W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XLVI/354/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022 r.

Dz.U.Woj.Zachpom. 2022 r. poz. 4205

 

UCHWAŁA NR XLVI/354/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 865.221,19 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 325.073,56 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 53.606,40 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XLV/347/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 sierpnia 2022 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r., stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr XLV/347/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 sierpnia 2022 r. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w budżecie Gminy Mirosławiec w 2022 r., stanowiący załącznik nr 5.

§ 6. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 maja 2022 r. Ustala się plan dochodów i plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2022 r., stanowiący załącznik nr 6.

§ 7. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr XLV/347/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 sierpnia 2022 r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2022 r., stanowiący załącznik nr 7.

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 38.909.161,83 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 5.681.676,72 zł,

b) wydatkami w kwocie 45.244.157,71 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 5.681.676,72 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 6.334.995,88 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.547.263,71 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.510.706,17 zł,

- zaciąganych pożyczek w kwocie 277.026,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/354/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 września 2022 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/354/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 września 2022 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/354/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 września 2022 r.

Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/354/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 września 2022 r.

Zalacznik4.pdf

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/354/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 września 2022 r.

Zalacznik5.pdf

 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/354/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 września 2022 r.

Zalacznik6.pdf

 

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/354/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 września 2022 r.

Zalacznik7.pdf
Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVI/354/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 września 2022 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 2.366.314,48 zł, z tytułu ;

- uzyskanych dochodów nieujętych w planie finansowym i aktualizacji dochodów bieżących z;

1) najmu i dzierżawy składników majątkowych (rozdział 02095 § 0750) - 11.000,00 zł,

2) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej (rozdział 75601 § 0350) - 2.000,00 zł,

3) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdział 75615 § 0910) - 9.000,00 zł,

4) rekompensaty z tytułu utraconych dochodów (rozdział 75615 § 2680) - 2.700,00 zł,

5) podatku od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75616 § 0500) - 115.000,00 zł,

6) części opłaty z Urzędów Skarbowych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (rozdział 75618 § 0270) - 17.036,48 zł,

7) opłaty za zajęcie pasa drogowego (rozdział 75618 § 0490) - 27.000,00 zł,

8) odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu (rozdział 75814 § 0920) - 139.000,00 zł,

- umowy porozumienia z Nadleśnictwem Mirosławiec w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. "Remont odcinka drogi gminnej w Drzewoszewie zlokalizowanej na działce nr ew, 364, obręb 0027 Jabłonowo, jednostka ewidencyjna Mirosławiec - Obszar Wiejski oraz współfinansowaniu zadania (rozdział 60016 § 2700) w wysokości 135.000,00 zł,

- zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022r., na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022r., w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022r. (rozdział 75801 § 2920) w wysokości 25.378,00 zł,

- dotacji na powierzone Gminie zadanie w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu 3 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno na trasie; Mirosławiec - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Niemieńsku - Mirosławiec (rozdział 75814 § 0920) w wysokości 12.200,00 zł,

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego za sierpień - wrzesień 2022r. na podstawie złożonego wniosku (rozdział 85295 § 2180) w wysokości 1.836.000,00 zł,

- realizacji porozumienia nr 21/CP/2021 z dnia 28.01.2021r. wraz z aneksami, zawartego pomiędzy WFOŚiGW w Szczecinie a Gminą Mirosławiec na realizację zadania pn. "Czyste Powietrze" i na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w 2022-2023r. (rozdział 90005 § 2460) w kwocie 35.000,00 zł. 

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 1.501.093,29 zł, z tytułu;

- wygaśnięcia promesy wstępnej z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji 
Strategicznych z dnia 17.11.2021r. z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną" (rozdział 75816 § 6370) w kwocie 1.500.000,00 zł, 

- zwrotu, przez Szkołę Podstawową w Piecniku, pozostałych środków z rozliczenia grantu pn. "Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne" (rozdział 80195 §§ 2057, 2059) ogółem w kwocie 1.093,29 zł. 

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 865.221,19 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 3.404.997,48 zł z przeznaczeniem na;

- zadanie pn. "Remont odcinka drogi gminnej w Drzewoszewie zlokalizowanej na działce nr ew, 364, obręb 0027 Jabłonowo, jednostka ewidencyjna Mirosławiec - Obszar Wiejski" oraz współfinansowanie zadania na podstawie umowy porozumienia z Nadleśnictwem Mirosławiec w sprawie wspólnej realizacji zadania o wartości 313.000,00 zł (rozdział 60016 § 4270) w tym środki Nadleśnictwa w wysokości 135.000,00 zł,

- zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek) z dofinansowania środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) z uwagi na uzyskanie w dniu 14.09.2022r. pisemnej zgody z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (pismo znak DIR.WA.607.1.12.2022.RK) na przesunięcie środków z RFIL z zadania „Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną" (rozdział 60016 § 6100) w wysokości 501.196,63 zł. W związku z powyższym przemieszcza się również środki własne (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 100.000,00 zł, z kosztów kwalifikowalnych na koszty niekwalifikowalne - z przeznaczeniem na nadzór inwestorski oraz nadzór konserwatorski,

- zadanie pn. "Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu" jako środki własne, koszt kwalifikowalny, z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych (rozdział 63095 § 6050) w wysokości 70.000,00 zł,

- zadanie pn. „Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną", środki własne na dokonanie podziału zakresu robót budowlanych wynikającego z opracowanej dokumentacji projektowej na etapy (rozdział 70005 § 6050) w wysokości 50.676,00 zł,

