Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 38

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik

z dnia

w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Status Uchylone

Treść

ZARZĄDZENIE NR 38

Burmistrza Mirosławca

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1316 1608 i 1669) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przecietnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zarządza się, co następuje:

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Wprowadzam regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego
w Mirosławcu, zwany dalej regulaminem, który określa zasady gospodarowania środkami Funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych
do korzystania z Funduszu.

§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) Fundusz - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu
na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

2) Pracodawca lub zakład - Urząd Miejski w Mirosławcu, reprezentowany przez Burmistrza Mirosławca.

3) Emeryci i renciści byli pracownicy zakładu - osoby posiadające aktualny status emeryta lub rencisty (z tytułu niezdolności do pracy), którzy przed uzyskaniem świadczenia emerytalnego (rentowego) rozwiązali stosunek pracy z Urzędem Miejskim w Mirosławcu w związku z przejściem na emeryturę
lub rentę.

4) Uprawniony-oznacza osoby upoważnione do korzystania z Funduszu zgodnie z niniejszym Regulaminem.

5) Trudna sytuacja materialna - sytuacja, gdy miesięczny dochód brutto na członka rodziny (wyliczony zgodnie z objaśnieniami do zał. nr 1) nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, oraz minimalnego wynagrodzenia gdy uprawniona do pomocy z Funduszu jest jedna osoba.

6) Komisja Socjalna - zespół utworzony przez Pracodawcę do uzgadniania przyznawanych, w oparciu o Regulamin Funduszu, świadczeń osobom uprawnionym, oraz innych zadań wymienionych w § 4 ust. 6 Regulaminu.

7) Świadczenia - przyznawana przez Pracodawcę: bezzwrotna pomoc rzeczowa lub finansowa np. zapomoga zwykła, losowa; dofinansowanie: krajowego i zagranicznego wypoczynku, dofinansowanie
do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie tzw. „wczasy pod gruszą” oraz działalności kulturalno-oświatowej i sportowo - rekreacyjnej, zwrotna pomoc na cele mieszkaniowe, dofinansowanie do paczek dla dzieci.

8) Minimalne wynagrodzenie za pracę oznacza wynagrodzenie ustalone corocznie przez Radę Ministrów zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

§ 3. 

1. Warunkiem umożliwiającym ubieganie się o świadczenia jest złożenie przez uprawnionych oświadczenia o zaszeregowaniu w progu dochodowym (zał. nr 1) do 30 kwietnia każdego roku na podstawie dochodów za rok poprzedni wraz z dochodami nieopodatkowanymi. Pracownicy zatrudnieni w trakcie roku składają w/w oświadczenie w ciągu 14 dni od momentu zatrudnienia, nie później jednak, jak w momencie podjęcia decyzji o skorzystaniu ze świadczenia proponowanego przez Pracodawcę lub w momencie złożenia pierwszego wniosku o przyznanie pomocy lub świadczenia ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na podstawie aktualnego wynagrodzenia brutto łącznie z dochodami nieopodatkowanymi.

2. Osoba, która nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie będzie mogła skorzystać
ze świadczeń i pomocy z Funduszu w danym roku.

3. W przypadku zmian w dochodzie, należy złozyć aktualne oświadczenie o zaszeregowaniu w progu dochodowym.

4. Komisja Socjalna w razie powzięcia wątpliwości co do wiarygodności danych zawartych
w oświadczeniu lub wniosku ma prawo wnioskować do Pracodawcy o żadanie od składajacego oświadczenie lub wniosek wglądu do dokumentów potwierdzających te dane (np. zeznanie roczne PIT, zaświadczenie o dochodach pracownika z innego zakładu, dochodach współmałżonka, dziecka lub innego uprawnionego do korzystania z funduszu członka rodziny; decyzja Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub o przyznaniu statusu bezrobotnego bez prawa do zasiłku; decyzja o przyznaniu emerytury, renty lub zasiłku - świadczenia przedemerytalnego wraz z ostatnią decyzją waloryzacyjną, zaświadczenie z urzędu skarbowego itp.).

§ 4. 

1. Przyznawanie świadczeń ze środków funduszu w oparciu o Regulamin odbywa się na wniosek:

1) samego uprawnionego,

2) przełożonego,

3) opiekuna

- i jest uzgadniane w ramach działającej Komisji Socjalnej, a następnie zatwierdzane do wypłaty przez Pracodawcę.

2. Częstotliwość korzystania ze świadczeń z Funduszu, zależy od decyzji pracodawcy i posiadanych środków pieniężnych zaplanowanych na poszczególne cele i rodzaje dzaiłalności socjalnej na dany rok.

3. Prawidłowo złożony wniosek powinien być rozpatrzony przez Komisję Socjalną i akceptowany bądź odrzucony przez Pracodawcę, w terminie do 14 dni od jego złożenia, a wypłata świadczenia w terminie
do 7 dni od decyzji Pracodawcy o przyznaniu świadczenia, w ramach posiadanych środków finansowych.

4. Komisję Socjalną powołuje Pracodawca (zarządzeniem) w składzie czteroosobowym, po jednym z przedstawicieli z każdego referatu.

5. Komisja Socjalna spośród siebie wybiera Przewodniczącego i zastępcę oraz ustala zasady pracy Komisji.

6. Zadaniem Komisji Socjalnej oprócz zadań wym. w § 2 ust. 6 Regulaminu (tj. uzgadnianie indywidualnych świadczeń) jest też:

1) Przyjmowanie od uprawnionych oświadczeń o zaszeregowaniu w progu dochodowym
(zał. nr 1) oraz wniosków (zał. nr 2, 3, 4, 5).

2) Weryfikowanie dokumentów (w razie potrzeby, do wglądu).

3) Prowadzenie ewidencji przyznanych ulgowych świadczeń z Funduszu.

4) Przygotowywanie corocznego projektu podziału środków z Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej (plan rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 8). Dopuszcza się możliwość przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi rodzajami działalności socjalnej określonym w planie rzeczowo-finansowym Funduszu na dany rok.

5) Udostępnianie osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu, tekstu Regulaminu i w razie potrzeby wyjaśnianie im zasad korzystania z pomocy w nim określonych.

§ 5. Zasady tworzenia Funduszu i administrowanie jego środkami odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

§ 6. Dane osobowe i informacje przetwarzane będą wyłącznie w zakresie niezbędnym do ustalenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej dla potrzeb przyznania świadczeń z ZFŚS, a przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Rozdział 2.

Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu

§ 7. 

1. Do korzystania z Funduszu uprawnione są następujące osoby:

1) Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (w całym okresie zatrudnienia), bez względu
na wymiar czasu pracy, rodzaj umowy o pracę i staż pracy z wyłączeniem pracowników w okresie przebywania na urlopach bezpłatnych, dłuższych niż 30 dni.

2) Pracownicy zatrudnieni na podstawie powołania, wyboru (w całym okresie zatrudnienia), bez względu
na wymiar czasu pracy i staż, z wyłączeniem pracowników w okresie przebywania na urlopach bezpłatnych, dłuższych niż 30 dni.

3) Pracownicy w okresie urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie i zgodnie z art. 1741 Kodeksu pracy (w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy), jeżeli nowy pracodawca nie tworzy funduszu i nie wypłaca świadczenia urlopowego.

4) Emeryci i renciści (w okresie pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy) byli pracownicy zakładu, z którymi stosunek pracy został rozwiązany w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.

5) Członkowie rodzin osób wymienionych w pkt.1 - 4, tj.:

a) małżonek,

b) konkubina lub konkubent prowadzący wspólne gospodarstwo domowe,

c) dzieci (w wieku do lat 18, a uczące się w wieku do lat 25, oraz bez względu na wiek dzieci z orzeczonym znacznym lub umiarkowany stopniem niepełnosprawności), własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci jednego z małżonków, jeżeli na tym małżonku ciąży obowiązek wychowania i utrzymania dziecka, dzieci z konkubinatu, wspólnie zamieszkujący i będący na utrzymaniu jeżeli ich dochód (brutto) na osobę nie przekracza kwoty najniższej emerytury lub w przypadku samotnego rodzica kwoty 150% najniższej emerytury,

d) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach jeżeli byli na ich utrzymaniu.

2. Uprawnienia do korzystania z Funduszu, jako członkowie rodziny, tracą osoby wymienione w ust. 1 pkt. 5 ppkt c) w przypadku wstąpienia w związek małżeński lub posiadające własne dzieci.

Rozdział 3.

Zakres przedmiotowy prowadzonej przez zakład pracy działalności socjalnej i zasad przyznawania świadczeń ze środków Funduszu.

§ 8. Środki Funduszu mogą być przeznaczane na usługi i świadczenia socjalne, oraz pomoc finansową, jako:

1) Bezzwrotna pomoc rzeczowa lub finansowa (np. zapomoga zwykła i losowa, świadczenie wiosenno-letnie i zimowe).

2) Dofinansowanie krajowego i zagranicznego wypoczynku, dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie tzw. „wczasy pod gruszą”.

3) Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej oraz sportowo - rekreacyjnej.

4) Dofinansowanie do paczek dla dzieci.

5) Zwrotna pomoc na cele mieszkaniowe.

§ 9. 

1. Przyznawanie i wysokość świadczeń z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania ze środków Funduszu co oznacza, że w pierwszej kolejności pomoc z Funduszu powinna być zapewniona rodzinom (osobom), które:

1) Dotknięte zostały indywidualnymi zdarzeniami losowym lub śmiercią najbliższych członków rodziny.

2) Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

3) Samotnie wychowują dzieci.

4) Wychowują dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki i leczenia.

5) Dotknięte długotrwałą ciężka chorobą.

2. Do określenia sytuacji materialnej osób uprawnionych, o której mowa w ust. 1, przyjmuje
się oświadczenie o zaszeregowaniu w progu dochodowym (ustalany zgodnie z objaśnieniami do zał. nr 1) z zastrzeżeniem § 3 ust. 4.

3. Świadczenia z Funduszu są uznaniową formą pomocy, osobom znajdującym się w sytuacji, o której mowa w ust. 1, a ich wysokość i termin przyznania może być uzależniony również od wysokości środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji Funduszu w momencie ubiegania się o świadczenie.

4. Uznaniowy zaś charakter świadczeń, oznacza, że w przypadku odmowy przyznania świadczenia
lub przyznania świadczenia w niższej wysokości, od maksymalnych określonych w tabelach (zał. nr 7), osoba uprawniona nie może dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń. Odmowa przyznania świadczenia,
lub przyznanie go w niższej wysokości, nie wymaga od Pracodawcy dodatkowego pisemnego uzasadnienia.

5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4, osoba taka może jedynie, jeśli naruszone zastały postanowienia regulaminu, wystąpić do Pracodawcy, z umotywowanym wnioskiem, o ponowne rozpatrzenie jej sprawy, wskazując przy tym, które przepisy regulaminu zostały, jej zdaniem naruszone.

§ 10. 

