W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR LIII/404/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.

Dz.U.Woj.Zachpom. 2023 r. poz. 1900

 

UCHWAŁA NR LIII/404/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 22.195,65 zł zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 5.275.657,33 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 23.000,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 3 do uchwały nr L/382/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2023r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r., stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Traci moc załącznik nr 11 do uchwały nr L/382/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2023r. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik nr 5.

§ 6. Traci moc załącznik nr 13 do uchwały nr L/382/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2023r. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik nr 6.

§ 7. Traci moc załącznik nr 15 do uchwały nr L/382/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2023r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik nr 7.

§ 8. Traci moc załącznik nr 16 do uchwały nr L/382/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2023r. Ustala się przychody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik nr 8.

§ 9. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 37.690.144,58 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 2.716.395,00 zł,

b) wydatkami w kwocie 48.038.954,20 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 2.716.395,00 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 10.348.809,62 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4.944.523,48 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.273.775,33 zł,

- środków z lokat dokonywanych w latach ubiegłych w kwocie 2.130.510,81 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/404/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 lutego 2023 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/404/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 lutego 2023 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/404/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 lutego 2023 r.

Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/404/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 lutego 2023 r.

Zalacznik4.pdf

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIII/404/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 lutego 2023 r.

Zalacznik5.pdf

 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIII/404/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 lutego 2023 r.

Zalacznik6.pdf

 

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LIII/404/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 lutego 2023 r.

Zalacznik7.pdf

 
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LIII/404/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 lutego 2023 r.

Zalacznik8.pdf
Uzasadnienie

do Uchwały Nr LIII/404/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 lutego 2023 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 22.195,65 zł, z tytułu ;

- wpływu odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczenie szyb na przystankach autobusowych (rozdział 60020 § 0950) 1.800,00 zł, 

- zrealizowanych odsetek od środków na rachunku bankowym Funduszu Pomocy (rozdział 75816 § 0920) w wysokości 35,23 zł,

- zrealizowanych odsetek od środków na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (rozdział 75816 § 0970) w wysokości 770,42 zł,

 - planowanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku elektrycznego na podstawie art. 35 ustawy z dnia 7 października 2022r. i szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022r. poz. 2127), aktualizacja wniosku o przekazanie środków (rozdział 85395 § 2180) w wysokości 4.590,00 zł,

 - wpływu darowizny pieniężnej jako dofinansowania do zakupu samoobsługowych stacji rowerowych z wyposażeniem (rozdział 90095 § 0960) w wysokości 15.000,00 zł.

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 22.195,65 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 5.275.657,33 zł z przeznaczeniem na;

- zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek)" o kwotę 292,00 zł na opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej i o kwotę 2.112,28 zł z tytułu odsetek od środków z RFIL (rozdział 60016 §§ 6050, 6100) ogółem w wysokości 2.404,28 zł,

- naprawę uszkodzeń na przystankach autobusowych (rozdział 60020 § 4300) w wysokości 1.800,00 zł,

- zadanie pn."Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulicy Dworcowej w Mirosławcu" w związku z aktualizacją planu o środki niewydatkowane w 2022r. (40.693,94 zł - wydatki bieżące, 1.126.406,47 zł - wydatki majątkowe, 457.920,90zł - środki z RFIL i 24.547,13 zł - odsetki od środków z RFIL) i zwiększenie o środki własne w kwocie 3.817,00 zł na koszty niekwalifikowalne - opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej i tablica informacyjna (rozdział 60095 §§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 6050, 6057, 6059, 6100, 6109) ogółem zwiększenie o 1.653.385,45 zł i zmniejszenie o 0,01 zł,

- zadanie pn. "Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu wraz z oświetleniem i ogrodzeniem oraz budową kolumbarium„ na roboty i nadzór dotyczący budowy oświetlenia terenu (w tym wydatek związany z poprawą efektywności energetycznej - art. 70k pkt 1 ustawy o dochodach jst (Dz.U.z 2022 poz. 2267) (rozdział 71035 § 6050) w wysokości 165.000,00 zł,
- zadanie pn. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec" - środki własne (w tym wydatek związany z poprawą efektywności energetycznej - art. 70k pkt 1 ustawy o dochodach jst) (rozdziały; 80101, 80104, 92109 § 6050) ogółem w wysokości 40.000,00 zł,

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w zw. z konfliktem na Ukrainie na podstawie art. 50 ust. 1 specustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwiększenie planu o niewykorzystane środki w 2022r. w kwocie 755,11 zł i odsetki w kwocie 35,23 zł na rachunku bankowym środków z Funduszu Pomocy (rozdziały 80113, 80195 §§ 4370, 4750) ogółem w wysokości 790,34 zł,

- realizację w 2023r. zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - zwiększenie planu o środki niewykorzystane w 2022r. (rozdział 85154 § 4300) w wysokości 30.037,83 zł,

- wypłatę świadczeń ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, związanych z realizacją wypłat dodatku elektrycznego na podstawie art. 35 ustawy z dnia 7 października 2022r. i szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022r. poz. 2127), aktualizacja wniosku o przekazanie środków (rozdział 85395 §§ 3110, 4210) ogółem w wysokości 4.590,00 zł,

- aktualizację planu finansowego MGOPS w Mirosławcu o niewykorzystane środki w 2022r. na zadanie pn. "Silni w rodzinie" w związku z przesunięciem działań związanych z realizacją projektu z 2022r. na rok 2023 (rozdział 85395 §§ 401, 411, 412, 417, 421, 443, 605, 606 z czwartą cyfrą "7" i "9") ogółem o kwotę 53.020,39 zł do kwoty 656.996,05 zł,

- realizację w 2023r. zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r. - zwiększenie planu o niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, z uwagi na zwiększone wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska nadwyżki dochodów (art. 404 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska) podlegają przekazaniu na rzecz WFOŚiGW w Szczecinie, po sporządzeniu sprawozdania OŚ-4g (rozdział 90019 § 2960) w wysokości 2.826.484,85 zł,

- zakup samoobsługowych stacji rowerowych wraz z wyposażeniem, w związku z wpływem darowizny pieniężnej jako dofinansowania zadania (rozdział 90095 § 4210) w wysokości 15.000,00 zł,

- bieżące naprawy placów zabaw w gminie z pozostałych niewydatkowanych w 2022r. środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, związanych z zajęciem III miejsca w Powiecie Wałeckim konkursie pt. "Rosnąca Odporność" i otrzymanych w 2021r. z przeznaczeniem na cel związany m.in z niwelowaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, pandemii Covid-19 (otrzymano 250.000,00 zł, wydatkowano 247.821,80 zł) (rozdział 90095 § 4270) w wysokości 2.178,20 zł,

- zadanie pn. "Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" przy ul. Dworcowej w Mirosławcu" na podstawie zaktualizowanego w styczniu 2023r. kosztorysu inwestorskiego (rozdział 90095 §§ 6050, 6058, 6059) ogółem w wysokości 236.228,00 zł,

- zadanie pn. "Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego" na roboty po rozeznaniu rynku (rozdział 90095 § 6059) zwiększono o kwotę 6.738,00 zł,
- zadanie pn. "Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki przez rzekę Korytnica Lewa w Mirosławcu" - dokumentacja projektowa (rozdział 90095 § 6580) w wysokości 100.000,00 zł,

- zadanie pn. "majdan zamkowy w Mirosławcu odtwarzamy historię miasta" - dokumentacja projektowa i opłata za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej (rozdział 90095 § 6580) w wysokości 138.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 5.275.657,33 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 28 lutego 2023 r. ogółem w kwocie 23.000,00 zł, z przeznaczeniem na;

- zabezpieczenie środków na transport piasku na plaże (rozdział 63095 § 4300) w kwocie 23.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3. 

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody w kwocie 5.253.461,68 zł, do kwoty 10.996.384,62 zł, w tym;

- w § 905 zwiększa się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 3.343.265,88 zł do kwoty 3.724.402,68 zł, 

- w § 906 zwiększa się przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 1.220.120,80 zł do kwoty 1.220.120,80 zł, 

- w § 950 zwiększa się przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 690.075,00 zł do kwoty 3.771.350,33 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki

Powiadom znajomego