Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 106/2016

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik

z dnia

w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie i Mieście Mirosławiec i jej jednostkach budżetowych.

zmienione/uchylone przez 70

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 106/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie i Mieście Mirosławiec i jej jednostkach budżetowych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r. (C-276/14) i uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r. (Sygn. I FPS 4/15) oraz na podstawie art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016 r., poz. 1454) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie i Mieście Mirosławiec zwanym dalej "Gminą" i jej jednostkach budżetowych zwanych dalej "jednostkami" ustala się procedury obowiązujące w tym zakresie.

§ 2. Procedury określone w niniejszym zarządzeniu obejmują Gminę i Miasto Mirosławiec oraz wszystkie gminne jednostki budżetowe wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W celu przygotowania jednostek budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec do prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług sporządzono „Instrukcje w zakresie sposobu dokonywania rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Mirosławiec” stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zobowiązuje się dyrektorów/kierowników jednostek do dokonania przeglądu dochodów budżetowych osiąganych przez daną jednostkę i odprowadzanych do budżetu Gminy pod kątem opodatkowania ich podatkiem od towarów i usług VAT, a w konsekwencji podziału na trzy kategorie:

- objętych zwolnieniami od VAT,

- objętych stawkami VAT podstawowymi,

- niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

§ 5. Wszelkie nieodpłatne czynności jednostek wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia na rzecz Gminy i Gminy na rzecz własnych jednostek, a także odpłatne czynności dokonywane pomiędzy tymi jednostkami dokonywane pomiędzy tymi jednostkami (w tym dostawa i refakturowanie mediów), od 1 stycznia 2017 r. stają się świadczeniami wewnętrznymi. Zatem dokumentowane powinny być notą księgową i nie powinny być ujmowane w ewidencjach sprzedaży ani w cząstkowych deklaracjach VAT-7 składanych przez ww. jednostki. Nie dotyczy to jednak odpłatnych świadczeń, jeśli stroną takiej transakcji będzie inna jednostka samorządu terytorialnego (inna gmina, powiat, województwo samorządowe). Wówczas taką transakcję dokumentuje się fakturą, a wynikające stąd kwoty ujmowane są w ewidencjach sprzedaży oraz w cząstkowych deklaracjach VAT-7 składanych przez te jednostki gminie.

§ 6. Jeśli w danym okresie rozliczeniowym jednostka dokona dostawy towarów na terytorium kraju objętej mechanizmem „odwrotnego obciążenia”, w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), jednostka ta wykazuje kwotę należną netto we właściwej pozycji (przewidzianej dla dostawcy) deklaracji cząstkowej i sporządza dodatkowo deklarację VAT -27 zgodnie ze wzorem przewidzianym właściwymi przepisami prawa, zamieszczając w niej wymagane dane dotyczące nabywcy.

§ 7. Umowy cywilnoprawne (np. umowy najmu, itp.) zawierane przez jednostki w imieniu i na rzecz Gminy
muszą zawierać właściwe dane identyfikacyjne podmiotu je zawierającego, czyli: pełną nazwę gminy, jej
adres i jej NIP oraz dane jednostki jako podmiotu reprezentującego gminę, czyli pełną nazwę jednostki wraz

z jej adresem, a także podpis dyrektora/kierownika jednostki z upoważnienia Burmistrza Mirosławca.

§ 8. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, które nie zawierają cen brutto ani klauzuli o doliczeniu właściwej kwoty VAT do ceny netto należy sporządzić stosowne aneksy.