1. Osoba, która rezygnuje z przydzielonego jej świadczenia zobowiązana jest do bezzwłocznego zawiadomienia Referatu Finansowego.

2. W przypadkach nieuzasadnionej rezygnacji z przydzielonego świadczenia, świadczeniobiorca ponosi ewentualne koszty związane z zakupem świadczenia, a poniesione przez Pracodawcę.

3. Za uzasadnione przypadki rezygnacji ze świadczenia przyjmuje się przede wszystkim zdarzenia wynikłe niezależnie od woli świadczeniobiorcy (np. choroba, śmierć najbliższego członka rodziny, indywidualne zdarzenia losowe).

§ 11. 

1. W ramach pomocy, wymienionej w § 8 pkt 1, może być udzielana pomoc rzeczowa
lub finansowa:

1) W związku z trudną sytuacja rodzinną, osobistą i materialną osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu (tzw. Zapomogi zwykłe – zał. nr 7 tabela nr 4) - przyznawana nie częściej niż raz w roku,
a w sytuacjach wyjątkowych nawet częściej niż raz w roku - na wniosek: osoby uprawnionej, przełożonego, opiekuna.

2) W związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi i długotrwałą, przewlekłą chorobą lub śmiercią najbliższego członka rodziny, (tzw. zapomogi losowe – zał. nr 7 tabela nr 4), przyznawana nie częściej niż raz w roku, a w sytuacjach wyjątkowych nawet częściej niż raz w roku
na wniosek: osoby uprawnionej, przełożonego, opiekuna. Warunkiem uzyskania tej pomocy, jest okazanie przez osobę ubiegającą się o taką pomoc, dokumentu potwierdzającego tą sytuację, tj.:

a) W przypadku długotrwałej choroby – zaświadczenie od lekarza specjalisty o długotrwałej (przewlekłej), ciężkiej chorobie.

b) W przypadku śmierci członka rodziny - odpisu skróconego aktu zgonu.

c) W przypadku indywidualnych zdarzeń losowych (kradzież, pożar, zalanie, wypadek) - odpowiednie dokumenty (zaświadczenie odpowiedniego organu, oświadczenie ewentualnego świadka, kopia protokołu itp.).

3) W związku ze zwiększonymi wydatkami rodziny (osoby samotnej) w okresie wiosenno-letnim
lub zimowym - na wniosek pracodawcy w ramach posiadanych środków finansowych; (dopłata zgodnie z zał. nr 7 tabela nr 5).

2. W ramach pomocy, wymienionej w § 8 pkt 2, mogą być też finansowane/dofinansowane następujące formy krajowego i zagranicznego wypoczynku

1) Wypoczynek organizowany we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą), (bez dokumentowania
poniesionych wydatków) - trwający jednorazowo 14 dni kalendarzowych (termin 14 - dniowy
nie dotyczy emerytów, rencistów) – dofinansowanie zgodne z zał. nr 7 tabela nr 1, tylko na wniosek
uprawnionego - nie częściej niż raz na dwa lata kalendarzowe. Wypłata przyznanych środków nastąpi
w terminie nieprzekraczającym 7 dni po uzyskaniu zaświadczenia z działu kadr o wykorzystaniu
14 dniowego nieprzerwanego wypoczynku i dostarczeniu podpisanego wniosku (zał. nr 4) do referatu

finansowego.

2) W przypadku pracownika rozpoczynającego pracę u pracodawcy, niedysponującego urlopem wypoczynkowym w wymiarze 10 dni roboczych, można przyznać dopłatę na "wczasy pod gruszą", jeżeli wypoczynek obejmował co najmniej 7 dni kalendarzowych; (dofinansowanie tylko na wniosek uprawnionego, złożony zgodnie z pozostałymi zapisami jak w przypadku osób korzystających z wypoczynku trwającego jednorazowo 14 dni kalendarzowych).

3) Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży (kolonie, obozy, zimowiska, ,,zielone szkoły”, itp.), trwające nie dłużej niż 21 dni kalendarzowych, zakupione przez pracodawcę lub indywidualnie. (dofinansowanie, tylko na wniosek - niezależnie od korzystania z dofinansowania wymienionego w pkt. 1).

a) Dopłata do wypoczynku zakupionego przez samego uprawnionego następuje, w terminie nieprzekraczającym 7 dni od złożenia dokumentu potwierdzającego poniesione wydatki, w którym zaznaczone jest m. in. miejsce i czas trwania wypoczynku, ilość osób korzystających z wypoczynku oraz wysokość poniesionego wydatku z wypoczynek.

4) Wypoczynek krajowy i zagraniczny zorganizowany przez Pracodawcę, nie wymaga złożenia dodatkowego wniosku. Potwierdzeniem chęci skorzystania ze świadczenia proponowanego przez Pracodawcę jest wpisanie sie na listę osób chętnych; (dopłata zgodniez zał. nr 7 tabela nr 1).

4. W ramach działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej dofinansowanie może dotyczyć dopłat do biletów (karnetów) wstępu: do kin, teatrów, oper, występów estradowych, koncertów, wystaw, imprez sportowych i rekreacyjnych (spartakiady, festyny itp.), biletów (karnetów) wstępu na basen, kort tenisowy, siłownię, gabinetów odnowy biologicznej, itp., zakupionych przez pracodawcę. Świadczenia w ramach prowadzonej działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej udzielone z inicjatywy Pracodawcy nie wymagają złożenia dodatkowego wniosku (dopłata zgodnie z zał. nr 7 tabela nr 3).

