Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 107

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik

z dnia

w sprawie zasad i trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec dla samorządowych instytucji i kultury

zmienione/uchylone przez 48

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 107

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec dla samorządowych instytucji i kultury

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) i art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. 2012 r., poz. 406 z późn. zm.1)) oraz art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się zasady i tryb przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z zapisami niniejszego zarządzenia.

2. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:

1) Organizatorze - należy przez to rozumieć Gminę i Miasto Mirosławiec.

2) Instytucji - należy przez to rozumieć samorządową instytucję kultury, dla której organizatorem jest Gmina i Miasto Mirosławiec.

3) Dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora samorządowej instytucji kultury.

§ 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 3. 

1. Dotacje celowe dla Instytucji kultury, planowane są w uchwale budżetowej Organizatora.

2. Dotacje celowe, o których mowa w ust. 1 przeznaczone są na finansowanie lub dofinansowanie:

1) kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

2) realizację zadań i programów i projektów.

§ 4. 

1. Dotacja celowa przyznawana jest na wniosek Dyrektora, złożony przed rozpoczęciem realizacji działań, o których mowa w § 3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Burmistrz wzywa w wyznaczonym terminie Dyrektora do złożenia uzupełnień, objaśnień, dodatkowych informacji, lub dokumentów dotyczących zadania, na które udzielana jest dotacja.

3. Po uwzględnieniu możliwości finansowych gminy Organizator może przyznać dotację w wysokości niższej niż wnioskowana.

§ 5. 

1. Przekazanie dotacji celowej następować będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Instytucją.

2. Dyrektor zobowiązany jest do złozenia rozliczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, po zakończeniu realizacji działań, o których mowa w § 3.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom, Skarbnikowi Gmiy i Miasta Mirosławiec oraz pracownikowi ds. kultury.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.


1)Zm. z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 1020.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wniosek o dotację celową

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Rozliczenie dotacji celowej

Zalacznik2.pdf

Załączniki

107 pdf, 632 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij