W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 90/2016

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 90/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1)) i § 12 uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/124/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2016 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 831.224,82 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 831.224,82 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 831.224,82 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 831.224,82 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 106.519,00zł, zmiany zawiera załącznik nr3.

§ 4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 10.000,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 24.200.303,85 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.393.116,90 zł,

b) wydatkami w kwocie 25.752.406,97 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.393.116,90 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 1.552.103,12 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami z wolnych środków.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.


1)Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830 i 1854.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 90/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 października 2016 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 90/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 października 2016 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 90/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 października 2016 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 90/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 października 2016 r.

Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 90/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 października 2016 r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, tj. na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.58.22.2016.JS z dnia 24 października 2016 r. z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 7 - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego za II okres płatniczy 2016r. w dziale 010, rozdziale 01095, § 2010 w kwocie 69.556,94 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.118.8.2016.JS z dnia 4 października 2016 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obsługi oraz wypłatę świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.poz.195) w dziale 852, rozdziale 85211, § 2060 w kwocie 23.000,00zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.118.15.2016.JS z dnia 28 października 2016 r. z przeznaczeniem na realizację zadań, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w dziale 852, rozdziale 85211, § 2060 w kwocie 656.733,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.41.17.2016.MR z dnia 20 października 2016 r. skorygowanym pismem nr FB-1.3111.65.18.2016.MR z dnia 26 października 2016 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (dział 852, rozdział 85212 § 2010) ogółem w kwocie 38.291,00 zł , z tego: z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 33 - 32.720,00 zł i z ustawy budżetowej 2016 r. - 5.571,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.3.31.2016.JS z dnia 07 października 2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. (dział 852, rozdział 85215 § 2010) ogółem w kwocie 974,88 zł , z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.74.11.2016.AM z dnia 10 października 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85216 § 2030) ogółem w kwocie 4.747,00 zł , z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.123.5.2016.MR z dnia 25 października 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016 (dział 852, rozdział 85219 § 2030) ogółem w kwocie 8.738,00 zł , z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.32.13.2016.AM z dnia 19 października 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (dział 854, rozdział 85415 § 2030) ogółem w kwocie 29.184,00 zł , z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 831.224,82 zł , zgodnie z treścią załącznika nr 1 .

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie 831.224,82 zł przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z treścią załącznika nr 2 .

Przemieszczenie wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 106.519,00 zł .

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 października 2016 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3 .

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę za utracone wynagrodzenie z tytułu ćwiczeń wojskowych w kwocie 5.000,00 zł oraz na podziały geodezyjne w kwocie 5.000,00 zł , zgodnie z treścią załącznika nr 4 .

Załączniki

90/2016 pdf, 1.14 MB

Powiadom znajomego