

b) organizacja pracy gminnego zespołu reagowania, tworzenie rocznego planu pracy i ćwiczeń;

c) przeprowadzanie ćwiczeń zespołu reagowania kryzysowego.

6) realizacja zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy o zgromadzeniach.

§ 31. Do zadań na stanowisku ds. kontroli zarządczej należy w szczególności:

1) badanie zgodności działania kontrolowanej jednostki z obowiązującymi przepisami prawa,

2) ujawnienie złej organizacji pracy, niegospodarności oraz braku celowości działania kontrolowanej jednostki,

3) badanie prawidłowości, skuteczności i trafności podjętych rozwiązań i działań oraz sposobów ich realizacji należących do zadań własnych i zleconych,

4) sprawdzanie przestrzegania realizacji procedur prawidłowości dokonywanych wydatków ze środków publicznych,

5) zbieranie i przedstawianie Burmistrzowi bieżącej, obiektywnej informacji niezbędnej do doskonalenia działalności urzędu i jednostek podległych oraz usprawnienia funkcji nadzoru, kontroli i koordynacji,

6) ustalenie i wykazywanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych, jak również wskazanie sposobów umożliwiających usunięcie stwierdzonych negatywnych zjawisk.

Rozdział 7.

ZASADY PODPISYWANIA PISM l DOKUMENTÓW

§ 32. Do podpisu Burmistrza zastrzega się w szczególności:

1) Pisma i dokumenty:

a) kierowane do naczelnych i centralnych organów administracji i władzy państwowej;

b) kierowane do organów jednostek samorządu terytorialnego;

c) kierowane do Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Państwowej Inspekcji Pracy;

d) kierowane do posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej;

e) kierowane do przedstawicielstw dyplomatycznych;

f) związane z wykonywaniem przez Burmistrza funkcji kierownika Urzędu oraz zwierzchnictwa w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy;

g) każdorazowo zastrzeżone przez Burmistrza do jego podpisu.

2) Decyzje i postanowienia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych przepisów.

§ 33. Do podpisu Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika należy w szczególności:

1) podpisywanie pism i dokumentów w sprawach należących do zadań Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika;

2) aprobata wstępna pism zastrzeżonych do właściwości Burmistrza, a związanych z zakresem zadań należących do Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika;

3) podpisywanie decyzji i postanowień - w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego - w ramach udzielonych upoważnień.

§ 34. Do podpisu kierowników referatów należy w szczególności:

1) aprobata wstępna pism wychodzących z referatu;

2) podpisywanie pism w sprawach należących do zakresu działania referatów i biur z wyjątkiem zastrzeżonych dla Burmistrza, należących do zadań Burmistrza, Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika;

3) podpisywanie dokumentów w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej referatu lub biura oraz zakresu zadań poszczególnych stanowisk pracy i pracowników;

4) podpisywanie decyzji i postanowień - w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego - w ramach udzielonych upoważnień.

§ 35. Pracownicy opracowujący pisma do wysyłania umieszczają pod tekstem z lewej strony informację: kto prowadzi sprawę z podaniem imienia i nazwiska urzędnika, stanowiska oraz nr telefonu.

Rozdział 8.

NARADY WEWNĘTRZNE

§ 36. 

1. W celu uzgodnienia stanowisk lub skoordynowania załatwiania spraw wchodzących w zakres działania różnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy mogą być organizowane narady z udziałem zainteresowanych pracowników Urzędu i innych osób.

2. Naradę organizuje członek Kierownictwa Urzędu nadzorujący załatwianie spraw będących przedmiotem narady lub z jego upoważnienia kierownik komórki organizacyjnej/samodzielne stanowisko pracy, do którego należy załatwienie sprawy w podstawowym zakresie.

3. Obsługę organizacyjną narady zapewnia jej organizator.

§ 37. 

1. W celu przekazania zakresu i sposobu realizacji zadań, rozliczenia wykonania wcześniej przekazanych zadań oraz przekazania mających istotne znaczenie dla działalności Urzędu informacji, organizowane są wg potrzeb narady Kierownictwa Urzędu z udziałem osób odpowiedzialnych za omawiane zagadnienia.

2. Narady, o których mowa w ust. 1, zwołuje, ustala ich porządek oraz prowadzi Burmistrz, Zastępca Burmistrza lub upoważniona przez nich osoba.

3. Osoby odpowiedzialne za realizację ustaleń składają sprawozdanie ustne lub pisemne o stanie ich wykonania.

Rozdział 9.

ZASADY UDZIELANIA UPOWAŻNIEŃ I PEŁNOMOCNICTW

§ 38. 

1. Z wnioskami o udzielenie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem mogą występować:

1) Zastępca, Sekretarz i Skarbnik;

2) kierownicy referatów;

3) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 składane są w formie pisemnej do Burmistrza.

