W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XXXIX/306/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022r.

Dz.U.Woj.Zachpom. 2022 r. poz. 878

 

UCHWAŁA NR XXXIX/306/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 6.198.960,39 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 6.449.510,10 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 322.435,25 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2021 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r., stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Traci moc załącznik nr 13 do uchwały nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2021 r. Ustala się plan dochodów oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych budżetu Gminy Mirosławiec w 2022 r., stanowiący załącznik nr 5.

§ 7. Traci moc załącznik nr 9 do uchwały nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2021 r. Ustala się plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r., stanowiący załącznik nr 6.

§ 8. Traci moc załącznik nr 15 do uchwały nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2021 r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2022 r., stanowiący załącznik nr 7.

§ 9. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 35.046.879,90 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 5.119.842,95 zł,

b) wydatkami w kwocie 40.686.844,71 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 5.119.842,95 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 5.639.964,81 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.125.104,71 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.802.834,10 zł,

- zaciąganych pożyczek w kwocie 712.026,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/306/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 24 lutego 2022 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/306/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 24 lutego 2022 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/306/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 24 lutego 2022 r.

Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/306/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 24 lutego 2022 r.

Zalacznik4.pdf

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/306/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 24 lutego 2022 r.

Zalacznik5.pdf

 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/306/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 24 lutego 2022 r.

Zalacznik6.pdf

 

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/306/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 24 lutego 2022 r.

Zalacznik7.pdf
Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIX/306/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 24 lutego 2022 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 6.198.960,39 zł, z tytułu ;

- zaliczki na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu" w ramach RPO WZ 2014-2020 przy Projekcie realizowanym w partnerstwie z LOT Wokół Drawy pn. "Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu. Projekt przeniesiony do realizacji na 2022r. z dofinansowaniem w wysokości 1.119.198,58 zł pomniejszonym o kwoty refundacji w 2020r., (zgodnie z umową o dofinansowanie wysokość zaliczki nie może być większa niż 90% dofinansowania) (rozdział 63095 § 6257) 985.820,63 zł,

- dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotyczącego przystąpienia do projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" (rozdział 75023 § 2057), wartość projektu i dofinansowania w wysokości 100.000,00 zł,

- dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład (rozdział 75816 § 6350) w wysokości ogółem 5.110.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.;

1.  "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem do jeziora Kosiakowo" wstępna promesa do kwoty 1.710.000,00 zł,

2.  "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek)" wstępna promesa do kwoty 1.900.000,00 zł,

3.  "Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną" wstępna promesa do kwoty 1.500.000,00 zł,

- dodatkowych dochodów otrzymanych w Szkole Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 § 0960) w wysokości 156,19 zł,

- dofinansowania w ramach grantu "Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne" na projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS RPO WZ 2014-2020 dla Szkoły Podstawowej w Piecniku na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów - z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19 (niezrealizowane dochody roku 2021 wprowadza się do realizacji w 2022r. do łącznej kwoty 13.661,82 zł) (rozdział 80195 §§ 2057, 2059) w wysokości 2.683,57 zł,

 - środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację zdania: "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2„ - refundacja na podstawie złożonego wniosku za miesiąc styczeń 2022r. (rozdział 85195 § 2180) w wysokości 300,00 zł,

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 6.198.960,39 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 6.449.510,10 zł z przeznaczeniem na;
- zadanie pn."Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek)" w związku z otrzymaną promesą wstępną z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych (rozdział 60016 § 6050) w wysokości 1.900.000,00 zł,

- zadanie pn."Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem do jeziora Kosiakowo" w związku z otrzymaną promesą wstępną z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych (rozdział 60016 § 6050) w wysokości 1.710.000,00 zł,

- na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu" w ramach RPO WZ 2014-2020 przy Projekcie realizowanym w partnerstwie z LOT Wokół Drawy pn. "Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" - na wykonanie robót budowlanych oraz na wykonie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (rozdział 63095 § 6057) ogółem w kwocie 985.820,63 zł,

- zadanie pn."Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną" w związku z otrzymaną promesą wstępną z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.500.000,00 zł, oraz w związku z zajęciem III miejsca w Powiecie Wałeckim w konkursie pt. "Rosnąca Odporność" w kwocie 100.000,00 zł (środki otrzymane w 2021r. w celu niwelowania skutków pandemii Covid-19) (rozdział 70005 § 6050) ogółem w wysokości 1.600.000,00 zł,

- zakup sprzętu, oprogramowania i licencji, edukację cyfrową dla pracowników gminy oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w związku z przystąpieniem do projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" (rozdział 75023 §§ 4217, 4307, 6067), wartość projektu i dofinansowania w wysokości 100.000,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Piecniku na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, w ramach Projektu "Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne" w związku z przesunięciem terminu realizacji grantu na 2022r. Całkowita wartość zadania 14.456,96 zł, w tym 795,14 zł wkład własny (rozdział 80195 §§ 411, 412, 479) w wysokości 2.839,76 zł,

- realizację w 2022r. zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - zwiększenie planu o środki niewykorzystane w 2021r. (rozdział 85154 § 4300) w wysokości 549,71zł,

- refundację wydatków na zakup paliwa do samochodu przewożącego osoby do punktów szczepień, za miesiąc styczeń 2022r. - ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozdział 85195 § 4210) w wysokości 300,00 zł,

