W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR LV/419/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.

Dz.U.Woj.Zachpom. 2023 r. poz. 2780

 

UCHWAŁA NR LV/419/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 107.570,00 zł zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 510.139,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 8.000,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 3 do uchwały nr LIV/410/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2023r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r., stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr LIV/410/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2023r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik nr 5.

§ 6. Przyznaje się dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację Festiwalu Żubra 2023 w wysokości 150.000,00 zł.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 38.178.636,77 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 2.910.399,00 zł,

b) wydatkami w kwocie 48.991.558,14 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 2.910.399,00 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 10.812.921,37 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4.944.524,23 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych, w kwocie 3.737.886,33 zł,

- środków z lokat dokonywanych w latach ubiegłych w kwocie 2.130.510,81 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/419/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/419/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/419/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LV/419/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zalacznik4.pdf

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LV/419/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zalacznik5.pdf
Uzasadnienie

do Uchwały Nr LV/419/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 109.100,00 zł, z tytułu ;

- przyznanego dofinansowania w formie dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023r. (rozdział 75501§ 2440) w wysokości 16.100,00 zł,

- porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałczu w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Mirosławiec (rozdział 85295 § 0970) w wysokości 33.000,00 zł,

 - wydanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji administracyjnych stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze, które podlegają zwrotowi wraz z odsetkami (rozdziały 85501, 85502 §§ 0920, 0940) ogółem w wysokości 60.000,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 1.530,00 zł, z tytułu ;

- zwrotu niewykorzystanych przez gminę środków na wypłatę dodatków elektrycznych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2023r. poz, 269 ze zm.) (rozdział 85395 § 2180) zmniejszenie w wysokości 1.530,00 zł.

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 107.570,00 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 511.669,00 zł z przeznaczeniem na;

- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Piecniku" - dokumentacja projektowa (rozdział 60016 § 6050) w wysokości 30.750,00 zł,

- zadanie pn. „Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Parkowej i Orlej w Mirosławcu" - dokumentacja projektowa i roboty (rozdział 60016 § 6050) w wysokości 80.100,00 zł,

- zadanie pn. „Budowa chodnika na ul. Spacerowej w Mirosławcu" - dokumentacja projektowa (rozdział 60016 § 6050) w wysokości 12.300,00 zł,

- zadanie pn. „Przebudowa chodnika na ul. 10-go Lutego w Mirosławcu" - dokumentacja projektowa (rozdział 60016 § 6050) w wysokości 12.300,00 zł,

- realizację zadania "Festiwal KGW - Walczymy z przestępczością" z dofinansowaniem ze środków Funduszu Sprawiedliwości (rozdział 75501 § 4210) w wysokości 16.100,00 zł,

- refundację ze środków Funduszu Pracy 60% kosztów świadczeń przysługujących bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada 2023r. (rozdział 85295 § 3110) w wysokości 33.000,00 zł,
- zwroty dochodów do ZUW z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami (rozdziały 85501, 85502 §§ 2910, 4560) ogółem w wysokości 60.000,00 zł,

- podwyższenie kapitału zakładowego ZECWiK spółki z o.o. w Mirosławcu poprzez wniesienie wkładu pieniężnego (rozdział 90095 § 6030) w wysokości 45.500,00 zł,

- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. "Festiwalu Żubra 2023" (rozdział 92109 § 2800) w wysokości 150.000,00 zł,

- zwiększenie wydatków stanowiących zabezpieczenie środków na sfinansowanie wkładu własnego (35.869,00 zł) w wysokości 20% zadania „Strzelnica w powiecie 2023” i na opracowanie dokumentacji na instalacje elektryczną (5.000,00 zł), w związku z przyznaniem dotacji celowej Ministra Obrony Narodowej na utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu (rozdział 92109 § 6050) ogółem w wysokości 40.869,00 zł,

- zadanie pn. "Wykonanie boiska przy ul. Zamkowej w Mirosławcu" dokumentacja projektowa (rozdział 92601 § 6050) w wysokości 30.750,00 zł,

Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 1.530,00 zł, z tytułu ;

- zwrotu niewykorzystanych przez gminę środków na wypłatę dodatków elektrycznych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2023r. poz, 269 ze zm.) (rozdział 85395 §§ 3110, 4210) ogółem zmniejszenie w wysokości 1.530,00 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 510.139,00 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 2. 

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 27 kwietnia 2023 r. ogółem w kwocie 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na;

- zakup usług związanych z funkcjonowaniem monitoringu na budynku na plaży nad j. Kosiakowo (rozdział 63095 § 4300) w kwocie 6.000,00 zł,

- zakup materiałów i narzędzi do utrzymania terenów zieleni (rozdział 90004 § 4210) w kwocie 2.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3. 

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody w kwocie 402.569,00 zł, do kwoty 11.460.496,37 zł, w tym;

- w § 957 zwiększa się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 4.235.461,33 zł do kwoty 4.235.461,33 zł, 

- w § 950 zmniejsza się przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 3.832.892,33 zł do kwoty 0,00 zł, 
zgodnie z treścią załącznika nr 3.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki

Powiadom znajomego