W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR LXIV/526/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze strzelnicy wirtualnej w Ośrodku Kultury w Mirosławcu

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze strzelnicy wirtualnej w Ośrodku Kultury w Mirosławcu
Dz.U.Woj.Zachpom. 2024 r. poz. 1323
UCHWAŁA NR LXIV/526/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze strzelnicy wirtualnej w Ośrodku Kultury w MirosławcuNa podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin korzystania ze strzelnicy wirtualnej znajdującej się w budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech
Załącznik do uchwały Nr LXIV/526/2024

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 lutego 2024 r.

Regulamin wirtualnej strzelnicy

Rozdział 1.

Przeznaczenie i zadania strzelnicy wirtualnej

1. Wirtualna strzelnica przeznaczona jest do prowadzenia szkolenia strzeleckiego w oparciu o multimedialny, laserowy „System szkolno-treningowy „POJEDYNEK" w zakresie nauki i doskonalenia umiejętności w bezpiecznym posługiwaniu się bronią oraz realizacji strzelań o urozmaiconym stopniu skomplikowania, na różnych wirtualnych odległościach, z postaw strzeleckich: leżąc, klęcząc, stojąc.

2. Strzelnica umożliwia prowadzenie ćwiczeń jednocześnie dla 4 strzelających z wykorzystaniem różnych rodzajów broni treningowej - karabinków i/lub pistoletów (laserowych symulatorów broni).

3. Prawo korzystania z wirtualnej strzelnicy mają wskazane przez Gminę Mirosławiec:

1) uczniowie szkół prowadzących działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa,

2) organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz obronności państwa,

3) inne podmioty (osoby).

4. Korzystanie z wirtualnej strzelnicy przez szkoły prowadzące działalność dydaktyczno- wychowawczą w dziedzinie obronności państwa i pozarządowe organizacje prowadzące działalność na rzecz obronności państwa odbywa się według harmonogramów uzgodnionych przez Dyrektora Ośrodka Kultury w Mirosławcu z zainteresowanymi podmiotami i podpisanymi z nimi porozumieniami.

Rozdział 2.

Warunki korzystania z wirtualnej strzelnicy

1. Prowadzący strzelanie:

1) odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników wirtualnej strzelnicy i osób towarzyszących,

2) wyznacza użytkownikom wirtualnej strzelnicy stanowiska strzeleckie oraz miejsce oczekiwania zgodnie z prowadzonym scenariuszem szkolenia, a osobom towarzyszącym - bezpieczne miejsce umożliwiające obserwację strzelań,

3) w zależności od organizacji zajęć i planowanego przebiegu szkolenia, może wyznaczyć swojego pomocnika, dla którego określa zakres obowiązków (np. pkt. 4, 5, 6 i inne) i odpowiedzialności,

4) podłącza do zasilania napięciem 230V i uruchamia moduł projekcji wirtualnej strzelnicy,

5) napełnia magazynki broni treningowej gazem (green-gas),

6) wydaje szkolonym broń treningową oraz napełnione gazem magazynki,

7) omawia warunki bezpieczeństwa, określa organizację zajęć i przebieg szkolenia w oparciu o ćwiczenia utworzone z wykorzystaniem kreatora/edytora ćwiczeń oraz ćwiczenia ze stałym przebiegiem uwzględniając poziom zaawansowania szkolonych,
8) zależnie od zewnętrznych uwarunkowań prowadzi rejestr szkolonych na strzelnicy, w którym zamieszcza się następujące dane:

a) imię i nazwisko szkolonych,

b) oświadczenie korzystających ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręczny podpisem.

2. Na wirtualnej strzelnicy zabrania się:

1) osobom towarzyszącycm wchodzenia na stanowiska strzeleckie i kontaktu z bronią treningową,

2) posiadania i używania innej broni treningowej / laserowych symulatorów broni niż będące na wyposażeniu wirtualnej strzelnicy,

3) manipulowania przy broni treningowej i dokonywania przy niej zmian technicznych,

4) posiadania i używania przez użytkowników strzelnicy oraz osoby towarzyszące telefonów komórkowych,

5) samodzielnego napełniania przez użytkowników strzelnicy magazynków broni treningowej gazem (green-gas),

6) użytkowania pojemników z gazem (green gas) niezgodnie z instrukcją umieszczoną na pojemniku.

3. Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:

1) tablicę informacyjną o dofinansowaniu strzelnicy z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej,

2) regulamin strzelnicy,

3) plan strzelnicy z oznaczeniem:

a) stanowisk strzeleckich i linii otwarcia ognia, ekranu, miejsca oczekiwania użytkowników strzelnicy, miejsca przebywania osób towarzyszących,

b) dróg ewakuacji,

c) miejsc przechowywania akcesoriów technicznych i pojemników z gazem.

Rozdział 3.

Sposób obchodzenia się z bronią treningową.

4. W celu kształtowania właściwych nawyków posługiwanania się bronią:

1) na terenie wirtualnej strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim karabiny treningowe nosi się na pasach nośnych, z odłączonymi magazynkami, bez pokrowców; pistolety treningowe nosi się w kaburach, z odłączonymi magazynkami; dopuszcza się inny sposób noszenia symulatorów broni za zgodą prowadzącego strzelanie,

2) wszelkie czynności związane z obsługą broni treningowej dokonuje się wyłącznie z modułami laserowymi (lufami) skierowanymi w kierunku ekranu projekcji obrazu lub wyznaczonego „neutralnego" miejsca,

3) wyjmowanie/zdejmowanie broni treningowej odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie (komendę) prowadzącego wirtualne strzelanie,

4) dołączanie magazynków do broni treningowej dokonują szkoleni wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym na polecenie (komendę) prowadzącego wirtualne strzelanie,

5) strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego wirtualne strzelanie,
6) zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu wirtualne strzelanie,

7) po zakończeniu strzelania, zależnie od decyzji prowadzącego wirtualne strzelanie, broń treningową zabezpiecza się, odkłada na stanowisku strzeleckim (w wyznaczone miejsce), chowa do kabur,

8) strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie z wyznaczonych stanowisk strzeleckich, do celów wirtualnych wyświetlanych na ekranie.

Rozdział 4.

Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

1.  Użytkownicy strzelnicy i osoby towarzyszące są obowiązani ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego wirtualne strzelanie i/lub inną osobę funkcyjną wskazaną przez niego.

2.  Użytkownikom strzelnicy i osobom towarzyszącym zabrania się wchodzenia poza miejsca wyznaczone przez prowadzącego wirtualne strzelanie bez jego zgody, w szczególności zabrania się wchodzenia przed stanowiska strzeleckie.

3.  Bezwzględnie zabrania się kierowania modułów laserowych w stronę oczu osób przebywających na wirtualnej strzelnicy.

4. Dzieci poniżej 15 roku życia mogą przebywać na strzelnicy wirtualnej wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.

5.  Użytkownicy strzelnicy są zobowiązani do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.

6. Osoby naruszające niniejszy regulamin ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

7. Skargi i wnioski można składać w Ośrodku Kultury w Mirosławcu ul. Parkowa 3 w godzinach pracy Ośrodka.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki

Powiadom znajomego