3. Projekty upoważnień opracowuje pracownik ds. kadr lub Sekretarz.

§ 39. Rejestr upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz upoważnień do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem prowadzi sekretarka.

Rozdział 10.

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA l ZAŁATWIANIA SKARG l WNIOSKÓW

§ 40. Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie odbywa się zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisami szczegółowymi.

§ 41. Zastępca, Sekretarz, Skarbnik oraz kierownicy referatów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w dniach i godzinach pracy Urzędu, a Burmistrz w poniedziałki w godzinach od 9.00-do 10.00 i od 15.00- do 16.00 , w pozostałe dni w godzinach od 9.00- do 10.00,

§ 42. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do rzetelnego i terminowego załatwiania zgłoszonych skarg i wniosków, zgodnie z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

§ 43. Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz ewidencjonowanie skarg i wniosków w Urzędzie prowadzi, koordynuje i kontroluje Sekretarz.

Rozdział 11.

TRYB UDZIELANIA ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE, ZAPYTANIA RADNYCH ORAZ WYSTĄPIENIA KOMISJI RADY

§ 44. 

1. Interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia komisji Rady kierowane do Burmistrza ewidencjonuje Sekretarz.

2. Sekretarz koordynuje pracę referatów w zakresie terminowości przygotowania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia komisji Rady.

3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia komisji Rady po ich akceptacji podpisuje Burmistrz.

Rozdział 12.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 45. Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego nadania.

§ 46. Traci moc zarządzenie nr 64 z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

§ 47. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2019 r. i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 50

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 maja 2019 r.

WYKAZ STANOWISK PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W MIROSŁAWCU

–        Łączna liczba stanowisk pracy - 46

      Łączna liczba etatów - 47,5


I.       JEDNOOSOBOWE STANOWISKA PRACY

L.p.

stanowiska

etat

rodzaj stanowiska

1.

Burmistrz


1

kierownicze

2.

Zastępca Burmistrza

będący jednocześnie kierownikiem referatu Inwestycji Gospodarki Nieruchomościami

1

kierownicze

3.

Skarbnik


1

kierownicze

4.

Sekretarz


1

kierownicze urzędnicze

5.

stanowisko

ds. zarządzania kryzysowego

9/10

urzędnicze

6.

stanowisko

ds. kontroli zarządczej

0,5

urzędnicze

razem etaty

5,4

II.       REFERAT FINANSOWY

L.p.

stanowiska

etaty

rodzaj stanowiska

1

główny księgowy

będący jednocześnie kierownikiem referatu

1

kierownicze urzędnicze

2

stanowisko

ds. księgowości budżetowej

1

urzędnicze

3

stanowisko

ds. windykacji i księgowości budżetowej

1

urzędnicze

4

stanowisko

ds. księgowości podatkowej

1

urzędnicze

5

stanowisko

ds. podatków i opłat lokalnych

2

urzędnicze

6

stanowisko

ds. podatku VAT i księgowości budżetowej

1

urzędnicze

7

pomoc administracyjna


1

pomocnicze

razem etaty

8

III.    REFERAT ORGANIZACYJNO - PRAWNY,

L.p.

stanowiska

etat

rodzaj stanowiska

1

kierownik

sprawy kadrowe

1

kierownicze urzędnicze

2

sekretarka


1

pomocnicze

3

stanowisko

ds. informatyki

1

urzędnicze

4

stanowisko

ds. biura Rady i archiwum

1

urzędnicze

5

stanowisko

ds. biura obsługi interesantów

1

pomocnicze

7

stanowisko

ds. administracyjnych

0,5

urzędnicze

8

pomoc administracyjna


1


9

sprzątaczka

1

obsługi

10

goniec

0,5

obsługi

Razem etaty

8

IV.       REFERAT OŚWIATY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

L.p.

stanowisko

etaty

rodzaj stanowiska

1

kierownik

sprawy oświaty i zdrowia

1

kierownicze urzędnicze

2

stanowisko

ds. przedsiębiorczości, organizacji pozarządowych

1

urzędnicze

3

stanowisko

ds. promocji, turystyki, kultury

1

urzędnicze

4

kierowca


0,5

obsługi

5

opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły)


0,5

obsługi

6

pomoc administracyjna


1

pomocnicze

razem etaty

5

V.       REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

L.p.

stanowiska

etat

rodzaj stanowiska

1

stanowisko

ds. inwestycji

1

urzędnicze

2

stanowisko

ds. zamówień publicznych

1

urzędnicze

3

stanowisko

ds. nieruchomości i planowania przestrzennego

1

urzędnicze

4

stanowisko

pozyskiwania środków zewnętrznych

1

urzędnicze

5

pomoc administracyjna


1

pomocnicze

razem etaty


5

VI.  REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA

L.p.

stanowiska

etat

rodzaj stanowiska

1

Kierownik

sprawy gospodarki odpadami

1

kierownicze urzędnicze

2

stanowisko

ds. gospodarki komunalnej

1

urzędnicze

3

stanowisko

ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa

1

urzędnicze

4

pomoc administracyjna


1

pomocnicze

5

konserwator


2

obsługi

6

kierowca


1

obsługi

7

robotnik gospodarczy


7

obsługi

razem etaty


15

VII.       URZĄD STANU CYWILNEGO

L.p.

stanowisko

etaty

rodzaj stanowiska

1

Kierownik

1

kierownicze urzędnicze

2.

zastępca kierownika

1/10

kierownicze urzędnicze

razem etaty

1,1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 maja 2019 r.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W MIROSŁAWCU

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 50

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 maja 2019 r.

ZASADY OPRACOWYWANIA PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH I NIEKTÓRYCH INNYCH DOKUMENTÓW

§ 1. Akty prawne tj. uchwały i zarządzenia wydawane są na podstawie upoważnienia zawartego w ustawach i przepisach wykonawczych do ustaw, a także na podstawie przepisów ogólnokompetencyjnych w sprawach realizacji określonych zadań lub ustalania sposobu postępowania.

§ 2. Akty prawne przygotowywane są przy użyciu edytora tekstów prawnych, w formie plików XML.

§ 3. Redagowanie projektów aktów prawnych winno odbywać się przy zastosowaniu ogólnie przyjętych zasad techniki legislacyjnej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad Techniki Prawodawczej" i zgodnie z powszechnie przyjętymi regułami składni języka polskiego.

§ 4. Projekty uchwał i zarządzeń opracowują komórki organizacyjne urzędu (referaty i samodzielne stanowiska), do których zakresu działania należy przedmiot uchwały lub zarządzenia.

§ 5. Jeżeli przedmiot aktu prawnego należy do zakresu działania kilku komórek organizacyjnych, projekt opracowują wspólnie ich przedstawiciele, a funkcję koordynatora pełni Sekretarz.

§ 6. Odpowiedzialnymi za terminowe sporządzenie projektu uchwały i zarządzenia oraz  jego treść merytoryczną są pracownicy merytoryczni.

§ 7. Projekt uchwały podpisywany jest przez autora projektu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska z oznaczeniem daty jego sporządzenia.

§ 8. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem opracowane przez pracowników Urzędu sporządzają i parafują kierownicy referatów, bądź samodzielne stanowiska i przedkładają wraz z opinią prawną radcy prawnego i po akceptacji Sekretarza, bądź Burmistrza na stanowisko ds. biura Rady i archiwum w wersji wydruku i wersji pliku XML.

§ 9. Porozumienia i inne akty podlegające publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego przekazywane są w wersji elektronicznej (plik XML) oraz w wersji wydruku do sekretarki Burmistrza.

§ 10. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem posiadające parafkę autora, radcy prawnego oraz aprobatę Burmistrza lub Sekretarza podlegają rejestracji w zbiorze „Projektów uchwał Rady Miejskiej” na stanowisku ds. biura Rady i archiwum oraz podlegają publikacji w BIP.

§ 11. W przypadku, gdy projekt uchwały wywołuje skutki finansowe dla Gminy należy uzyskać akceptację Skarbnika.

§ 13. Uchwały i Zarządzenia podlegają włączeniu do odpowiednia do Rejestru Uchwał Rady Miejskiej w Mirosławcu i Rejestru Zarządzeń Burmistrza Mirosławca.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 50

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 maja 2019 r.

ZAKRES I ZASADY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI DO BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W MIROSŁAWCU

§ 1. Ustala się adres internetowy Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu: https://bip.miroslawiec.pl/.

§ 2. Wyznacza się kierownika referatu organizacyjno-prawnego do pełnienia funkcji redaktora naczelnego BIP.

§ 3. Pracownicy w zakresie działania i posiadania kompetencji na danym stanowisku odpowiedzialni są za niezwłoczne przekazywanie wszelkich informacji wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz innych ustaw i rozporządzeń, z których wynika obowiązek zamieszczania danej informacji na stronach internetowych Urzędu, pracownikowi odpowiedzialnemu za umieszczanie informacji Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

§ 4. W przypadku posiadania informacji, które podlegają publikacji w Biuletynie, a wykluczonych z tej publikacji na podstawie przepisów szczególnych należy przekazać taką informację do osoby, o której mowa w § 2 wraz z podstawą prawną i uzasadnieniem wyłączenia.

Załączniki

50 pdf, 708 kB

Powiadom znajomego