W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XLVII/361/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022 r.

Dz.U.Woj.Zachpom. 2022 r. poz. 4726

 

UCHWAŁA NR XLVII/361/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 65.800,34 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 3.196.499,95 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 81.732,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XLVI/354/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 września 2022 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r., stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Traci moc załącznik nr 7 do uchwały nr XLVI/354/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 września 2022 r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2022 r., stanowiący załącznik nr 5.

§ 6. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr XXXVIII/287/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2022 r. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Mirosławiec w 2022 r., stanowiący załącznik nr 6.

§ 7. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIX/306/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2022 r. Ustala się plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r., stanowiący załącznik nr7.

§ 8. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr XLVI/354/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 września 2022 r. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w budżecie Gminy Mirosławiec w 2022 r., stanowiący załącznik nr 8.

§ 9. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 38.916.706,56 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 5.709.819,59 zł,

b) wydatkami w kwocie 42.121.002,83 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 5.709.819,59 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 3.204.296,27 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.448.492,08 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 478.778,19 zł,

- zaciąganych pożyczek w kwocie 277.026,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/361/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 października 2022 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/361/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 października 2022 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/361/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 października 2022 r.

Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/361/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 października 2022 r.

Zalacznik4.pdf

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/361/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 października 2022 r.

Zalacznik5.pdf

 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVII/361/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 października 2022 r.

Zalacznik6.pdf

 

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVII/361/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 października 2022 r.

Zalacznik7.pdf

 
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVII/361/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 października 2022 r.

Zalacznik8.pdf
Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVII/361/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 października 2022 r.

Zmniejszenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 5.380.199,67 zł, z tytułu ;

- otrzymanej nagrody dla Sołectwa Bronikowo za zajęcie III miejsca w Konkursie "Piękna Zachodniopomorska Wieś" 2022 organizowanym przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego (rozdział 01095 § 0970) w wysokości 20.000,00 zł,

- otrzymanych dodatkowych dochodów na rok 2022 w udziale we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma nr ST3.4753.9.2022 Ministra Finansów z dnia 30 września 2022r. (rozdział 75621 § 0010) o kwotę - 2.888.418,57 zł,

- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0690, 0750, 0830, 0970) ogółem w wysokości 8.731,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 0670, 0830, 0960, 0970) ogółem w wysokości 46.361,00 zł,

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych na październik, listopad 2022r. w kwocie 561.000,00 zł i dodatku dla podmiotów wrażliwych na listopad 2022r. w kwocie 19.689,10 zł, na podstawie złożonego wniosku (rozdział 85395 § 2180) w wysokości ogółem 580.689,10 zł,

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego (zmiana klasyfikacji budżetowej z "85295 - Pomoc społeczna" na właściwą „85395 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", według wyjaśnień Ministerstwa Finansów) (rozdział 85395 § 2180) w wysokości 1.836.000,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 5.446.000,01 zł, z tytułu;

- promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych z dnia 03.10.2022r. z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek)" w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego czas realizacji zadania do 14.08.2023r. i wypłata środków nastąpi po zakończeniu zadania w 2023r. (rozdział 75816 § 6370) w kwocie 1.900.000,00 zł, 

- promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych z dnia 03.10.2022r. z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem do jeziora Kosiakowo"" w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego czas realizacji zadania do 13.07.2023r. i wypłata środków nastąpi po zakończeniu zadania w 2023r. (rozdział 75816 § 6370) w kwocie 1.710.000,00 zł, 

- rozliczenia, przez Szkołę Podstawową w Piecniku, grantu pn. "Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne" zmniejszenie dofinansowania o 1 grosz, wynika z korekty poziomu dofinansowania w wysokości 94,5% poprzez zaokrąglenie w dół (rozdział 80195 § 2057) w kwocie 0,01 zł,

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego (zmiana klasyfikacji budżetowej z "85295 - Pomoc społeczna" na właściwą „85395 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", według wyjaśnień Ministerstwa Finansów) (rozdział 85295 § 2180) w wysokości 1.836.000,00 zł.
Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem w kwocie 65.800,34 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zmniejszenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 2.958.400,11 zł z przeznaczeniem na;

- wydatki bieżące Sołectwa Bronikowo, w związku z otrzymaną nagrodą za zajęcie III miejsca w Konkursie "Piękna Zachodniopomorska Wieś" 2022 organizowanym przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego (rozdział 01095 § 4210) w 2022r. w wysokości 12.000,00 zł,

- zadanie pn. "Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w  Mirosławcu" środki własne, koszt kwalifikowalny, na wykonanie robót dodatkowych (podbicie narożnika budynku, badania geotechniczne) (rozdział 63095 § 6050) w wysokości 50.000,00 zł,

- zadanie pn. „Zakup działki nr 50/28 położonej w Mirosławcu Górnym" od Agencji Mienia Wojskowego (rozdział 70005 § 6060) w wysokości 32.680,00 zł,

- zwiększone wydatki na zakup energii elektrycznej i paliwo gazowe dla Urzędu Miejskiego (rozdział 75023 § 4260) w wysokości 30.000,00 zł,

- zwiększone wydatki na akcje ratownicze i szkolenia strażaków ochotników i paliwo do samochodów OSP (rozdział 75412 §§ 3030, 4210) ogółem w wysokości 20.000,00 zł,

- zadanie pn. "Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu" na zmianę dokumentacji projektowej (rozdział 75412 § 6050) w wysokości 23.739,00 zł,