§ 9. Faktury wystawiane przez jednostki muszą zawierać wszystkie niezbędne elementy, o których mowa w art. 106e ustawy o VAT. Przy czym ustala się, że dane identyfikacyjne podmiotu dokonującego transakcji sprzedaży bądź zakupu wpisywane będą na fakturach następująco:

FAKTURA SPRZEDAŻY

FAKTURA NABYCIA

Sprzedawca :

Nazwa: Gmina i Miasto Mirosławiec

Adres: ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec

NIP: 765-160-34-18

Nabywca :

Nazwa: Gmina i Miasto Mirosławiec

Adres: ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec

NIP: 765-160-34-18

Wystawca :

Jednostka org. gminy (jej nazwa i adres)

Nazwa banku: SBL Złotów O/Mirosławiec

Nr rach. bankowego: rachunek bankowy dochodów jednostki organizacyjnej

(bez NIP-u jednostki organizacyjnej)

Odbiorca/Płatnik :

Jednostka org. gminy (jej nazwa i adres)

Nazwa banku: SBL Złotów O/Mirosławiec

Nr rach. bankowego: rachunek bankowy jednostki organizacyjnej

(bez NIP-u jednostki organizacyjnej)

Konieczne aneksowanie umów

W celu dochowania terminu płatności z ww. faktur nabycia i by nie powodować wydłużenia obiegu dokumentów, należy ich wystawcom jednoznacznie wskazać ich adresata. Oznacza to, iż faktura taka powinna być doręczona podmiotowi widniejącemu w niej jako odbiorca, a nie nabywca.

§ 10. W celu ujednolicenia numeracji faktur sprzedaży wystawianych w imieniu Gminy przez poszczególne jednostki ustala się od 1 stycznia 2017r. jednolity sposób numeracji faktur sprzedaży, faktur korygujących oraz not korygujących;

- numer kolejny,

- okres, którego dotyczy (miesiąc/rok),

- skrót nazwy jednostki (symbole wykazane w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia). Jednolity system numeracji może zostać zmodyfikowany w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Gminy.

§ 11. Począwszy od miesiąca stycznia 2017 r. zobowiązuje się dyrektorów/kierowników jednostek do obowiązkowego prowadzenia cząstkowych ewidencji sprzedaży za poszczególne miesiące rozliczeniowe. Ewidencja dokonywanej sprzedaży powinna być prowadzona zarówno na podstawie wystawianych przez jednostkę faktur, jak i na podstawie innych dokumentów finansowych, w tym dokumentów finansowych sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

§ 12. Jeśli jednostce przysługuje prawo do odliczeń podatku naliczonego VAT, to począwszy od miesiąca stycznia 2017 r. zobowiązuje się dyrektorów/kierowników tych jednostek do prowadzenia cząstkowych ewidencji zakupów za poszczególne miesiące rozliczeniowe. Ewidencja dokonywanych zakupów powinna być prowadzona wyłącznie na podstawie otrzymywanych faktur, z których jednostka posiada - wynikające z ustawy o VAT - prawo do odliczeń podatku naliczonego VAT. Prawo takiej jednostce przysługuje wyłącznie wówczas gdy dokonany zakup związany jest z czynnościami jednostki, które zostały lub zostaną opodatkowane stawkami podstawowymi podatku VAT .

§ 13. Prowadzenie ewidencji (rejestrów) zakupów i sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT odbywa się zgodnie z przepisami art. 109 ustawy o VAT, z uwzględnieniem informacji odpowiadających strukturze „JPK_VAT” zgodnie z aktualnymi wymogami Ministra Finansów z zakresie struktur logicznych postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, o których mowa w art. 193a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn.zm.).

§ 14. W celu identyfikacji prowadzonych cząstkowych ewidencji sprzedaży i zakupu w jednostkach, ustala się następujący sposób ich oznaczania:

1) nazwa rejestru: rejestr zakupu/rejestr sprzedaży,

2) numer rejestru: "kolejny numer/skrócona nazwa gminy/skrócona nazwa jednostki",

3) okres, którego dotyczy: miesiąc/rok,

4) nazwa podmiotu: pełna nazwa gminy/pełna nazwa jednostki,

5) adres jednostki,

6) NIP gminy.

§ 15. W jednostkach nieposiadających kas rejestrujących zobowiązuje się ich dyrektorów/kierowników do przeanalizowania przepisów prawnych w zakresie ewentualnego obowiązku zainstalowania kas rejestrujących. Informacje w tym zakresie należy przekazać do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do dnia 25 grudnia 2016 r. (art. 8 ustawy z dnia 05 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich EPoWH przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 poz. 1454).

