W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR II/16/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r.

Dz.U.Woj.Zachpom. 2024 r. poz. 2886

 

UCHWAŁA NR II/16/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 332.682,74 zł zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 514.364,74 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 15.580,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr LXVI/544/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 kwietnia 2024r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r., stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Traci moc załącznik nr 8 do uchwały nr LXIV/530/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2024r. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w budżecie Gminy Mirosławiec w 2024r., stanowiący załącznik nr 5.

§ 6. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr LXIV/530/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2024r. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii Gminy Mirosławiec w 2024r.,stanowiący załącznik nr 6.

§ 7. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr LXVI/544/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 kwietnia 2024r. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach PRF Polski Ład w Gminie Mirosławiec w 2024r., stanowiący załącznik nr 7.

§ 8. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr LXVI/544/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 kwietnia 2024r. Ustala się plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik nr 8.

§ 9. Traci moc załącznik nr 7 do uchwały nr LXVI/544/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 kwietnia 2024r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2024r., stanowiący załącznik nr 9.

§ 10. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 42.919.272,80 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 3.624.563,05 zł,

b) wydatkami w kwocie 48.506.748,20 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 3.624.563,05 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 5.587.475,40 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;

- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 141.780,30 zł,

- zaciągniętych pożyczek, kredytów na rynku krajowym 900.000,00 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych, w wysokości 4.545.695,10 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Krawczyk
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/16/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 maja 2024 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/16/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 maja 2024 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/16/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 maja 2024 r.

Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/16/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 maja 2024 r.

Zalacznik4.pdf

 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/16/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 maja 2024 r.

Zalacznik5.pdf

 

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/16/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 maja 2024 r.

Zalacznik6.pdf

 

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/16/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 maja 2024 r.

Zalacznik7.pdf

 
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II/16/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 maja 2024 r.

Zalacznik8.pdf

 

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr II/16/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 maja 2024 r.

Zalacznik9.pdf
Uzasadnienie

do Uchwały Nr II/16/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 maja 2024 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 332.682,74 zł, z tytułu ;

- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i na koszty wypłacania w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconej w gminie, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2023r. poz.1722 ze zm.) za kwiecień i maj br. (rozdział 40095 § 2180), w kwocie 29.109,55 zł,

- umowy o organizację zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych (rozdział 75023 § 0970), w kwocie 31.000,00 zł,

- wpływów z urzędów skarbowych części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (rozdział 75618 § 0270), w kwocie 15.502,70 zł,

- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody na terenie gminy Mirosławiec" (działania porządkowe wynikające ze złożonego oświadczenia do promesy o planowanych kwotach i terminach wypłaty środków z Promesy - przesunięcie części środków z 2025r. na 2024r. oraz ujednolicenie nazwy zadania w budżecie z nazwą zadania wynikającego ze złożonego wniosku) (rozdział 75816 § 6370), w kwocie 77.499,51 zł,

- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i modernizacja budynku Ośrodka Kultury i Biblioteki w Mirosławcu wraz z dostosowaniem do wymogów dostępności dla osób o szczególnych potrzebach" (działania porządkowe wynikające ze złożonego oświadczenia do promesy o planowanych kwotach i terminach wypłaty środków z Promesy - przesunięcie części środków z 2025r. na 2024r.) (rozdział 75816 § 6370), w kwocie 83.334,85 zł,

- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT od paliw gazowych, z art. 22 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2024, poz. 303 ze zm.) zwiększenie środków za 2024r. o kwotę 443,76 zł i zmniejszenie środków za 2023r. o kwotę 821,98 zł (rozdział 85395 § 2180), ogółem zmniejszenie w kwocie 378,22 zł,

- dofinansowania z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia, na podstawie wniosku złożonego przez Gminę w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" (rozdział 90005 § 6280), w kwocie 82.500,00 zł,

- wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - środki ochrony środowiska (rozdział 90019 §§ 0690, 0920), ogółem w kwocie 614,35 zł,

- zrealizowanych dochodów za dzierżawę gruntów gminnych (czynsz dzierżawny) (rozdział 90026 § 0750), w kwocie 13.500,00 zł.

