Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 35

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik

z dnia

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy w Mirosławcu

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 35

Burmistrza Mirosławca

z dnia 8 kwietnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy w Mirosławcu

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec ( Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2014 r. poz. 1601 ze zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy działkom drogowym oznaczonym numerem geodezyjnym 630/6 i 629/4 o łącznej powierzchni 0,0604 ha, stanowiącym własność Gminy i Miasta Mirosławiec na terenie Miasta Mirosławiec (Obręb Mirosławiec Miasto Nr 0001).

2. Przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie propozycji nazwy dla ulicy, która stanowi działki opisane w ust. 1.

§ 2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie Miasto Mirosławiec.

§ 3. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Mirosławca.

§ 4. 

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej poprzez:

1) wypełnienie i przedłożenie formularza konsultacyjnego propozycji nadania nazwy ulicy działkom opisanym w  § 1 ust. 1 w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec w pokoju nr 2 w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu ul. Wolności 37 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - środa 700-1500, czwartek 700-1600, piątek 700-1400.

2) wypełnienie i przedłożenie formularza konsultacyjnego propozycji nadania nazwy ulicy działkom opisanym w  § 1 ust. 1 poprzez pocztę elektroniczną na adres urzad@miroslawiec.pl .

3) wypełnienie i przesłanie formularza konsultacyjnego propozycji nadania nazwy ulicy działkom opisanym w § 1 ust. 1 na adres Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.

2. Dopuszcza się możliwość złożenia zbiorczej propozycji nadania nazwy ulicy działkom opisanym w § 1 ust. 1 wraz z podpisami osób uprawnionych do udziału w konsultacjach.

§ 5. 

1. Formularz konsultacyjny propozycji nadania nazwy ulicy stanowi załącznik nr 1  do niniejszego zarządzenia.

2. Szczegółowy przebieg ulicy przedstawia szkic sytuacyjny stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 16 do 30 kwietnia 2019 r. Za termin złożenia formularza konsultacyjnego uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

§ 7. 

1. Jeżeli w wyniku przedmiotowych konsultacji wpłynie równa ilość różnych propozycji nadania nazwy ulicy, wówczas wybór nazwy nastąpi w trybie ponownych konsultacji spośród zgłoszonych propozycji.

2. Jeżeli w wyniku przedmiotowych konsultacji wpłyną propozycje nadania nazwy ulicy z przewagą określonej nazwy, wówczas ta propozycja nadania nazwy ulicy zostanie przedłożona Radzie Miejskiej w Mirosławcu celem podjęcia stosownej uchwały.

§ 8. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości mieszkańców do 7 maja 2019 r. na stronie internetowej www.bip.miroslawiec.pl  , www.miroslawiec.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

§ 9. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec oraz Referat Gospodarki, Inwestycji i Środowiska.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 35

Burmistrza Mirosławca

z dnia 8 kwietnia 2019 r.

FORMULARZ KONSULTACYJNY

w sprawie nadania nazwy ulicy działkom drogowym oznaczonym numerem geodezyjnym 630/6 i 629/4 o łącznej powierzchni 0,0604 ha, stanowiącym własność Gminy i Miasta Mirosławiec na terenie Miasta Mirosławiec

Proponowana nazwa ulicy:

......................................................................................................................

Wyrażenie stanowiska następuje poprzez wpisanie propozycji nadania nazwy ulicy.

Imię i nazwisko Adres zamieszkania Podpis

........................................................................................................................

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu jest Burmistrz Mirosławca, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.

2.  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@miroslawiec.pl.

3.  Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa i na podstawie udzielonej zgody.

4.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2068 ze zm.).

b) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5.  W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

-  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

-  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

-  osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

-  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

-  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

-  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

-  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

-  Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

-  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)  prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

-  przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

-  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

-  zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

-  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35

Burmistrza Mirosławca

z dnia 8 kwietnia 2019 r.

Zalacznik2.pdf

Załączniki

35 pdf, 346 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij