W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 90/2012

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego marki AUTOSAN A0909L.04.L.04.S rok produkcji 2005, Nr rej.: ZWA L837
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 90

Burmistrza Mirosławca

z dnia 10 września 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego marki AUTOSAN A0909L.04.L.04.S rok produkcji 2005, Nr rej.: ZWA L837

Na podstawie paragrafu 6 ust. 1 Zarządzenia Burmistrza Mirosławca Nr 47 z dnia 4 sierpnia 2011 r w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego Gminy i Miasta Mirosławiec, zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego marki AUTOSAN A0909L.04.L.04.S rok produkcji 2005, Nr rej.: ZWA L837.

§ 2. Tryb i zasady przeprowadzenia przetargu określa Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego marki AUTOSAN A0909L.04.L.04.S rok produkcji 2005, Nr rej.: ZWA L837, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam podinspektorowi ds. zamówień publicznych i gospodarki komunalnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 90 

Burmistrza Mirosławca 

z dnia 10 września 2012 r.

Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego typ AUTOSAN, A0909L.04.S, rok produkcji 2005, Nr rej.: ZWA L837

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego typ AUTOSAN, A0909L.04.S, rok produkcji 2005, Nr rej.: ZWA L837.

§ 2. Przetarg ustny nieograniczony ma na celu uzyskanie najwyższej ceny sprzedaży samochodu.

§ 3. Ogłoszenie o przetargu zostanie umieszczone na tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu oraz na stronie internetowej na 7 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

§ 4. Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać: 1. oznaczenie Sprzedającego, 2. przedmiot przetargu, 3. wysokość ceny wywoławczej, 4. wysokość postąpienia, 5. termin i miejsce przetargu, 6. informację o terminie i miejscu możliwości obejrzenia przedmiotu przetargu, 7. wymagane dokumenty przez uczestników przetargu.

§ 5. Przetarg odbędzie się dnia 21 września 2012r. o godzinie 10.00 w Sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu, przy ul. Wolności 37.

§ 6. Cenę wywoławczą ustala się w wysokości: 83 700 zł netto za samochód.

§ 7. 

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli spełniają wszystkie warunki zawarte w ogłoszeniu o przetargu oraz podpiszą oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu.

2. Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadać: dowód osobisty a osoba reprezentująca osobę prawną stosowne pełnomocnictwa, dowód osobisty oraz aktualny wypis z rejestru sądowego. W przypadku kopii wypisu kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem. Ponadto wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu składają oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu.

§ 8. 

1. Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane nabyciem samochodu mają możliwość obejrzenia przedmiotu przetargu w dniach od 11 września 2012r. do 20 września 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec oraz zapoznania się z jego dokumentacją i Regulaminem przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedażautobusu szkolnego typ AUTOSAN, A0909L.04.S, rok produkcji 2005, Nr rej.: ZWA L837 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w godzinach pracy urzędu.

2. Osobą uprawnioną do kontaktu jest: Pani Anna Stawska tel. (67) 259 62 62.

§ 9. Przetarg przeprowadzi Komisja przetargowa w składzie: 1) Anna Stawska - Przewodniczący Komisji, 2) Aleksander Matusiak - Członek Komisji, 3) Tadeusz Łosin - Członej Komisji.

§ 10. 

1. Przewodniczący Komisji przetargowej otwiera przetarg przekazując uczestnikom przetargu informacje zawarte w ogłoszeniu o przetargu oraz podaje do wiadomości imiona i nazwiska osób lub nazwy firm, które złożyły oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i stanem technicznym przedmiotu przetargu, w tym samym dopuszczone do przetargu.

2. Przewodniczący Komisji Przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienie nie zostanie podjęte.

§ 11. Ustala się, że postąpienie wynosić będzie 200 zł w przypadku samochodu.

§ 12. Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia samochodu upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

§ 13. Umowa zostanie zawarta w terminie 3 dni o dnia przeprowadzenia przetargu.

§ 14. Burmistrz Mirosławca zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

§ 15. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym , jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 90 

Burmistrza Mirosławca 

z dnia 10 września 2012 r.

do regulaminu przetargowego pisemnego oferowanego na sprzedaż autobusu szkolnego AUTOSAN A0909L.04.S. o numerze rejestracyjnym ZWA L837 rok produkcji 2005.

Mirosławiec, dnia....................................................

..................................................................................................................

(imię i nazwisko)

....................................................................................................................

(adres)

......................................................................................................................

Numer REGON ................................................................................................................

Numer NIP .........................................................................................................................

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego AUTOSAN A0909L.04.S. o numerze rejestracyjnym ZWA L837 rok produkcji 2005 oraz ze stanem technicznym przedmiotu przetargu.

........................................................................

(podpis oferenta)

Załączniki

90/2012 pdf, 263 kB

Powiadom znajomego