- zadanie pn. "zakup serwera do archiwizacji danych" w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych Urzędu Miejskiego (rozdział 75023 § 6060) w wysokości 10.000,00 zł,

- zwrot utraconego wynagrodzenia za ćwiczenia żołnierzy rezerwy (rozdział 75212 § 3030) w wysokości 10.000,00 zł,

- nowe zadanie pn. "Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piecniku wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu" na sporządzenie koncepcji architektonicznej (rozdział 75412 § 6050) w wysokości 22.140,00 zł,

- zwiększenie planów finansowych wydatków placówek oświatowych w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022r. ze środków części oświatowej subwencji ogólnej ogółem w wysokości 25.378,00 zł, z tego dla;

1. Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdziały 80101 § 4790) w kwocie 11.928,00 zł,
2. Szkoły Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 § 4790) w kwocie 8.120,00 zł,

3.  Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 4790) w kwocie 5.330,00 zł,

- zadanie pn. "Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła" zwiększa się o 50.000,00 zł z wolnych środków, o 13.462,00 zł z przesunięć oraz z dofinansowania środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) z uwagi na uzyskanie w dniu 14.09.2022r. pisemnej zgody z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (pismo znak DIR.WA.607.1.12.2022.RK) na przesunięcie środków z RFIL z zadania „Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną" o 524.803,37 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych robót budowlanych, dodatkowych opracowań oraz na zakup sprzętu gaśniczego ppoż (rozdział 80104 §§ 6050, 6100) zwiększenie ogółem w wysokości 588.265,37 zł,

- realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022 r. (rozdział 85154 § 4300) w wysokości 17.036,48 zł,

- zadanie zlecone na podstawie art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. 2022 poz. 1692) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego wg zapotrzebowania za miesiąc sierpień i wrzesień 2022r. na podst(rozdział 85395 §§ 3110, 4010, 4110, 4120, 4210) ogółem w wysokości 1.836.000,00 zł,

 - zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta ze środków ochrony środowiska (rozdział 90003 § 4300) w wysokości 4.305,00 zł,

- realizację porozumienia nr 21/CP/2021 z dnia 28.01.2021r. wraz z aneksami, zawartego pomiędzy WFOŚiGW w Szczecinie a Gminą Mirosławiec na realizację zadania pn. "Czyste Powietrze" i na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w 2022-2023r. (rozdział 90005 §§ 4010, 4110, 4120, 4190, 4210, 4270, 4300) ogółem w kwocie 35.000,00 zł. 

Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 3.079.923,92 zł z przeznaczeniem na;

- zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek) środki własne z kosztów kwalifikowalnych na koszty niekwalifikowalne (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 100.000,00 zł, 

- zadanie „Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną" z dofinansowania środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) z uwagi na uzyskanie w dniu 14.09.2022r. pisemnej zgody z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (pismo znak DIR.WA.607.1.12.2022.RK) na przesunięcie środków o kwotę 1.026.000,00 z RFIL i przeznacza się ją na realizację innych zadań oraz w związku z wygaśnięciem promesy wstępnej z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych z dnia 17.11.2021r. na kwotę 1.500.000,00 zł (rozdział 70005 §§ 6100, 6370) ogółem zmniejsza się wydatki w wysokości 2.526.000,00 zł,

- zadanie „Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Przedszkola ”Słoneczko" w Mirosławcu (środki ochrony środowiska) w związku z podjęciem decyzji o nie realizacji zadania (rozdział 80104 § 6050) w wysokości 4.305,00 zł,

- zadanie pn. "Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola 
"Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z 
wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła" w 
związku z podjęciem decyzji o nie realizacji zadania ze środków pożyczki z WFOŚiGW w 
Szczecinie (rozdział 80104 § 6050) w wysokości 435.000,00 zł,

- zadanie pn. "Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne" realizowane przez Szkołę Podstawową w Piecniku, w związku ze zwrotem pozostałych środków z rozliczenia grantu (rozdział 80195 §§ 411,412, 479 z "7" i "9") ogółem w kwocie 1.156,92 zł,

- zadanie pn. "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Orlu w zakresie wykucia otworu drzwiowego wraz z wykonaniem utwardzenia pod wiatę" (rozdział 92109 § 6050) w kwocie 13.462,00 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 325.073,56 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 września 2022 r. ogółem w kwocie 53.606,40 zł, z przeznaczeniem na;

- zakup usług na odbiór odpadów z cmentarzy (rozdział 71035 § 4300) w kwocie 18.000,00 zł,

- migrację danych i dostosowanie planu do przewidywanego wykonania przy realizacji projektu "Cyfrowa Gmina" (rozdział 75023 §§ 411, 412, 417, 421, 470 z "7") ogółem w wysokości 35.386,40 zł,

 - zabezpieczenie środków na wykonanie tablicy do oznakowania inwestycji "Granty sołeckie 2022„ (rozdział 92109 § 4300) w wysokości 220,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3. 

Przychody i rozchody

Zmniejsza się przychody ogółem w kwocie 540.147,63 zł, do kwoty 7.032.570,88zł, w tym;

- w § 952 zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym (rezygnacja z pożyczki WFOŚiGW w Szczecinie) o kwotę 435.000,00 zł do kwoty 0,00 zł, 

- w § 957 zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 105.147,63zł do kwoty 3.208.281,17 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki

Powiadom znajomego