W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 96/2015

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 96/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.

Na podstawie art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1)) i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.2)) oraz §12 uchwały Rady Miejskiej Nr II/10/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu 2015r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2015 o kwotę 138.451,16 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 138.451,16 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2015 o kwotę 138.451,16 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 138.451,16 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 37.700,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 20.552.239,56 zł, w tym:

- na plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 3.020.214,48 zł ,

b) wydatkami w kwocie 22.032.643,82 zł, w tym:

- na plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 3.020.214,48 zł ,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 1.480.404,26 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.


1)Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

2)Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 21 października 2015 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 96/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 21 października 2015 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 96/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 21 października 2015 r.

Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 96/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 21 października 2015r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, tj. na podstawie:

- informacji nr 46a Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 15 października 2015 r. z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (dział 751, rozdział 75108 § 2010) w kwocie 5.900,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.22.47.2015.AM z dnia 16 października 2015r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy - wspieranie dostępu do podręczników (dział 801, rozdział 80110 § 2010) w kwocie 275,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.86.11.2015.NK z dnia 14 października 2015r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (dział 852, rozdział 85212 § 2010) w kwocie 63.650,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.3.39.2015.PW z dnia 09 października 2015 r. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.) - (dział 852, rozdział 85215 § 2010) w kwocie 1.883,16 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.97.8.2015.NK z dnia 19 października 2015 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85216 § 2030) w kwocie 11.742,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.86.13.2015.NK z dnia 19 października 2015r. na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 (dział 852, rozdział 85219 § 2030) w kwocie 8.725,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.83.10.2015.AM z dnia 14 października 2015 r. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10.12.2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020" (dział 852, rozdział 85295 § 2030) w kwocie 1.876,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.19.9.2015.AM z dnia 16 października 2015 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna (dział 854, rozdział 85415 § 2030) w kwocie 44.400,00 zł.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 138.451,16 zł

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie 138.451,16 zł przeznaczono na wydatki w dziale, rozdziale i paragrafie zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenie wydatków budżetu.

Przemieszczono wydatki w kwocie 37.700,00 zł .

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 października 2015 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3 .

Załączniki

96/2015 pdf, 768 kB

Powiadom znajomego