W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 87/2012

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 87

Burmistrza Mirosławca

z dnia 5 września 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz § 3 uchwały Nr LII/308/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacjeRocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 13 września 2012 r. do dnia 20 września 2012 r.

§ 3. ProjektRocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciestanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Formą konsultacji jest opublikowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy, na stronie internetowej Gminy i Miasta Mirosławiec oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec treści projektu programu, o którym mowa w § 1.

§ 5. 

1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały wymienionego w § 1.

2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 6. Opinie i uwagi wnoszone pisemnie na „Formularzu konsultacji” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, należy składać do Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu pok. nr  108 lub przekazać drogą elektroniczną na adres urzad@miroslawiec.pl w terminie określonym w § 2.

§ 7. Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

§ 8. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest pracownik merytoryczny, do którego zadań należą sprawy organizacji pozarządowych Pani Alicja Dybaczewska – pokój nr 108.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 87 

Burmistrza Mirosławca 

z dnia 5 września 2012 r.

Projekt Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


1. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

1) Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

2) Organizacji - rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3) Gminie - rozumie się przez to Gminę i Miasto Mirosławiec,

2. Programie - rozumie się przez to Roczny program współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3. Program obejmuje współpracę Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz Gminy i Miasta Mirosławiec i jego mieszkańców.

II. Cel główny i cele szczegółowe programu

1. Celem głównym Programu jest określenie zasad i form współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, które wzmocnią rolę organizacji w realizacji zadań publicznych, podniosą ich skuteczność i efektywność oraz jakość prowadzonych przez nie działań.

2. Celami szczegółowymi Programu są:

1) promowanie rozwoju działalności lokalnej i tworzenie warunków do budowania współpracy między organem samorządu terytorialnego i organizacjami,

2) wzmacnianie skuteczności i efektywności wykonywania zadań publicznych,

3) zapewnienie efektywnego i oszczędnego realizowania zadań publicznych poprzez włączenie do wykonania tych zadań organizacji,

4) otwarcie na innowacyjność oraz konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym wystąpienia z ofertą realizacji konkretnych zadań publicznych,

5) stworzenie przyjaznego środowiska dla tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych.

III. Zasady współpracy

1. Współpraca Gminy z organizacjami opierać się będzie na zasadach:

1) pomocniczości, co oznacza, że Gmina powierza organizacjom realizację zadań własnych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,

2) suwerenności stron, co oznacza, iż stosunki pomiędzy Gminą a organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej,

3) partnerstwa – oznacza to dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów,

4) efektywności oznacza to wspólne dążenie Gminy i organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych,

5) uczciwej konkurencji oznacza równe traktowanie wszystkich podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego,

6) jawności opiera się na obowiązku informowania organizacji o czynnościach podejmowanych przez Gminę w zakresie objętym programem.

IV Zakres przedmiotowy

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dotyczy realizacji zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy, w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.

V. Formy współpracy

1. Współpraca Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami realizowana będzie w następujących formach:

1) zlecanie do realizacji zadań publicznych, które odbywa się na zasadach określonych w ustawie poprzez:

a) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

b) wspieranie wykonywania zadań publicznych z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków poprzez:

a) publikowanie ważnych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych Gminy,

b) przekazywanie przez Organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych w 2011 r. zadaniach sfery publicznej, których realizacja odbywa się w oparciu o środki inne niż wynikające z Programu,

3) konsultowanie z organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

4) inne formy współpracy:

a) udzielenie pomocy w uzyskiwaniu lokalu z przeznaczeniem na siedzibę organizacji,

b) udzielenie pomocy w pozyskiwaniu pomieszczeń, terenów z przeznaczeniem na realizację zadań przez organizację,

c) udostępnienie lokalu komunalnego na spotkania organizacji oraz spotkanie otwarte,

d) udzielenie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,

e) organizowanie konsultacji i szkoleń,

f) promowanie przez Gminę działalności organizacji,

g) udostępnianie projektów uchwał w Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec,

h) pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji pozarządowych w skali lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej,

VI. Priorytetowe zadania publiczne

1. Zakres zadań objętych Programem obejmuje wyłącznie sferę zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy.

2. Jako zadania priorytetowe Gminy w roku 2013 określa się zadania o charakterze gminnym, lokalnym, regionalnym i powiatowym z zakresu:

1) wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej,

2) turystyki i krajoznawstwa,

3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

4) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

5) kultury.