5. Dziecku do lat 14 przyznawane jest dofinansowanie do paczek dopłata zgodnie z zał. nr 7 tabela
nr 5 o wartości nieprzekraczającej jednorazowo 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, z zastrzeżeniem, że ograniczenie wiekowe uprawniające do pomocy dotyczy dzieci, które kończą w danym roku kalendarzowym 14 lat.

Rozdział 4.

Zakres przedmiotowy zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe i zasady jej udzielania

(pożyczki mieszkaniowe)

§ 12. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu mogą uzyskać zwrotną pomoc finansową (pożyczki oprocentowane) na cele mieszkaniowe tj. na:

1) remont i modernizacja lokalu lub budynku mieszkalnego,

2) przystosowanie mieszkania stosownie do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej,

3) uzupełnienie wkładu lub udziału mieszkaniowego,

4) kaucje i opłaty wymagane przy uzyskaniu i zamianie mieszkań,

5) budowa domu jednorodzinnego lub lokalu w domu wielomieszkaniowym,

6) adaptacja strychu, suszarni lub innego pomieszczenia na cele mieszkaniowe,

7) zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego,

8) pokrycia kosztów wykupu lokali na własność lub uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

9) zakup działki budowlanej z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego.

§ 13. Podstawą uzyskania pożyczki na cele wym. w § 12 jest zawarta, między pożyczkobiorcą a pracodawcą, umowa cywilnoprawna (zał. nr 3) z dołączonymi oświadczeniami dwóch poręczycieli, którzy
są pracownikami zakładu zatrudnionymi na umowę o pracę na czas nieokreślony lub umowę na czas
co najmniej równy okresowi spłat pożyczki.

§ 14. Spłata pożyczki powinna rozpocząć się w terminie wskazanym przez pożyczkobiorcę i ustalonym w umowie pożyczki nie później jednak niż po upływie dwóch miesięcy od dnia jej przyznania.

§ 15. 

1. Pożyczka na cele wymienione w § 12, może być udzielona nie częściej niż raz na dwa lata,
pod warunkiem całkowitej spłaty poprzednio zaciągniętej pożyczki.

2. Wnioski o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe (zał. nr 2), rozpatrywane będą w terminach
do końca maja i do końca listopada danego roku kalendarzowego. W umowie pożyczki w zależności
od wniosku pożyczkobiorcy można przyjmować dowolny okres spłaty nieprzekraczającej jednak 2 lat - termin dwóch lat liczony od dnia przyznania pożyczki do dnia spłaty ostatniej raty pożyczki.

2. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy cała niespłacona część pożyczki ulega umorzeniu.

§ 16. 

1. Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w przypadku:

1) rozwiązania stosunku pracy,

2) wykorzystania pożyczki na inny cel niż określony w umowie pożyczki.

2. W przypadkach przejścia na zasadzie art. 231 kodeksu pracy do innego pracodawcy, spłata pożyczki następuje w terminach i ratach określonych w umowie pożyczki z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W sytuacji, gdy pracownik rozwiązał stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę niespłacona część pożyczki podlega spłacie na warunkach określonych w umowie pożyczki.

4. W razie przekształcenia, likwidacji lub upadłości zakładu część pożyczki może być umorzona, a jeśli pracodawca nie podjął takiej decyzji podlega ona spłacie na rzecz i rachunek następcy prawnego
bez konieczności zmiany umowy pożyczki.

§ 17. W zależności od progu zaszeregowania zgodnie z oświadczeniem o kryterium dochodowym, udzielane pożyczki z Funduszu są oprocentowane stawką 2 % i 4 % w stosunku rocznym
dla pożyczkobiorców z I i II progu dochodowego - zał. nr 7 tabela nr 6 do regulaminu.

Rozdział 5.

Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 18. Świadczenia przyznane uprawnionym przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu realizowane są na zasadach wcześniej obowiązujących i nie podlegają ponownemu rozpatrzeniu.

§ 19. Regulamin powinien być udostępniony do wglądu, każdej osobie uprawnionej do korzystania z Funduszu na jej żądanie.

§ 20. Wszelkie zmiany w treści regulaminu wymagają formy pisemnej i trybu obowiązującego
przy jego ustalaniu i wprowadzaniu.

§ 21. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa.

§ 22. Częścią Regulaminu, jako uzupełnienie jego postanowień są załączniki:

1) Załącznik nr 1 – oświadczenie o progu zaszeregowania osoby zamierzającej skorzystać z ulgowych świadczeń finansowych z ZFŚS.

2) Załącznik nr 2 – wniosek o udzielenie pożyczki ze środków ZFŚS.

3) Załącznik nr 3- umowa pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS.

4) Załącznik nr 4 – wniosek o dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie
(tzw. wczasy pod gruszą).

5) Załącznik nr 5 – wniosek o udzielenie pomocy finansowej tj. zapomogi zwykłej/ zapomogi losowej*
ze środków ZFŚS.

6) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

7) Załącznik nr 7 – tabele wysokości świadczeń:

a) Tabela nr 1 – dofinansowanie do różnych form wypoczynku krajowego i zagranicznego,
w tym wycieczki, rajdy kilkudniowe oraz wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży, itp.

b) Tabela nr 2 – dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą).

c) Tabela nr 3 – dofinansowanie do świadczeń w ramach prowadzonej działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej.

d) Tabela nr 4- wysokość udzielanej pomocy bezzwrotnej – finansowej lub rzeczowej, w związku z trudną sytuacją rodzinną, osobistą i materialną (tzw. zapomogi zwykłe) oraz w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi i długotrwałą chorobą lub śmiercią (tzw. zapomogi losowe).

e) Tabela nr 5 – wysokości udzielanej pomocy bezzwrotnej - finansowej lub rzeczowej, w związku
ze zwiększonymi wydatkami rodziny (osoby samotnej) w okresie zimowym lub wiosenno-letnim, dofinansowanie do paczki dla dziecka.

f) Tabela nr 6 - wysokości oprocentowania pożyczki na cele mieszkaniowe.

