W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 42/2019

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 42/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.1) ) i §14 uchwały Rady Miejskiej Nr II/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2019 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 344.365,07 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 344.365,07 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 344.365,07 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 344.365,07 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 216.109,35 zł, zmiany zawiera załącznik nr3.

§ 4. Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 155.000,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 26.926.656,83 zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.529.874,18 zł,

b) wydatkami w kwocie 30.200.915,42 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.529.874,18 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 3.274.258,59 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi zaciągniętych pożyczek i z wolnych środków.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.


1)Zm. i 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 42/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 42/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, tj. na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.65.11.2019.AK z dnia 26 kwietnia 2019r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2019r. z rezerwy celowej b.p. poz. 7 (dział 010, rozdział 01095 § 2010) w kwocie 140.417,80 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.73.2.2019.AK z dnia 11 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na realizację żądań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych jako uzupełnienie dotacji należnej za zadania zrealizowane w 2018 r. (dział 750, rozdział 75011 § 2010) w kwocie 1.169,16 zł,

- Informacji nr 45 PE Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie DKS-3113/45/PE/2019 z dnia 02 kwietnia 2019 r. w sprawie dotacji celowej na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019r. (dział 751, rozdział 75113 § 2010) w kwocie 9.744,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.28.4.2019.EM z dnia 29 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r. - upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, z rezerwy celowej b. p. poz. 52 (dział 801, rozdziały 80103, 80104 § 2030) ogółem w kwocie 155.733,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.1.10.2019.MR z dnia 10 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na dotację na II kwartał 2019r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018r. poz. 755, z późn.zm.) z rezerwy celowej b. p. poz. 24 (dział 852, rozdział 85215 § 2010) w kwocie 1.513,11 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.59.5.2019.MR z dnia 8 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty z rezerwy celowej b. p. poz. 26 (dział 854, rozdział 85415 § 2030) w kwocie 35.000,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.8.5.2019.AK z dnia 26 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, z rezerwy celowej b. p. poz. 15 (dział 855, rozdział 85503 § 2010) w kwocie 788,00 zł.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 344.365,07 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie 344.365,07 zł, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 216.109,35 zł, w tym;

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 30 kwietnia 2019 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 155.000,00 zł, z przeznaczeniem na;

- zabezpieczenie środków na organizację spotkania Młodzieży Miast Friedlandzkich (rozdział 75075 § 4300) w kwocie 35.000,00 zł,

- zakup usług utrzymania oraz pielęgnacji zieleni miejskiej, pasów przydrożnych, pielęgnacji rabat kwiatowych oraz wykonania nowych nasadzeń kwiatów sezonowych i krzewów (rozdział 90004 § 4300) w kwocie 120.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

Załączniki

42/2019 pdf, 1.15 MB

Powiadom znajomego