- place zabaw na terenach wiejskich Gminy Mirosławiec. W związku z zajęciem III miejsca w Powiecie Wałeckim w konkursie pt. "Rosnąca Odporność" otrzymano w 2021r. kwotę 250.000,00 zł, z przeznaczeniem na cel związany, m.in. z niwelowaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, pandemii Covid-19 (rozdział 90095 §§ 4270, 6050) z tego przeznacza się ogółem 150.000,00 zł, w tym na;

bieżącą naprawę placów zabaw na terenach wiejskich w gminie Mirosławiec - 137.319,00zł,

realizację I etapu zadania pn. "Rozbudowa placu zabaw we wsi Hanki" - sporządzenie dokumentacji projektowej -1.409,00 zł,

realizację I etapu zadania pn. "Rozbudowa placu zabaw we wsi Orle" - sporządzenie dokumentacji projektowej - 1.409,00 zł,

realizację I etapu zadania pn. "Rozbudowa placu zabaw we wsi Jadwiżyn" - sporządzenie dokumentacji projektowej - 1.409,00 zł,
realizację I etapu zadania pn. "Rozbudowa placu zabaw we wsi Łowicz Wałecki" sporządzenie dokumentacji projektowej - 1.409,00 zł,

realizację I etapu zadania pn. "Rozbudowa placu zabaw we wsi Bronikowo„ sporządzenie dokumentacji projektowej - 1.409,00 zł,

realizację I etapu zadania pn. "Rozbudowa placu zabaw we wsi Jabłonkowo" -sporządzenie dokumentacji projektowej - 1.409,00zł,

realizację I etapu zadania pn. "Rozbudowa placu zabaw we wsi Jabłonowo" sporządzenie dokumentacji projektowej - 1.409,00zł,

realizację I etapu zadania pn. "Rozbudowa placu zabaw we wsi Piecnik" sporządzenie dokumentacji projektowej - 1.409,00 zł,

realizację I etapu zadania pn. "Rozbudowa placu zabaw we wsi Toporzyk" sporządzenie dokumentacji projektowej - 1.409,00 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 6.449.510,10 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 24 lutego 2022 r. ogółem w kwocie 322.433,25 zł, z przeznaczeniem na;

- zadanie pn."Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek)" w związku z koniecznością dokonania aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokonania na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej obiektu - nowego oświetlenia drogowego na ul. Krótkiej w Mirosławcu (rozdział 60016 § 6050) w wysokości 5.500,00 zł,

- zadanie pn."Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulicy Dworcowej w Mirosławcu" w związku z koniecznością dokonania na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej obiektu - wiaty przystankowej z toaletą publiczną oraz nowego oświetlenia ulicznego na ul. Dworcowej w Mirosławcu (rozdział 60016 § 6050) w wysokości 1.581,00 zł,

- zadanie pn."Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulicy Spokojnej w Mirosławcu" w związku z koniecznością dokonania na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej obiektu - hali targowej z toaletą publiczną oraz nowego oświetlenia ulicznego na ul. Spokojnej w Mirosławcu (rozdział 60016 § 6050) w wysokości 1.581,00zł,

- zadanie pn. "Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu" w ramach RPO WZ 2014-2020 przy Projekcie realizowanym w partnerstwie z LOT Wokół Drawy pn. "Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" - wykonanie robót budowlanych oraz na wykonie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (rozdział 63095 § 6059) w kwocie 203.601,25 zł,

- zadanie pn."Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną" na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz opłaty administracyjne (rozdział 70005 § 6050) w wysokości 40.000,00 zł,

- zabezpieczenie środków na obowiązującą od m-ca lutego nową podwyższoną składkę dla Stowarzyszenia "Pilski Bank Żywności" (rozdział 85295 § 4330) w wysokości 5.170,00 zł,
- zabezpieczenie środków na dofinansowanie zadania; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej z terenu Gminy Mirosławiec realizowanego przez organizacje pozarządowe (przemieszczenie z rozdziału 92195 do rozdziału 85395 § 2360) w kwocie 2.000,00 zł,

- zadanie pn. "Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego" na zabezpieczenie wkładu własnego do wnioskowanego w 2021r. o dofinansowanie zadania (ocenionego pozytywnie) w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 (rozdział 90095 § 6050) w wysokości 63.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3. 

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody w kwocie 250.549,71 zł, do kwoty 6.337.539,81 zł, w tym;

- w § 903 zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych w udziałem środków pochodzących z budżetu UE, o kwotę 69.256,00 zł do kwoty 277.026,00 zł,

- w § 905 zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 250.549,71 zł do kwoty 3.125.104,71 zł, z tego;

1) 250.000,00 zł - w związku z zajęciem III miejsca w Powiecie Wałeckim w konkursie pt. "Rosnąca Odporność" (środki otrzymane w 2021r. w celu niwelowania skutków pandemii Covid-19),

2) 549,71 zł - niewykorzystane w 2021r. środki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

 - w § 907 zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 69.256,00 zł do kwoty 2.500.409,10 zł, 

 - w § 950 zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o kwotę 435.000,00 zł do kwoty 0,00 zł, 

- w § 952 zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów na rynku krajowym o kwotę 435.000,00 zł do kwoty 435.000,00 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki

Powiadom znajomego