W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 26

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu
zmieniające zarządzenie nr 22/2011,
Status uchylone

ZARZĄDZENIE NR 26

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

zmianiające zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu

Na podstawie art. 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1)), zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 22 Burmistrza Mirosławca z 1 kwietnia 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu , wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 1 pkt. 9 otrzymuje brzmienie:  

„9)  referat Gospodarki, Inwestycji i Środowiska - GIŚ;”;

2) w § 25 pkt. 13 otrzymuje brzmienie:  

„13)  prowadzenie spraw w zakresie należności podatkowych i niepodatkowych, które stanowią dochody budżetu Gminy;”;

3) Załącznik nr 1 „Wykaz stanowisk pracy w Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

4) w załączniku nr 4 „Zasady opracowywania projektów aktów prawnych i niektórych innych dokumentów” § 6 otrzymuje brzmienie:  

„§ 6.  Odpowiedzialnym za terminowe sporządzenie projektu uchwały i jego treść merytoryczną jest pracownik merytoryczny, a z racji nadzoru kierownik referatu; w przypadku samodzielnych stanowisk – pracownicy merytoryczni.”;

5) w § 21 ust. 1 pkt. 23 otrzymuje brzmienie:  

„23)  prowadzenie, organizacja i koordynacja rozpatrywania skarg i wniosków składanych do Burmistrza, w tym prowadzenie rejestru skarg i wniosków;”;

6) w § 23 ust. 1 pkt. 21 uchyla się lit. a.  

7) w § 26 pkt. 5 lit. c otrzymuje brzmienie:  

„c)  skarg i wnioskówwpływających do Rady Miejskiej;”;

8) uchyla się Załącznik 5 „Zakres i zasady przekazywania informacji do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec”  

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

WYKAZ STANOWISK PRACY W URZĘDZIE GMINY I MIASTA MIROSŁAWIEC

I. SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

L.p.

stanowiska
 

etat

rodzaj stanowiska

1.

Burmistrz


1

kierownicze

2.

Zastępca Burmistrza

będący jednocześnie kierownikiem referatu Gospodarki, Inwestycji i Środowiska

1

kierownicze

3.

Skarbnik


1

kierownicze

4.

Sekretarz


1

kierownicze urzędnicze

5.

stanowisko

ds. zarządzania kryzysowego

1

urzędnicze

6.

stanowisko

ds. kontroli zarządczej

0,5

urzędnicze

razem etaty
 

4,5


II. REFERAT FINANSOWY

L.p.

stanowiska
 

etat

rodzaj stanowiska

1

kierownik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

1

urzędnicze kierownicze

2

stanowisko

ds. księgowości budżetowej

1

urzędnicze

3

stanowisko

ds. windykacji i księgowości budżetowej

1

urzędnicze

4

stanowisko

ds. księgowości podatkowej

1

urzędnicze

5

stanowisko

ds.podatków i opłat lokalnych

2

urzędnicze

razem etaty
 

6


III. REFERAT ORGANIZACYJNO - PRAWNY, w tym Biuro Rady Miejskiej

L.p.

stanowiska
 

etat

rodzaj stanowiska

1.

kierownik

sprawy kadrowe

1

kierownicze urzędnicze

2

radca prawny


1

urzędnicze

3

sekretarka


1

obsługi

4

stanowisko

ds. informatyki

1

urzędnicze

5

stanowisko

ds. biura Rady i archiwum

1

pomocnicze

6

stanowisko

ds. biura obsługi interesantów

1

pomocnicze

7

stanowisko

ds. administracyjnych

0,5

urzędnicze

8

sprzątaczka


1,5

obsługi

9

goniec


0,5

obsługi

razem etaty

8,5


IV. REFERAT OŚWIATY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

L.p.

stanowisko
 

etaty

rodzaj stanowiska

1

kierownik

sprawy oświaty i zdrowia

1

kierownicze urzędnicze

2

stanowisko

ds. przedsiębiorczości, organizacji pozarządowych i sportu

1

urzędnicze

3

stanowisko

ds.promocji, turystyki,kultury

1

urzędnicze

razem etaty

3


V. REFERAT GOSPODARKI, INWESTYCJI I ŚRODOWISKA

L.p.

stanowiska
 

etat

rodzaj stanowiska

1

stanowisko

ds. budownictwa i planowania przestrzennego

1

urzędnicze

2

stanowisko

ds. gospodarki komunalnej i inwestycji

1

urzędnicze

3

stanowisko

ds.zamówień publicznych i gospodarki komunalnej

1

urzędnicze

4

stanowisko

ds. ochrony środowiska, leśnictwa i rolnictwa

1

urzędnicze

5

stanowisko

ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego

1

urzędnicze

6

stanowisko

ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

1

urzędnicze

7

stanowisko

ds. gospodarki odpadami

1

urzędnicze

8

konserwator


1

obsługi

9

robotnik gospodarczy


1

obsługi

razem etaty

9


VI. URZĄD STANU CYWILNEGO

L.p.

stanowisko
 

etaty

rodzaj stanowiska

1

kierownik

sprawy obywatelskie

1

kierownicze urzędnicze

razem etaty

1


VII. STRAŻ MIEJSKA

Załączniki

26 pdf, 184 kB

Powiadom znajomego