8) Załącznik nr 8 - plan dochodów i wydatków ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej
na dany rok. Stosownie do art. 8 ustawy z dnia 4 marca o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

§ 23. Wykonanie zarządzenia powierzam Komisji Socjalnej.

§ 24. Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Mirosławcu z dnia 2 lutego 2016 roku.

§ 25. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    Regulamin został uzgodniony z przedstawicielem pracowników. Przedstawiciel pracowników Alicja Mazur

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38

Burmistrza Mirosławca

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

Oświadczenie o zaszeregowaniu w progu dochodowym na potrzeby ZFŚS

Urząd Miejski
w Mirosławcu

ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec

Oświadczenie o zaszeregowaniu w progu dochodowym na potrzeby ZFŚS r.

Dzień

Miesiąc

Rok
...........................................................................................

(imię i nazwisko)

.............................................................................................

(adres zamieszkania)

Tabela 1. Członkowie rodziny uprawnieni do korzystania z ZFŚS (§ 6 ):

Lp.

Nazwisko i imię

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa

1
2
3
4
5
Tabela 2. Średni dochód w rodzinie przypadający na jednego członka rodziny. Za dochód w rodzinie uznaje się dochód zgodnie z objaśnieniami do niniejszego oświadczenia.

Próg dochodu

Średni dochód brutto na osobę w rodzinie stanowiący odpowiedni % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku

Zaszeregowanie
według skali

(zaparafować w odpowiedniej rubryce)

I

Do 100%


II

Powyżej 100% do 120 %


III

Powyżej 120% do 150 %


IV

Powyżej 150%


1. Oświadczam, że zaszeregowanie w progu dochodowym jest zgodne z ustaleniami dochodu na jednego członka rodziny zawartymi w poniższych objaśnieniach.

2. W przypadku zmiany mojej sytuacji rodzinnej/finansowej mającej wpływ na próg dochodu
i wysokość dofinansowania, zobowiązuję się do niezwłocznej aktualizacji danych ujętych w niniejszym

oświadczeniu.

3. Przyjmuje do wiadomości ogólną informację o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącą załącznik do niniejszego dokumentu.

………….……….………………………………….….…………

(data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Objaśnienia do oświadczenia:

1. Oświadczenie o zaszeregowaniu w progu dochodowym pracownicy składają do 30 kwietnia każdego roku. Pracownicy zatrudnieni w trakcie roku składają oświadczenie w ciągu 14 dni od dnia zatrudnienia, nie później jednak jak w momencie podjęcia decyzji o skorzystaniu ze świadczenia proponowanego przez Pracodawcę, lub w momencie składania pierwszego wniosku o przyznanie pomocy lub świadczenia ze Śródków ZFŚS.

2. Próg dochodowy określający sytuację materialną rodziny należy określić w oparciu o łączny dochód uzyskany w poprzednim roku podatkowym ze wszystkich źródeł.

Ustalając kwotę dochodu przypadającego na jednego członka rodziny należy: zsumować roczny dochód wszystkich członków rodziny, a otrzymaną kwotę podzielić przez liczbę miesięcy tj. 12. Następnie otrzymany wynik podzielić na ilość członków rodziny. Uzyskana w ten sposób kwota stanowi średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka rodziny. Na podstawie otrzymanego wyniku należy określić próg dochodowy zgodnie z tabelą nr 2 niniejszego oświadczenia.

W przypadku osób zatrudnionych lub pobierających emeryturę, rentę lub świadczenie, dochodem jest:

a) Wynagrodzenie brutto/świadczenie brutto: (uwzględnia się kwotę PRZYCHODU z rocznego zeznania podatkowego "PIT" - w razie wątpliwości do wglądu).

b) Dochody nieopodatkowane: np. alimenty - faktycznie otrzymane, diety, zasiłki, itp.

3. W przypadku nawiązania umowy o pracę w trakcie trwania roku, pracownik składa oświadczenie o kryterium dochodowym na podstawie aktualnego wynagrodzenia brutto łącznie ze wszystkimi nieopodatkowanymi dochodami.

4. W przypadku dochodu z działalności gospodarczej, opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym, przyjmuje się dochód nie niższy niż zadeklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (tj. 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał ( http://www.stat.gov.pl        ).
Przy działalności gospodarczej opodatkowanej w sposób zryczałtowany (karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany) za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na zasadach jak wyżej.

5. W przypadku dochodu uzyskiwanego z gospodarstwa rolnego ( art. 5 ust. 8            ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych), przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18        ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 38

Burmistrza Mirosławca

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

Wniosek o udzielenie pożyczki ze środków ZFŚS na cele mieszkaniowe

Urząd Miejski w Mirosławcu

ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec

Wniosek o udzielenie pożyczki ze środków ZFŚS na cele mieszkaniowe

Dzień

Miesiąc

Rok

WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA (czytelnie)

1) Imię i nazwisko ………………………………………..........……...............................……...............……

2) Adres zamieszkania: …………………………………................................................................…………

(Kod, miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania)

3) Zwracam się z prośbą o udzielenie zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe (pożyczki mieszkaniowej) z ZFŚS w wysokości: .............................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(słownie)

4) Okres spłaty pożyczki: ............................................................................................................................

(wpisać ilość rat)

5)  Oświadczam, że informacje podane w oświadczeniu o zaszeregowaniu w progu dochodowym (załącznik nr 1 do Regulaminu) nie uległy zmianie.

6) Oświadczam, że zapoznałem się i przyjmuję do wiadomości informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

7) W razie zmiany numeru rachunku bankowego proszę wskazać nowy rachunek.............................................................

(data i czytelny podpis Wnioskodawcy)

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 38

Burmistrza Mirosławca

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

Umowa pożyczki mieszkaniowej ze środków ZFŚS
UMOWA NR ……… /…..........

Zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe (pożyczka mieszkaniowa) z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W dniu ………………………….., pomiędzy Urzędem Miejskim w Mirosławcu, zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez …………………………………………………………. Burmistrza Mirosławca, a Panem/ią……………………….....................................……………..………………………………
(imię i nazwisko pożyczkobiorcy)

zamieszkałym/ą……………………………….…………………………………………..……………

(adres zamieszkania)

legitymującym/ą się………………………………….………………………………...….. zwanym/ą

(nazwa i numer dowodu tożsamości)

dalej pożyczkobiorcą, zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1. Przedmiotem umowy jest pożyczka, na cele mieszkaniowe przyznana decyzją Burmistrza Mirosławca z dnia ……………………..........– zgodnie z Regulaminem ZFSŚ w wysokości …………..............…… zł

(słownie: ………….………………….........................................…………………………….……….).

§ 2. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości …………………….… % w stosunku rocznym.

Pożyczka podlega spłacie w ……… ratach miesięcznych, pierwsza rata wysokości ……….......zł, a każda następna w wysokości ………...... zł.

Raty płacone będą do ……………… dnia każdego miesiąca, z tym że pierwsza rata zostanie wpłacona do dnia ……………..……… .

§ 3. 

1.  Pożyczkobiorca upoważnia Pracodawcę do potrącania należnych rat pożyczki, zgodnie z § 2 niniejszej umowy, z przysługującego mu miesięcznego wynagrodzenia za pracę i innych należności z tytułu zatrudnienia. Upoważnienie to dotyczy także spłaty pożyczki w razie postawienia jej
do natychmiastowej spłaty i nie może być odwołane przed ostateczną spłatą pożyczki
.

2. Nie potrącona rata pożyczki (bądź jej część) z uwagi na zakaz wynikający z art. 91 § 2 pkt. 2 Kodeksu pracy (ochrona wynagrodzenia za pracę przy potrąceniu na wniosek pracownika), staje się natychmiast wymagalna, a pożyczkobiorca zobowiązuje się w terminie do 7 dni po upływie terminu spłaty z określonym w § 2 niniejszej umowy – wpłacić należną kwotę raty na konto nr 65 8941 1032 0092 2937 2000 0070. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty należnych rat pożyczki, zgodnie z § 2 niniejszej umowy, poprzez wpłatę na konto: nr 65 8941 1032 0092 2937 2000 0070. W przypadku niespłacenia przez pożyczkobiorcę raty pożyczki w terminie określonym w § 2 umowy, pracodawca egzekwuje (potrąca z wynagrodzenia) należną kwotę solidarnie od poręczycieli.

§ 4. Do niniejszej umowy mają zastosowanie postanowienia Regulaminu ZFŚS dotyczące pożyczki,
a w szczególności umarzania, zawieszania spłaty oraz niezwłocznego jej zwrotu w całości. Pożyczkobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu ZFŚS przed podpisaniem niniejszej umowy.

§ 5. Spłata pożyczki zabezpieczona jest poręczeniem dwóch poręczycieli.

§ 6. Zmiana jakichkolwiek postanowień umowy wymaga zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: Regulaminu ZFŚS, Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów.

……………………..…….……….………………..………………………….

(podpis pożyczkobiorcy) (podpis pracodawcy)

OŚWIADCZENIE
o poręczeniu pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Ja, niżej podpisany zobowiązuję się względem Urzędu Miejskiego w Mirosławcu jako wierzyciela, dokonać, jako współdłużnik solidarny, spłaty pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, udzielonej pożyczkobiorcy,

…………...........…………………….……..………………………………………………………

(imię i nazwisko pożyczkobiorcy)

stanowiącej należność główną plus odsetki, jeżeli pożyczkobiorca nie ureguluje postawionej mu przez wierzyciela pozostającej do zwrotu kwoty pożyczki.

Oświadczam jednocześnie, że znam treść wyżej wymienionej umowy pożyczki.

Poręczyciel

Pan(i)...............................................................................……………....……..…………………………........zamieszkały(a).……………………………..……………………….............................................................. Dowód Osobisty Seria nr………………………………................................…………………………………

wydany przez……………………………...............................………………………………………………

.....................................................................

(Podpis poręczyciela)

Poręczyciel

Pan(i)....................................................................…………………..………………………………........ zamieszkały(a).……………………………..……………………….............................................................. Dowód Osobisty Seria nr………………………………................................…………………………………

wydany przez……………………………...............................………………………………………………

.....................................................................
(Podpis poręczyciela)

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 38

Burmistrza Mirosławca

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

Wniosek o przyznanie świadczenia z tytułu "wczasów pod gruszą" ze środków ZFŚS

Urząd Miejski
w Mirosławcu
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec

WNIOSEK

o przyznanie świadczenia z tytułu

„wczasów pod gruszą”
ze środków ZFŚS

Dzień

Miesiąc

Rok
WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA (czytelnie)


1) Imię i nazwisko…………………………………..........……...............................……...............……

2) Proszę o przyznanie dopłaty do wypoczynku tzw. wczasy pod gruszą zgodnie z regulaminem ZFŚS.

