Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 22/2012

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik

z dnia

w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 22

Burmistrza Mirosławca

z dnia 7 marca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art. 2 pkt 8 oraz art. 15a ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz.276 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam instrukcję w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 

1. Ustanawiam koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów w osobie Skarbnika.
2. Podczas nieobecności funkcję koordynatora pełnić będzie Kierownik Referatu Finansowego.

§ 3. Zobowiązuję pracowników Urzędu do zapoznania się z treścią instrukcj i bezwzględnego przestrzegania zawartych w niej postanowień. Fakt zapoznania się z ustaleniami instrukcji należy potwierdzić na oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Oświadczenie
przechowywane jest w aktach osobowych pracownika.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 30/2007 Burmistrza Mirosławca z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu
finansowaniu terroryzmu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22

Burmistrza Mirosławca

z dnia 7 marca 2012 r.

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY
ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

§ 1. Instrukcję opracowano na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zmianami).

§ 2. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o :

1) Ustawie - dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zmianami).

2) Kodeksie karnym - dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny ( Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zmianami).

3) GIIF - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

4) Transakcji - rozumie się przez to dokonywanie we własnym, jak i w cudzym imieniu, na własny, jak i na cudzy rachunek:

a) wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przekazy pieniężne w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia nr 1781/2006 (Dz. U. UE. L. z 2006 r., Nr 345, poz. 1), zlecone zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim,

b) kupno i sprzedaż wartości dewizowych,

c) przeniesienie własności lub posiadania własności majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego klienta,

d) zamianę wierzytelności na akcje lub udziały.

5) Wartościach majątkowych - rozumie się przez to środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także inne papiery wartościowe lub wartości dewizowe, prawa majątkowe, rzeczy ruchome
oraz nieruchomości.

§ 3. Pracownicy Urzędu w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są:

1) Zwracać szczególną uwagę na:

a) umowy i transakcje realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,

b) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podlegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia, rażąco odbiegających od oferowanych przez innych
oferentów,

c) dokonywanie przelewów znacznych kwot,

d) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu, 

e) szybkie, częste i bez racjonalnych powodów wycofywanie z rachunku przekazanych wcześniej środków,

2) Dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące możliwość wprowadzenia do obrotu finansowegowartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

3) Sporządzić potwierdzone kopie dokumentów dotyczące transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a i w art. 299 kodeksu karnego.

4) Zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.

5) Dokonać opisu tych transakcji, wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, sporządzając projekt powiadomienia GIIF, wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.

6) Przekazać koordynatorowi projekt powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 3.

1. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Burmistrzowi projekt powiadomienia GIIF, który podejmuje decyzję o powiadomieniu GIIF. Koordynator przekazuje podpisane przez Burmistrza powiadomienie wraz z dokumentacją GIIF za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF - koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Burmistrzowi - celem akceptacji.

3. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.

4. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF oprócz koordynatora mają:

1) Burmistrz,

2) Zastępca Burmistrza,

3) Sekretarz,

4) Kierownik Referatu Finansowego,

5) Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

1. Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy.

2. Do jego obowiązków w szczególności należy:

1) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF,

2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań,

3) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie Burmistrzowi ewentualnych propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany ich treści, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu.

Załącznik nr 1

do instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Generalny inspektor Informacji

Finansowej Ministerstwo Finansów

uł.Świętokrzyska12
00 - 916 Warszawa

Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zmianami) powiadamiam, że w trakcie kontroli/w wyniku analizy)

Uwaga 1

Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą
powiadomienia GIIF.

Zaistniało uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Opis ustaleń

Uwaga !

Opis ustaleń powinien - w miarę możliwości zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 pkt. 1-6
ustawy, a ponadto wskazane
w art. 9 ust. 2 ustawy.

Burmistrz Mirosławca

Załączniki:

Uwaga !

Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów
dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzanie, że maja one
związek z
popełnieniem przestępstw, o którym mowa
w art. 165a i 299 Kodeksu karnego oraz informacje
o osobach przeprowadzających te transakcje.

"niepotrzebne skreślić"

Załącznik nr 2

do instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

REJESTR POWIADOMIEŃ GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Lp.

Data,
miejsce
i rodzaj
transakcji

Uczestnicy
transakcji

Nazwa

dokumentu

transakcji

Opis treści
dokumentów

Data

przekazania
koordynatorowi

Decyzja

Burmistrz

a

Data
wysłania
powiado-
mienia
GIIF

. -

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 22

Burmistrza Mirosławca

z dnia 7 marca 2012 r.

(Imię i nazwisko)

(stanowisko)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjęłam/przyjąłem do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami.

(podpis pracownika)

Załączniki

22/2012 pdf, 2.11 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij