W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 97/2018

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 97/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.1) ) i §14 uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2018 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę 129.389,77 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 129.389,77 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę 129.389,77 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 129.389,77 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 63.643,31 zł, zmiany zawiera załącznik nr3.

§ 4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 113.000,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 29.662.989,06 zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 7.446.764,56 zł,

b) wydatkami w kwocie 30.430.572,57 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 7.446.764,56 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 767.583,51 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.


1)Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 października 2018 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 97/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 października 2018 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 97/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 października 2018 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 97/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 października 2018 r.

Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 97/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 października 2018 r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, tj. na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.17.37.2018.EM z dnia 18 października 2018 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego w II terminie płatniczym 2018r. - dopłaty do paliwa rolniczego - z rezerwy celowej bp. poz. 7 (dział 010 rozdział 01095 § 2010) w kwocie - 93.222,77 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.62.13.2018.AK z dnia 23 października 2018r. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - z rezerwy celowej bp. poz. 25 (dział 852, rozdział 85216 § 2030) w kwocie 15.673,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.130.3.2018.PW z dnia 22 października 2018r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018 - z rezerwy celowej bp. poz. 25 (dział 852, rozdział 85219 § 2030) w kwocie 8.701,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.134.3.2018.MR z dnia 17 października 2018r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - z rezerwy celowej bp. poz. 53 (dział 855, rozdział 85504 § 2030) w kwocie 11.793,00 zł.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 129.389,77 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie 129.389,77 zł, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 63.643,31 zł, w tym;

- przemieszczono środki przeznaczone na sporządzenie planu funkcjonalno-użytkowego pozwalającego na sporządzenie Studium Wykonalności w ramach projektu pn. "Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu„ między zadaniami. Zmniejszenie - (rozdział 90095 § 6050) w kwocie 3.567,00 zł na zadaniu pn. "Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia terenu oraz zagospodarowania terenu pomiędzy budynkami wielorodzinnymi przy ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji". Zwiększenie - (rozdział 90095 § 6050) w kwocie 3.567,00 zł na zadaniu pn.”Budowa mini hali targowej wraz z toaletą przy ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji".

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 października 2018 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 113.000,00 zł, z przeznaczeniem na;

- zabezpieczenie środków na zakup usług remontowych (rozdział 01010 § 4270) w kwocie 500,00zł,

- zabezpieczenie środków na zakup usług związanych z utrzymaniem powierzchni utwardzonych (zimowe utrzymanie dróg) na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec (rozdziały 60016, 90003, 90004, 90095 § 4300) ogółem w kwocie 96.717,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup usług związanych z czyszczeniem stawów w Jabłonowie i Toporzyku (rozdział 90095 § 4300) w kwocie 15.783,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

Załączniki

97/2018 pdf, 1.13 MB

Powiadom znajomego