3) Oświadczam, że informacje podane w oświadczeniu o zaszeregowaniu w progu dochodowym (załącznik nr 1 do regulaminu) nie uległy zmianie.

4) Oświadczam, że zapoznałem się i przyjmuję do wiadomości ogólną informację o przetwarzaniu danych osobowych.

5) W razie zmiany numeru rachunku bankowego proszę wskazać nowy rachunek.................................................................

(data i czytelny podpis Wnioskodawcy)

WYPEŁNIA OSOBA WYZNACZONA W DANEJ KOMÓRCE ORGANIZACYJNEJ
DO WPROWADZANIA CZASU PRACY

6) *

Zaświadcza się, że Pan / Pani

………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko pracownika)

wykorzystał(a) 14 dni nieprzerwanego wypoczynku trwającego od dnia ……………………………..

do dnia ………………………………… .

……………………………………………………………

(data, podpis i pieczątka pracownika ds. kadr)

* (pkt 6 nie dotyczy emerytów, rencistów)

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 38

Burmistrza Mirosławca

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej tj. zapomogi zwykłej / zapomogi losowej ze środków ZFŚS

Urząd Miejski
w Mirosławcu
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec

WNIOSEK

o udzielenie pomocy finansowej
tj. zapomogi zwykłej / zapomogi losowej*

ze środków ZFŚS

Dzień

Miesiąc

Rok
WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA (czytelnie)

1) Imię i nazwisko…………………………………..........……...............................…........…...............……

2) Zwracam się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej (zapomogi zwykłej/ zapomogi losowej) * wniosek motywuję, ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3) Oświadczam, że informacje podane w oświadczeniu o zaszeregowaniu w progu dochodowym (załącznik nr 1 do regulaminu) nie uległy zmianie.

4) Oświadczam, że zapoznałem się i przyjmuję do wiadomości ogólną informację o przetwarzaniu danych osobowych.

5) W razie zmiany numeru rachunku bankowego proszę wskazać nowy rachunek.………………………………………….…....

(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 38

Burmistrza Mirosławca

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO) z dniem 25 maja 2018 r., informujemy w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Mirosławcu z siedzibą w Mirosławcu 78-650, ul. Wolności 37, (dalej zwany: „Administratorem”), który dba, aby dane były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami prawa. Administrator w postępowaniu z danymi osobowymi kieruje się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych, a stosowane rozwiązania odpowiadają najwyższym standardom bezpieczeństwa informacji.

2) Przy składaniu wniosku o przyznanie świadczenia z ZFŚS pozyskujemy dane osobowe - w przypadku osoby uprawnionej do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i członków jej rodziny, oraz poręczycieli pożyczkiw następującym zakresie:

a) Dane identyfikacyjne i kontaktowe typu imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, pesel, adres zamieszkania.

b) Informacje finansowe typu: nr rachunku bankowego.

c) Informacje do ustalenia sytuacji życiowej typu: liczba osób w gospodarstwie domowym, informacje o stanie zdrowia i zdarzeniach losowych.

3) Wszystkie w/w dane i informacje przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do ustalenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej dla potrzeb przyznania konkretnego świadczenia lub pomocy finansowej z ZFŚS. Dane są niezbędne do zawarcia umowy pożyczki. Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa, tj. w oparciu o art. 6 ust 1 lit. c) RODO w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Bez wykorzystania Państwa danych osobowych nie możliwa byłaby realizacja świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie trwania postępowania mającego na celu rozpoznanie złożonego przez Państwa wniosku, w okresie trwania zawartej umowy pożyczki, a także
po jego zakończeniu, ale jedynie w celach podatkowych, statystycznych lub rozpoznania roszczeń.

5) Państwa dane osobowe zostaną udostępnione podmiotom trzecim, jeśli będzie ku temu podstawa prawna (np. Policji, Prokuraturze, Sądom). Dane również mogą zostać powierzone do przetwarzania na rzecz podmiotów trzecich, świadczących na rzecz Administratora usługi dot. obsługi świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. oraz członków Komisji Socjalnej działającej przy Urzędzie Miejskim
w Mirosławcu.

6) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych macie Państwo prawo do:

a) Wglądu do danych osobowych,

b) Żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(w przypadku braku podstawy prawnej do przetwarzania).

c) Żądania od Administratora dostępu do danych osobowych.

7) Zasady korzystania z powyższych praw określają przepisy prawa. W celu skorzystania z nich należy skontaktować się z Administratorem.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 38

Burmistrza Mirosławca

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

Tabele wysokości świadczeń z ZFŚS i dofinansowań do tych świadczeń

Tabela nr 1

Dofinansowanie do różnych form wypoczynku krajowego i zagranicznego, w tym wycieczki, rajdy kilkudniowe oraz wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży itp.

Próg dochodu

Średni dochód brutto na osobę w rodzinie stanowiący odpowiedni % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku

Procentowy wskaźnik dofinansowania do kosztu wypoczynku

I

do 100%

do 100%

II

Powyżej 100% do 120%

do 90%

III

powyżej 120% do 150%

do 80%

IV

powyżej 150%

do 70%*Dla współmałżonka i dziecka dopłata wynosi 10% otrzymanej przez pracownika dopłaty. Wyliczoną łączna dopłatę zaokrągla się do pełnych 10 zł.