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 332.682,74 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 514.364,74 zł z przeznaczeniem na;

- zadanie inwestycyjne z Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody na terenie gminy Mirosławiec" (działania porządkowe wynikające ze złożonego oświadczenia do promesy o planowanych kwotach i terminach wypłaty środków z Promesy - przesunięcie części środków z 2025r. na 2024r. oraz ujednolicenie nazwy zadania w budżecie z nazwą zadania wynikającego ze złożonego wniosku) (rozdział 01043 §§ 6050, 6370) ogółem w wysokości 105.223,51 zł,

- wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i koszty jego wypłacania w wysokości 2% kwoty wypłacanej gminie, z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2023 poz.1772 ze zm.) za kwiecień i maj 2024r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (rozdział 40095 §§ 2970, 4010, 4110, 4120) ogółem w kwocie 29.109,55 zł,

- zadanie pn. "Przebudowa parkingu na ul. Lotnictwa Polskiego w Mirosławcu Górnym (parking przy bloku nr 30), roboty dodatkowe (rozdział 60017 § 6050), w kwocie 8.000,00 zł,

- naprawę chodnika przy budynku socjalnym nad j.Kosiakowo oraz modernizację oświetlenia zewnętrznego na budynku socjalnym (rozdział 63095 § 4270) ogółem w kwocie 13.500,00 zł,

- organizację zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych (rozdział 75023 §§ 4010, 4110) ogółem w kwocie 31.000,00 zł,

- zadanie pn. "Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu" środki własne, niekwalifikowalne w ramach RFIS Polski Ład, działania porządkowe w związku z wystąpieniem robót dodatkowych i zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego (wynagrodzenie za wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego zaplanowane z NW nie będą wydatkowane) (rozdział 75412 § 6050) w kwocie 57.010,00 zł,

- zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154 § 4300) w kwocie 15.502,70 zł,

 - wypłatę refundacji podatku VAT od paliw gazowych, z art. 22 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2024, poz. 303 ze zm.) zwiększenie środków za 2024r. o kwotę 443,76 zł i zmniejszenie środków za 2023r. o kwotę 821,98 zł (rozdział 85395 §§ 3110, 4210) ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, ogółem zmniejszenie w kwocie 378,22 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (ze środków ochrony środowiska) (rozdział 90004 § 4210) w kwocie 614,35 zł,

- realizację przedsięwzięcia finansowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie w ramach programu priorytetowego pn. "Ciepłe Mieszkanie" (rozdział 90005 § 6230) na 2024r. w kwocie 82.500,00 zł,

- zadanie pn. "Przebudowa i modernizacja budynku Ośrodka Kultury i Biblioteki w Mirosławcu wraz z dostosowaniem do wymogów dostępności dla osób o szczególnych potrzebach" działania porządkowe wynikające ze złożonego oświadczenia do Promesy z RFIS o planowanych kwotach i terminach wypłat środków, tj.; zmniejszenie środków własnych na roboty o kwotę 3.690,00 zł do kwoty 218.310,00 zł i zwiększenie środków z RFIS Polski Ład o kwotę 83.334,85 zł do kwoty 666.668,85 zł w 2024r. oraz zmniejszenie środków z RFIS Polski Ład o kwotę 83.334,85 zł w 2025r. do kwoty 833.331,15 zł (rozdział 92109 §§ 6050, 6370) ogółem w kwocie 79.644,85 zł,

- zadanie pn. "Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki przez rzekę Korytnica Lewa w 
Mirosławcu" - w związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania prawa dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane zmiana terminu realizacji umowy na dokumentację (rozdział 
92120 § 6580) ogółem w kwocie 72.570,00 zł,

- zadanie pn. "Budowa boiska w Mirosławcu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu" środki własne na opłatę przyłączeniową za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej - 68,00 zł wzrost wynikający ze zmiany taryf dla usług dystrybucji energii elektrycznej (rozdział 92601 § 6050) w kwocie 68,00 zł,

- zadanie pn. "Zakup kosiarki do utrzymania murawy Stadionu Miejskiego w Mirosławcu" (rozdział 92601 § 6060) w kwocie 20.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 514.364,74 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 2. 

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 28 maja 2024r. ogółem w kwocie 15.580,00 zł, z przeznaczeniem na;

- zakup energii elektrycznej do zasilania cmentarzy komunalnych (rozdział 71035 § 4260) w kwocie 2.000,00 zł,

- zakup odzieży i obuwia ochronnego, rękawic roboczych dla pracowników grupy komunalnej (rozdział 75023 § 3020) w kwocie 10.000,00 zł,

- dotację celową na wkład własny dla OSP Mirosławiec na zadanie „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" (rozdział 75412 § 2820) w kwocie 1.380,00 zł,

- dotację celową na wkład własny dla OSP Piecnik na zadanie „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" (rozdział 75412 § 2820) w kwocie 1.400,00 zł,

- zakup nagród konkursowych związanych ze wsparciem programu profilaktycznego odnośnie przemocy domowej realizowanego przez PCPR w Wałczu (rozdział 85154 § 4190) w kwocie 800,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3. 

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody w kwocie 181.682,00 zł, do kwoty 6.285.050,40 zł, w tym;

- w § 950 zwiększa się plan przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 181.682,00 zł do kwoty 181.682,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Krawczyk

Załączniki

Powiadom znajomego