§ 16. W celu prawidłowego rozliczenia przez Gminę podatku VAT z Urzędem Skarbowym zobowiązuje się dyrektorów/kierowników jednostek do:

1) wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w jednostce i przekazanie tych danych do Referatu Finansowego Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do dnia 25 grudnia 2016 r. oraz niezwłoczne aktualizowanie tych danych w przypadku zmiany osoby wyznaczonej,

2) dostarczania, od dnia 1 stycznia 2017 r. ewidencji sprzedaży oraz jeśli jednostce przysługuje prawo do odliczeń podatku naliczonego VAT ewidencji zakupu oraz faktur do Referatu Finansowego Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na stanowisko pracownika zajmującego się rozliczeniem podatku VAT Gminy z Urzędem Skarbowym, w nieprzekraczalnym terminie do 13-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni z prawidłowo wyliczonym współczynnikiem i prewspółczynnikiem, o którym mowa w przepisach o podatku od towarów i usług VAT. Łącznie z ewidencjami należy przedłożyć odpowiednie wydruki kont księgowych w zakresie rozliczanego podatku VAT. Ewidencje oraz wydruki muszą być podpisane przez dyrektora/kierownika i głównego księgowego jednostki,

3) przekazania, od dnia 1 stycznia 2017 r. do Referatu Finansowego Urzędu Miejskiego w Mirosławcu przez każdą jednostkę za dany miesiąc do 15-go dnia następnego miesiąca comiesięcznej cząstkowej deklaracji VAT-7 - na wzorze aktualnie obowiązującym (w groszach – nie należy stosować zaokrągleń kwot do pełnych złotych) oraz dodatkowo VAT -27 w przypadkach, o których mowa w § 5, podpisanych przez dyrektora/kierownika jednostki. Obowiązuje również składanie deklaracji zerowych,

4) przesyłania, od dnia 1 stycznia 2017 r. wygenerowanych raportów, w postaci „JPK_VAT” do 15-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku gdy w danym miesiącu jednostka nie dokonała dostawy lub nie świadczyła usług podlegających podatkowi VAT zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o nie składaniu „JPK_VAT” za dany miesiąc rozliczeniowy. Dane wynikające z deklaracji cząstkowych VAT-7 muszą być zgodne z jednolitą strukturą „JPK_VAT”,

5) przekazania na rachunek bankowy Gminy, od dnia 1 stycznia 2017 r. obliczonej kwoty podatku VAT (zgodnej z deklaracją VAT-7), która jest wynikiem rozliczenia podatku przez jednostkę za dany miesiąc (nadwyżki podatku należnego nad naliczonym) w terminie do 20-tego dnia następnego miesiąca. W treści należy ująć zapis:

„VAT za miesiąc (…) – nazwa jednostki”;

6) niezwłocznego sporządzania korekty, w przypadku błędnie sporządzonej miesięcznej deklaracji cząstkowej VAT-7 i złożenia do Referatu Finansowego Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wraz z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn korekty. Korekta deklaracji cząstkowej będzie powodowała obowiązek przekazania informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, jeżeli zostaną w niej dokonane zmiany w stosunku do przekazanej poprzednio w postaci jednolitej struktury „JPK_VAT”,

7) dokonania stosownych zmian w polityce rachunkowości obowiązującej w jednostce, w szczególności w
zasadach funkcjonowania kont związanych z rozliczeniem podatku VAT, m.in. przy zastosowaniu

odpowiedniej analityki wskazującej na rozliczenie podatku VAT z Gminą,

8) zapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego - ustawy o podatku od towarów i usług.

§ 17. W przypadku gdy z deklaracji cząstkowej lub jej korekty wynika kwota podatku VAT do zwrotu, podatek zostanie przekazany jednostce na wskazany przez nią rachunek bankowy po rozliczeniu tej kwoty w deklaracji VAT-7, a jeżeli z deklaracji wynika zwrot - po otrzymaniu zwrotu z Urzędu Skarbowego przez Gminę i Miasto Mirosławiec. Ponadto w deklaracjach cząstkowych wprowadza się zakaz wykazywania kwoty nadwyżki podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

§ 18. Za treść złożonych dokumentów, poprawne obliczenie i zadeklarowanie kwoty podatku należnego i naliczonego wykazanego w deklaracjach cząstkowych za dany okres rozliczeniowy odpowiada dyrektor/kierownik jednostki.

