W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XLI/321/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022r.

Dz.U.Woj.Zachpom. 2022 r. poz. 1841

 

UCHWAŁA NR XLI/321/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) oraz art. 111 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r, poz. 583), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 101.000,00 zł zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 101.000,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. W Uchwale nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2021r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mirosławiec na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany: w § 16 po punkcie 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:  "6. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu."

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 36.250.052,41 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 5.529.538,45 zł,

b) wydatkami w kwocie 42.218.462,20 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 5.529.538,45 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 5.968.409,79 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.125.104,71 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.131.279,08 zł,

- zaciąganych pożyczek w kwocie 712.026,00 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/321/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/321/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Zalacznik2.pdf
Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLI/321/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 101.000,00 zł, z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie;

- na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz.U. poz. 583 (rozdział 75495 § 0970) w wysokości 31.000,00 zł,

- na zadanie w ramach pomocy społecznej na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz.U. poz. 583 (rozdział 85295 § 0970) w wysokości 13.000,00 zł,

- na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego na osobę, w ramach polityki społecznej, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz.U. poz. 583 (rozdział 85395 § 0970) w wysokości 27.000,00 zł,

- dla realizacji zadań z zakresu świadczeń socjalnych, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz.U. poz. 583 (rozdział 85595 § 0970) w wysokości 30.000,00 zł.

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 101.000,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe z tytułu środków z Funduszu Pomocy na zadania na rzecz pomocy Ukrainie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu, w kwocie 101.000,00 zł, z przeznaczeniem na;

- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz.U. poz. 583 (rozdział 75495 § 3030) w wysokości 31.000,00 zł,

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, z art. 29-30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz.U. poz. 583, w ramach Programu "Posiłek w szkole i w domu" wg zapotrzebowania na miesiąc marzec i na kwiecień 2022r. (rozdział 85295 § 3110) w wysokości 13.000,00 zł,

- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i koszty obsługi, z art. 31 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz.U. poz. 583, wg zapotrzebowania na miesiąc marzec i na kwiecień 2022r. (rozdział 85395 § 3110) w wysokości 27.000,00 zł,

- finansowanie świadczeń rodzinnych, z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz.U. poz. 583, wg zapotrzebowania na miesiąc kwiecień 2022r. (rozdział 85595 § 3110) w wysokości 30.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 101.000,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym – do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Taką sprawą jest m.in. określona w art. 111 pkt 1 - 3 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Z podanych regulacji wynika m.in., że w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa do:

1)dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2)dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3)dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

Przyznanie ww. szczególnych uprawnień Burmistrzowi Mirosławca przyczyni się do sprawniejszego organizowania wsparcia dla społeczności ukraińskiej, co jest konieczne w obliczu napływu obywateli tej narodowości na teren naszej gminy. W „normalnych” uwarunkowaniach prawnych kompetencje te przysługują bowiem radzie gminy.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki

Powiadom znajomego