- zwiększenie planów finansowych wydatków placówek oświatowych z tytułu zrealizowanych dochodów ogółem w wysokości 55.092,00 zł, z tego dla;

1. Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdziały 80101 § 4260) w kwocie 8.731,00 zł,

2.  Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 4010, 4220, 4300) w kwocie 46.361,00 zł,

- zadanie pn. "Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła", z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych robót (rozdział 80104 § 6050) w wysokości 200.000,00 zł, w tym 146.822,31 ze środków ochrony środowiska,

- dowóz uczniów niepełnosprawnych, w związku ze zwiększoną liczbą uczniów dowożonych do kolejnych placówek oświatowych w Wałczu (rozdział 80113  § 4300) w wysokości 22.200,00 zł,

- zadanie pn. "Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne" realizowane przez Szkołę Podstawową w Piecniku, w związku korektą poziomu dofinansowania i zmniejszenia środków UE (94,5%)) poprzez zaokrąglenie w dół, udział własny wzrośnie o 1 grosz w rozliczeniu grantu (rozdział 80195 §§ 479 zmniejszenie z "7" i zwiększenie na "9") o kwotę 0,01 zł,

- zadanie zlecone na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych wg zapotrzebowania za miesiąc październik, listopad 2022r. (rozdział 85395 §§ 2480, 3110, 4010, 4110, 4120, 4210, 4260) ogółem w wysokości 580.689,10 zł,

- zadanie zlecone ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat 
dodatku węglowego (zmiana klasyfikacji budżetowej z "85295 - Pomoc społeczna" na właściwą 
„85395 -Pozostałe zadania w zakresie polityk społecznej", według wyjaśnień Ministerstwa 
Finansów) (rozdział 85395 § 3110, 4010, 4110, 4120, 4210) ogółem w wysokości 1.836.000,00 zł,

 - podniesienie kapitału zakładowego Spółki z o.o. ZECWiK w Mirosławcu poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie spłat rat odsetkowych od kredytu w wysokości 29.000,00 zł i rat kapitałowych za 2023r. w wysokości 67.000,00 zł, w związku ze znacznym wzrostem stóp procentowych (rozdział 90095 § 6030) ogółem w kwocie 96.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 6.154.900,06 zł z przeznaczeniem na;

- zadanie (w ramach Polskiego Ładu) pn. "Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Mirosławcu Górnym i w Bronikowie, gm. Mirosławiec", ze środków ochrony środowiska (rozdział 01043 § 6050) ogółem o kwotę 243.110,00 zł, 

- zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek) środki z promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego czas realizacji zadania do 14.08.2023r. i środki z RFIL, rozliczenie i wypłata środków nastąpi po zakończeniu zadania w 2023r. (rozdział 60016 § 6370 - 1.900.000,00 i § 6100 - 381.136,80) ogółem o kwotę 2.281.136,80 zł, 

- zadanie pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem do jeziora Kosiakowo" środki z promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego czas realizacji zadania do 13.07.2023r. i środki własne, rozliczenie i wypłata środków nastąpi po zakończeniu zadania w 2023r. (rozdział 60016 § 6370 - 1.710.000,00 § 6050 - 58.653,25) ogółem o kwotę 1.768.653,25 zł, 

- zadanie pn. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec, ze środków ochrony środowiska (rozdział 80101 § 6050 Szkoła Podstawowa w Mirosławcu - 6.500,00, Szkoła Podstawowa w Piecniku - 6.500,00,- rozdział 80104 § 6050 Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu - 6.500,00 i rozdział 92109 § 6050 Ośrodek Kultury w Mirosławcu 6.500,00) ogółem o kwotę 26.000,00 zł, 

- zadanie pn. "Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne" realizowane przez Szkołę Podstawową w Piecniku, w związku z korektą zwrotu pozostałych środków z rozliczenia grantu (rozdział 80195 §§ 479 z "7" i na "9") ogółem w kwocie 0,01 zł,

- zadanie zlecone ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego (zmiana klasyfikacji budżetowej z "85295 - Pomoc społeczna" na właściwą „85395 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", według wyjaśnień Ministerstwa Finansów) (rozdział 85295 § 3110, 4010, 4110, 4120, 4210) ogółem w wysokości 1.836.000,00 zł,

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 3.196.499,95 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 27 października 2022 r. ogółem w kwocie 81.732,00 zł, z przeznaczeniem na;

- zadanie pn. "Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu" działania porządkowe (rozdział 60095 z § 6109 na § 6100) w kwocie 15.000,00 zł,
- opłaty związane z utrzymaniem świetlicy wsparcia dziennego w Mirosławcu Górnym w związku ze zmianą przeznaczenia świetlicy (rozdział 85395 §§ 4260, 4300, 4400) ogółem w wysokości 3.732,00 zł,

 - zabezpieczenie ciągłości realizacji zadań w MGOPS (rozdział 85508 § 4330) w wysokości 61.000,00 zł,

- zabezpieczenie środków na organizację pikników sportowo-rekreacyjnych w ramach promocji hasła "Sport dla wszystkich - zdrowie dla każdego" (rozdział 92605 § 4300) w wysokości 2.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3. 

Przychody i rozchody

Zmniejsza się przychody ogółem w kwocie 3.130.699,61 zł, do kwoty 3.901.871,27zł, w tym; 

- w § 905 zmniejsza się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, (z RFIL) o kwotę 401.196,63 zł do kwoty 3.146.067,08 zł, 

- w § 957 zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.729.502,98 zł do kwoty 478.778,19 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki

Powiadom znajomego