§ 19. Agregacja danych zawartych w cząstkowych rejestrach sprzedaży i zakupu prowadzonych dla celów prawidłowego sporządzenia cząstkowych deklaracji VAT-7 dostarczonych przez jednostki oraz Urząd, następować będzie w zbiorczym rejestrze sprzedaży i zakupu w Referacie Finansowym Urzędu przez pracownika zajmującego się rozliczaniem podatku VAT i sporządzaniem zbiorczej deklaracji podatkowej VAT-7 Gminy.

§ 20. Zasady odpowiedzialności:

1) Kierownik Referatu Finansowego oraz pracownicy Urzędu Miejskiego i pracownicy jednostek, którym kierownik jednostki powierzył obowiązki i odpowiedzialność w zakresie podatku VAT (dalej: odpowiedzialni pracownicy Referatu Finansowego / odpowiedzialny pracownik jednostki) ponoszą pełną odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność na zasadach przewidzianych w KKS, za prawidłową realizację obowiązków przypisanych im na podstawie niniejszej procedury.

2) Za rzetelność i zgodność z przepisami prawa podatkowego rozliczeń VAT jednostki organizacyjnej, w tym prawidłowość rejestrów oraz deklaracji cząstkowych, wyłączną odpowiedzialność ponoszą bezpośrednio jej kierownik, główny księgowy oraz odpowiedzialni pracownicy.

3) W celu uniknięcia odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe lub za wykroczenie skarbowe, o których mowa w KKS osoby wymienione w ust. 1 zobowiązane są do zachowania należytej ostrożności oraz staranności wymaganej w związku z dokonywaniem rozliczeń VAT. Skarbnik Gminy sprawuje nadzór organizacyjny oraz merytoryczny nad podległymi mu pracownikami Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych.

4) Kierownik sprawuje nadzór organizacyjny oraz merytoryczny nad podległymi mu pracownikami jednostki organizacyjnej oraz ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości w zakresie zadań przez nich wykonywanych.

5) Kierownicy oraz główni księgowi jednostki organizacyjnej są odpowiedzialni na poziomie jednostki organizacyjnej za: a.prawidłowe prowadzenie dokumentacji księgowej, b.prawidłową kalkulację zobowiązań podatkowych, c.koordynację przebiegu rozliczeń VAT oraz wsparcie upoważnionych pracowników JO w zakresie dokonywania czynności związanych z rozliczeniami VAT, d.nadzór nad poprawnością sporządzanych rejestrów oraz deklaracji cząstkowych, e.nadzór nad sposobem przechowywania dokumentów, o których mowa w § 11 w sposób i w terminach wymaganych przepisami prawa oraz niniejszej procedury, f.monitorowanie zmian w przepisach prawa podatkowego oraz śledzenie praktyki organów podatkowych i skarbowych, g.dbałość w zakresie wypełniania obowiązków podatkowych w VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6) Odpowiedzialni pracownicy jednostek oraz Urzędu Miejskiego są zobowiązani do: a.przestrzegania przepisów prawa podatkowego oraz niniejszych procedur, b.zapewnienia, aby wszystkie decyzje związane z rozliczeniami VAT miały podstawę w rzetelnie i prawidłowo prowadzonej dokumentacji, c.wykazywania samodzielności w zakresie zadań, przypisanych im na mocy niniejszych procedur, w tym dbania o odpowiedni poziom wiedzy własnej w zakresie rozliczeń VAT oraz stałego monitorowania zmian w przepisach prawnych w tym zakresie.

