W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 74/2016

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 74/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1)) i § 12 uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/124/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2016 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 78.117,00 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 78.117,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 78.117,00 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 78.117,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 37.735,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr3.

§ 4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 11.654,13 zł, zmiany zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 23.119.536,07 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 5.336.208,12 zł,

b) wydatkami w kwocie 23.998.406,19 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 5.336.208,12 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 878.870,12 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami z wolnych środków.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.


1)Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830 i 1854.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 74/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 74/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 74/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 74/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 74/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, tj. na podstawie:

pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.81.9.2016.MR z dnia 11 sierpnia 2016r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych (dział 750, rozdział 75011, § 2010) w kwocie 18.061,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.83.10.2016.MR z dnia 25 sierpnia 2016 r. (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dział 852, rozdział 85206 § 2030) w kwocie 18.000,00 zł ,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.37.15.2016.MR z dnia 08 sierpnia 2016r. (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34) z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85213, § 2010) w kwocie 4.544,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.74.7.2016.JŻ z dnia 01 sierpnia 2016r. (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85216, § 2030) w kwocie 37.057,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.97.7.2016.AM z dnia 30 sierpnia 2016r. (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna" (dział 854, rozdział 85415, § 2040) w kwocie 455,00 zł,

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 78.117,00 zł , zgodnie z treścią załącznika nr 1 .

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie 78.117,00 zł przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z treścią załącznika nr 2 .

Przemieszczenie wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 37.735,00 zł .

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 sierpnia 2016 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3 .

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 11.654,13 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z ochroną ziemi (art. 400a Ustawy prawo ochrony środowiska). Środki finansowe w ramach wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 11.654,13 zł nie wydatkowano w 2015r. (dział 900, rozdziały 90001, 90002 §§ 4270, 4300),

zgodnie z treścią załącznika nr 4 .

Powiadom znajomego