* Odpłatność jest obliczana od faktycznie poniesionego kosztu wypoczynku i przejazdów związanych z tym wypoczynkiem (łącznie z VAT) ale nie większego niż 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Tabela nr 2

Dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą).

Próg dochodu

Średni dochód brutto na osobę w rodzinie stanowiący odpowiedni % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku

Dofinansowanie za 1 dzień czternastodniowego wypoczynku stanowiące odpowiedni % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu
1 stycznia danego roku

I

do 100%

do 2 %

II

powyżej 100% do 120%

do 1,8 %

III

powyżej 120% do150%

do 1,4 %

IV

powyżej 150%

do 1,2 %* Podana wysokość dofinansowania przyznawana jest na całą rodzinę, w jednej kwocie, a wysokość kwoty dofinansowani zależy tylko od wysokości dochodu, a nie ilości osób uprawnionych.
* Przy wyliczaniu dofinansowania otrzymaną kwotę zaokrągla się do 1 zł, a kwotę łącznego dofinansowania do 10 zł.

Tabela nr 3

Dofinansowanie do świadczeń w ramach prowadzonej działalności sportowo- rekreacyjnej i kulturalno- oświatowej.

Próg dochodu

Średni dochód brutto na osobę w rodzinie stanowiący odpowiedni % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku

Procentowy wskaźnik dofinansowania do kosztu wypoczynku

I

do 100%

do 100%

II

powyżej 100% do 120%

do 90%

III

powyżej 120% do 150%

do 80%

IV

powyżej 150%

do 70%* osobie samotnej oraz samotnie wychowującej dzieci do lat 25 (uprawnionej do pomocy socjalnej) przysługuje dofinansowanie
za 1 osobę towarzyszącą - korzystającą ze świadczenia – w wysokości jak dla uprawnionego członka rodziny, tj. zgodnie z progiem dochodowym
* Wyliczone łączne dofinansowanie zaokrągla się do 1zł.

Tabela nr 4

Wysokości udzielanej pomocy finansowej lub rzeczowej, w związku z trudną sytuacją rodzinną, osobistą i materialną (tzw. zapomogi zwykłe) oraz w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi i długotrwałą chorobą lub śmiercią (tzw. zapomogi losowe).

Próg dochodu

Średni dochód brutto na osobę
w rodzinie stanowiący odpowiedni % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku

Wysokość tzw. zapomogi zwykłej stanowiąca odpowiedni % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku

Wysokość tzw. zapomogi losowej stanowiąca odpowiedni % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu
1 stycznia danego roku

I

do 50%

do 75%

do 150%

II

pow.50% do120%

do 55%

do 110%

III

pow.120% do 150%

do 35%

do 70%

IV

powyżej 150%

nie przysługuje

do 40%* Przy wyliczaniu wysokości zapomóg pieniężnych otrzymaną kwotę zaokrągla się do pełnych 100 zł.

* Pomoc przyznaje się łącznie na rodzinę uprawnioną do pomocy socjalnej

Tabela nr 5

Wysokości udzielanej pomocy finansowej lub rzeczowej, w związku ze zwiększonymi wydatkami rodziny (osoby samotnej) w okresie zimowym lub wiosenno-letnim, dofinansowanie do paczki dla dziecka.

Próg dochodu

Średni dochód brutto na osobę w rodzinie stanowiący odpowiedni % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku

Procentowy wskaźnik dofinansowania do kosztu wypoczynku

I

do 100%

do 50 %

II

Powyżej 100% do 120%

do 40 %

III

powyżej 120% do 150%

do 30 %

IV

powyżej 150%

do 20 %* Przy wyliczaniu wysokości pomocy finansowej otrzymaną kwotę zaokrągla się do pełnych 10 zł.
* Pomoc przyznaje się łącznie na rodzinę uprawnioną do pomocy socjalnej.

Tabela nr 6

Wysokości oprocentowania pożyczki na cele mieszkaniowe.

Próg dochodu

Średni dochód brutto na osobę w rodzinie stanowiący odpowiedni % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku

Procentowy wskaźnik dofinansowania do kosztu wypoczynku

I

do 150%

2,0%

II

Powyżej 150%

4,0%

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 38

Burmistrza Mirosławca

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

Plan dochodów i wydatków ZFSS na poszczególne cele i rodzaje działalnosci socjalnej

L.p

WYSZCZEGÓLNIENIE

PRZYCHÓD

PLAN

WYKONANIE

1

Pozostałość niewykorzystanych środków na dzień 31.12……… r. (uwzględniająca korektę naliczenia odpisu za ……. r.)
2

Należność z tytułu niespłaconych pożyczek mieszkaniowych udzielonych przed 01.01. …..
3

Odpis podstawowy
4

Spłaty pożyczek
5

Odsetki od pożyczek
6

Odsetki od rachunku
7

Refundacja prowizji za przelew
8

Inne zwiększenia
9

Pomoc na cele mieszkaniowe (pożyczki mieszkaniowe)
10

Działalność kulturalno-oświatowa i sportowo rekreacyjna
11

Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci i młodzieży
12

Dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie- tzw. wczasy pod gruszą
13

Pomoc finansowa lub rzeczowa w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie zimowym lub wiosenno-letnim, dofinansowanie do paczki dla dziecka
14

Pomoc rzeczowa i finansowa z tytułu trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej
15

Zapomogi losowe

OGÓŁEM
W razie potrzeby (w trakcie roku) mogą nastąpić przesunięcia wydatków w poszczególnych pozycjach planu.

Pracodawca:

……………………………....

Załączniki

38 pdf, 930 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij