W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XLV/344/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie utworzenia stowarzyszenia pod nazwą "Stowarzyszenie na rzecz wsparcia rozwoju gmin powiatu wałeckiego"

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie utworzenia stowarzyszenia pod nazwą "Stowarzyszenie na rzecz wsparcia rozwoju gmin powiatu wałeckiego"

UCHWAŁA NR XLV/344/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie utworzenia stowarzyszenia pod nazwą "Stowarzyszenie na rzecz wsparcia rozwoju gmin powiatu wałeckiego"


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą "Stowarzyszenie na rzecz wsparcia rozwoju gmin powiatu wałeckiego", którego statut stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Składki członkowskie, wynikające z przynależności Gminy Mirosławiec do stowarzyszenia pod nazwą "Stowarzyszenie na rzecz wsparcia rozwoju gmin powiatu wałeckiego" opłacane będą z budżetu Gminy Mirosławiec.

§ 3. Przedstawicielem Gminy Mirosławiec w zebraniu założycielskim oraz walnym zebraniu członków stowarzyszenia pod nazwą "Stowarzyszenie na rzecz wsparcia rozwoju gmin powiatu wałeckiego" wyznacza się Burmistrza Mirosławca oraz pracownika ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech
Załącznik do uchwały Nr XLV/344/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

STATUT
STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPARCIA ROZWOJU GMIN POWIATU WAŁECKIEGO
Preambuła

Kierując się wspólnym dobrem Powiatu Wałeckiego, Miasta Wałcz, Gminy Wałcz, Gminy Człopa, Gminy Mirosławiec i Gminy Tuczno, w odpowiedzi na potrzeby i wyzwania wykraczające poza granice pojedynczej jednostki samorządu terytorialnego, Członkowie postanawiają powołać Stowarzyszenie.

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie na rzecz wsparcia rozwoju gmin powiatu wałeckiego”, w dalszych postanowieniach statutu zwane będzie „Stowarzyszeniem”.

§ 2. 

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem 6 jednostek samorządu terytorialnego - gmin i powiatu z województwa zachodniopomorskiego.

2. Członkami, Założycielami Stowarzyszenia są:

1) Powiat Wałecki;

2) Gmina Miejska Wałcz;

3) Gmina Wałcz;

4) Gmina Człopa;

5) Gmina Mirosławiec;

6) Gmina Tuczno.

§ 3. Stowarzyszenie jest zinstytucjonalizowaną płaszczyzną współpracy stowarzyszonych gmin i powiatu w  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

§ 4. 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wałcz.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 5. 

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

3. Stowarzyszenie wykonuje zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

4. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.

§ 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i  międzynarodowych organizacji o podobnych celach oraz zawierać inne porozumienia o współpracy.

§ 7. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, logo i znaków towarowych, których wzory ustala i zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia.
§ 8. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw tworzy Biuro i może zatrudniać pracowników.

Rozdział 2.

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 9. Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów Członków Stowarzyszenia, a w szczególności wzmacnianie rozwoju społeczno-gospodarczego, infrastrukturalno-środowiskowego
i kulturowego jednostek samorządu terytorialnego tworzących Stowarzyszenie oraz współpraca gmin i powiatu w tym zakresie.

§ 10. 

1. Stowarzyszenie swoje cele realizuje w szczególności poprzez:

1) programowanie i wdrażanie wspólnej dla Stowarzyszenia Strategii Terytorialnej/Strategii ponadlokalnej;

2) wspólne planowanie rozwoju Członków Stowarzyszenia oraz integrację działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego tworzących Stowarzyszenie;

3) promowanie partnerskiego modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego tworzących Stowarzyszenie oraz innych podmiotów działających na terenie Powiatu Wałeckiego;

4) pozyskiwanie środków finansowych na realizację wspólnych przedsięwzięć prorozwojowych;

5) wymianę informacji i doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych stowarzyszonych jednostek samorządu terytorialnego oraz zadań im zleconych przez inne organy administracji;

6) prowadzenie działalności informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu gminnego i powiatowego;

7) prowadzenie monitoringu procesów społeczno-gospodarczych, infrastrukturalno- środowiskowych i kulturowych  Członków Stowarzyszenia;

8) prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, promocyjnej i wydawniczej;

9) promowanie walorów gospodarczych i  inwestycyjnych, przestrzennych, historycznych i społecznych związanych z realizacją celów Stowarzyszenia;

10) ochronę wspólnych interesów Członków Stowarzyszenia oraz ich reprezentację na forum publicznym;

11) współpracę z instytucjami, organizacjami i osobami, w tym zagranicznymi o podobnych celach działania;

12) inne działania realizujące cele statutowe;

13) reprezentowanie interesów Członków Stowarzyszenia we wszystkich wspólnych sprawach;

14) podejmowanie wspólnych inicjatyw ekonomicznych i społecznych oraz realizację wspólnych przedsięwzięć w szczególności, w zakresie:

a) rynku pracy,

b) ochrony środowiska i edukacji ekologicznej,

c) rozwoju komunikacji i transportu,
d) kultury i dziedzictwa kulturowego,

e) pomocy społecznej, polityki senioralnej, zapobiegania marginalizacji
i ograniczania skutków niepełnosprawności,

f) sportu, rekreacji, wypoczynku i turystyki,

g) bezpieczeństwa publicznego,

h) ochrony i promocji zdrowia,

i) edukacji, oświaty i nauki,

j) planowania przestrzennego,

k) nowoczesnych technologii i społeczeństwa informatycznego, mających na celu zrównoważony, wszechstronny rozwój Członków Stowarzyszenia,

l) rozwoju gospodarczego, w tym promocji terenów inwestycyjnych.

15) podejmowanie wspólnych inicjatyw służących kulturowemu i społecznemu rozwojowi gmin i powiatu, nawiązywaniu przez nie kontaktów zagranicznych oraz wymiany naukowej, gospodarczej i kulturowej.

Rozdział 3.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11. 

1. Członkami Stowarzyszenia są gminy i powiat tworzące Stowarzyszenie oraz inne osoby, podmioty i instytucje wspierające rozwój Członków, Założycieli Stowarzyszenia.

2. Nowych Członków Stowarzyszenia przyjmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w drodze uchwały.

3. Warunkiem przystąpienia jednostki samorządu terytorialnego do Stowarzyszenia jest podjęcie przez właściwą radę gminy i radę powiatu stosownej uchwały.

4. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych;

2) wspierających.

5. Członkami zwyczajnymi i założycielami Stowarzyszenia są jednostki samorządu terytorialnego tworzące Stowarzyszenie.

6. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia;

2) udziału w zebraniach, wykładach oraz spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie,

a) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

b) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,

c) delegowania swych przedstawicieli do prac w komisjach Stowarzyszenia.

7. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) czynnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia oraz realizacji jego celów;

2) udziału w posiedzeniach Rady;

3) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

4) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.
8. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc organizacyjną, finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

9. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Rady, z chwilą jej podjęcia.

10. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak Członkowie zwyczajni.

11. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

12. Członkowie wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

13. Utrata członkostwa następuje na skutek:

1) w przypadku Członków zwyczajnych:

a) pisemnej rezygnacji złożonej Radzie, poprzedzonej stosowną uchwałą Rady Gminy lub Rady Powiatu,

b) likwidacji gminy lub powiatu,

c) wykluczenia w  drodze uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia z  następujących powodów:

- łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

- nagminnego uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia przez okres minimum jednego roku,

- nie opłacenia składki członkowskiej za dany rok, pomimo pisemnego wezwania do zapłaty,

2) w przypadku Członków wspierających będących osobami fizycznymi:

a) pisemnej rezygnacji złożonej Radzie,

b) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,

c) śmierci Członka wspierającego,

3) w przypadku Członków wspierających nie będących osobami fizycznymi:

a) pisemnej rezygnacji złożonej Radzie,

b) ogłoszenia upadłości lub likwidacji osoby prawnej.

14. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu, Członkowi Stowarzyszenia służy odwołanie do Rady za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania stosownej uchwały.

15. Rada rozpatruje odwołanie w terminie 60 dni, decyzję podejmuje w drodze uchwały. Uchwała Rady jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

16. Ustanie członkostwa wskutek wykreślenia następuje z datą wskazaną w uchwale Zarządu Stowarzyszenia albo z dniem, w którym Rada zatwierdzi uchwałę Zarządu o wykreśleniu.

17. Wystąpienie ze Stowarzyszenia następuje na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego Radzie nie później niż 3 miesiące przed końcem roku kalendarzowego ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
18. W razie ustania członkostwa, ustępujący Członek zobowiązany jest w terminie ustalonym przez Zarząd Stowarzyszenia do uregulowania zobowiązań wobec Stowarzyszenia.

19. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu powoduje wygaśnięcie wszelkich zobowiązań Stowarzyszenia wobec dotychczasowych Członków.

20. Ustanie członkostwa jednostki samorządu terytorialnego jest równoznaczne z pozbawieniem jej przedstawiciela wszelkich funkcji w organach Stowarzyszenia.

Rozdział 4.

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 12. 

1. Organami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie Członków zwane Radą (Rada),

2) Zarząd Stowarzyszenia (Zarząd),

3) Komisja Rewizyjna (Komisja).

2. W Stowarzyszeniu mogą działać inne komisje stałe i doraźne, zespoły robocze powoływane przez Radę odrębną uchwałą wraz z określeniem przedmiotu działania komisji.

3. Zarząd Stowarzyszenia może powołać ekspertów do realizacji zadań Stowarzyszenia.

§ 13. 

1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa pięć lat.

2. W przypadku, gdy skład Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu następuje na okres do upływu kadencji i w takim wypadku posiedzenie Rady winno odbyć się niezwłocznie, nie później niż w terminie 60 dni od dnia zajścia okoliczności.

3. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcję nieodpłatnie.

Rozdział 5.

RADA

§ 14. Rada jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 15. 

1. W skład Rady wchodzi po dwóch reprezentantów każdej jednostki samorządu terytorialnego będącej Członkiem Stowarzyszenia.

2. Reprezentantami są każdorazowo wójt, burmistrzowie i starosta jednostek samorządu terytorialnego należących do Stowarzyszenia pełniący swoje funkcje oraz osoby przez nich wskazane, z zastrzeżeniem ust. 1.

§ 16. 

1. Reprezentanta jednostki samorządu terytorialnego podczas posiedzenia Rady może zastąpić pełnomocnik, posiadający pisemne pełnomocnictwo.

2. Pełnomocnik uczestniczy w posiedzeniu Rady z prawem głosu.

§ 17. 

1. Do wyłącznych kompetencji Rady należy:

1) kształtowanie działalności programowej i wdrożeniowej Stowarzyszenia;

2) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;

3) przyjmowanie dokumentów strategicznych, w tym Strategii terytorialnych lub ponadlokalnych;

4) uchwalanie Statutu Stowarzyszenia oraz jego zmian;

5) przyjmowanie Członków Stowarzyszenia;
6) wybór i odwoływanie Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i innych komisji oraz poszczególnych ich Członków, w przypadku konieczności uzupełnienia składu;

7) uchwalanie Regulaminu Pracy Zarządu Stowarzyszenia oraz jego zmian;

8) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia oraz jego zmian;

9) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej, w tym sprawozdań z wykonania budżetu Stowarzyszenia;

10) udzielanie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
w terminie 30 dni od otrzymania wniosku;

11) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;

12) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez władze Stowarzyszenia;

13) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia;

14) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

15) podejmowanie uchwał w każdej wniesionej sprawie wymagającej tej formy decyzji.

2. Posiedzenie Rady może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zwyczajne posiedzenie Rady jest zwoływane:

1) nie rzadziej niż raz w roku przez Prezesa Zarządu;

2) termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad Prezes Zarządu podaje do wiadomości wszystkich Członków co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia;

3) w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu, Wiceprezes Zarządu zwołuje posiedzenie Rady i ustala porządek obrad.

4. Posiedzenie Rady w  sprawie wyboru władz Stowarzyszenia zwoływane jest w terminie do 2 miesięcy od upływu kadencji. Do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz działają władze ubiegłej kadencji, z wyłączeniem jednak prawa do przyjmowania nowych Członków.

5. Posiedzenia Rady prowadzi Prezes Zarządu lub w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu lub inny Członek Zarządu.

6. W posiedzeniu Rady :

1) uczestniczą Członkowie zwyczajni i wspierający Stowarzyszenia oraz inne zaproszone przez władze Stowarzyszenia osoby i instytucje;

2) z posiedzenia sporządza się protokół odzwierciedlający w  sposób zwięzły jego przebieg, zawierający w szczególności podjęte uchwały.

7. Nadzwyczajne posiedzenie Rady:

1) zwołuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków zwyczajnych Stowarzyszenia, zawierający proponowany porządek obrad;

2) zwoływane jest w terminie nieprzekraczającym 3 dni od daty wpłynięcia wniosków i odbywa się w terminie wskazanym w zaproszeniu na posiedzenie.

8. W przypadku, gdy Rada z braku quorum nie jest władna do podejmowania uchwał, Prezes Zarządu wyznaczy drugi termin posiedzenia po upływie 30 minut od terminu pierwszego.

9. Rada obradując w drugim terminie może podejmować prawomocne uchwały wyłącznie


w sprawach objętych porządkiem obrad posiedzenia zwołanego w pierwszym terminie, bez
względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

§ 18. 

1. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia.

2. Każdemu Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.

§ 19. 

1. Rada może podejmować uchwały w trybie obiegowym, w drodze oddania głosu przez Członka Rady poprzez adres e-mail podany przez Członka.

2. Głosowanie, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się w sprawach zmiany Statutu, wyboru
i odwołania Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej innych komisji oraz poszczególnych ich Członków, a także w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

3. Do uchwał podjętych w trybie obiegowym stosuje się zasady określone w Statucie.

4. Obiegowy tryb głosowania reguluje Regulamin podejmowania uchwał w trybie obiegowym.

§ 20. 

1. Zaproszenie na posiedzenie Rady dostarczane jest najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem zwyczajnym i 3 dni przed posiedzeniem nadzwyczajnym. Zaproszenie na posiedzenie zwyczajne i nadzwyczajne może być przesłane pocztą tradycyjną listem poleconym lub drogą e-mailową lub faksem.

2. Do zaproszenia dołącza się proponowany porządek obrad oraz materiały dotyczące tego porządku.

3. Zaproszenie uznaje się za dostarczone z  datą potwierdzenia odbioru przesyłki pocztą tradycyjną lub raportu doręczenia wiadomości w przypadku e-maila lub faksu.

Rozdział 6.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 21. 

1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym.

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 6 osób: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i  Członków Zarządu.

3. Członkowie Zarządu wybierani są spośród Członków Rady w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia.

4. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć – bez prawa głosu inne osoby zaproszone przez Zarząd.

5. Posiedzenia Zarządu:

1) odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy;

2) zwoływane są przez Prezesa Zarządu;

3) w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzenie zwołuje Wiceprezes Zarządu.

6. Zarząd Stowarzyszenia może się zebrać na posiedzenie w każdym czasie bez zachowania 3-dniowego terminu zaproszenia, jeżeli Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu uzna, że zaistniała sytuacja niecierpiąca zwłoki.

7. Do zadań i kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

1) realizacja celów Stowarzyszenia;

2) przygotowywanie projektów uchwał i  wykonywanie uchwał Rady, w tym wykonywanie budżetu Stowarzyszenia;

3) sporządzanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia oraz dokonywania zmian;
4) sporządzanie sprawozdań z działalności, w tym sprawozdań z wykonania budżetu Stowarzyszenia;

5) podpisywanie umów i porozumień o współpracy;

6) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

7) zaciąganie zobowiązań majątkowych, przy czym zaciąganie zobowiązań majątkowych przekraczających wartości zapisane w budżecie wymaga zgody Rady;

8) przyjmowanie darowizn i zapisów, zaciąganie pożyczek, po wyrażeniu zgody przez Radę;

9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia;

10) delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do innych organizacji i instytucji;

11) nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy z Dyrektorem Biura Stowarzyszenia;

12) uchwalanie Regulaminu Biura Stowarzyszenia oraz jego zmian;

13) realizacja zadań niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia;

14) przygotowanie programów działań Stowarzyszenia.

8. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.

§ 22. 

1. Członka Zarządu Stowarzyszenia podczas posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia może zastąpić Pełnomocnik, posiadający każdorazowo pisemne pełnomocnictwo.

2. Pełnomocnik uczestniczy w posiedzeniu Zarządu z prawem głosu.

§ 23. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 osób ze składu Zarządu.

§ 24. 

1. Zarząd Stowarzyszenia może podejmować uchwały w  trybie obiegowym w  sytuacji niecierpiącej zwłoki, w drodze głosowania poprzez adres e-mail podany przez Członka.

2. Do uchwał podjętych w trybie obiegowym stosuje się zasady określone w Statucie.

3. Obiegowy tryb głosowania reguluje Regulamin podejmowania uchwał w trybie obiegowym.

§ 25. 

1. Mandat osoby wchodzącej w skład Zarządu Stowarzyszenia wygasa z powodu:

1) pisemnego zrzeczenia się funkcji;

2) śmierci;

3) wygaśnięcia mandatu do pełnienia funkcji wójta, burmistrza, starosty;

4) odwołania z funkcji na wniosek ½ członków zwyczajnych Stowarzyszenia w formie uchwały.

2. Wygaśnięcie mandatu z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 stwierdza Rada w formie uchwały.

§ 26. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, Rada dokonuje na najbliższym posiedzeniu wyborów uzupełniających.

§ 27. 

1. Zaproszenie na posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia może być dostarczone pocztą tradycyjną listem poleconym lub drogą e-mailową lub faksem na 3 dni przed terminem posiedzenia z dołączonymi materiałami dotyczącymi porządku obrad.

2. Zaproszenie uznaje się za dostarczone z datą potwierdzenia odbioru przesyłki pocztą tradycyjną lub raportu doręczenia wiadomości w przypadku e-maila lub faksu.

§ 28. Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu organizują prace Zarządu oraz kierują bieżącymi sprawami Stowarzyszenia.
§ 29. Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Biura Stowarzyszenia.

Rozdział 7.

BIURO STOWARZYSZENIA

§ 30. 

1. Obsługą Stowarzyszenia i jego władz zajmuje się Biuro Stowarzyszenia.

2. Pracę Biura Stowarzyszenia nadzoruje Zarząd Stowarzyszenia.

3. Pracami Biura Stowarzyszenia kieruje Dyrektor Biura.

4. Zarząd może udzielić Dyrektorowi Biura Stowarzyszenia lub jego zastępcy upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem Stowarzyszenia.

5. Do spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem Stowarzyszenia należą w szczególności:

1) obsługa administracyjna Stowarzyszenia;

2) sprawy związane z organizacją i obsługą posiedzeń i konferencji, targów i wystaw
organizowanych przez Stowarzyszenie, w ramach uchwalonego budżetu.

6. Stowarzyszenie jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do pracowników Biura Stowarzyszenia.

7. Do czynności w sprawach z zakresu prawa pracy upoważnia się Prezesa Zarządu w stosunku do pracowników Biura Stowarzyszenia.

8. Szczegółowe zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia określa jego Regulamin.

9. Regulamin Biura Stowarzyszenia oraz jego zmiany przygotowuje Dyrektor Biura Stowarzyszenia a zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział 8.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 31. 

1. Rada spośród swoich Członków wybiera na okres kadencji Komisję Rewizyjną.

2. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.

3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: Przewodniczącego, Sekretarza oraz Członka.

4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być Członek Zarządu Stowarzyszenia.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia.

6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola działalności Stowarzyszenia, w tym kontrola finansowa;

2) opiniowanie wykonania budżetu przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie 30 dni od przedłożenia budżetu Stowarzyszenia;

3) składanie wniosków z kontroli na posiedzeniach Rady;

4) prawo żądania zwołania posiedzenia Rady oraz posiedzenia Zarządu;

5) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia;

6) składanie sprawozdań ze swojej działalności na posiedzeniu Rady.
7. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub w jego zastępstwie Sekretarz Komisji Rewizyjnej.

§ 32. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2 osób ze składu Komisji pod warunkiem, że wszyscy jej Członkowie zostali skutecznie zaproszeni.

§ 33. 

1. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Dyrektor Biura lub upoważniony przez niego pracownik uczestniczy w pracach Komisji Rewizyjnej bez prawa głosu dla zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania.

2. Obsługę Komisji Rewizyjnej zapewnia Zarząd Stowarzyszenia.

§ 34. 

1. Mandat osoby wchodzącej w skład Komisji Rewizyjnej wygasa z powodu:

1) pisemnego zrzeczenia się funkcji;

2) śmierci;

3) odwołania z funkcji na wniosek ½ członków zwyczajnych Stowarzyszenia w formie uchwały.

2. Wygaśnięcie mandatu z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 stwierdza Rada w formie uchwały.

Rozdział 9.

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 35. 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią w szczególności środki pochodzące:

1) ze składek członkowskich;

2) z dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej;

3) z dotacji;

4) z darowizn, spadków i zapisów na rzecz Stowarzyszenia;

5) z pożyczek.

§ 36. 

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową na zasadzie rocznych budżetów.

2. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.

3. Wydatkowanie kwot z funduszy Stowarzyszenia następuje zgodnie z przyjętym przez Radę budżetem.

§ 37. 

1. Stowarzyszenie przyjmuje zasadę - każda gmina i powiat płaci składkę roczną.

2. Wysokość składki członkowskiej i termin jej uiszczania określa się w drodze uchwały Rady odrębnie na każdy rok budżetowy.

3. W przypadku nieuchwalenia wysokości składki członkowskiej na dany rok budżetowy obowiązuje składka z roku poprzedniego.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada na wniosek Zarządu Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o nałożeniu na Członków Stowarzyszenia dodatkowej składki w ciągu roku budżetowego.

§ 38. 

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest każdy Członek Zarządu.

2. Do złożenia oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielania pełnomocnictwa wymagane jest współdziałanie oraz złożenie podpisów przez co najmniej dwóch członków Zarządu.
Rozdział 10.

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA I ZMIANA STATUTU

§ 39. 

1. W przypadku uchwalenia przez Radę rozwiązania Stowarzyszenia, Rada dokonuje wyboru Komisji Likwidacyjnej.

2. Przy likwidacji majątek Stowarzyszenia ulega podziałowi pomiędzy Członków Stowarzyszenia.

3. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Rada.

Rozdział 11.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 40. W sprawach nieuregulowanych w  niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

§ 41. Statut wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki

Powiadom znajomego