VII. Okres realizacji Programu

Niniejszy Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

VIII. Sposób realizacji Programu

1. Przeprowadzenie otwartych konkursów ofert odbywa się według następujących zasad:

1) zlecanie realizacji zadań Gminy organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności
zadania priorytetowe i odbywać się będzie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych (w szczególności na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych).

2) otwarty konkurs ofert ogłasza Burmistrz,

3) termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia,

4) informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz rozpatrzenie wniosków odbywa się w oparciu o procedury opisane w ustawie,

5) podmioty przystępujące do otwartego konkursu ofert muszą spełniać warunki wynikające z ustawy,

6) decyzję o wyborze oferentów, którym zostanie przyznana dotacji oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz w formie zarządzenia.

2. Na wniosek organizacji Burmistrz może jej zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego. Szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania dofinansowania określa art. 19a ustawy.

IX. Wysokość środków planowanych na realizację Programu

1. Wysokość środków finansowych planowanych na realizację programu w 2013 roku - w wysokości 31.000.

X. Sposób oceny realizacji programu

1. Monitoring programu współpracy polega na zbieraniu opinii, wniosków, uwag oraz informacji wnoszonych przez podmioty Programu.

2. Uwagi, wnioski, propozycje dotyczące realizacji Programu mogą być zgłaszane na bieżąco – za pośrednictwem Pracownika ds. organizacji pozarządowych.

3. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji programu:

1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów,

2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji,

3) liczba zawartych umów n realizację zadania publicznego, w tym liczba organizacji,

4) wysokość środków finansowych zaangażowanych na realizację Programu,

5) łączna wysokości środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców,

6) liczba zadań zrealizowanych w ramach Programu.

4. Burmistrz złoży Radzie Miejskiej w Mirosławcu sprawozdanie z realizacji Programu w terminie do 30 kwietnia 2014r.

XI. Sposób tworzenia Programu Współpracy

1. Przygotowanie Programu objęło realizację następujących działań:

1) zebranie propozycji do projektu Programu zgłaszanych przez organizacje pozarządowe;

2) opracowanie projektu Programu;

3) skierowanie projektu Programu do konsultacji zgodnie z Uchwałą nr LII/308/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;

4) rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez organizacje pozarządowe podczas konsultacji;

5) przedłożenie informacji o Programie na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej przy Radzie Miejskiej w Mirosławcu

6) przedłożenie Programu pod obrady Rady Miejskiej w Mirosławcu.

XII. Komisja Konkursowa – tryb powoływania i zasady działania

1. Do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe powołane zostaną Komisje Konkursowe odrębnym zarządzeniem Burmistrza Mirosławca.

2. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Urzędu Gminy Miasta Mirosławiec oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.

3. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawu, jeżeli:

1) żadna organizacja ne wskaże osób do składu komisji konkursowej lub

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub

3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art.15 ust.2d lub art.15 ust.2f

4. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

5. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.

6. Komisja Konkursowa ocenia i opiniuje nadesłane oferty. Protokół zawierający wskazania i rekomendację dotyczącą przyznania środków finansowych Komisja przedkłada Burmistrzowi. Rozstrzygnięcie komisji nie jest wiążące dla Burmistrza.

7. Decyzję o udzieleniu zlecenia zadania podejmuje Burmistrz po zapoznaniu się z protokołem Komisji. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie.

8. Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Organizacja w okresie otrzymania dotacji jest zobowiązana do zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Gminę i Miasto Mirosławiec

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 87 

Burmistrza Mirosławca 

z dnia 5 września 2012 r.

Formularzu konsultacji

Przedmiot konsultacji

…………………………………….................……………………………………………………………………

Punkt/paragraf/pozycja dokumentu, do którego zgłaszana jest uwaga:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................………………………

Proponowane brzmienie paragrafu/punktu, pozycji:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................………………………………

Uzasadnienie zmiany:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................…………………………

Podmiot zgłaszający uwagi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................…………………………………………

Załączniki

87/2012 pdf, 287 kB

Powiadom znajomego