7) W przypadku istotnych wątpliwości co do właściwej klasyfikacji podatkowej określonych zdarzeń gospodarczych, których pomimo podjętych prób ich wyjaśnienia we własnym zakresie przy wykorzystaniu dostępnych źródeł wiedzy nie udało się wyeliminować, odpowiedzialni pracownicy jednostek zobowiązani są do zgłaszania ich głównemu księgowemu lub kierownikowi.

8) Pozostali pracownicy jednostki organizacyjnej oraz Urzędu Miejskiego zobowiązani są do niezwłocznego przekazywania odpowiedzialnym pracownikom jednostek oraz odpowiedzialnym pracownikom Referatu Finansowego wszelkich dokumentów, wpływających na prawidłowość deklaracji cząstkowych oraz deklaracji Miasta, w tym faktur, umów oraz innych dokumentów księgowych, istotnych z punktu widzenia rozliczeń VAT.

9) Pozostali pracownicy jednostki organizacyjnej oraz Urzędu Miejskiego ponoszą odpowiedzialność za rzetelność dokumentacji, o której mowa powyżej w ust. 8, jak również za zgromadzenie oraz terminowe przekazanie do odpowiedzialnych pracowników jednostek oraz odpowiedzialnych pracowników Referatu Finansowego kompletnej dokumentacji, wpływającej na prawidłową kalkulację zobowiązań podatkowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości formalnych, związanych z przekazywaną dokumentacją, pozostali pracownicy jednostki organizacyjnej oraz Urzędu Miejskiego konsultują się z odpowiedzialnym pracownikiem jednostki lub odpowiedzialnym pracownikiem Referatu Finansowego.

10) Wszelkie istotne wątpliwości odpowiedzianych pracowników jednostki co do prawidłowego rozliczania VAT, które nie zostały usunięte przez głównego księgowego lub kierownika w trybie, o którym mowa powyżej w ust. 8 są niezwłocznie zgłaszane na piśmie wraz z przedstawieniem przez odpowiedzialnego pracownika jednostki własnej argumentacji w sprawie odpowiedzialnemu pracownikowi Referatu Finansowego. W przypadku wystąpienia istotnych wątpliwości w tym zakresie, odpowiedzialny pracownik Referatu Finansowego może w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy podjąć decyzję o skonsultowaniu się z zewnętrznym doradcą podatkowym lub/oraz złożeniu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

11) Odpowiedzialny pracownik Referatu Finansowego nie jest zobowiązany do weryfikacji danych i zapisów, w tym rejestrów oraz deklaracji cząstkowych przekazywanych przez jednostki organizacyjne pod względem merytorycznym z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa.

12) Odpowiedzialny pracownik Referatu Finansowego ma możliwość weryfikacji rozliczeń VAT, dokonywanych przez jednostkę organizacyjną.

13) Dokumenty źródłowe, będące podstawą sporządzenia rejestrów i deklaracji cząstkowych, w tym faktury sprzedażowe oraz zakupowe, jak i rejestry oraz deklaracje cząstkowe jednostki organizacyjnej są okazywane niezwłocznie na wezwanie odpowiedzialnego pracownika Referatu Finansowego.

§ 21. W przypadku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub postępowania kontrolnego, jednostki zobowiązane są do przekazania do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wszelkich informacji oraz dokumentów w terminie wskazanym przez pracownika Urzędu zajmującego się rozliczeniem podatku VAT.

§ 22. Zarządzenie niniejsze należy traktować jako jeden z elementów polityki rachunkowości Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

§ 23. Zobowiązuje się dyrektorów jednostek do ścisłego przestrzegania postanowień zarządzenia oraz uwzględnienia jego zapisów w polityce rachunkowości jednostki.

§ 24. Traci moc zarządzenie nr 89/2016 Burmistrza Mirosławca z dnia 28 października 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie i Mieście Mirosławiec i jej jednostkach budżetowych.

§ 25. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 15 grudnia 2016 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 106/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 15 grudnia 2016 r.

załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 106/2016
Burmistrza Mirosławca
z dnia 15 grudnia 2016r.

Zalacznik2.pdf

Załączniki

106/2016 pdf, 1.89 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij