W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 21

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie powołania Komisji konkursowej
Status obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 21

Burmistrza Mirosławca

z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2a-2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 450 z późn.zm.) i uchwały Nr XLV/367/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 października 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządzam co następuje:

§ 1. 

1. W celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

1) Monika Stąporek- przewodniczący

2) Alicja Dybaczewska - członek

3) Karolina Kicińska - członek

4) Leszek Mazur - przedstawiciel organizacji pozarządowej

2. Zadaniem Komisji jest zaopiniowanie ofert przedstawionych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań własnych gminy z zakresu:

1) upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec,

2) kultury na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec,

3) ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec,

4)  turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec,

5)  podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 2. Komisja działa w oparciu o program współpracy wprowadzony Uchwałą Nr XLV/367/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 października 2018 r.

§ 3. Karta oceny oferty stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21

Burmistrza Mirosławca

z dnia 14 marca 2019 r.

Karta oceny Ofert

Wnioskodawca:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr zadania:

Nazwa zadania:

Termin złożenia oferty: …………………………………………

I Ocena formalna oferty

Lp.

Warunki formalne:

TAK

NIE

1

Oferent jest organizacją pozarządową lub też innym podmiotem o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 450 i 650 z późn.zm.),2

Oferta złożona na kwotę podaną w ogłoszeniu3

Oferta złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie4

Oferta została złożona na obowiązującym i prawidłowo wypełnionym formularzu5

Do oferty dołączono aktualny dokument określający osobowość prawną(odpis z rejestru sądowego lub aktualne poświadczenia o wpisie do ewidencji Starostwa Powiatowego)6

Do oferty został dołączony statut7

Podmiot prowadzący działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem8

Do oferty zostały dołączone wymagane oświadczeniaStwierdzenie braków formalnych podlegających uzupełnieniu:

·Oferent, który złoży ofertę na kwotę wyższą niż podana w ogłoszeniu o konkursie podlega wezwaniu do przedłożenia aktualizacji kosztorysu: TAK/NIE

·Brak części wymaganych statutowo pod wnioskiem: TAK/NIE

·Brak statutu: TAK/NIE

·Brak dokumentu określającą osobowość prawną: TAK/NIE

·Brak wymaganych oświadczeń: TAK/NIE

………………………………………

Data dokonania uzupełnienia

………………………………………

Imię i nazwisko osoby uzupełniającej

………………………………………

Data i podpis osoby przyjmującej uzupełnienie


………………………………………

Data i podpis osoby dokonującej oceny formalnej

II Ocena merytoryczna oferty

Lp.

Merytoryczne kryteria oceny oferty:

(maksymalna liczba punktów - 30 )

Punkty przyznane

1

Możliwość realizacji zadania przez uprawniony podmiot – od 0-10 pkt.


2

ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – od 0-5 pkt.


3

deklarowana jakość działania i kwalifikacje osób mających realizować zadanie – od 0-3 pkt.


4

zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania– od 0-5 pkt.


5

zadeklarowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków od 0-4 pkt.


6

analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków od 0-3 pkt.


7

Razem


UWAGI:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podpisy Członków Komisji Oceniającej


1.  ...........................................................


2.  ...........................................................


3.  ...........................................................

4.  ...........................................................

Załączniki

21 pdf, 183 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane