Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 44

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik

z dnia

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego Gminy i Miasta Mirosławiec"

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 44

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego
Gminy i Miasta Mirosławiec"

Na podstawie art. 9a, art. 30 ust. 1, art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz.U. UE L 2016.119.1) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się "Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego Gminy i Miasta Mirosławiec", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Pracowników Urzędu Miejskiego w Mirosławcu zobowiązuje się do zapoznania z zapisami niniejszego regulaminu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mirosławiec.§ . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 44

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego
Gminy i Miasta Mirosławiec

§ 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. "Monitoring" lub "system monitoringu" - system monitoringu wizyjnego Gminy i Miasta Mirosławiec z siedzibą w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.

2. „Administrator " - Burmistrz Mirosławca.

§ 3. Cele zastosowania monitoringu:

1. Zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

2. Ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa.

3. Zapobieganie aktom agresji, niszczenia mienia i kradzieży.

4. Rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy szkody lub kradzieży i odzyskaniu utraconego mienia.

§ 4. 

1.  System monitoringu nie może naruszać zasad godności osobistej oraz prawa do prywatności.

2. Nagrania systemu monitoringu nie rozpowszechnia się publicznie.

3. System monitoringu dotyczy miejsc będących miejscami publicznymi.

4. Dostęp do systemu monitoringu nie jest dostępem publicznym, nagrań z tego systemu nie udostępnia się osobom i podmiotom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych
w § 7.

5. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych i socjalnych.

§ 5. 

1.  System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie monitoringu, monitory umożliwjące podgląd obrazu.

2. Systemem monitoringu na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec objęte są następujące obszary:

1) obszar miejski ( Mirosławiec) oraz obszar wiejski (Mirosławiec Górny), w tym:

a) elewacje budynków i wejścia do budynków;

b) ciągi piesze;

c) drogi;

d) wiaty śmietnikowe;

e) parkingi;

f) parki oraz place.

2) budynek Urzędu Miejskiego, w tym:

a) monitoring zewnętrzny - tereny przed i za Urzędem Miejskim;

b) monitoring wewnętrzny - hol Urzędu Miejskiego na parterze;

3. Infrastruktura monitorowana (budynki) oznaczona jest odpowiednimi tablicami informacyjnymi dotyczącymi systemu monitoringu.

4. Nadzór nad przestrzeganiem zasad funkcjonowania monitoringu wizyjnego sprawuje pracownik Urzędu Miejskiego w Mirosławcu - Daniel Gbur oraz informatyk - Michał Wysocki.

5. Osoby, wymienione w ust. 4 wyznacza się również do odczytu obrazu z kamer i rejestratorów, a w razie konieczności, np. w celu udostępnienia nagrania jako dowodu w postępowaniu, do sporządzenia kopii nagrania.

§ 6. 

1.  Monitoring funkcjonuje całodobowo.

2. Rejestracji i zapisowi systemu monitoringu podlega tylko obraz (bez dźwięku) z kamer systemu monitoringu.

3. Rejestracja obrazów dokonywana jest "w pętli", tzn. obraz po określonym czasie jest nadpisywany automatycznie gdzie stare zapisy są bezpowrotnie kasowane a w ich miejsce nagrywane są kolejne bieżące obrazy wg okresów nagrywania jak poniżej:

1) rejestrator zainstalowany w świetlicy wiejskiej w Mirosławcu Górnym rejestruje obraz na okres 15 dni,

2) rejestrator zainstalowany w serwerowni budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu rejestruje obraz na okres 90 dni.

4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje się przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

5. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

6. Po upływie okresu przechowywania, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.

7. Dostęp do rejestratora systemu monitoringu mogą posiadać wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

8. Dla zapisów i danych przetwarzanych w systemie monitoringu stosuje się odpowiednie środki zabezpieczające przetwarzanie tych danych, w szczególności uniemożliwiające ich utratę lub bezprawne rozpowszechnienie, a także uniemożliwiające dostępu do danych osobom nieuprawnionym.

§ 7. 

1.  W przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu osób lub mienia, dane systemu monitoringu mogą zostać zabezpieczone, pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku, którego wzór znajduje się w załączniku nr 1a do niniejszego Regulaminu.

2. Dane z systemu monitoringu zabezpiecza się dla celów dowodowych uprawnionym organom lub instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych.

3. Zabezpieczenie obrazów systemu monitoringu osobie zainteresowanej w związku ze zdarzeniami zagrażającymi bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu, dewastacji i kradzieży mienia odbywa się na pisemny wniosek złożony wraz z oświadczeniem o zakazie rozpowszechniania zabezpieczonych obrazów i użycia ich wyłącznie do celów związanych z ochroną swoich praw zgodnie z zasadami RODO.

4. Każdorazowe zabezpieczenie danych z monitoringu wymaga zgody Administratora.

5. Zabezpieczone dane Administrator może przekazać jedynie stosownym organom w wyniku prowadzonego przez nie postępowania.

6. Osoba zainteresowana ma prawo do zapoznania się z zabezpieczonym materiałem wyłącznie w obecności upoważnionego przedstawiciela Administratora i w zakresie złożonego wniosku, z poszanowaniem praw i wolności innych osób.

7. Zapoznanie się z zabezpieczonym materiałem nie może naruszać dóbr osobistych osób trzecich, ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych ustaw, m.in. RODO.

§ 8. Klauzula informacyjna dot. stosowania monitoringu wizyjnego, której treść stanowi załącznik nr 1b do niniejszego zarządzenia, umieszczona jest w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu przy ul. Wolności 37 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miroslawiec.pl.

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 44

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

WNIOSEK

o zabezpieczenie danych z monitoringu wizyjnego obiekt "........................................."
w .......................................... przy ul. .............................................................

.............................., dnia ......................

....................................................

Imię i Nazwisko

....................................................

Adres zamieszkania

....................................................

Seria i nr dowodu osobistego

....................................................

Telefon kontaktowy Burmistrz Mirosławca

ul. Wolności 37 78-650 Mirosławiec

Zwracam się z prośbą o zabezpieczenie danych z monitoringu wizyjnego:

zakres czasowy:

.......................................................................................................................................................

dokładna lokalizacja ze wskazaniem kamer:

.......................................................................................................................................................

opis zdarzenia i cel uzyskania nagrań:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

....................................

Podpis

Oświadczenie

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że celem niniejszego wniosku jest dochodzenie przysługujących mi praw w związku z zaistnieniem wskazanych wyżej zdarzeń.

............................................................................

Data Podpis

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 44

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Klauzula informacyjna

Zalacznik1b.pdf

Załączniki

44 pdf, 700 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij