W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR LIV/410/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.

Dz.U.Woj.Zachpom. 2023 r. poz. 2070

 

UCHWAŁA NR LIV/410/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 85.220,46 zł zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 146.763,21 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr LIII/404/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2023r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r., stanowiący załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr LIII/404/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2023r. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Traci moc załącznik nr 7 do uchwały nr LIII/404/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2023r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik nr 5.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 37.840.445,77 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 2.716.395,00 zł,

b) wydatkami w kwocie 48.250.798,14 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 2.716.395,00 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 10.410.352,37 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4.944.524,23 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.335.317,33 zł,

- środków z lokat dokonywanych w latach ubiegłych w kwocie 2.130.510,81 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/410/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 marca 2023 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/410/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 marca 2023 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/410/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 marca 2023 r.

Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/410/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 marca 2023 r.

Zalacznik4.pdf

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIV/410/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 marca 2023 r.

Zalacznik5.pdf
Uzasadnienie

do Uchwały Nr LIV/410/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 marca 2023 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 96.707,46 zł, z tytułu ;

- zrealizowanych odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu (rozdział 75814 § 0920) w wysokości 46.433,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 0830, 0960, 0970) ogółem w wysokości 27.321,00 zł,

 - wpływu darowizny pieniężnej z Fundacji ZWIERZ jako dofinansowania na usługi weterynaryjne (rozdział 90095 § 0960) w wysokości 5.000,00 zł,

- wpływu niewykorzystanej części dotacji za 2022 r. (rozdział 92605 §§ 0910, 0940) ogółem w wysokości 17.953,46 zł,

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 11.487,00 zł, na podstawie ;

- informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023r. o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2023 ostatecznych rocznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Mirosławiec na 2023r. (rozdział 75801 § 2920) zmniejszenie w wysokości 11.487,00 zł.

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 85.220,46 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 146.763,21 zł z przeznaczeniem na;

- zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy Ośrodku Kultury w Mirosławcu" - dokumentacja projektowa (rozdział 60016 § 6050) w wysokości 6.150,00 zł,

- zakup sprzętu pływającego; rowerki wodne, kajaki, wózek do rowerków wodnych, wózek do kajaków, kamizelki ratunkowe celem wykorzystywania nad jeziorem Kosiakowo (rozdział 63095 § 4210) w wysokości 45.594,00 zł,

- składkę członkowską za 2023r. na Stowarzyszenie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział 75095 § 4430) w wysokości 839,00 zł,

- zadanie pn. "Przebudowa budynku Remizy OSP w Piecniku" - dokumentacja projektowa (rozdział 75412 § 6050) w wysokości 7.380,00 zł,

- zabezpieczenie wydatków bieżących Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu tytułem zrealizowanych dochodów (rozdział 80104 §§ 4010, 4210, 4240) ogółem w wysokości 27.321,00 zł,

- zadanie pn. „Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu" - dokumentacja projektowa (rozdział 80104 § 6050) w wysokości 9.840,00 zł,

- zadanie pn. „Wykonanie głównego wyłącznika bezpieczeństwa przeciwpożarowego instalacji 
fotowoltaicznej" w Przedszkolu "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 6050) w wysokości 
5.535,00 zł,
 

- zadanie pn. „Budowa oświetlenia zewnętrznego przy Ośrodku Kultury w Mirosławcu" dokumentacja projektowa (rozdział 90015 § 6050) w wysokości 6.150,00 zł,

- realizację w 2023r. zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r. - zwiększenie planu o niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, z uwagi na zwiększone wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska nadwyżki dochodów (art. 404 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska) podlegają przekazaniu na rzecz WFOŚiGW w Szczecinie, po sporządzeniu sprawozdania OŚ-4g (rozdział 90019 § 2960) korekta o 0,75 zł zwiększenie do wysokości 2.826.485,60 zł,

- zakup usług kastracji, sterylizacji oraz oznakowania dla kotów wolno żyjących oraz zwierząt właścicielskich z terenu Gminy Mirosławiec - Akcja kastracja! (rozdział 90095 § 4300) w wysokości 5.000,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup materiałów i usług do funkcjonowania obiektu Stadionu Miejskiego w Mirosławcu (rozdział 92601 §§ 4210, 4260, 4270, 4300) ogółem w wysokości 17.953,46 zł,

- zadanie pn. "Przebudowa Stadionu Miejskiego w Mirosławcu wraz z boiskiem zapasowym" koncepcja projektowa (rozdział 92601 § 6050) w wysokości 15.000,00 zł,

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 146.763,21 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 2. 

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody w kwocie 61.542,75 zł, do kwoty 11.057.927,37 zł, w tym;

- w § 905 zwiększa się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 0,75 zł do kwoty 3.724.403,43 zł, 

- w § 950 zwiększa się przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 61.542,00 zł do kwoty 3.835.892,33 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki

Powiadom znajomego