W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 101/2016

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 101/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1)) i § 12 uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/124/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2016 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 43.801,00 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 43.801,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 43.801,00 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 43.801,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 174.620,54zł, zmiany zawiera załącznik nr3.

§ 4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 10.160,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 24.272.615,32 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.436.917,90 zł,

b) wydatkami w kwocie 25.909.945,44 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.436.917,90 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 1.637.330,12 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami z wolnych środków.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.


1)Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830 i 1854.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 101/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 listopada 2016 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 101/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 listopada 2016 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 101/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 listopada 2016 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 101/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 listopada 2016 r.

Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 101/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 listopada 2016 r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, tj. na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.113.7.2016.AM z dnia 08 listopada 2016 r. na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych w dziale 750, rozdziale 75011, § 2010 w kwocie 11.111,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.70.34.2016.AM z dnia 18 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zwiększono w dziale 801, rozdziale 80150, § 2010 w kwocie 1.419,89 zł, zmniejszono w dziale 801, rozdziale 80101, § 2010 o kwotę 844,92 zł, oraz zmniejszono w dziale 801, rozdziale 80110, § 2010 o kwotę 574,97 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.41.23.2016.AM z dnia 18 listopada 2016 r.( z rez. cel. b. p. poz.16) z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (dział 852, rozdział 85212 § 2010) w kwocie 20.456,00 zł ,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.74.15.2016.MR z dnia 24 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85216 § 2030) ogółem w kwocie 12.200,00 zł , z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.42.19.2016.MR z dnia 14 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (dział 852, rozdział 85295 § 2010) w kwocie 34,00 zł , z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 43.801,00 zł , zgodnie z treścią załącznika nr 1 .

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie 43.801,00 zł przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z treścią załącznika nr 2 .

Przemieszczenie wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 174.620,54 zł .

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 30 listopada 2016 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3 .

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 10.160,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększoną kwotę wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 2.000,00 zł,

- opłatę za aplikacje Eco Harmonogram na urządzenia mobilne związaną z gminnym systemem gospodarki odpadami w kwocie 260,00 zł,

- dodatkowy odbiór odpadów komunalnych z cmentarzy w kwocie 7.900,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 4 .

Załączniki

101/2016 pdf, 1.14 MB

Powiadom znajomego