W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR LI/399/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.

Dz.U.Woj.Zachpom. 2023 r. poz. 895

 

UCHWAŁA NR LI/399/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 31.768,30 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 31.768,30 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 28.400,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. W uchwale nr L/382/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2022 r., w sprawie budżetu Gminy Mirosławiec na 2023r. wprowadza się następujące zmiany; w § 15 po punkcie 6 dodaje się punkt 7 w brzmieniu: "7. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;

c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu."

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 37.667.948,93 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 2.716.395,00 zł,

b) wydatkami w kwocie 42.763.296,87 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 2.716.395,00 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 5.095.347,94 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 381.136,80 zł,

- środków z lokat dokonywanych w latach ubiegłych w kwocie 2.130.510,81 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.583.700,33 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/399/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/399/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/399/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zalacznik3.pdf
Uzasadnienie

do Uchwały Nr LI/ /2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 31.768,30 zł, z tytułu ;

- planowanych wpływów ze sprzedaży węgla w 2023r., na podstawie art. 5 ustawy z dnia 2 listopada 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236) (rozdział 40095 § 0970) w wysokości 2.000,00 zł,

- otrzymanych dochodów z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie za potwierdzenie tożsamości obywatelowi Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych, na podstawie art. 9 specustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583) (rozdział 75095 § 2100) w wysokości 4,30 zł,

- planowanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583) na miesiąc styczeń br. (rozdział 75495 § 2100) w wysokości 10.304,00 zł,

- wpływu odsetek z lokaty od środków na rachunku bankowym budżetu (rozdział 75814 § 0920) w wysokości 11.000,00 zł,

- planowanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, (zadanie 2.1) z art. 31 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583) na miesiąc styczeń br. (rozdział 85395 § 2100) w wysokości 300,00 zł,

- planowanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku elektrycznego na podstawie art. 35 ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 poz. 2127) (rozdział 85395 § 2180) w wysokości 8.160,00 zł.

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 31.768,30 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 31.768,30 zł z przeznaczeniem na;

- koszty zakupu węgla u podmiotu wprowadzającego węgiel i jego dystrybucję na podstawie art. 5 ustawy z dnia 2 listopada 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236) (przeniesienie zadania z 2022r. - łącznie w ilości 26,440 ton) (rozdział 40095 §§ 4210, 4300) w wysokości 13.000,00 zł,

- wypłatę wynagrodzenia, w związku z realizacją zadania na rzecz pomocy Ukrainie za 
potwierdzenie tożsamości obywatelowi Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych 
kontaktowych, art. 9 specustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w 
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków Funduszu Pomocy (Dz.U. 
poz. 583) (rozdział 75095 § 4740) w wysokości 4,30 zł,
 

- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków Funduszu Pomocy (Dz.U. poz. 583) (rozdział 75495 § 3280) w wysokości 10.304,00 zł,

- wypłatę świadczeń, ze środków Funduszu Covid-19, związanych z realizacją wypłat dodatku elektrycznego na podstawie art. 35 ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 poz. 2127) (rozdział 85395 §§ 3110, 4210) ogółem w wysokości 8.160,00 zł,

- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, (zadanie 2.1) z art. 31 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583) na miesiąc styczeń br. (rozdział 85395 § 3290) w wysokości 300,00 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 31.768,30 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 stycznia 2023 r. ogółem w kwocie 28.400,00 zł, z przeznaczeniem na;

- koszty zakupu węgla u podmiotu wprowadzającego węgiel i jego dystrybucję na podstawie art. 5 ustawy z dnia 2 listopada 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236) (przeniesienie zadania z 2022r. - łącznie w ilości 26,440 ton) (rozdział 40095 § 4210) w wysokości 27.200,00 zł,

- zakup usług związanych z koniecznością wymiany uszkodzonych szyb w wiatach przystanków komunikacyjnych (rozdział 60020 § 4300) w kwocie 1.200,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3. 

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki

Powiadom znajomego